Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Swingtherm : technologia nie w pełni wykorzystana
PL
Przedstawiono rozwój technologii Swingtherm w ciągu ostatnich lat oraz pewne nowe rozwiązania. Wydaje się, że ze szkodą dla środowiska zalety tej technologii nie są jak dotąd w pełni wykorzystane.
EN
Fundamentals and development of the Swingtherm technol. for control of air pollutants were presented. The ecol. advantages of the technol. were shown. The technol. Was recommended for wide use in environmental protection.
EN
Vacuum filtration is widely used in dehydration of the coal flotoconcentrate. Inspite of the application of flocculants, it gives post-filtration suspension humidity of ca. 27-28%. Suspension humidity may be significantly decreased as a result of the centrifugal filtration. Investigated flotoconcentrate suspension contained ca. 31% of solids and its density was ca. 1087 [kg/m3]. Flocculant Magnafloc 336 was added to the suspension in a proportion 70 g/l Mg of dry product. During the simultaneously performed investigation on vacuum filtration ([4]) it was shown that applied dosage is too small. Therefore, an additional flocculant portion of 40 g/l Mg of dry product is advisable. It enables one to obtain a product of less humidity. It was also stated that, in comparison to a nonsonicated flocculant, a treatment of the additional dosage by an ultrasound field of 20 [kHz] for 6 [s] results in an additional effect of dehydration. Investigations of the centrifugal filtration were carried out for the following parameters of a laboratory centrifuge: tau = 5-30 min, a/g = 251.3-1969.9. Investigation series for given suspension (without additional flocculant, addition of 40 g/l Mg and sonicated addition of 40 g/l Mg) included 7 centrifugation times and 6 values of the multiplication coefficient. It means 42 measurement points. All examinations were carried out for the same filtration cloth PT-912. Empirical triparametric correlations w(pl) = f (a/g,tau) were developed. The value of R-2 of the correlation is not lower than 0.9443 for investigated suspensions. Moreover, particle size distribution as well as sedimentation tests of examined suspensions were performed. It was stated that although addition of the extra flocculant dosage causes the decrease of humidity of the filtration cake significantly as a result of centrigugal filtration, the sonication of the flocculant was beneficial for final dehydration, however the changes were less noticable. For the most important working parameters of the centrifuge, i.e. a/g = 1970 and tau = 1800 s, for sonicated flocculant Magnafloc addition w(pl) approximate to 16.5% was obtained. Physical explanation of the flocculant sonication effect is a formation of smaller but more stable aggregates and the considerably lower amount of micrograins in comparison to a technological suspension. This suggestion is confirmed not only by sedimentation tests and grain analyses, but also by other coal flotoconcentrate investigations published in [7, 10], considering an influence of the flocculate sonication on w(pl) during the pressure filtration.
3
Content available remote Odwadnianie szlamu węglowego na drodze periodycznej filtracji wirowej
PL
W jednej z kopalń węgla kamiennego odwadnianie zawiesiny z wirówek sedymentacyjno-sitowych polega na podawaniu odsączu do odmulnika DORR'a, skąd szlam kierowany jest na prasy filtracyjne typu PF - ROW, a proces filtracji prowadzony jest przy ciśnieniu roboczym 6 bar. W wyniku odwadniania uzyskuje się osad o wilgotności 36÷37%. Dane technologiczne przewidują, że zagęszczony wylew z odmulnika DORR'a zawiera 250÷300 g/dm3 ciała stałego, a przelew zawracany do obiegu zawiera 2÷4 g/dm3 ciała stałego, będącego wg danych [1] w ok. 81,5% węglem, a więc ciało stałe stanowi cenny surowiec energetyczny. Problemem technicznym znanych technik odwadniania takich szlamów jest ich drobne uziarnienie, dlatego rozważono zmianę sposobu odwadniania na periodyczną filtrację wirową, a ideą badań było stwierdzenie, czy w czasie takiej filtracji uzyskuje się zbliżone wilgotności końcowe osadów. Potwierdzenie takiej tezy dla periodycznej filtracji wirowej mogłoby stanowić asumpt do zmiany technologii odwadniania w kierunku filtracji wirowej ciągłej, dla której wprawdzie koszty inwestycyjne takich wirówek są bardzo wysokie, ale zdecydowanie mniejsze są koszty robocizny. Oczywiście o ewentualnym wyborze sposobu odwadniania musiałby decydować rachunek ekonomiczny.
EN
Results of experiments dealing with laboratory-scale periodical centrifugal filtration of sludge originated from one of coal mines, currently dewatering in filtration press, is presented in the paper. This sludge is characterized by a quite high, i.e. greater than 20% mass concentration of solid phase being the coal in 81.3%. Because a final moisture content in the sediment is approximately equal to 37% at pressure of 6 bars, a question appears, if using the centrifugal filtration for simplex a/ g = 1000 (usually applied in industrial conditions) and the centrifugation time close to 10 min, a lower final moisture content of sedimentcan be achieved? It was stated that for such conditions, the final moisture content was equal to about 0.418, what was much higher than after presses. Researches on centrifugal filtration were conducted in a relatively broad range of a/g = 174.5-.;-1786.8 and 't =4-.;-30 min. It was proved that the influence of a/g on the final moisture content was stronger than 't. For the highest a/ g and 't used in the experiments, values of w = 36.6% (for the supply 2) and w = 37.2% (for the supply 1) were obtained. The data for sludge presented in this work indicate that the increase of solid phase mass concentration in the suspension influences the decrease the final moisture content of sediment, and this conclusion is a result of comparison of the data taken from works [26] and [27], obtained for a few and over 20% solid phase concentration in suspension. Quite high values of moisture content in sediments indicate the difficulties in mechanical phase separation. This was also proved by additional measurements, including particle size distribution and sedimentation tests. It was stated that particle size distribution was very fine (Jlm) and critical sedimentation time - long (ca. 120 hr.). This means that the initial suspension thickening using sedimentation is unnecessary. One of the conclusion derived from the researches leads to the statement that periodical or continuous centrifugal filtration is useless because of wet sediments obtained. It is also worth to mention that filtration tests were carried out for previously selected filtration cloth of the type PT - 912 and suspension tested could be treated as without addition of flocculant.
PL
W pracy dokonano przeglądu literaturowego istniejących formuł analitycznych dla określenia przewodnictwa cieplnego nanopłynów. Stwierdzono, że pomimo znacznego wysiłku nie udało się uzyskać wzorów ogólnych o zadowalającej dokładności. Uzyskano natomiast szereg wzorów godnych zalecenia dla konkretnych przypadków szczególnych. Słowa kluczowe: współczynnik przewodzenia ciepła, metody obliczeniowe, nanopłyny
EN
The paper presents literature survey on analytical prediction of effective thermal conductivity of nanofluids. It was found that regardless big efforts a general formula of sufficient accuracy was not obtained. However, a number of trusted in specific cases equations were obtained.
5
Content available remote Charakterystyka przewodnictwa cieplnego nanopłynów zawierających cząstki Al2O3
PL
W pracy przedstawiono formułę do obliczania efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła nanopłynów zawierających cząstki A1203 możliwą do wykorzystania przy obliczeniach numerycznych. Zaproponowano również metodę postępowania dla przypadku, gdy wyniki estymacji prowadzą do rezultatu niezgodnego z fizyką procesu.
EN
A dependence for numerical calculations of effective thermal conductivity coefficient of nanofluids containing A1203 particles is presented in the paper. A procedure in case when the estimation leads to results inconsistent with physics of the process is also proposed.
6
Content available remote Przybliżona formuła analityczna określająca przewodnictwo cieplne nanopłynów
PL
W pracy przedstawiono nową formułę analityczną pozwalającą określić przewodnictwo cieplne nanopłynów w zależności od objętościowej zawartości nanocząstek i temperatury. Formuła ta ma szerszy zakres zastosowania od proponowanych w literaturze prostych zależności liniowych.
EN
A new analytical formula for determination of heat conduction in nanofluids as a function of temperature and volumetric concentration of nanoparticles is shown in the paper. The formula represents a broader application range in comparison with proposed in literature simple linear dependencies.
PL
Omówiono rezultaty modelowania numerycznego filtracji ciśnieniowej z towarzyszącą kompresją osadu odpadowej zneutralizowanej zawiesiny pogalwanicznej. Wykazano, że filtracja takiej zawiesiny odpowiada filtracji z tworzeniem osadu, a użycie ciśnienia pro-cesowego ok. 1,8 MPa pozwala na znaczne zmniejszenie ilości placka wymagającego utylizacji w stosunku do ilości odpadów uzyskiwanych na prasach filtracyjnych. Dodat-kowe badania (w tym testy sedymentacyjne i analiza ziarnowa) wskazują, że zawiesina pogalwaniczna należy do trudno filtrowalnych.
EN
The results of numerical modelling of pressure filtration with accompanying cake compression for neutralized post-galvanic wastes based on the model presented in [4] are di-scussed. It bas been proved that filtration corresponded to the model of filtration with cake formation, while the use of 1.8 MPa pressure enabled one to decrease significantly the amount of cake for utilization with respect to the amount of wastes obtained in filter presses. Additional tests, including sedimentation tests and particie size analysis, indicated thal post-galvanic suspension belonged to difficult filtrating medium.
8
Content available remote Reaktory rewersyjne : przegląd możliwości zastosowań
PL
Przedstawiono zalety i wady reaktorów rewersyjnych. Aparaty tego typu znajdują zastosowanie przemysłowe głównie do utleniania VOC oraz ditlenku siarki. Z nowych zastosowań, wg autora, najbardziej interesującym jest katalityczne, częściowe utlenianie metanu do gazu syntezowego.
EN
A review with 52 refs. covering the principle of operation, possible applications, and advantages and disadvantages of the reverse flow process.
PL
Przeanalizowano wpływ parametrów procesowych na maksymalny czas cyklu w reaktorze rewersyjnym z międzystopniowym wtryskiem zimnego surowca. Analiza ta sugeruje, iż przesunięciu miejsca lokalizacji wtrysku w kierunku środka reaktora, jak również zwiększeniu natężenia jego strumienia, towarzyszy niekorzystne zjawisko skrócenia maksymalnego czasu cyklu.
EN
The work presents an analysis of process parameters influence on maxi-mum cycling time in reverse flow reactors with cold gas injection. The results suggest that moving of the injection point to the central part of the reactor is connected with a decrease of the maximum cycling time. The same influence is observed when mass flow rate of the injection stream is increased.
EN
The work investigates the influence of regular gas temperature changes at the entrance to a reverse flow reactor upon the multiplicity of cyclic steady states. It was found that temperature oscillations do not change the number of MCSS (multiple cyclic steady states), however the range of parameters of their existence is slightly diminished.
PL
Praca dotyczy badań nowej konstrukcji reaktora dwuzłożowego z cyrkulującą strefą reakcyjną (DBCR). Dzięki wprowadzeniu cyklicznej zmiany miejsca zasilania osiągnięto CSU oraz uniknięto wydmuchu nieprzereagowanych gazów do atmosfery, co miało miejsce w standardowym reaktorze rewersyjnym. Ponadto wykazano, że nowe rozwiązanie pracuje przy dłuższych czasach cyklu niż rozwiązanie standardowe.
EN
The work presents investigations of a new double bed reactor with circulating reaction zone (DBCR). Introduction of a cycling change in position of a feed poin results in reaching cycling steady state (CSS) of the reactor and avoiding of a discharge of nonreacted gases into the athmosphere. Which was taking place when a standard reverse flow reactor was used. More over it was showed that the new construction performs with longer cycling times than a standard reactor.
PL
Przeanalizowano możliwość zastosowania wtrysku strumienia zimnego gazu jako narzędzia wyrównania gradientów temperaturowych wewnątrz złoża katalitycznego reaktora rewersyjnego RFR. Celem pracy jest znalezienie, która część złoża jest najbardziej narażona na destrukcyjne działanie gradientów i jak temu przeciwdziałać.
EN
The work presents simulated temperature gradient.s distributions along the flow-reversal (RFR) reactor for different modes of operation. The purpose of this work is to find out which part of the catalytic bed is the most vulnerable and what means should be taken to protect it.
PL
Przedstawiono możliwości przyspieszenia osiągania cyklicznych stanów ustalonych w RFR, przy wykorzystaniu międzystopniowego wtrysku zimnej mieszaniny reakcyjnej. Wykazano, że opóźnienie włączenia wtrysku umożliwia skrócenie aż do 50% okresu rozruchowego reaktora.
EN
The work investigates the possibility to speed up cycling steady state achievement in RFR with the use of interstage injection of a cold gas. It was proved that a delay in starting time of the injection can make the start up time about 50% shorter.
14
Content available remote Współczynnik dyfuzji w fazie gazowej : porównanie wybranych korelacji
PL
W pracy przedstawiono porównanie różnych korelacji dla określania wartości binarnych współczynników dyfuzji w gazach. Stwierdzono, że zalecany powszechnie wzór Fullera nie zawsze przewiduje właściwe wartości. Przedstawione wyniki sugerują stosowanie korelacji Hirschfeldera bądź Slattery'ego.
EN
A comparison of different correlations for calculation binary diffusion coefficient in gases is shown. It has been stated that the widely used Fuller equations do not predict correct values. Therefore, based on the results presented, one suggests the use of the Hirschfelder or Slattery correlations.
15
Content available remote Porównanie biologicznych i konwencjonalnych metod oczyszczania powietrza
PL
W pracy przedstawiono przegląd metod stosowanych do oczyszczania powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem metod biologicznych. Porównano metody konwencjonalne z biologicznymi i stwierdzono, że metody biologiczne charakteryzują się najniższymi kosztami jednostkowymi.
EN
A survey of air cleaning methods, especially biological ones have been presented in the paper. A comparison between classical and biological methods has been performed. It has been stated that biological methods manifested the lowest unit costs.
PL
W pracy przedstawiono porównanie profili ciśnienia statycznego gazu określonych eksperymentalnie z obliczonymi na drodze numerycznego rozwiązania modelu przepływu jednorodnego. Na podstawie uzyskanych wyników dobrano równanie opisujące współczynnik tarcia cząstek o ścianę pozwalające na możliwie najdokładniejszy opis zmian ciśnienia statycznego gazu na drodze poziomego transportu materiałów sypkich.
EN
The paper presents comparison of the static pressure profiles determined experimentally with computed by numerical solution of the uniform flow model. Based on results obtained the equation for particle friction factor was selected, that gives possibility of accurate static gas profile description in the horizontal pneumatic conveying of powders.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty porównań metody Mersona i Scratona w obliczeniach numerycznych podstawowych parametrów pionowego transportu pneumatycznego ze szczególnym uwzględnieniem strefy nieustalonego ruchu cząstek. Zaproponowano metodę, oszacowania wartości granicznej błędu całkowania układu równań różniczkowych, która pozwala na racjonalne wykorzystanie czasu maszynowego.
EN
This work presents the results of the comparison on the application Merson's and Scraton's methods in the numerical computations basic parameters of the vertical pneumatic conveying, especially in the acceleration particle region. The method of the estimation of the integration critical error was proposed, that gives possibility of the optimization the computation time.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem modelu przepływu jednorodnego do obliczeń charakterystyki pionowego transportu. Opracowano równanie pozwalające na oszacowanie wartości początkowych niezbędnych do rozwiązania numerycznego modelu transportu z uwzględnieniem strefy nieustalonego ruchu cząstek. Uzyskane wyniki pozwalają wyznaczyć z zadowalającą dokładnością charakterystykę transportu w obszarze prędkości gazu najbardziej interesujących z punktu widzenia projektowego.
EN
A novel system for measuring and recording of such parameters as temperature and flow rate using the PC and control cards in the installation with solar cells has been designed and mounted. An original computer programme based on the GNU/Linux system and used for recording, acquisition and processing of the data has been elaborated. The exemplary time runs of measured and recorded parameters are presented.
19
Content available remote Wpływ zmian temperatury mieszaniny reakcyjnej na pracę reaktora rewersyjnego
PL
Przedstawiono wyniki symulacji pracy reaktora rewersyjnego w przypadku zmian temperatury mieszaniny reakcyjnej na wlocie do reaktora. Z sytuacją taką spotyka się gdy gaz doprowadzany do reaktora składa się z kilku strumieni o różnych temperaturach. Wówczas rozważyć należy możliwość doprowadzania do reaktora na przemian gazu o różnej temperaturze bądź zmieszanie strumieni. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń, w przypadku prostej kinetyki procesu, wyższe konwersje uzyskuje się po zmieszaniu strumieni. Jednakże zasada ta w pewnych szczególnych przypadkach nie obowiązuje.
EN
The simulation results dealing with changes of the inlet reacting mixture temperature for the reverse flow reactor are presented. Such situation appears when inlet gas consists of a few streams of different temperatures. In this case two options should be considered: mixing of gas steams or supplying reversibly the reactor with gas of different temperature. For simple kinetics, the calculation results reveal that higher conversions are obtained while using the first method. However this rule is not valid in some special cases.
PL
Przedstawiono model reaktora rewersyjnego z wtryskiem międzystopniowym. Stwierdzono, że w przypadku ograniczenia maksymalnej temperatury katalizatora zastosowanie wtrysku umożliwia bezpieczną pracę aparatu. Optymalne umiejscowienie wtrysku zależy od wartości temperatury ograniczającej.
EN
A model of a reverse flow reactor with an injection of cold feed was investigated. It was found that when the maximum temperature was restricted, an application of cold gas injection gives way to a safe operation. The exact place of this injection depends on the value of the temperature limit.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.