Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary termowizyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Praca instalatora wymaga korzystania z odpowiednich narzędzi. Są wśród nich zarówno narzędzia z codziennego warsztatu, jak i dające szerokie możliwości diagnostyczne kamery termowizyjne oraz elementy ochrony osobistej, takie jak przenośne mierniki gazów, głównie toksycznych i wybuchowych.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzenie możliwości pomiarowych dwóch wybranych stanowisk przeznaczonych do demonstracji systemu klimatyzacji pojazdu oraz samochodowych układów zapłonowych. Modułowa budowa stanowisk umożliwia rozszerzenie ich funkcji pomiarowych i badawczych o diagnostykę termowizyjną. Takie rozszerzenie zakresu badań wyposażania elektrycznego umożliwia jednocześnie wzbogacenie programu dydaktycznego prowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych. Zaprezentowano tu również przykładowe termogramy wykonane na w/w stanowiskach.
EN
The article presents the extension of the measurement capabilities of two selected lab stands intended for the demonstration of a vehicle air conditioning system and automotive ignition systems. The modular structure of the stands allows to extend their measuring and research functionality of thermal imaging diagnostics. Such an extension of the scope of electrical equipment in stands also allows enrichment of the didactic program by expand of laboratory exercises. In the article was presented and discussed additional samples of thermograms taken at the stands.
3
Content available Analiza temperatury docierarki jednotarczowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań docierania powierzchni płaskich na docierarce jednotarczowej. Praca stanowi wstęp do badań zagadnienia wzrostu temperatury elementów układu wykonawczego obrabiarki. Eksperymenty przeprowadzono na docierarce jednotarczowej ABRALAP 380 przy użyciu kamery termowizyjnej.
EN
In the paper experimental research of flat surfaces lapping with single-disk lapping machine presented. The paper is an introduction to single-disk lapping machine executory system components temperature rise research. Experiments were being conducted during with use of ABRALAP 380 lapping machine and infrared camera.
4
Content available remote Dylatacje w systemach ETICS a izolacyjność termiczna
PL
W artykule przedstawiono analizę ścian zewnętrznych w obrębie szczelin dylatacyjnych oraz wpływ zastosowanych rozwiązań na jakość cieplną przegród ściennych. Zamieszczono termogramy ścian budynku wielkopłytowego w obrębie dylatacji. Podano rozkład temperatury w wybranych polach pomiarowych.
EN
The article presents an analysis of external walls in the area of expansion joints, and the impact of the applied solutions on the thermal performance of envelope walls. It includes thermographic images of walls of panel framework building walls within the area of expansion joints. There is also a presentation of temperature distribution within selected measurement fields.
PL
W artykule przedstawiono metodę diagnostyczną silników indukcyjnych klatkowych polegającą na korelacji danych uzyskanych podczas pomiarów termowizyjnych, pomiarów wibracji oraz obciążenia elektrycznego. Prezentowane podejście wykorzystuje przyrządy pomiarowe współdziałające z urządzeniami mobilnymi umożliwiającymi przesyłanie danych pomiarowych do chmury danych. W dokumencie przedstawiono przykładowe wyniki zaprezentowane w czasie wdrożenia sytemu diagnostycznego na linii produkcyjnej w zakładzie lakierniczym. Sformułowano wnioski dotyczące możliwości zastosowania tego rodzaju pomiarów do wspomagania predykcyjnego utrzymania ruchu.
EN
This paper presents the diagnostic of method cage induction motors consisting correlation of data obtained during measurement of infrared, vibration and electrical load. Presented approach uses measuring devices interact with mobile devices to enable transmission of measurement data to the cloud. This document provides examples of the results presented during the implementation of the diagnostic system on the production line at the painting factory. Conclusions were drawn regarding the applicability of this type of measurement to support predictive maintenance.
7
Content available remote Błędy pomiarów termowizyjnych. Praktyczne przykłady obliczeniowe
PL
Użytkownicy systemów termowizyjnych często zadają nam pytanie: jak w praktyce obliczyć błędy pomiaru termowizyjnego dla konkretnej sytuacji pomiarowej. Przyjrzyjmy się dwóm praktycznym przykładom ilustrującym możliwości wykorzystania wyników symulacji błędów pomiaru temperatury podanych w naszej monografii [1].
PL
W artykule przedstawiono nową metodę pomiaru strumieni strat ciepła za pomocą kamery termowizyjnej wykorzystywanej dotychczas jedynie do badań jakościowych, zwłaszcza do wskazywania miejsc występowania strat ciepła (wewnętrzne ubytki izolacji, mostki cieplne, nieszczelności stolarki budowlanej itd.). Zaproponowana metoda, powstała na podstawie analizy pól temperatur w powietrzu w oparciu o równanie Fouriera, pozwala nie tylko wskazać miejsca, ale również z gradientu temperatury ∂t/∂y|y=0 wyznaczyć wartości strumieni strat ciepła oraz ich rozkład na powierzchni.
EN
The paper presents a new, simple and rapid method of determining the presence, distribution and values of heat losses from buildings using a thermal imaging camera (IR camera). The method significantly extends the range of application of IR cameras in energy audits of buildings. According to Fourier’s equation, the value of this heat loss is proportional to the temperature gradient ∂t/∂y|y=0 in the air in the y direction perpendicular to the heated surface. Unfortunately, the air temperature cannot be measured by the IR camera, as gases do not emit thermal radiation. It is therefore suggested that a grid, placed vertically in the air and perpendicular to the heated surface, should be used as a detector. Warmed by convective air flows, such a grid becomes a source of infrared radiation. The temperature field reproduced on the grid, which is made from thin strands of a low thermal conductivity material, is sufficiently distinct and sharp that it can be photographed with an IR camera.
9
Content available remote Zastosowanie tlenku grafenu i grafenu w technologii diod laserowych
PL
Wykazano, że tlenek grafenu na krawędziach bocznych chipa laserowego powoduje zmniejszenie rezystancji termicznej diody laserowej. Obserwowane jest również zmniejszenie temperatury samego chipa laserowego. Natomiast tlenek grafenu na n-kontakcie powoduje zwiększenie temperatury chipa. Na n-kontakcie korzystne jest zastosowanie grafenu. Pokazano przesuwanie się charakterystyk spektralnych przy zastosowaniu tlenku grafenu i grafenu, jak również zmiany ugięcia chipa laserowego w obecności tlenku grafenu i grafenu. Pomiary wykonano dla diod na pasmo 880 nm.
EN
It has been shown that covering side walls of a laser diode’s chip with graphene oxide (GO) results in reduction of the laser diode's thermal resistance. Reduction of the temperature of the diode itself is also observed. In turn, additional covering the n-contact of the chip with GO results in the diode's temperature increase. On the other hand, alternative application of a chemical graphene layer in this place gives further temperature decrease. This can be explained by much higher emissivity of graphene layer compared to GO. The shifts of lasing spectral characteristics (in the 880 nm band) as well as changes in chip's deflection connected with GO and graphene applications are also shown.
PL
W artykule zaprezentowano badania dotyczące wyznaczania temperatury skrawania z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych. Tak określona temperatura skrawania posłużyła do doboru optymalnych warunków obróbki podczas toczenia stali stopowej 42CrMo4. Jako kryterium optymalizacyjne przyjęto jakość warstwy wierzchniej (twardość, chropowatość) oraz dokładność wymiarowo-kształtową wytwarzanego elementu. Przytoczono zalecenia dotyczące obróbki, których przestrzeganie zapewni spełnienie wymagań stawianych przez konstruktora.
EN
In the paper results of IR measurement of cutting temperature generated during turning process is presented. On the base of infrared sequences acquired during cutting tests the optimal cutting parameters have been established for 42CrMo4 alloy steel. As an optimalization criteria the quality of outer surface of the workpiece have been established. Hardness, surface roughness parameters and dimensional accuracy were measured to evaluate quality of outer surface of the machined parts. In order to meet constructional requirements for machined parts the recommendations and guides to properly conduct machining processes have been presented in the article.
PL
W pracy zaproponowano sposób pomiaru absorpcji promieniowania lasera czerwonego przez dwa różne porowate materiały budowlane. Do niestacjonarnego pomiaru temperatury na powierzchni próbki ogrzewanej promieniem lasera wykorzystano kamerę termowizyjną. Zaproponowane podejście, oparte na zastosowaniu prostego aparatu optymalizacyjnego, pozwala wyznaczyć poszukiwane parametry z dobrą dokładnością.
EN
The method of the red laser beam absorption description by selected porous building materials was proposed. The transient temperature measurements were performed with the use of infrared camera equipment during laser induced heating-up of the samples surface. The proposed approach utilizes simple optimization technique and gives possibility for a good estimation of the investigated parameters.
PL
Zastanawiając się nad zastosowaniami termowizji można podać wiele ciekawych, praktycznych przykładów z energetyki, fotowoltaiki, budownictwa, ektroniki czy mechaniki. Tak szerokie zastosowanie jest możliwe, gdyż jest to pomiar bezinwazyjny i możliwy do przeprowadzenia w trakcie normalnej pracy urządzeń. Daje on wiele informacji na temat potencjalnych zagrożeń awarią, nie zmusza do zatrzymania linii produkcyjnych i pozwala przedsięwziąć odpowiednie kroki zapobiegające awarii.
PL
W budynkach niskoenergetycznych i pasywnych szczelność obudowy jest istotnym elementem wpływającym na zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. Wykrycie nieszczelności we wczesnej fazie wznoszenia budynku umożliwia uszczelnienie miejsc, w których występują niekontrolowane przecieki powietrza. Jedną z metod pozwalających wykryć przecieki powietrza przez obudowę budynku jest wykorzystanie kamery termowizyjnej podczas wstępnego badania szczelności. W artykule przedstawiono przykłady jej zastosowania.
EN
In low-energy and passive-buildings tightness of building envelope is an important factor, which affects heat demand (to warm up the whole building). Leak detection at the early stage of construction allows to plug places, where uncontrolled air leakage exists. One of the methods that enable finding air leakage through building envelope is the use of a thermo-vision camera during initial leak test. The above article presents such opportunities.
EN
The paper presents applications in infrared measurements. It discusses the use of thermovision in the analysis of heat losses in buildings, environmental monitoring, scientific research in thermal fields on different surfaces and other. Examples of the infrared measurements are given and discussed in the text.
PL
Znajomość cieplnej emisji nieboskłonu jest niezbędna w obliczeniach radiacyjnej wymiany ciepła pomiędzy obiektami w otwartej przestrzeni i otoczeniem. Praca dotyczy zastosowania wyniku pomiaru temperatury nieboskłonu za pomocą kamery termowizyjnej do określenia gęstości cieplnego promieniowania nieboskłonu. Temperatura nieboskłonu jest temperaturą pozorną, wynikającą z intensywności jego promieniowania. Artykuł dotyczy problemu pomiaru tej temperatury i zawiera propozycję jego rozwiązania.
EN
The work deals with measurement of the apparent temperature of the sky with use of a long-wave (LW) infrared camera and determination of the sky thermal radiation intensity. Convective and radiative heat transfer takes place between a heat pipeline and the surrounding on the external pipeline shell. In the case of a low temperature of the sky, the radiation heat exchange is very intensive and the temperature of the top part of the horizontal pipeline is much lower than the bottom part and can drop below the atmospheric air temperature. The aforementioned phenomenon causes difficulties during evaluation of the quality of the pipeline thermal insulation and determination of the pipeline heat losses. The occurrence of this phenomenon strongly depends on the intensity of thermal radiation of the sky. The paper contains a description of the method for determination of the sky thermal radiation intensity on the basis of sky temperature measurement with the use of an LW infrared camera. To verify the developed method, the results obtained with the use of the LW infrared camera and measurement results obtained by means of a pyrgeometer were compared. The result of this comparison is quite satisfactory.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań hamulca tarczowego na stanowisku laboratoryjnym. W trakcie doświadczeń mierzone były główne parametry procesu hamowania oraz rozkłady temperatury w klocku i na powierzchni tarczy hamulcowej za pomocą kamery termowizyjnej. Zebrane dane pomiarowe stanowią materiał do weryfikacji modeli matematycznych przy numerycznej symulacji działania tego typu hamulców. Głównym tematem tej pracy jest analiza zmian współczynnika emisyjności powierzchni tarczy w warunkach prowadzenia eksperymentów. Znajomość stwierdzonych prawidłowości jest przydatna przy planowaniu i prowadzeniu tego typu badań.
EN
Selected results of testing a disc brake on the laboratory stand, Fig. 1, are presented. There were measured the parameters of braking mechanics as well as the temperature distribution in a brake block and on the disc surface. The temperature distribution was determined with use of an infrared camera. The obtained measurement data were used for verification of the mathematical models for numerical simulations of brakes operation. The problems in determination of the disc surface emissivity coefficient and the character of its changeability during experiments at different braking parameters, Figs. 58, were the objectives of the project. The measurements of the emissivity coefficient on the entire disc surface were taken repeatedly, Figs. 2, 3. A correlation between the disc emissivity coefficient and the mechanical parameters of braking was found. Despite the fact that these correlations are qualitative rather than quantitative, they are interesting from the point of view of identification of the braking process as well as of planning such experiments. During the measurements, some interesting practical experience in the field of infrared measurements of temperature of the surface of not high emissivity coefficient was gained. In the project an isothermal protective screen was applied to normalize the radiation impact of the environment on the measurements, Figs 1, 4.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących frezowania próbek ze stali 41Cr4 ulepszonej cieplnie i normalizowanej. W trakcie badań mierzono temperaturę w strefie skrawania oraz wyznaczano jej rozkład w obrabianym materiale. Do rejestracji temperatury zastosowano kamerę termowizyjną Flir SC6000HS. W kolejnym etapie badań mierzono naprężenia własne w obszarze temperatury generowanej w obrabianym przedmiocie. Badania naprężeń własnych wykonano metodą rentgenowską sin2Ψ. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ temperatury na wartości naprężeń własnych mierzonych w określonych miejscach rozlokowanych na obrabianym przedmiocie.
EN
In the paper experimental results concerning milling of 41Cr4 quenched and tempered and finally normalized steel are presented. During investigation distributions of temperature generated in the work material were measured. For acquisition of thermal sequences scientific infrared camera SC6000HS was used. In the second stage of investigation measurements of residual stresses generated in work material were done. For obtaining results concerning values of residual stresses in the specific positions located on the work piece, X-ray diffraction method sin2Ψ was employed. On the base of conducted tests and analyses, influence of temperature generated in the cutting zone on residual stress values measured in specific location on work specimens were investigated. Finally conclusions concerning obtained results were formulated.
PL
W artykule omówiono wyniki badań stanowiskowych temperatury powstającej w strefie kontaktu między taśmą przenośnikową a bębnem lub krążnikiem przenośnika. W oparciu o uzyskane wyniki badań opracowano model matematyczny przyrostu temperatury na płaszczu bębna i tarczy bębna. Wskazano optymalne miejsca do zabudowania stałych czujników umożliwiających wykrywanie różnych uszkodzeń generujących wzrost temperatury bębna lub krążnika w czasie ich eksploatacji w rzeczywistych warunkach.
EN
The article discusses the results of stand test research of temperature generated in the contact zone between the belt of a conveyor and a roller or an idler. Based on the obtained results, the mathematical model of temperature rise on roller mantle and roller flange was identified. The optimal areas for installation of permanent sensors to detect various defects generating increase of temperature of roller or idler during their operation in real conditions were pointed out.
PL
Autor definiuje pojęcie termografii, akcentuje jakie są m.in. obszary pomiarów termowizyjnych, typowe zadania kontroli termograficznej, charakteryzuje też zasadę działania kamer termowizyjnych skupiając uwagę na wbudowane w nie detektory podczerwieni (termiczne i fotonowe).
20
Content available remote Wpływ wybranych parametrów procesu docierania na temperaturę narzędzia
PL
Docieranie stanowi jeden ze sposobów bardzo dokładnej obróbki materiałów. Znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza precyzyjnego. W obróbce tej wykorzystuje się luźne ścierniwo. Na uzyskanie odpowiedniego stopnia jakości (chropowatości, gładkości) obrabianej powierzchni wpływa wiele czynników składających się na złożony opis teoretyczny procesu. Szczególnie dotyczy to materiałów dotychczas nieobrabianych (ceramika, materiały półprzewodnikowe itp.), dlatego decydującą rolę odgrywa tu doświadczenie, wiedza i umiejętności operatora obrabiarki lub technologa. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań procesu docierania elementów ze stali normalizowanej, wyrażone w funkcji zmian temperatury narzędzia zależnej od czasu pracy urządzenia dla stałej prędkości docieraka i przy stałym nacisku powierzchniowym.
EN
Lapping is one of the precision finishing processes and it is used in many different industries, especially in precision engineering industries. This is a method with loose abrasive grains which results are influenced by numerous factors. This causes the lack of a systematic understanding of the process, finetuning or developing processes for a new product has always been an empirical process with success dependent upon the skill of the machine operator or engineer. This paper presents results of lapping process analysis in range of tool temperature and preliminary research result which allow for not taking into consideration during next analysis the machine working time.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.