Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  revalorization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Czynniki mikrobiologiczne a profilaktyka i rewaloryzacja budynków mieszkalnych
PL
Podatność obiektów budowlanych na czynniki mikrobiologiczne jest duża i dotyczy wszystkich konstrukcji, zarówno pracujących w warunkach podwyższonej wilgotności, jak i w temperaturze optymalnej dla egzystencji człowieka. Nadmierny rozwój tych czynników związany jest z błędami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków. Analiza koincydencji trwałości obiektów i zdrowia mieszkańców z fizjologią i morfologią czynników pozwala na prowadzenie określonej profilaktyki i rewaloryzacji mikrobiologicznej w budynkach.
EN
Suppleness of building objects on microbiological agents is big and concerns all of constructions, which work in the high moisture and in the optimum temperature for the man. Excessive development of microbiological agents is connected the first of all with bad projecting, realization or exploitation of buildings. The analysis of the coincidence of the durability of objects and the health of tenants with physiology and morphology these agents permits on the conducting the prophylaxis and microbiological revalorization in buildings.
EN
The paper presents a method developed and improved over many years (since 1982) by a team of researchers of the Faculty of Architecture of Wrocław University of Science and Technology for elaborating on guidelines for the conservation of cultural landscape areas. Thanks to systematic research - studies of the past changes to the landscape and analyses of the current state of affairs - they enable a synthesis of the whole spectrum of conservation protection and revalorisation problems of the area under development. They provide an appropriate basis for the preparation of planning documents. The use of their content is facilitated by an unambiguous, precise and easy-to-read graphical presentation. Currently, the technique of preparing conservation guidelines in their entirety or in certain selected aspects is applied by all graduates of the Wrocław University of Science and Technology in works requiring analysis of fragments of the cultural landscape.
PL
Przedmiotem artykułu jest kościół pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi. W artykule przedstawiono stan techniczny obiektu oraz opis kompleksowej, kilkuetapowej rewaloryzacji kościoła obejmującej drewnianą więźbę dachową i stropy poddasza, ściany murowane oraz pokrycie dachu.
EN
The subject of the paper is St. Aegidius Church in Czerwona Wieś. The paper reports the technical state of the structure and description of a complex multistage revalorization including the wooden roof structure, attic ceiling, masonry walls and roof covering.
5
Content available remote Oddziaływanie wody – przypadki nietypowe
PL
Projektując obiekty budowlane, zdajemy sobie sprawę z typowego oddziaływania wilgoci na elementy budowlane i pamiętamy o konieczności zaprojektowania i wykonania zabezpieczeń wodochronnych (np.: dachów, garaży, tarasów). Zdarzają się jednak również sytuacje nietypowe, w których oddziaływanie wody – jego zasięg i konsekwencje – nie zawsze jest łatwe do przewidzenia. Konieczne jest wtedy umiejętne znalezienie źródła zawilgocenia i wyeliminowanie go, aby proces wysychania mógł przebiegać bez zakłóceń i aby wykonane naprawy przyniosły zadowalające skutki.
EN
Designing buildings, you are aware of the typical impact of moisture on building elements and remember about the necessity to design and make waterproof protection (for ex.: roofs, garages, tarraces). However, there are also unusual situations of the impact of water – its range and consequences are not always easy to predict. In that case it is necessary to expert find the source of moisture and eliminate it. So that the drying process can proceed uninterrupted and that the repairs can produced satisfactory results.
PL
Dziedzictwo przemysłowe jest często traktowane jako gorsza kategoria samego dziedzictwa. Przyczyny takiego stanu rzeczy powinno doszukiwać się w braku niezbędnej wiedzy technicznej ("komponent techniczny") i niezrozumieniu wartości dziedzictwa przemysłowego. Konsekwencją tego jest akceptowane, a nawet celowe przemieszczenie. Każda próba opisania dziedzictwa przemysłowego przy pomocy podejścia naukowego jest błędem, ponieważ to "komponent techniczny " badań wskazywane jest jako kluczowy dla określenia wartość dziedzictwa przemysłowego. Pozwala to zrozumieć zależność między kształtem, formą i umiejscowieniem budynków przemysłowych z ich maszynami i urządzeniami technologicznymi, a także związek między układem przestrzennym kompleksu przemysłowego a wymaganiami komunikacyjnymi wewnątrz zakładów przemysłowych i jego połączenie ze światem zewnętrznym. Dziedzictwo przemysłu regulują cztery podstawowe kierunki zmian: - Rewitalizacja, - Restauracja, - Porzucenie, - Likwidacja. Rewitalizacja lub restauracja często odbywa się w sposób najbardziej brutalny – wyburzenie wszystkiego, co jest historyczną pozostałością po fabrycznym układzie i budowa centrum handlowego w tak "wyczyszczonym" miejscu. Ponadto, stara nazwa taka jak "drukarnia", "browar", "manufaktura" jest często zachowywana. Istnieją również pozytywne przykłady rewitalizacji, np. właściwe podejście do autentyczności historycznej konstrukcji przemysłowej. Porzucenie i likwidacja zaprzeczają prawu istnienia dziedzictwa przemysłowego, zmniejszając jego wartość.
EN
Industrial heritage is often treated as a worse category of heritage itself. The cause of this state of affairs should be seen in the lack of necessary technical knowledge (“technical component”)and misunderstanding of the value of industrial heritage. The consequence of it is accepted or even intentional displacement. Any attempt to describe the heritage of the industry by using an art historian’s scientific and conceptual approach is a mistake. It is a “technical component” of the research that shows an extremely significant value in the process of the proper recognition of the industrial heritage. It allows to understand the relationship between the shape, form and the location of industrial buildings with their machines and devices conditioned by the nature of the technological process. It also allows to understand the relationship between the spatial layout of the industrial complex and the communication requirements inside the factory and its connection with the outside world. The legacy of industry is governed by four fundamental change’s directions: – revitalization, – restoration, – abandonment, – liquidation. Revitalization or restoration often takes place in the most brutal way – demolition of everything that is a historical remnant of a factory’s layout and the erection of a shopping centre on such a “tidy” site. Furthermore, the old name such as “printing house”, “brewery”, “manufactory” is frequently preserved. There are also positive examples of revitalization, e.g. the right approach to the authenticity of the historic industrial construction. Abandonment and liquidation deny the right of the industrial heritage existence, declining any value of it.
PL
Architektura wrocławskich obiektów straży pożarnej z przełomu XIX i XX w. ma dużą wartość estetyczną i jest świadectwem rozwoju myśli technicznej tej epoki. Z siedmiu przedwojennych remiz ocalały cztery, pełniące nadal pierwotną funkcję. Pomimo iż projektanci tworzyli te strażnice z uwzględnieniem najnowszych standardów, obecnie większość zastosowanych w nich rozwiązań technicznych stała się archaiczna, a uszkodzenia powstałe w czasach II wojny światowej i naturalne zużycie sprawiają, że stan techniczny budynków jest zły. Wymusza to konieczność prowadzenia remontów i przebudów usprawniających funkcjonowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych. Działania te mogą prowadzić do destrukcji ich zabytkowej struktury, czemu sprzyja skomplikowana sytuacja własnościowa oraz fakt, że obiekty te nie są wpisane do rejestru zabytków. W wielu europejskich miastach, gdzie pojawił się podobny problem, zdecydowano się na budowę nowych remiz i rewitalizację założeń historycznych. Przystosowuje się je do funkcji komercyjnych lub kultury, tworząc kameralne muzea, gdzie eksponowane są pojazdy i sprzęt gaśniczy, hydranty czy sygnalizatory pożarowe. Przeanalizowanie reprezentatywnych przykładów takich działań adaptacyjnych daje możliwość stworzenia scenariuszy przydatnych w przypadku wrocławskich strażnic, a w szczególności najbardziej wartościowego architektonicznie kompleksu przy ul. Gdańskiej.
EN
The architecture of Wroclaw fire stations at the turn of the 19th and 20th centuries has a high aesthetic value and is a testimony to the development of technical thought of this epoch. Of the seven pre-war stations, only four have survived and still perform their original function. Although designers created these fire stations with the latest standards, most of their technical solutions today are archaic, and the damage caused during World War II, the natural wear and tear resulting from long-term use make the technical condition of the buildings poor. This necessitates the need for repairs and remodeling to improve the functioning of rescue and firefighting units. These actions can lead to the destruction of their historical structure, which is conducive to complicated ownership situation and to the fact that these objects are not included in the register of monuments. In many European cities, where a similar problemarose, it was decided to build new stations and revitalize historical assumptions. They are then tailored to commercial or cultural functions, creating intimate museums, where vehicles, firefighting equipment, hydrants, and fire alarms are exhibited. The analysis of representative examples of such adaptation activities gives the possibility to create scenarios for the use of Wroclaws fire stations and, in particular, of the most architecturally valuable complex on Gdanska Street.
8
PL
W artykule zaprezentowano propozycję sposobu modelowania i analizy struktur niejednorodnych w budownictwie. Model bazuje na metodzie elementów skończonych, znacznie redukując liczbę niewiadomych. Model może być zastosowany przy opracowaniu projektów wzmocnień, napraw i rewaloryzacji konstrukcji.
EN
The article presents a modelling and analysis method of non-homogeneous materials in building engineering. Proposed approach significantly reduces the number of unknowns in the finite element model. The model proposed can be used in strengthening design, repairs and revaluation of structures.
PL
Heppenheim położone jest w Hesji na terenie zachodnich Niemiec. Jest to niewielki ośrodek, który obecnie liczy 25 tysięcy mieszkańców. Miasto ma jednak bogatą i barwną historię oraz cenny zasób kulturowy, który jest odpowiednio chroniony, a przede wszystkim właściwie eksponowany i wykorzystany. Prawa miejskie Heppenheim otrzymało na początku XIV wieku, ale ośrodek powstał znacznie wcześniej. Pierwsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi już z wieku VIII. W mieście znajduje się m.in. średniowieczny, pięcioboczny rynek z odrestaurowanymi, XVII-wiecznymi szachulcowymi domami, barokowy ratusz, kościół parafialny pw. św. Piotra, XIII-wieczny zamek Starkenburg, budynek sądu Elektoratu Moguncji z XIV wieku oraz niezliczona rzesza XVI, XVII i XVIII-wiecznych domów, charakterystycznych dla małomiasteczkowej architektury niemieckiej, wzniesionych wzdłuż wąskich, malowniczych ulic historycznego centrum miasta. Ze względu na perfekcyjnie przeprowadzoną rewaloryzacje, udostępnienie i upowszechnienie zabytkowych obiektów i przestrzeni mieszkańcom oraz przyjezdnym Heppenheim może stanowić cenny wzór dla innych miast zabytkowych. Obecnie, wiele małych ośrodków na terenie Polski, które mogą poszczycić się cennym zasobem kulturowym boryka się z problemami gospodarczymi i brakiem miejsc pracy, co w konsekwencji prowadzi do zastoju i braku perspektyw na dalszy rozwój. Sposobem na progres gospodarczy oraz rozkwit takich miast może być turystyka kulturowa, tak dobrze rozwinięta w miastach niemieckich, czego przykładem jest właśnie Heppenheim.
EN
Heppenheim is located in Hessen, in western Germany. It is a small town currently populated by 25 thousand inhabitants. However, the town can boast an eventful and colourful history, and valuable cultural resources which have been properly preserved, but primarily properly exhibited and used. Heppenheim was granted its town rights at the beginning of the 14th century, but it had been established much earlier. The first mention of its existence comes already from the 8th century. In the town there are e.g. a medieval, pentagonal main square with restored 17th-century timber- frame houses, a Baroque town hall, a parish church of St. Peter, the 12th-century Starkenburg castle, the building of the Mainz Electorate Courthouse from the 14th century and a myriad of 16th-, 17th- and 18th-century houses, characteristic for small-town German architecture, erected along narrow, picturesque streets of the historic town centre. Because of perfectly carried out 180 D. Kuśnierz-Krupa, M Krupa revalorisation, accessibility and popularisation of historic objects and spaces among residents and visitors, Heppenheim can serve as a valuable model for other historic towns. Currently, many small towns in Poland, which can boast valuable cultural resources, face economic problems and lack of workplaces, which consequently leads to stagnation and lack of perspectives for further development. A way to make such towns progress economically and flourish can be cultural tourism so well developed in German towns, an example of which is Heppenheim.
PL
Badania przedstawione w artykule objęły analizę kształtowania ogrodów barokowych kompleksu historycznego krajobrazu na wzgórzu św. Jura we Lwowie. Określono okoliczności, ujawniono cechy krajobrazu i zaproponowano podział na strefy funkcjonalne. Przeanalizowano krajobrazowo-architektoniczną strukturę obiektów i ich potencjał, na podstawie wytycznych projektowych. Wykreowano koncepcję rewaloryzacji przestrzeni barokowych oraz architektoniczno-urbanistycznych przekształceń otaczających ją ogrodów miejskich.
EN
The place and role of St. George Hill is thought-out in the context of Lviv landscape. The shaping circumstances of baroque gardens complex of historical hill’s landscape is described, the landscape features are revealed and division into functional areas is suggested. There was analysed the landscape-architectural structure of objects and their potential. On the basis of projects both the fundamental baroque gardens revalorization concept and architectural-urban reconstructions of surrounding city gardens was highlighted.
PL
Niniejszy artykuł podejmuje problem rewaloryzacji terenu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Marcina w Grywałdzie. Opisano w nim historię świątyni wraz z udokumentowanymi pracami rewaloryzacyjnymi obiektu oraz jego otoczenia, stan istniejący zespołu oraz wytyczne konserwatorskie do procesu rewaloryzacji zagospodarowania terenu wokół kościoła. Kościół pw. św. Marcina został wzniesiony w wieku XV i jest jednym z najcenniejszych przykładów sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. Sam obiekt w związku z licznymi pracami renowacyjnymi jakie były tutaj prowadzone w wieku XX oraz na początku XXI jest w dobrym stanie technicznym. Natomiast jego otoczenie, na które składa się: kamienny mur ogrodzeniowy, dwie pary filarów tworzących symboliczne bramy w murze ogrodzeniowym, schody terenowe oraz kamienne dojścia do świątyni, jest w złym stanie technicznym i wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej. Interwencja ta winna być poprzedzona opracowaniem wytycznych konserwatorskich w postaci programu prac konserwatorskich przy zabytku, a także projektu budowlano-wykonawczego planowanych prac. Proces rewaloryzacji przedmiotowego terenu winien być prowadzony w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdyż kościół wraz z otoczeniem jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego.
EN
The paper addresses the issues of revalorisation of the area around the historic St. Martin’s in Grywałd. The history of the church with documented revalorization work in the object and its surroundings, the existing state of the complex and conservation guidelines for the revalorization process of the church premises were described here. St. Martin’s church was erected in the 15th century and is one of the most valuable examples of wooden church buildings in Poland. In connection with intensive revalorisation work carried out during the 20th century and the first part of the 21th century, the object itself is in good state of preservation. However, its surroundings which include: the surrounding stone wall, two pairs of columns creating symbolic gates in the surrounding wall, outside stone steps and stone-paved path to the church, are in the poor condition and require urgent conservation intervention. This intervention should be preceded by preparing conservation guidelines in the form of the Program of Conservation Work on the object, as well as a building project of future work. The revalorisation process of the discussed area should be carried out in agreement with the Voivodeship Monument Conservator because the church and its premises are entered into the Lesser Poland Heritage Register.
PL
Romantyczny park krajobrazowy Petera Josepha Lennégo w Zatoniu koło Zielonej Góry jako przykład zabytku sztuki ogrodowej, współczesne przekształcenia i zagrożenia
EN
The aim of the considerations presented in the article is to determine the developmental directions of the inner urban areas respecting and honouring the cultural heritage of Zielona Gora city. The formation of useful physical form of the urban lifestyle environment is particularly important in the process of urban regeneration. The article presents polemics with the planning documents and raises the issues related to urban green areas and street furniture. The design proposal shows one of the possibilities to bring the improperly developed areas back to the city. Every city is made of people and, therefore, it is essential for these people to have social awareness of individual influence on the shape of urban areas.
PL
Celem przedstawionych rozważań jest ustalenie kierunków rozwoju śródmiejskich obszarów miasta z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego na przykładzie Zielonej Góry. Kształtowanie pięknej i użytecznej, fizycznej formy miejskiego środowiska życia jest szczególnie istotne w procesie rewitalizacji miasta. W artykule podjęto polemikę z dokumentami planistycznymi oraz poruszono zagadnienia związane m.in. z zielenią i małą architekturą. Propozycja projektowa przedstawia jedną z możliwości przywrócenia miastu obszarów niewłaściwie zagospodarowanych. Miasto tworzą ludzie i konieczna jest społeczna świadomość osobistego wpływu na kształt miejsc.
PL
Autorka, odwołując się do złożonych problemów ochrony zniszczonego na skutek trąby powietrznej w lipcu 2011 r. białaczowskiego parku, porusza ważne kwestie związane z zagadnieniem ochrony autentyku w polskich ogrodach historycznych i postuluje wypracowanie metody postępowania konserwatorskiego, nie tylko w celu ratowania Białaczowa, ale także usprawnienia ewentualnych działań w analogicznych przypadkach, które niestety coraz częściej mogą się pojawiać z powodu zmian klimatycznych. W skład omawianego zespołu rezydencjonalnego w Białaczowie (woj. łódzkie) wchodzi rozległy (ponad 22 ha) park o charakterze krajobrazowo-leśnym, kształtowany na przestrzeni wieków przez wybitnych planistów (Lindauer, Stricker, Szanior, Tański). Uznawany był on do niedawna za jedno z najcenniejszych założeń ogrodowych w Polsce, charakteryzujących się wysokimi walorami zarówno kulturowymi, jak i przyrodniczo-krajobrazowymi. Po kataklizmie skala zniszczeń była nieporównywalna do jakichkolwiek, jakie do tej pory na skutek czynników naturalnych dotknęły założenia ogrodowe na terenie Polski. Po zdarzeniu tym w zasadzie natychmiast rozpoczęto prace porządkowe, jednak poza nimi do tej pory nie udało się niczego więcej zrobić, by uchronić tę cenną historyczną kompozycję przed całkowitym zniszczeniem. Sam proces rewaloryzacji założenia, poza oczywistymi trudnościami wynikającymi z charakteru i zakresu zniszczeń, z wielu przyczyn jest niezwykle skomplikowany. Przede wszystkim niezbędne jest określenie kierunku działań konserwatorskich dotychczas nie dość precyzyjnie zaplanowanych. Powinny one zmierzać do ochrony autentyku. Park jest wielowiekowym „zapisem” przemian kompozycyjnych, od zespołu o prawdopodobnie średniowiecznej metryce, po XIX-wieczną, przekształcaną jeszcze na początku XX w. rozległą kompozycję krajobrazową. Paradoksalnie, zniszczenia drzewostanów odsłoniły wiele elementów dotychczas nieczytelnych w układzie. Wydaje się niezwykle ważne, by jak najszybciej podjąć profesjonalnie prowadzone prace polegające na ochronie wszystkich elementów i odbudowie jego układu przestrzennego w oparciu o relikty historycznej kompozycji.
EN
The author of the paper, referring to the complex issues of protection of the historic park in Białaczów destroyed by a windwhirl in July 2011, discusses important issues connected with the protection of the original in Polish historic gardens and suggests developing conservation methods not only to rescue Białaczów but also to improve such activities in similar cases which unfortunately take place more and more often as a result of climatic changes. The residence complex in Białaczów (Łódź Voivodship) includes a huge landscape and forest park (over 22 ha) formed over the centuries by eminent designers (Lindauer, Stricker, Szanior, Tański). Until recently it was considered to be one of the most valuable historic gardens in Poland with high cultural as well as natural and landscape value. The scale of damage after the disaster was incomparable to any previous natural disasters to the historic gardens in Poland. Although the cleanup work began right after the tragic event, not much more has actually been done so far in order to save the valuable historic site from a total destruction. Apart from obvious difficulties connected with the character and scope of damage, the redevelopment process itself is highly complicated for a number of reasons. First of all it is necessary to define the objective of conservation work which so far has not been precisely planned. That objective should be to protect the original. The park is a centuries-old “account” of compositional transformations from a historic complex of maybe even medieval origin, to a huge 19th-century landscape complex that was still further developed at the beginning of the 20th century. Paradoxically, the damage to the trees revealed many elements of previously unclear layout. It seems to be extremely important to begin professionally conducted work as soon as possible in order to protect all of its elements and redevelop its space layout on the basis of the original remains of that historic site.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz autorskie przykłady rewaloryzacji konstrukcji drewnianych w obiektach zabytkowych. Opisane metody mają charakter konserwatorski, polegający na odtworzeniu i przywróceniu nośności uszkodzonych elementów w taki sposób, by zachować kształt, wygląd, materiały i schematy statyczne konstrukcji. Pokazano i opisano przykłady rewaloryzacji silnie uszkodzonych elementów belkowych z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii, takich jak klejenie oraz wzmacnianie elementów za pomocą prętów lub blach stalowych.
EN
The paper presents methodology and author’s examples of revalorization of wooden structures in historic buildings. The methods described are of conservation type and consist of rebuilding and restoring the load bearing capacity of damaged elements preserving shapes, outlook, materials and static schemes. Examples of revalorization of severely damaged beam elements using modern techniques and technology like glueing and reinforcing with steel bars or plates were introduced and described.
EN
Country revitalization is a long-term multistage process which needs consideration of historic and contemporary determinants. In the process of landscape revitalization in Strzelce Wielkie village (Szczurowa commune) performed within the frames of a programme based on international cooperation, Polish and German experiences in such investments realization as well as owned output in the range of theoretical elaborations were used.1 Revitalization of Młynówka stream flowing previously through the whole place was accepted as the most important project challenge and at the same time future investment purpose emphasizing among others diversity of surrounding landscape in its upper, middle and lower flow. The first research already revealed great variety of forms in the elaborated area and existence of numerous historical elements both vegetal and architectural ones. Usage of geodetic materials contributed to localize and include in documentation particular landscape forms, enabled to perform multi-range in situ researches of country landscape and even recreating of 19th century spatial solutions2 . Such  elaboration made with use of maps and geodetic plans allowed to preserve elements that are important from the cultural heritage point of view and also to use them in prepared project conception of the place’s spatial development.
EN
The Mieroszewski Palace and Park Complex is located in the district of Gzichów in Będzin, a city in the region of the Dąbrowa Basin (the Silesia Province). It is a place of unique architectural value. The design concept results from a thorough examination of the area of the complex followed by a deep research into the history of its architectural features. It takes into account the current needs of the place whilst maintaining respect towards its history. The solutions presented in the project are intended to improve the esthetic value of the complex and make it more attractive for the citizens of Będzin as well as its visitors.
PL
Zespół pałacowo-parkowy w Będzinie-Gzichowie położony jest na terenie Zagłębia Dąbrowskiego (pow. będziński, woj. śląskie). Jest to interesujący obiekt. Mimo to ulega on zaniedbaniu. Aby powstrzymać ten proces, należy stworzyć projekt, mający na celu jego rewaloryzację. Po dokonanej analizie historycznej, zapoznaniu się z poszczególnymi fazami historycznymi oraz dokładnym poznaniu obiektu powstała koncepcja mająca zrealizować ten cel. Wszystkie zabiegi projektowe mają za zadanie podniesienie rangi zespołu. Jest to ważne, ponieważ miejsca takie jak to powinny stać się przestrzenią do wspólnego spędzania czasu zarówno przez mieszkańców miasta, jak i przybywających do niego gości.
EN
The 21st century has brought new opportunities for revitalization projects in Poland (including those related to historical parks and gardens) under the framework of EU subsidies. Greenery compositions, often significantly damaged and with poorly preserved historical structure, have gained a chance to survive and be properly managed. However, the problem is that design and construction works are often conducted in haste, and adapted to the specific requirements of EU projects, often resulting in the unification of adopted solutions and incongruence with historical structures (e.g. "Orlik" sports fields or "Radosna szkoła" playgrounds, where even the colour scheme is imposed by the project), which obviously causes irreparable damage. The authors wish to present the above mentioned problems illustrated with an example of the revalorisation process of a park in Chociw, one of the valuable manor-park complexes in the Łódź Province. They present both positive and negative influence which financial support might have on a venture of this kind.
PL
XXI w. przyniósł Polsce nowe możliwości prac rewitalizacyjnych (także tych związanych z rewaloryzacjami historycznych parków i ogrodów) w ramach dotacji unijnych. Zespoły komponowanej zieleni, często w znaczny sposób zniszczone, o słabo zachowanej historycznej tkance, zyskały tym samym szanse na przetrwanie i właściwe zagospodarowanie. Problemem jednak jest zbyt pospieszne prowadzenie prac zarówno projektowych, jak i budowlanych, dostosowywanie się do określonych wymogów programów unijnych, nierzadko skutkujących unifikacją rozwiązań i niedostosowaniem ich do historyczny struktur (np. zespoły boisk "Orlik" czy place zabaw "Radosna szkoła", gdzie nawet kolorystyka rozwiązań jest narzucana przez program), co w oczywisty sposób powoduje niepowetowane szkody. Autorki pragną przedstawić opisane problemy na przykładzie procesu rewaloryzacji parku w Chociwiu, jednego z cennych założeń dworsko-parkowych województwa łódzkiego, prezentując zarówno pozytywy, jak i negatywy procesu wspomagania finansowego tego typu inwestycji.
EN
Leśnica, today the settlement on the western edge of Wrocław, formerly was an independent town, located on a previously wooded area, with a linear street system. It developed in the Middle Ages around the castle and church playing a service role for the Silesian Piast court on their way to Legnica and during hunting. In the thirteenth century it received city rights, and lost them in the eighteenth century. After the Piast dynasty had died out, it was sold by John of Luxembourg, and repeatedly changed its owners. In the nineteenth century it developed thanks to the industry, tourism and a convenient railway connection to Wrocław as well as hotel and restaurant facilities. In 1928, Leśnica was incorporated into Wrocław. After the Second World War, it lost its cultural continuity. In the 1970's, middle-heigh and high prefabricated buildings were built in the vicinity of a residential district. At the end of the twentieth and early twentyfirst century, local industries were liquidated, and intensive land development started, causing the systematic blurring of its small-town character and its urban space started to acquire a character of a big city. In 2004, the old part of Leśnica was entered in the Register of Monuments. Also a ring road was planned, moving the cumbersome and dangerous transit traffic away from historic Średzka Street beyond the southern border of the settlement.
PL
Leśnica, dziś osiedle na zachodnim krańcu Wrocławia, dawniej samodzielne miasteczko, na terenie z dawna zalesionym, o układzie ulicowym, które rozwinęło się w średniowieczu wokół zamku i kościoła, stanowiąc obsługę dworu Piastów śląskich na trasie do Legnicy. W XIII w. otrzymało prawa miejskie, które utraciło w wieku XVIII. Po wygaśnięciu linii Piastów sprzedane przez Jana Luksemburczyka, zmieniało prywatnych właścicieli. W XIX w. rozwinęło się dzięki przemysłowi, ruchowi wycieczkowemu, dogodnemu połączeniu kolejowemu z Wrocławiem i zapleczu restauracyjno- hotelowemu. W 1928 r. Leśnica zostaje włączona do Wrocławia. Po II wojnie światowej utraciła ciągłość kulturową. W latach 70. XX w. w sąsiedztwie dzielnicy willowej wzniesiono grupę średnich i wysokich domów z wielkiej płyty. Pod koniec XX i na pocz. XXI w. w Leśnicy zlikwidowano przemysł, i rozwinął się intensywny ruch deweloperski, powodujący systematyczne zacieranie małomiasteczkowego charakteru i przekształcanie przestrzeni urbanistycznej na kształt dużego miasta. W 2004 r. stara część Leśnicy została wpisana do Rejestru Zabytków. Zaplanowano także obwodnicę, przenoszącą uciążliwy i niebezpieczny ruch tranzytowy z historycznej ulicy Średzkiej poza południową granicę osiedla.
PL
Parki miejskie są postrzegane, jako wartość kulturowa miasta realizująca różne potrzeby mieszkańców. Jednocześnie mówi się o nich w kontekście kształtowania środowiska przyrodniczego miasta, w związku z pełnieniem funkcji biologicznej, hydrologicznej i klimatycznej. Podział ten ukazuje dwa odrębne punkty widzenia przyrody w mieście. Problem jeszcze bardziej komplikuje się w przypadku parków zabytkowych, gdzie na pierwszy plan wysuwa się znaczenie historyczne, aspekty estetyczne oraz sposoby użytkowania i wykorzystania tych terenów. Jak wskazują prowadzone w Lublinie badania, charakteryzująca takie obiekty duża różnorodność biologiczna i walory przyrodnicze, są często wynikiem synantropizacji szaty roślinnej. W związku z zachodzącymi zmianami konieczna jest ciągła kontrola istniejących zasobów krajobrazowych pod różnymi aspektami. Jednocześnie próby ingerencji (w tym pielęgnacja i rewitalizacja) powinny być zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju, jako paradygmatu do odnowy zasobów historycznych i przyrodniczych.
EN
Urban parks are considered as cultural value of the city executing the different needs. At the same time there are disscusions about parks in the context of the natural environment development of the city, in connection with its climate, biological and hydrological function. This division shows two separate points of view of nature in the city. The problem is further complicated in the case of historic parks, where at the front are the historical, aesthetic aspects and methods of use of these areas. As the research in Lublin shows, historic parks are characterized by both biodiversity and natural values, is often the result of flora synanthropisation. In connection with the changes, it is necessary to continue the control of existing landscape resources in various aspects. At the same time any attempts to interfere (including maintenance and revitalization) should be compatible with the concept of sustainable development as a paradigm for the recovery of historical and natural resources.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.