Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymiary ziarna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of laboratory tests on the shape and dimensions of cereal seeds and other crop plants necessary for modeling the sowing and separation of these seeds. Individual grains are not usually identical, so their linear dimensions are not uniform in different directions. The ability to determine the shape and dimensions of grains is extremely important from the point of view of basic research as well as in practice as a boundary condition for machine design. During the study a photogrammetric method was used based on the „Gabar” program written at Poznan University of Technology. It allows us to significantly improve and speed up the process of obtaining data with sufficient accuracy and can be applied to the overall assessment of other raw materials such as those from recycling.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badan laboratoryjnych kształtu i wymiarów nasion zbóż i innych roślin uprawnych niezbędnych do modelowania procesu wysiewu i separacji tych nasion. Poszczególne ziarna nie są zazwyczaj identyczne, a więc ich wymiary liniowe nie są jednakowe w różnych kierunkach. Możliwość określenia kształtu i wymiarów ziaren jest niezwykle istotna z punktu widzenia badan podstawowych, jak równie w praktyce jako warunki brzegowe do projektowania maszyn. Podczas badań wykorzystana została metoda fotogrametryczna bazująca na napisanym w Politechnice Poznańskiej programie „Gabar”. Pozwala ona znacznie usprawnić i przyspieszyć proces pozyskiwania danych z wystarczająca dokładnością, jak również może być zastosowana do oceny gabarytowej innych surowców np. recyklingowych.
PL
Niniejsza praca była kontynuacją dwóch poprzednich prac badawczych; analizie statystycznej poddano wszystkie uzyskane wtedy wyniki. Celem pracy było określenie związków korelacyjnych występujących między wyróżnikami związanymi z jakością technologiczną oraz podstawowymi wymiarami geometrycznymi ziarna pszenicy jarej odmian Ismena, Torka, Jasna, Henika, z podziałem na odmiany i bez takiego podziału. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu STATISTICA™ 6.0. Najwięcej istotnych związków korelacyjnych między badanymi wyróżnikami wystąpiło w przypadku ziarna pszenicy odmian Jasna i Ismena. Analizując wyniki uzyskane dla całej próby ziarna pszenicy jarej (bez podziału na odmiany) stwierdzono występowanie istotnych korelacji między długością, obwodem pola powierzchni rzutu, polem powierzchni rzutu ziarniaków a masą tysiąca ziarniaków oraz między szerokością ziarniaków a zawartością popiołu w mące, wskaźnikiem efektywności przemiału K, ich twardością, współczynnikiem A oraz zawartością skrobi w mące.
EN
The study aimed at determination of correlation relationships occuring between basic geometrical dimensions of grains and selected technological dimensions of grains an selected technological quality parameters of the spring wheat, Ismana, Jasna and Henika cultivars. This study continues two previous research works; obtained previously results have been analysed statistically. Correlation relationships wee searched among all the magnitudes determined for wheat grain tested, with and without dividing into cultivars. The STATISTICA™ 6.0 SOFTWARE module was applied to statistical analysis. Most significant correlation relationships among the parameters tested, were found in case of wheat grain Jaszna and Ismena cultivars. At analysis of the data for whole batch of spring wheat grain (without division into cultivars) the significant correlations were found between the length, circumference, projection surface of the grains and the weight of thousand grains as well as among the grain width and ash content in meal, index of milling efficiency K, grain hardness, coefficient A and the starch content in meal.
3
Content available remote Wpływ wielkości ziarna na zmiany wartości przemiałowej pszenicy
PL
Badano wpływ wymiarów ziarna pszenicy (frakcje: >2.8mm, 2.8-2.5mm i 2.5-2.2mm) na zmiany jego wartości przemiałowej. Materiałem badawczym było ziarno pszenicy odmian Ismena, Torka, Jasna i Henika. Dla ziarna z każdej frakcji wyznaczono podstawowe wymiary geometryczne korzystając z systemu komputerowej analizy obrazu. Analizowano również zmiany barwy powierzchni oraz przekroju poprzecznego ziarna badanych frakcji. Określono wartość przemiałową badanych prób ziarna za pomocą wybranych wyróżników. Otrzymane wyniki badań poddano analizie statystycznej korzystając z programu STATISTICATM. Wielkość ziarna badanych odmian pszenicy miała niewielki wpływ na zmiany jego barwy w zakresie odpowiadającym dwóm dominującym pasmom szarości, natomiast wpłynęła istotnie (p<0.05) na zmiany jego twardości i wskaźnika efektywności przemiału K. Na zmiany w większym stopniu były podatne odmiany Jasna i Henika. Barwę przekroju porzecznego ziarna tych dwóch odmian, a zwłaszcza Heniki, cechowała większa liczebność pasm poziomów szarości w zakresie 21-40 i 41-60. Wraz ze zmniejszaniem się wymiarów ziarna pszenicy zwiększała się jego twardość mierzona w N/mm2 powierzchni rzutu ziarniaka. Ziarno pszenicy odmiany Henika było najbardziej podatne na korzystne i istotne (p<0.05) zmiany wartości przemiałowej związane ze wzrostem wymiarów ziarna.
EN
Effect sizing wheat grain (into fractions: >2.8 mm, 2.8-2.5 and 2.5-2.2 mm) on the changes of its milling quality was studied. Wheat grains of Ismena, Torka, Jasna and Henika cultivars were used in experiment. Basic geometrical dimensions were determined for grain in each fraction by the use of computer image analysis. Changes of surface colour and transverse section of grain were also analysed. The milling quality of tested grain batches was determined by selected indicators. The results of investigations were statistically processed by using of the STATISTICATM programme. Sizing wheat grain of tested cultivars slightly affected the colour changes within the range corresponding to two dominant grey bands, however its effect on the changes of grain hardness and milling efficiency index K was significant (p<0.05). The Jasna and Henika cultivars were more susceptible to these changes. The colour of grain cross-section for these two cultivars, Henika cv. especially, was characterized by a number of grey bands within the range of 21-40 and 41-60. Along with the decrease of dimensions, increased the wheat grain durability expressed in N/mm2 grain projection surface. Grain Henika cv. was most susceptible to advantageous and significant (p<0.05) changes of milling quality connected with sorting grain into size fractions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.