Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rondo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Głównym powodem tworzenia rond jest utrzymanie na drodze płynności ruchu i zmniejszenie liczby wypadków, które często mają miejsce na tradycyjnych skrzyżowaniach - przede wszystkim niebezpiecznych zderzeń bocznych i czołowych z dużą prędkością.
PL
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie musi wcale przybierać okrągłego kształtu, w którego centrum znajduje się betonowa lub obsadzona trawą wyspa. Część samorządów stawia na innowacyjne rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo drogowe oraz zamieniają skrzyżowania w prawdziwe dzieła sztuki. Jakie miasta zdecydowały się przełamać schemat i wybudować nietypowe ronda?
EN
The assessment of psychotechnical parameters (that is, critical gaps and follow-up times) of vehicle drivers at roundabout Hitachi Taga, Ibaraki Prefecture in Japan was presented in this paper. The basis for this assessment were empirical data from measurements in the field, made in two different years. The first field measurement took place two years after the construction of the roundabout in 2014, and the second one in 2019. The results comparison of 2014 and 2019 was aimed at assessing possible changes in the psychotechnical parameters in time. This assessment was carried out as one of the element of the project titled “Analysis of the applicability of the author's method of roundabouts entry capacity calculation developed for the conditions prevailing in Poland to the conditions prevailing at roundabouts in Tokyo (Japan) and in the Tokyo surroundings”, financed by the Polish National Agency for Academic Exchange.
EN
Roundabout entry capacity is influenced by geometric features of the roundabout, traffic flow characteristics, vehicle are checked. In comparison with the existing empirical models such as the LR942 regression model and German empirical model, the proposed regression model produced better estimates and much lower RMSE values. Approach width is found to have the highest impact on entry capacity. The entry capacity is found to be negatively influenced by entry angle. Circulating flow is considered in terms of per metre width against the usual convention. This modification incorporates the effect of circulatory roadway width also into consideration. The circulatory roadway width has a diverse effect on entry capacity at different levels of circulating flow. Modification of inscribed circle diameter and circulatory roadway width is suggested as a potential solution for improving entry capacity. Sensitivity analysis is carried out to quantify the effect of variation of entry angle, circulatory roadway width, inscribed circle diameter and approach width on entry capacity based on the non-linear model. The sensitivity plots can be used to make subtle geometric modifications to improve capacity at congested roundabouts.
EN
Summary. This research is an attempt to compare engineering solutions for traffic intersections from a planning viewpoint. In this research, various solutions have been discussed for traffic intersections (traffic light, roundabout, underpass and overpass). The research highlighted the importance of each of these solutions in urban environments and clarified all variables related to the pros, cons, costs, capacity and environmental compatibility of each of these solutions with the surrounding urban environment. Weights were developed for all these variables, then correlation was determined using the linear regression method. The analysis of statistical results shows that the creation of underpasses often achieves most of the designated goals when compared to other solutions, despite some technical difficulties and high construction costs.
PL
Rondo Zgrupowania AK „Radosław” jest jednym z największych skrzyżowań w Warszawie, na którym spotyka się 5 relacji tramwajowych. Duże potoki pieszych, pojazdów indywidualnych i tramwajów wymagają zastosowania złożonego algorytmu akomodacyjnego dla zapewnienia efektywnego sterowania ruchem. Artykuł przedstawia nowatorskie podejście projektantów Tramwajów Warszawskich do procesu projektowania i wdrażania złożonych algorytmów sterowania ruchem oraz możliwe do uzyskania efekty na przykładzie wdrożenia priorytetu dla tramwajów na rondzie Zgrupowania AK „Radosław”. Publikacja zawiera opis metody tworzenia algorytmu, sposób wdrażania projektu oraz osiągnięte wyniki przed i po wdrożeniu adaptacyjnego sterowania ruchem.
EN
Radoslaw Roundabout is one of the largest intersections in Warsaw, where 5 tram routes connect. Large volumes of pedestrians, individual vehicles and trams require an advanced traffic actuated algorithm to provide effective traffic control. The article introduces an innovative approach of the Warsaw Trams company designers to the process of designing and implementing complex traffic control algorithms. Possible effects can be obtained on the example of the implementation of the tram priority on the Radoslaw Roundabout. The publication includes a description of the algorithm generation method, the method of project implementation and the results achieved before and after the implementation of adaptive traffic control.
7
Content available remote Poziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych
PL
Poprawne oszacowanie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych jest zadaniem trudnym. Wyniki dotychczasowych prac badawczych dotyczących tego problemu z różną dokładnością odwzorowują rzeczywistą sytuację, m.in. z uwagi na brak szczegółowego uwzględnienia ukształtowania skrzyżowania i charakterystyk ruchu pojazdów na poszczególnych jego wlotach. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w otoczeniu trzech typów skrzyżowań drogowych. Wykazano, że istnieją istotne różnice pomiędzy poziomami hałasu w otoczeniu skrzyżowań w zależności od ich typu, rozwiązania geometrycznego oraz charakteru i parametrów ruchu pojazdów na poszczególnych wlotach.
EN
Correct prediction of noise level in the vicinity of intersections is a difficult task. The results of past research work on this issue reflect the real noise levels with various precision mainly due to not including the shape of the intersection in detail, as well as the characteristics of vehicle traffic at individual intersection entries. This article presents the results of research conducted by the authors in the vicinity of three types of intersections. It has bean demonstrated that there are significant differences between noise levels in the vicinity of intersections depending on their type, geometric solution and the character and parameters of vehicle traffic at individual entries.
EN
The article concerns the assessment of emmision of selected two-lane roundabout functioning in the city of Rzeszow and its alternate turbo version. In the work was considered four scenarios that represent two different in terms of traffic congestion time of day. The results of the emission of selected components of the exhaust gas (NOx and particulates PM10) were obtained on the basis of calculations of emission model VERSIT+ Enviver. While the input data for the calculations were taken from the modeled options of roundabouts in the Vissim program. The results from the Enviver program were compared to calculations from mesoscopic model COPERT 5. The results show that the overall reduction in average speed, as well as increased frequency of braking and sudden acceleration, directly contribute to the growth of harmful emissions. However, with respect to comparision of turbo roundabout in regard of currently running two-lane roundabout can be observed reduction of selected components of exhaust gases emission about approx. 1/3.
PL
Skrzyżowania drogowe z uwagi na zróżnicowaną organizację i warunki ruchu samochodowego tworzą zdecydowanie bardziej złożoną sytuację pod względem oceny i prognozowania hałasu w ich otoczeniu w porównaniu z odcinkami międzywęzłowymi. Szczególnym przypadkiem w tym zakresie są skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną. Celem prowadzonych badań i analiz było określenie wpływu natężenia ruchu oraz struktury rodzajowej i struktury kierunkowej pojazdów na poziom hałasu w otoczeniu przykładowych skrzyżowań z wyspą centralną funkcjonujących na obszarze miasta Białystok. Analizie poddano wyniki 979 jednogodzinowych pomiarów równoważnego poziomu dźwięku LAeq. Pomiary poziomu hałasu prowadzono na wysokości 1,50 m nad poziomem nawierzchni, w punktach zlokalizowanych pomiędzy „ramionami” skrzyżowania (promieniście względem jego środka), w odległościach 10 m i 20 m od krawędzi jezdni. Równolegle z pomiarami hałasu, na każdym wlocie skrzyżowania wykonywano pomiary natężenia, struktury kierunkowej i struktury rodzajowej ruchu pojazdów. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów ustalono zależności regresyjne pomiędzy równoważnym poziomem dźwięku a całkowitym natężeniem ruchu na każdym z analizowanych skrzyżowań. Na ich podstawie obliczono wartości LAeq w odległości 10 m i 20 m od krawędzi jezdni przy natężeniach ruchu na całym skrzyżowaniu: 3000, 3500, 4000 i 4500 P/h. Na badanych skrzyżowaniach stwierdzono różnice pomiędzy wartościami LAeq na wlotach tego samego skrzyżowania do 2,5 dB. Wpływ wartości tych różnic ma w szczególności udział tzw. pojazdów hałaśliwych i ich struktura kierunkowa. W artykule przedstawiono opracowane zależności funkcyjne pomiędzy równoważnym poziomem dźwięku a charakterystykami ruchu samochodowego na badanych skrzyżowaniach.
EN
Road intersections are a more complex issue in the terms of noise level prediction and assessment in their vicinity than usual road sections, chiefly due to the varied traffic organisation and conditions. A unique case in this group is the signalized roundabout. The aim of the conducted research and analyses was to determine the influence of traffic volume and the type and direction of vehicles on the noise levels in the vicinity of sample signalized roundabouts in the area of Bialystok city. A total of 979 one-hour equivalent sound level measurements were analysed. The measurements were conducted at 1.50 m above street level, in points located between the ‘arms’ of the intersections (radiating from its centre), at distances of 10 m and 20 m from the edge of the road. Together with sound level measurements, traffic volume, direction and vehicle types measurements were conducted at each entry of the intersections. Based on the obtained results, regressive dependencies have been established between the equivalent sound level and total traffic volume at each of the analysed intersections. Based on this, the LAeq values have been calculated at a distance of 10 m and 20 m from the edge of the road, with traffic volumes on the intersections being: 3000, 3500, 4000 and 4500 veh/h. The analysed intersections also showed variations between the LAeq levels at the entries of up to 2.5 dB. Such differences are especially influenced by the percentage of noisy vehicles and their direction. The article gives function dependencies between the equivalent sound level and the traffic characteristic at the analysed intersections.
EN
The article presents the analysis of roundabouts design aspects including the location of underground and overground infrastructure. Authors also undertake an attempt to assess the existing situation with planning conditions. Many differences depended on the roundabout size, location, surroundings, natural conditions, landform technology used were noted. Roundabouts design should include both the natural arrangements and art installations, increasing the area of urban green areas in parallel using the area as a place for works of art exposure. For Zielona Góra urban area this is of particular importance because of the multitude of roundabouts and their good position in the city structure.
PL
W artykule przedstawiono analizę obudowy biologicznej rond w Zielonej Górze na tle infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Podjęto również próbę oceny zastanej sytuacji z uwarunkowaniami planistycznymi. Zauważono wiele różnic między rondami, zależnych od ich wielkości, umiejscowienia, otoczenia, warunków przyrodniczych i technologii kształtowania terenu. Ronda powinny zawierać zarówno elementy przyrodnicze, jak instalacje, zwiększając powierzchnię terenów zieleni miejskiej przy równoległym wykorzystaniu powierzchni dla prezentacji dzieł sztuki. Dla Zielonej Góry ma to szczególne znaczenie z racji mnogości rond i dobrego ich usytuowania w strukturze miasta.
PL
Skrzyżowania z wyspą centralną są rozwiązaniem proponowanym w wytycznych projektowania dróg głównie z uwagi na występowanie dużych, wewnętrznych powierzchni akumulacji dla pojazdów skręcających w lewo, które odpowiednio zaprojektowane zapewniają wysoką przepustowość całego rozwiązania. W ostatnich latach, z uwagi na dynamiczny wzrost ruchu i pogorszenie jego warunków, w wielu polskich miastach, w tym również w Białymstoku, obserwuje się przebudowę istniejących skrzyżowań na skrzyżowania z wyspą centralną. Poprawne funkcjonowanie tych skrzyżowań zależy od parametrów programu sygnalizacji świetlnej oraz przepustowości wewnętrznych powierzchni akumulacji, która powinna być większa od natężeń relacji skrętu w lewo. W artykule zaproponowano sposób sprawdzania przepustowości tych powierzchni w przypadku wielofazowych programów sygnalizacji świetlnej a przykładowe obliczenia poparto wynikami mikrosymulacji ruchu. Wykonano również obliczenia porównawcze przepustowości skrzyżowań z wyspą centralną, rond i skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. W artykule zamieszczono również analizę wpływu skrzyżowań z wyspą centralną na hałas w ich otoczeniu w odniesieniu do wyników pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w otoczeniu innych typów skrzyżowań.
EN
Signalized roundabouts are the suggested solution in road design, mainly due to the presence of large inner areas of accumulation for vehicles turning left, which, if designed correctly, result in a high capacity of the entire solution. In recent years, due to a dynamic growth in traffic and the deterioration of its conditions, many cities in Poland, including Bialystok, have begun rebuilding their existing intersections into signalized roundabouts. The proper functioning of such roundabouts depends on the parameters of the traffic lights signal plan and the capacity of the inner areas of accumulation, which should be larger than the traffic volume turning left. The article suggests methods of determining the capacity of these areas in the case of multi-phase signal plans, and the sample calculations have been supported by the results of traffic microsimulation modelling. Comparative calculations of the capacity of signalized roundabouts, roundabouts and intersections with no signalization have also been performed. The article also contains an analysis of the influence of signalized roundabouts on the noise level in their vicinity in relation to the results of the equivalent sound level measurements conducted in the vicinity of other types of intersections.
PL
Artykuł dotyczy problematyki rond jednopasmowych, dwupasmowych oraz turbinowych. W artykule porównano przepustowości dla opcji ronda dwupasmowego oraz turbinowego. Do analizy wybrane zostało rondo dwupasmowe w mieście Rzeszów, które stanowiło podstawę do zamodelowania ronda turbinowego. Zamodelowanie i skalibrowanie analizowanych opcji odbyło się przy pomocy programu do mikrosymulacji ruchu drogowego Vissim. Wyniki badania pokazują, że dla analizowanego przypadku rondo turbinowe cechuje się zwiększoną przepustowością, co przekłada się na zmniejszenie kongestii oraz opóźnień ruchu.
EN
The article concerns the problems of single-lane roundabouts, dual-line and turbo. In the article compared the capacity for option of dual-line roundabout and turbo. For the analysis was selected dual-line roundabout in Rzeszow city, that formed the basis for modeling the turbine roundabout. Modeling and calibrate of analyzed options was held in software to microsimulaton of traffic road Vissim. The research results shows, that for the analyzed case of turbo roundabout is characterized by increased capacity, which translates into a reduction of congestions and delays.
PL
Przedstawiono studium analityczne możliwości zastosowania zalecanych promieni wyokrąglających wlot i wylot na rondo przy różnych zakresach kąta krzyżowania się obu dróg. Zaprezentowano również korzystne skutki stosowania wydłużonej wyspy środkowej ronda, co pozwala na projektowanie węzłów przy mniejszym kącie krzyżowania się dróg i zastosowanie zalecanej średnicy zewnętrznej ronda, przy jednoczesnej mniejszej powierzchni zajętości terenu.
EN
The paper presents an analytical study of possibility of using the recommended entry and exit radii for various ranges of the road crossing angle. The analysis demonstrates also how desirable it is to use an elongated roundabout central island, as it enables not only interchange design with smaller road crossing angle, but also using the recommended roundabout outer diameter while reducing the surface required for interchange construction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów czasów przejścia pieszych widzących jak i z niesprawnością narządu wzroku przez przejścia dla pieszych zlokalizowane na wlocie i wylocie ronda dwupasowego. Przejście pieszych niewidomych przez przejście dla pieszych jest szczególnie trudne w przypadku skrzyżowań typu rondo, gdyż hałas jaki powodują pojazdy poruszające się w ruchu okrężnym po tarczy ronda utrudnia bądź nawet w wielu przypadkach zupełnie uniemożliwia pieszym niewidomym precyzyjne określenie źródła hałasu a tym samym kierunku z którego nadjeżdża pojazd. W Polsce w 2009 zarejestrowano 1 500 000 osób niewidomych. Ponadto, statystyki zdarzeń drogowych dowodzą, iż w ostatnich latach wypadki drogowe typu „najechanie na pieszego” stanowiły niespełna 30% wszystkich wypadków drogowych. Nowoczesne systemy transportowe powinny gwarantować bezproblemowy dostęp do obiektów infrastruktury drogowej wszystkim użytkownikom ruchu drogowego. Przedstawione w artykule wyniki badań można wykorzystać jako pomocniczy materiał źródłowy w efektywnym planowaniu elementów infrastruktury drogowej uwzględniających potrzeby pieszych z niesprawnością narządu wzroku.
EN
The results of measurements of pedestrian crossing time at inlet and outlet of two lane roundabout for sighted and blind pedestrians have been presented in this article. For blind pedestrians crossing process on the pedestrian crossing is particularly difficult in case of intersections like roundabouts because noise which is making by moving vehicles in a circular motion in many cases is difficult or even impossible to precise the noise source and thus the direction from which vehicle is coming. Nearly 1 500 000 blind people have been registered in Poland in 2009. In addition, statistics of road accidents indicate that road accidents type “hovering on pedestrian” accounted less than 30% of all road accidents. The contemporary, modern transport systems should guarantee all road users seamless access to road infrastructure. The results of research which have been presented in this article can be used as an auxiliary source material in the effective planning of road infrastructure elements taking into account blind pedestrians needs.
PL
Statystyki wypadków wskazują, że spośród wszystkich wypadków drogowych do zdecydowanej ich większości (ponad 70%) dochodzi w terenie zabudowanym, gdzie szczególnie niebezpiecznymi miejscami są obszary skrzyżowań drogowych. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego coraz częściej projektuje się skrzyżowania o ruchu okrężnym, które w porównaniu do innych skrzyżowań charakteryzują się mniejszą liczbą punktów kolizji oraz wymuszają na kierowcach redukcję prędkości przez co wydatnie przyczyniają się zmniejszenia liczby i ciężkość wypadków. Jednak, jak dowodzą prowadzone analizy, w otoczeniu rond dochodzi również do dużej liczby zdarzeń, gdzie dominującymi typami są zderzenia boczne i najechania z tyłu, które są konsekwencją techniki i stylu jazdy kierowców. W referacie przedstawiono wyniki pomiarów prędkości na wlotach rond zlokalizowanych w Białymstoku różniących się wielkością oraz liczbą wlotów. Przeanalizowano prędkości chwilowe pojazdów w ruchu swobodnym na odcinkach dojazdowych do ronda, jezdni głównej oraz wlotach i wylotach. Do rejestracji prędkości wykorzystano rejestrator GPS stosując metodę przejazdu pojazdem testowym.
EN
Driving speed is one of the most important factors in road safety as it not only affects the severity of a crash but it is also related to the risk of being involved in a crash. One of the solutions for improving safety in cities is to design new and replace already existing crossroads by roundabouts which offer improved safety over other types of intersections having fewer conflict points, slower speeds and easier decision making. Previously conducted studies considering traffic safety at crossroads in Bialystok have confirmed lower number of accidents and casualties at roundabouts when compared to other types of junctions but at the same time the number of collisions remained at unexpectedly high level. The paper presents the survey of instantaneous speed, decelerations and accelerations in vicinity of chosen roundabouts located in Bialystok. The data was gathered by utilizing a portable wireless GPS data logger that allowed monitoring and recording second-by-second in-field vehicle position along the tested sections.
PL
W artykule w "Inżynierii Ruchu Drogowego" nr 2/2012 autorzy przeanalizowali stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondach w Rybniku. W tym numerze zostaną przedstawione wnioski z analizy rond w Rybniku pod kątem liczby wypadków i kolizji drogowych.
EN
In a previous article ("Inżynieria Ruchu Drogowego" No. 2/2012) the authors analyzed safety at roundabouts in Rybnik. The conclusions from the analysis in terms of the number of road accidents and collisions will be presented in this issue of the magazine.
PL
Ronda stają się coraz ważniejszym elementem krajobrazu miasta. Place te lokalizowane są w miejscach zbiegu najważniejszych arterii, w celu ułatwienia komunikacji. O ich atrakcyjności świadczy nie tylko zajmowany obszar czy lokalizacja, ale również pomysł na zagospodarowanie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości pojazdów w czasie przejazdu przez skrzyżowanie typu rondo. Na tym typie skrzyżowań prędkość pojazdów zależy od parametrów geometrycznych ronda oraz od wartości natężeń ruchu. Artykuł prezentuje wyniki badań własnych autorki.
EN
The results of research of distinguish vehicle groups speeds on roundabouts have been presented in his article. The vehicles speeds on roundabouts depends on geometrical parameters and on vehicle traffic volumes on particular elements of roundabouts. This article presented results of author own researches.
EN
The paper presents the process of shaping turbo-roundabouts. A classic road roundabout is formed around the central island in the shape of the circle. The central island of the turbo-roundabout will be created when the circle is divided into two semicircles and displaced along the axis of the roundabout by the width of the traffic lane. This shift causes that vehicles entering the interior lane, cross the centre line and are automatically situated in the exterior lane. The paper presents the central island shaping with the use of other curves, including an ellipse and the spiral of Archimedes. Moreover, the principle of creating the circulating lanes of roundabout using the spiral of Archimedes and delineating such roundabout in the terrain are described in the paper.
PL
Artykuł przedstawia proces kształtowania rond turbinowych. Klasyczne rondo drogowe jest utworzone wokół wyspy oerodkowej w kształcie koła. Jeżeli podzielimy koło na dwa półkola i przesuniemy je po osi ronda o szerokooeć pasa ruchu, to otrzymamy wyspę oerodkową ronda turbinowego. To przesunięcie powoduje, że pojazdy wjeżdżające na pas wewnętrzny, po przekroczeniu osi automatycznie znajdują się na pasie zewnętrznym. Wartykule rozważa się również kształtowanie wyspy centralnej za pomocą innych krzywych, tj. elipsy i spirali Archimedesa. Podano także zasadę tworzenia tarczy ronda za pomocą spirali Archimedesa oraz opisano zasadę tyczenia takiego ronda w terenie.
20
Content available remote Influence of traffic schemes on the level of vessels safety
EN
The permanent increase of the ship’s traffic density causes the growth of collision probability. Therefore, the probability evaluation of ship-ship collision is a very important topic. In the paper the method using theory of cellular automata is applied for maritime traffic safety evaluation. There are considered two types of traffic schemes: classical routes crossing and roundabout. The proposed model is implemented and computational results are obtained with the respect to ships safety prediction. The dependency analysis of the traffic flow structure and parameters on the ships safety is preformed. Finally, the results are summarized and a conclusion regarding future developments are given.
PL
Ciągłe zwiększenie natężenia ruchu statków powoduje wzrost prawdopodobieństwa kolizji. Dlatego, ocena prawdopodobieństwa kolizji statków jest bardzo ważnym zagadnieniem. W artykule do oceny bezpieczeństwa ruchu morskiego zastosowana została metoda wykorzystująca teorię automatów komórkowych. Rozważamy dwa typy skrzyżowań: klasyczne skrzyżowanie oraz rondo. Zaproponowany model został zaimplementowany i otrzymano wyniki obliczeń komputerowych z uwzględnieniem prognozowania bezpieczeństwa statków. Przeprowadzona została analiza zależności struktury rodzajowej oraz parametrów strumienia ruchu ze względy na bezpieczeństwo statków. Artykuł kończy podsumowanie wyników i konkluzje przedstawiające dalszy rozwój prac.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.