Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deep foundation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The design of new investments with underground floors in the downtown urban fabric calls for determining its impact on existing, often historic, neighboring facilities. The article presents the results of own research on 3D spatial arrangement numerical modeling of this type of investment. The scope of the research includes the analysis of neighboring buildings (including historic buildings), construction of the 3D numerical model, and calibration of the subsoil model taking into account the actual results of geodetic measurements. Own research as well as the completed housing development complex in Poland, downtown Warsaw, including data from project design and implementation documentation serve as the basis for research and analysis. As a result of said research and analysis, it was found that 3D computational models allow mapping of actual impacts within the designed new buildings and neighboring buildings, and as consequence - after appropriate calibration - a good reflection of soil displacements in the area of the planned investment. The knowledge of the anticipated values of soil displacements related to erecting new buildings is necessary at the design and implementation stages to ensure safety in all phases of works of existing buildings.
PL
Projektowanie nowych inwestycji z kondygnacjami podziemnymi w śródmiejskiej tkance miejskiej wymaga określenia jej oddziaływania na istniejące, często zabytkowe, obiekty sąsiednie. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących modelowania numerycznego w układzie przestrzennym 3D tego rodzaju inwestycji. Zakres badań obejmuje, analizę sąsiedniej zabudowy (w tym zabudowy zabytkowej), budowę modelu numerycznego 3D, kalibrację modelu podłoża gruntowego przy uwzględnieniu rzeczywistych wyników pomiarów geodezyjnych. Podstawę badań i analiz stanowi przykład zrealizowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej w śródmieściu Warszawy uwzględniający dane z dokumentacji projektowej i realizacyjnej inwestycji oraz doświadczenia własne. Do modelowania podłoża gruntowego układów „podłoże gruntowe - nowy kompleks budynków A, B i C - zabudowa sąsiednia” przyjęto parametry geotechniczne z dokumentacji technicznej obiektu, fazy prac wynikające z rzeczywistych etapów realizacji inwestycji. Wartości obciążeń od budynków, sposób i miejsca ich przyłożenia określono na podstawie analizy dokumentacji projektowej oraz doświadczeń własnych. Przestrzenny model numeryczny zbudowano w programie ZSoil 2016. Model odwzorowuje obszar o wymiarach 240 × 150 m. Podłoże gruntowe pod budynkami zamodelowano do głębokości 30 m poniżej poziomu terenu z wykorzystaniem modelu podłoża Mohra-Coulomba. W ramach kalibracji modelu podłoża gruntowego prowadzono wielokrotne symulacje komputerowe i analizowano uzyskiwane wyniki w zakresie przemieszczeń, a także integralności modelu. Kalibracja polegała na zwiększaniu wartości modułu odkształcenia pierwotnego gruntu znajdującego się na głębokościach poniżej poziomu rozpoznania w dokumentacji geotechnicznej.
PL
W artykule omówiono rozwiązania techniczne związane z projektem i budową budynku biurowego w Gdańsku. Przedstawiono problemy związane z głębokim posadowieniem na terenie zagrożonym podtopieniami, wymagającym wykonania poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej połączonej z obudową ścianami szczelinowymi. Opisano sposób modularnego kształtowania konstrukcji z betonu architektonicznego i dochodzenia do efektu metodą prób na budynku wzorcowym (mock-up). W rozwiązaniach projektowych znalazły się nietypowe stropy monolityczne z zatopionym układem chłodzącym BKT i wbudowanymi profilami stalowymi dla podwieszenia oświetlenia oraz dach szedowy, indywidualizujący charakter budynku.
EN
In this paper, technical solutions, connected with the project and construction of the office building in Gdansk, have been discussed. Solutions and problems of waterproof barrier (horizontal jet-grouting diaphragm connected with slurry walls), required due to the deep foundation in the flood danger area, have been presented. Modular shaping of the RC structure of architectural concrete and testing the final effects on mock-up, have been described. In the design solutions there have been developed: non typical floor slabs with embedded cooling system BKT and build in steel profiles (due to suspended lighting) as well as the roof folded plate structure, which distinguishes the building form.
EN
The progressive citification of urban spaces results in compacting buildings and deeper foundation of new objects, and even deepening of existing facilities - to obtain maximum use of underground space. This process significantly interferes with the geological environment, both in the local (single deep foundation objects) and district (linear objects such as subways, tunnels, sewage collectors, groups of deep foundation objects). In Warsaw, underground urbanization extends several dozen meters deep and reaches the upper parts of the Neogene deposits, often fully intersecting Quaternary deposits. The progressing urbanization, and in particular the cumulative influence of deep foundation structures, creates a new set of factors with a potentially significant impact on the hydrogeological conditions of the Quaternary aquifer, including also the deep-seated aquifer, so far not having placed under a direct hydrogeodynamic impact. This article presents an assessment of the impact of underground development on the groundwater flow structure, with a particular emphasis on the deformation of the filtration mesh as a permanent result of object built-in into the groundwater stream. The analysis is based on the real case study of the implementation of a building located in the area vulnerable to hydrogeodynamic changes, where additionally can occur a cumulative impact with underground subway tunnels. Model simulations of the building foundation impact on the hydrogeodynamic conditions of the environment were performed. The results of prognostic model calculations were compared with the observations of changes in the groundwater level during construction works. The results indicate slight, permanent changes in groundwater levels, an increase in hydraulic gradients and changes in water flow directions. The scope of the changes was considered safe for the environment and building objects, allowing even a deeper foundation, although not devoid of the need for a long-term observation of groundwater levels. The obtained results indicate the usefulness and utilitarianity of numerical modeling methods in the analysis of hydrogeological conditioning of deep foundations.
4
Content available Zejście pod ziemię. Cz.2 przykłady realizacji
PL
W artykule podano technologie najczęściej wykorzystywane obecnie w budowie głębokich podziemi. Omówiono szczegółowo dwa przykłady. Pierwszy dotyczy budynku biurowego o trzech kondygnacjach podziemnych usytuowanego w sąsiedztwie stacji metra i przedwojennych kamienic. Drugi to realizacja wykopu w warunkach geotechnicznych wysokiego poziomu wody gruntowej przy braku możliwości odwodnienia terenu budowy. W pierwszym przypadku zastosowano ściany szczelinowe, wzmocnienie fundamentów iniekcją strumieniową oraz metodę stropową budowy podziemi. Na etapie projektu budowlanego przeanalizowano oddziaływanie wykopu na sąsiednie obiekty i wyznaczono osiadania ław fundamentowych. W drugim opisano metodę betonowania podwodnego.
EN
This article presents the technologies most commonly used today in the construction of deep undergrounds. Two examples have been discussed in detail. The first concerns an office building with three underground floors located in the vicinity of the metro station and pre-war tenement houses. The second example discusses the execution of the deep excavation in geotechnical conditions of high ground water level in the absence of the possibility to perform the dewatering of the construction site. In the first case, diaphragm walls and jet-grouting below the existing foundations were used. The influence of the excavation on neighboring buildings was analyzed and expected settlements of foundations were determined. In the second example the method of underwater concreting is described.
5
Content available remote Zejście pod ziemię. Cz.1 technologie
EN
Modern solutions arising from the “going underground” of buildings in cities. This article presents the technologies most commonly used today in the construction of deep undergrounds.
6
Content available remote Głębokie posadowienie budynków wysokich
PL
Artykuł dotyczy kształtowania i konstruowania głębokiego posadowienia budynków wysokich. Na wybranych przykładach przedstawiono sposoby fundamentowania najwyższych budynków na świecie oraz wykorzystania części podziemnych w tych obiektach. Część artykułu została poświęcona problematyce fundamentowania budynków wysokich w Warszawie. Omówiono sposoby posadowienia następujących wieżowców: Rondo 1, Złota 44, Warsaw Spire, Q22, The Warsaw Hube.
EN
The article concerns shaping and constructing the deep foundation for high-rise buildings. On selected examples show how foundation tallest buildings in the world and the use of underground parts in these buildings. Part of the article was devoted to the issue of foundation of high-rise buildings in Warsaw. Discusses how the foundation of the following towers: Rondo 1, Złota 44, Warsaw Spire, Q22, The Warsaw Hube.
PL
Przedstawiono wyniki badań niezawodności geodezyjnych pomiarów kontrolnych wybranych konstrukcji pomiarowych, stosując parametryczny sposób ich oceny. Przeprowadzono analizy dotyczące pomiarów przemieszczeń realizowanych obiektów przy wykorzystaniu: niwelacji precyzyjnej, precyzyjnych pomiarów kątowo-liniowych, pomiarów inklinometrycznych i czujnikowych. Podano istotne z punktu widzenia pomiarów przemieszczeń właściwości projektowanych konstrukcji pomiarowych i możliwości ich zastosowań praktycznych.
EN
This paper presents the results of a reliability survey of geodetic control measurements for selected geodesic measurement frameworks. The survey uses a parametric evaluation method. Surveyed methods of object displacement measurement include precise leveling, precise angular-linear measurements, inclinometer measurements and sensor measurements. For each measurement framework design we present reliability characteristics relevant to displacement measurements and typical practical uses.
PL
Fabryka Liebherr w austriackiej miejscowości Nenzing jest oddziałem firmy produkującym szeroką gamę specjalnych maszyn do głębokiego fundamentowania. Wśród nich są wiertnice obrotowe, palownice oraz maszyny łączące cechy palownic i wiertnic. Poza powyższymi Liebherr-Werk Nenzing GmbH oferuje również szeroki wybór uniwersalnych koparek linowych, a także żurawi o możliwościach udźwigu do 300 t.
EN
The Liebherr factory in the Austrian town of Nenzing is a division of the company which manufactures a wide range of special machinery for deep foundation. They include rotary drilling rigs, piling machines and machines that combine the features of both. Apart from the above, Liebherr-Werk Nenzing GmbH also offers a wide range of universal dragline excavators, as well as cranes with lifting capacity up to 300 t.
PL
Omówiono proces projektowania i realizacji prac związanych z wykonaniem fundamentów pośrednich. Przedstawiono rozwiązania posadowienia najważniejszych obiektów wchodzących w skład inwestycji oraz sposób zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego wykopów. Zwrócono uwagę na aspekty związane z koordynacją prac podczas projektowania i realizowania inwestycji.
EN
The paper presents the design and execution process of works relating to the implementation of deep foundations for the construction ZTPO in Krakow. The solutions adopted for the foundation of the most important objects of the investment and the manner of anti-filtration barrier made to protect the excavation were discussed. Attention was paid to aspects related to the coordination of work in the design and implementation of investments.
PL
Przedstawiono wyniki ponad 15-letnich obserwacji zachowania się podłoża i fundamentów budynku. Stwierdzono, że rzeczywiste osiadania są mniejsze od prognozowanych. Pomiary przemieszczeń podłoża pod płytą fundamentową wykazują wartości znacznie mniejsze od dopuszczalnych przyjętych w projekcie, a pomierzone ciśnienia wody w porach w podłożu są większe niż wynika to z poziomu zwierciadła wody w drenażu, co potwierdza tym samym jego odciążające działanie.
EN
The article presents the results of more than fifteen years of observation of the behavior of the ground and foundations that lead to the conclusion that the actual settlement of the object are less than the expected (estimated). Measurements of displacements of the subsoil under the foundation slab have values significantly lower than that allowed in the project, the measured the pore water pressure in the soil are higher than what the water level in the drainage, thereby confirming the relief effect.
11
Content available Pile model tests using strain gauge technology
EN
Ordinary pile bearing capacity tests are usually carried out to determine the relationship between load and displacement of pile head. The measurement system required in such tests consists of force transducer and three or four displacement gauges. The whole system is installed at the pile head above the ground level. This approach, however, does not give us complete information about the pile–soil interaction. We can only determine the total bearing capacity of the pile, without the knowledge of its distribution into the shaft and base resistances. Much more information can be obtained by carrying out a test of instrumented pile equipped with a system for measuring the distribution of axial force along its core. In the case of pile model tests the use of such measurement is difficult due to small scale of the model. To find a suitable solution for axial force measurement, which could be applied to small scale model piles, we had to take into account the following requirements: – a linear and stable relationship between measured and physical values, – the force measurement accuracy of about 0.1 kN, – the range of measured forces up to 30 kN, – resistance of measuring gauges against aggressive counteraction of concrete mortar and against moisture, – insensitivity to pile bending, – economical factor. These requirements can be fulfilled by strain gauge sensors if an appropriate methodology is used for test preparation (Hoffmann [1]). In this paper, we focus on some aspects of the application of strain gauge sensors for model pile tests. The efficiency of the method is proved on the examples of static load tests carried out on SDP model piles acting as single piles and in a group.
EN
The article describes an urban environment and the anthropogenic factors that influence groundwater and soil conditions. Deep building foundations impact on changes in both groundwater flow and soil consistency, which may occur due to filtration phenomena. Suffusion and internal erosion were described, determining the criteria applied for assessment of soil susceptibility to these phenomena. The results of numerical modelling executed with Visual Modflow software are presented. It is stated that the creation of deep building foundations in an extensively urban area may influence the groundwater and soil conditions.
PL
W artykule scharakteryzowano środowisko zurbanizowane oraz opisano wpływ czynników antropogenicznych na warunki gruntowo-wodne. Uwzględniono wpływ głęboko posadowionych budynków na zmiany przepływu wód gruntowych i zmiany stanu gruntu, które mogą być wywołane przez zjawiska filtracyjne. Opisano zagadnienie sufozji i erozji wewnętrznej oraz określono, jakie kryteria są stosowane do oceny podatności gruntu na wystąpienie tego zjawiska. Przedstawiono wyniki modelowania numerycznego wykonanego w programie Visual Modflow. Stwierdzono, że realizacja głęboko posadowionych obiektów w terenie silnie zurbanizowanym może wpływać na warunki wodno-gruntowe.
EN
The research topic relates to the subject of deep foundations supported on continuous flight auger (CFA) piles and screw displacement piles (SDP). The authors have decided to conduct model tests of foundations supported on the group of piles mentioned above and also the tests of the same piles working as a single. The tests are ongoing in Geotechnical Laboratory of Gdańsk University of Technology. The description of test procedure, interpretation and analysis of the preliminary testing series results are presented in the paper.
Mosty
|
2014
|
nr 1
12--14
PL
Wzmacnianie lub ulepszanie podłoża w budownictwie drogowym, ze względu na coraz częstszą budowę na terenach mało przydatnych do zabudowy, jest powszechnie stosowaną praktyką. Wprowadzane technologie stwarzają bogate możliwości wzmacniania i ulepszania słabych podłoży. Bogata oferta firm prezentujących nowe materiały, specjalistyczne zabiegi czy wyroby o specjalnym przeznaczeniu wymaga pewnego usystematyzowania. Stąd też w niniejszym przeglądzie dokonano charakterystyki wybranych technologii wzmacniania podłoża gruntowego w zależności od przyjętego sposobu posadowienia. Są to tylko nieliczne z możliwych metod, które znajdują również zastosowanie w budownictwie mostowym.
PL
Przedstawiono wyniki analizy porównawczej oceny stanu technicznego budynku w sąsiedztwie głębokiego posadowienia nowego obiektu. Obliczenia sprawdzające konstrukcji wykonano metodą uproszczoną, według instrukcji ITB [1], oraz metodą dokładną (sprawdzając stany graniczne nośności oraz użytkowalności).
EN
The paper presents comparative analysis of evaluation of technical condition of the building in the direct neighborhood of a deep foundation. Verifying calculations of structure were performed by two methods: simplified method, according to the instructions of ITB [1], and precise method (assess the ultimate limit states).
PL
Omówiono metodę wykorzystania krzywych zaproponowanych w literaturze do opisu deformacji terenu za ścianą obudowy wykopu w układzie przestrzennym. Zaprezentowano przykład obliczeniowy wykorzystania podanej metodologii do oszacowania sił wewnętrznych w modelowym budynku, znajdującym się w zabudowie sąsiedniej. Wszystkie analizy przeprowadzono w dwóch wariantach obliczeniowych.
EN
The paper presents a method for using deformation curves of the ground behind the wall of a deep excavation in three-dimensional system. The calculation example of estimation the internal forces in the model building in the direct neighborhood of a deep excavation using the specified methodology is presented. All analyzes were performed in two calculation variants.
18
Content available Posadowienie pośrednie obiektów budowlanych
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z fundamentowaniem obiektów budowlanych. Przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia dotyczące posadowienia pośredniego. Zaprezentowano współczesne, najczęściej stosowane ich rozwiązania technologiczne i dla wybranych dokonano porównania techniczno-kosztowego.
EN
This article discusses problems associated with the foundations of buildings. The basic problems associated with deep foundations are presented. The technological solutions most widely used today are discussed, as well as the most common technological solutions. A technical and cost comparison is made of a few select examples.
PL
W pracy przedstawiono metody obliczeniowe, służące do określania przemieszczeń pionowych gruntu za ścianą obudowy głębokiego wykopu. Zaprezentowano przykład obliczeniowy zastosowania metody analitycznej w połączeniu z metodą elementów skończonych do szacowania sił wewnętrznych w modelowym budynku, w zabudowie sąsiedniej.
EN
The paper presents the calculation methods used for the analysis of the vertical displacement of the ground behind the wall of a deep excavation. The calculation example of estimation the internal forces in the model building in the direct neighborhood of a deep excavation using the analytical method and finite element method is presented.
PL
Przedstawiono geoinżynierską charakterystykę podłoży skalnych i współczesne zasady ich badań do celów fundamentowania. Omówiono wpływ technologii budowy na nośność fundamentów głębokich w podłożach skalnych, problem kawern w skałach oraz zasady kontroli skał w czasie budowy fundamentów. Podano przykład problemów geoinżynierskich budowy szczelinowej ściany oporowej w podłożu skalnym wzdłuż drogi ekspresowej S69 na odcinku obwodnicy Bielska-Białej i wynikające z nich wnioski.
EN
This paper presents geotechnical engineering characteristic of rock subsoil, modern rules of their investigation for foundations purpose, describe influence of engineering on deep foundations load capacity in rock subsoil, problem of cavities, principles of monitoring quality rock during the course of foundations and given example questions geotechnical engineering of retaining slurry-walls building in rock subsoil along expressway S69, on section of ring road Bielsko-Biala and conclusion result from this work.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.