Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 503

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rail transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
EN
The article presents an overview of the transport situation on Polish railways during the first and second waves of the CO-VID-19 pandemic. The emerging trends in the use of rail transport are characterised. In order to meet market needs, rail transport should be open to any technical solution that reduces the possibility of horizontal transmission of infections to, both, travellers and transport workers. Examples are given of measures which improve safety during transport in this respect, as a fundamental condition for the systematic return of travellers to the railways.
EN
The article presents an analysis of the possibility of using a smartphone for sound recording and analysis in relation to reference measurements carried out with laboratory equipment. The scope of the possibility of using recordings by non-calibrated noise measurement (smartphones) was presented, along with limitations and additional requirements that must be met so that such a measurement could be used for further analysis.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania smartfonu do rejestracji i analizy dźwięku w odniesieniu do pomiarów referencyjnych przeprowadzonych sprzętem klasy laboratoryjnej. Przedstawiono zakres możliwości wykorzystania nagrań przez systemy niekalibrowane (smartfony) wraz z ograniczeniami i dodatkowymi wymaganiami, które należy spełnić, aby taki pomiar mógł zostać wykorzystany do dalszej analizy.
PL
W artykule rozważono innowacyjny układ przewozów pasażerskich Metropolii Trójmiejskiej. Dla układu z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi wyznaczono zapotrzebowanie energetyczne i dobrano hipotetyczny zasobnik, składający się z baterii akumulatorów oraz superkondensatorów. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że zastosowanie elektrycznych zespołów zasobnikowych w stosunku do zespołów z napędem spalinowym oraz budowy sieci trakcyjnej może być korzystne.
EN
Innovation in passenger service structure in Three-City Metropolis is discussed in the paper. In the case of track with alternating electrified and non-electrified sections, the energy demand has been determined. Then, a hypothetical energy storage consisting of batteries and supercapacitors has been selected. The analysis has shown that use of electric multiple units with energy storage might be better than use of Diesel multiple units or construction of traction network.
EN
Innovation in passenger service structure in Three-City Metropolis is discussed in the paper. In the case of track with alternating electrified and non-electrified sections, the energy demand has been determined. Then, a hypothetical energy storage consisting of batteries and supercapacitors has been selected. The analysis has shown that use of electric multiple units with energy storage might be better than use of Diesel multiple units or construction of traction network.
PL
W artykule rozważono innowacyjny układ przewozów pasażerskich Metropolii Trójmiejskiej. Dla układu z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi wyznaczono zapotrzebowanie energetyczne i dobrano hipotetyczny zasobnik, składający się z baterii akumulatorów oraz superkondensatorów. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że zastosowanie elektrycznych zespołów zasobnikowych w stosunku do zespołów z napędem spalinowym oraz budowy sieci trakcyjnej może być korzystne.
EN
Each year, global navigation satellite systems (GNSS) improve their accuracy, availability, continuity, integrity, and reliability. Due to these continual improvements, the systems are increasingly used in various modes of transport, including rail transport, the subject of this publication. GNSS are used for rail passenger information, rail traffic management, and rail traffic control. These applications differ in the positioning requirements that satellite navigation systems must meet. This article presents the methods and systems of rolling stock location and tracking using the Polish State Railways (PKP) as an example. The information on the equipment used for train positioning is not specified anywhere, hence they may differ, even for the same multiple units travelling in different parts of the country. In addition, the publication presents the progress of the European Train Control System (ETCS) implementation by the PKP.
PL
W artykule przeanalizowano problemy globalnej logistyki, spowodowane ograniczeniami (kwarantanną) wynikającymi z epidemii koronawirusa COVID-19. Przedstawiono kierunki rozwiązania globalnych i lokalnych problemów polskiego rynku transportowego i logistycznego. Rozważono możliwości rozszerzenia sfer wpływów Grupy Wyszehradzkiej w ramach programu rozwoju międzynarodowych centrów logistycznych w Polsce, poprzez stopniową integrację infrastruktury kolejowej Polski i Ukrainy. Przeanalizowano geopolityczny oraz infrastrukturalny potencjał sieci kolejowej Ukrainy.
EN
The article analyses global logistics problems caused by quarantine activities related to COVID-19 coronavirus. Vectors were presented to solve global and local problems of the Polish transport and logistics market. The possibilities of expanding the influence sphere of the Visegrad Group under the international logistics centers development program through the gradual integration of the Poland and Ukraine railway infrastructure. The geopolitical and infrastructural potential of Ukraine's railway network was analysed.
EN
In contrast to traditional systems for monitoring fault of the running gear of the rolling stock, this paper proposes a technology of noise control at the onset of defects. The authors consider the possibility of creating an intelligent system that can perform noise diagnostics with the indication of the beginning of the latent period of the initiation of typical defects preceding faults. To this end, using the noise technology, sets of reference informative attributes are created in the training process. The reference sets, in turn, are used to determine the condition of the object at the beginning of the development of defects by comparing them with current noise estimates. It also allows controlling the dynamics of the development of defects.
8
Content available New ideas for inland intermodal transport
EN
This article focuses on the competitive disadvantages of existing intermodal rail-road transport compared with road transport. The authors state that the domestic and continental combined freight transport system can be competitive in terms of both time and price with road freight transport. The new container transshipment device contributes to a new terminal structure on the freight rail-road transport market, considering environment protection requirements, and the concept has helped the logistics sector to become cost competitive. The scientific novelty is that the container transshipment robot enables new technical and organizational technology solutions for combined rail-road intermodal freight transport.
PL
W artykule przedstawiono historię powstania oraz rozwój przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). Przedsiębiorstwo PR pozostaje wiodącym operatorem w zakresie regionalnych przewozów kolejowych w Polsce. Odzwierciedla to między innymi udział rynkowy oraz zasięg działania. Na jego funkcjonowanie wpływ mają województwa samorządowe będące organizatorami regionalnego transportu kolejowego. Oddziaływanie widoczne jest również na poziomie finansowym. Dotyczy to dofinansowywania usług transportu kolejowego oraz zakupu/modernizacji taboru, który jest dzierżawiony przez przedsiębiorstwo PR. Poprawa kondycji finansowej przedsiębiorstwa PR związana jest z postępującym procesem restrukturyzacji. Ważne w tym zakresie było wejście jako udziałowca Agencji Rozwoju Przemysłu, która przejęła pakiet większościowy przedsiębiorstwa PR.
EN
The article presents the history of establishment and development of the company Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PR). The PR company remains the leading regional rail carrier in Poland. It is reflected, among others, in market share and scope of operation. Its functioning is influenced by self-government regional authorities (voivodships) which are organizers of regional rail transport. Also financing of the PR operation is of a significant impact. Rail transport services and the purchase / modernization of rolling stock leased by the PR company are co-founding by regional self-governments. The improvement of the financial condition of the PR company is associated with the ongoing restructuring process. In this regard it was important to gain the Industrial Development Agency as a shareholder which took over the majority stake in the PR company.
PL
Wiedza o ograniczeniach skrajni, występujących na eksploatowanych liniach kolejowych, jest niezbędna do prowadzenia bezpiecznego ruchu kolejowego, określonego rozkładem jazdy pociągów. W artykule przedstawiono w historycznym ujęciu rozwój diagnostyki dotyczącej wykonywania pomiarów. Zaprezentowano również pierwsze konstrukcje pojazdów pomiarowych, dzięki którym systematycznie skracano czas diagnozowania linii kolejowych, w tym tuneli. Rozwój techniki i technologii umożliwiał opracowywanie nowych metod badawczych, które sukcesywnie wdrażano dzięki modernizacji pojazdów diagnostycznych. Takie działania wpływały jednocześnie na jakość pomiarów, umożliwiały wykonywanie pomiarów przy coraz większej prędkości jazdy, a także automatyczne tworzenie bazy danych o ograniczeniach skrajni, występujących na sieci DB AG. Dane te są wykorzystywane m.in. do kodyfi kacji linii kolejowych na potrzeby przewozów intermodalnych i przewozu przesyłek nadzwyczajnych.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych założeń fi nansowania utrzymania dworców kolejowych ze środków publicznych. Wskazano, że jest to kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, co wynika z systemu opłat istniejących w całym sektorze transportu. Jest również istotna w kontekście rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do opłat pobieranych od przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. W artykule opisano istniejącą sytuację operatorów stacji kolejowych w odniesieniu do źródeł fi nansowania ich działalności, struktury właścicielskiej operatorów oraz kategorii pociągów zamawianych przez różnych organizatorów. Przedstawiono również kierunki unijnej polityki transportowej dotyczącej zasad kreowania systemu opłat wyrównujących warunki konkurencji międzygałęziowej. W artykule zaprezentowano rozwiązania dotyczące fi nansowania utrzymania obiektów stacyjnych (w tym dworców) w państwach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) o najdłuższej sieci linii kolejowych (Niemcy, Włochy, Francja). W podsumowaniu zaprezentowano zaś propozycje kierunkowych rozwiązań tego problemu na gruncie polskim.
EN
Technical diagnostics is an integral part of the railway maintenance process. Through timely maintenance, in addition to ensuring the safety, functional and technical reliability of the infrastructure, maintenance costs are reduced and downtime losses, due to failures or premature repair requests, are eliminated or reduced. The track infrastructure diagnostic tools have evolved. This is related to, among others, the miniaturisation of instruments, reading accuracy during motion, as well as upgraded measurement automation and result analysis. Currently, data obtained from multifunctional diagnostic tools is the basis for the developed Russian railway infrastructure maintenance and operation digital model. The strategic development of mobile diagnostic labs is the gradual transition to solutions with advanced digital analysis, supported by artificial intelligence, monitoring and forecasting. The article presents the development of mobile labs for the railroad infrastructure condition diagnosis up to the current solutions, in which measurements take place without human intervention and the obtained information is transmitted in real time to the analysis and decision centres.
PL
Celem artykułu jest ukazanie, w ujęciu geograficzno-historycznym, związków Wincentego Pola (1807-1872) z kolejami żelaznymi. Jako świadek ich rozwoju w Europie Środkowej, a jednocześnie geograf – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostrzegał zalety nowego środka transportu dla gospodarki, społeczeństwa i krajoznawstwa. W opracowaniu przeanalizowano epizody z biografii W. Pola w odniesieniu do etapów procesu przestrzennej dyfuzji kolei na świecie. Dokonano próby wskazania miejsc i okoliczności jego bezpośredniej styczności z drogami żelaznymi, w szczególności podczas odbywanych podróży. Wskazano też elementy jego dorobku naukowego związane z geografią transportu kolejowego. W badaniach opierano się na pismach, w tym korespondencji W. Pola oraz innych źródłach o charakterze tekstowym, ikonograficznym i kartograficznym. Najważniejszym wynikiem przeprowadzonych analiz jest przestrzenna rekonstrukcja przebiegu tras, które W. Pol mógł pokonać pociągiem między 1845 a 1872 r.
EN
The aim of the article is to show, in geographic and historical terms, the links between the life of Wincenty Pol (1807–1872) and the railways. As a witness of their development in Central Europe, and at the same time a geographer – professor at the Jagiellonian University, he saw the advantages of the new mode of transport for the economy, society and sightseeing. The paper analyses episodes from W. Pol’s biography with a reference to the stages of the process of spatial diffusion of railways in the world. An attempt was made to indicate the places and circumstances of his direct contact with railways, especially during his travels. Elements of his scientific output related to the geography of rail transport were also indicated. The research was based on his writings, including the mail, and other literature, iconographic and cartographic sources. The most important result of the analyses is a spatial reconstruction of the routes that W. Pol could have travelled by train between 1845 and 1872.
EN
The aim of the paper is to compare the scale of regional train cancellation in Italy and Poland in the aftermath of COVID-19 pandemic and to answer the question whether different approaches to public transport limitation can be observed at national and regional scales in different European countries. The article is a preliminary study and as such contains the first observations and initial conclusions. From the analysis it results that the influence of COVID-19 on regional railway transport in both Italy and Poland is strong but much different. In Italy the scale of cancellation is generally larger and so are the differences between the regions. In both analysed countries the lines which have turned out to be mostly affected by suspension are urban and suburban connections with dense train traffic. It would seem that in Italy exactly as in Poland the train cancellations are more the result of the character of the operated rail system, the different approaches to regional rail transport and of the tendency to cut costs than of the actual epidemic situation in the regions.
EN
The objective of the article is to present the influence of COVID-19 on international and long distance passenger rail transport in Italy and Poland. Despite differences in the development of the pandemic the decision to put limits on long-distance rail services was taken in both countries at the very same time. On 23 March 2020 the last large-scale cancellations so far were introduced both in Italy and Poland. The entire rail transport in the two countries has been stopped to a very large extent. The only remaining international trains in Italy and Poland are cross-border regional trains operated by some railway companies from the neighbouring countries – France and Switzerland in the case of Italy and Germany in the case of Poland. As far as long-distance rail traffic is concerned, in Italy over 90% of all trains of this kind have been cancelled whereas in Poland the figure is 43%. A similar characteristic is the fact that almost all prestigious high speed trains have been cancelled. This is probably connected with the fact that their main target are business trips which in the time of pandemic have come almost to a complete stop.
EN
The spread of the novel Coronavirus (COVID-19) has urged to take special actions to limit the level of contagion. The unprecedented scale of measures declared by the national governments in nearly every country ot the world would have a huge impact on public transport services and in general, on the citizens travel behaviours. This paper endeavours to give an overview of the emerged epidemic situation caused by COVID-19 in Hungary and some of its neighbouring Central and South-East European countries. It identifies the most important public transport service changes together with their interrelated impacts on the mobility patterns. The responses vary country per country so an overall comparison shows novel findings on emergency transport management policies.
18
Content available remote Analysis of driver assistance systems in rail vehicles
EN
Issues related to the automation of assistance systems for drivers and dispatchers are now increasingly more widely introduced including in rail transport. The article presents the activities and solutions of selected manufacturers, both in terms of a single rail vehicles as well as railway control system. These solutions are aimed at increasing safety, saving electricity and assisting in making decisions by dispatchers. Thereafter in the article, new systems supporting the driver in order to minimize energy consumption were also described, which are already used in railways in Germany, as well as the European system of intelligent communication in rail transport.
PL
Zagadnienia dotyczące automatyzacji systemów wspomagania maszynistów oraz dyspozytorów są obecnie coraz szerzej wprowadzane również w transporcie szynowym. W artykule przedstawiono działania oraz rozwiązania wybranych producentów, zarówno w zakresie pojedynczego pojazdu szynowego, jak i systemowego sterowania koleją. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, oszczędność energii elektrycznej oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dyspozytorów. W dalszej części artykułu opisano również nowe systemy wspierające pracę maszynisty w celu minimalizacji zużycia energii, które już teraz są wykorzystywane w kolei w Niemczech, a także zaprezentowano europejski system inteligentnej komunikacji w transporcie kolejowym.
PL
Tematem artykułu jest nowy Jedwabny Szlak, który może połączyć Europe z Chinami poprzez wybudowanie autostrady. Ma ona na celu umożliwienie transportu towarów przez samochody ciężarowe w jak najkrótszym czasie, a także wybudowanie nowych terminali przeładunkowych. Projekt ten pozwoli na rozwój i otwarcie się nowych rynków w przemyśle oraz zwiększenie globalizacji pomiędzy krajami, przez które zostanie poprowadzona wspomniana wcześniej autostrada.
EN
The subject of the article is the new Silk Road, which can connect Europe with China by building a highway. Main aims of that project are to enable transporting goods by lorries in the shortest possible time and building new transshipment terminals. The concept of building new Silk Road will open new opportunities for already existed and new markets industry but also increase globalization between countries which through the motor way will run.
PL
W artykule przedstawiona została rola i znaczenie czynnika ludzkiego w analizie zdarzeń kolejowych w oparciu o wymagania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei. Przedstawione zostały zasady analizy przyczyn zdarzeń kolejowych wraz z przykładowymi błędami popełnianymi w trakcie ich ustalania. Opisano zasady formułowania wniosków zapobiegawczych wraz z przykładami popełnionych przez komisje kolejowe błędów. Wskazano kompetencje jakie powinny posiadać osoby odpowiedzialne za opracowywanie dokumentacji dochodzeniowej, w tym określające przyczyny zdarzeń oraz wnioski zapobiegawcze na poziomie krajowym oraz na poziomie zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych. W podsumowaniu wskazano wnioski dotyczące kwalifikacji osób badających zdarzenia kolejowe oraz postulaty służące poprawie procesu analizy zdarzeń kolejowych.
EN
The article presents the role and importance of the human factor in the analysis of railway events based on the requirements of the Directive on railway safety. The principles of analyzing the causes of railway events were presented along with examples of errors made during their determination. The rules for formulating preventive conclusions were described along with examples of mistakes made by railway commissions. The competences that persons responsible for developing the investigation documentation should have, including the reasons for the events and preventive conclusions at the national level and at the level of infrastructure managersand railway undertakings should be indicated. The summary indicates the conclusions regarding the qualifications of persons investigating railway events and postulates aimed at improving the process of analyzing railway events.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.