Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  green products
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
It has been shown that in the last decades nanotechnology plays a key role not only in science but more and more of ten in industry as well. Recent research has shown that agricultural waste is a possible feedstock to produce nanocellulose which can be used for diff erent applications, such as a biosensor, semiconductor and reinforcing agent. The use of agro-waste as a precursor not only off ers advantages for raw material costs, but also for the climate, low processing costs, availability and convenience. It also helps to address environmental issues, such as illness, foul odor and concerns with indoor use. Diff erent processes, such as chemical treatment, mechanical treatment and chemo-mechanical treatment, have been used to extract nanocellulose from agro-waste. This article highlights the latest technologies used to acquire agro-waste nanocellulose, as well as existing advances in and applications of nanocellulose technologies.
PL
W ostatnich dziesięcioleciach nanotechnologia odgrywa kluczową rolę nie tylko w nauce, ale coraz częściej także w przemyśle. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że odpady rolnicze mogą stanowić potencjalny surowiec do produkcji nanocelulozy. Wiadomo, że nanoceluloza jest doskonałym materiałem do różnych zastosowań, m.in. jako biosensor, półprzewodnik i czynnik wzmacniający – włókna. Wykorzystanie agroodpadów jako surowca jest korzystne nie tylko ze względu na ich cenę, ale także ze względu na potencjalnie niewielki wpływ na klimat, niskie koszty i łatwość przetwarzania oraz dostępność. Niweluje również możliwe problemy wynikające z emisji nieprzyjemnych zapachów i ich negatywnego wpływu na zdrowie organizmów żywych. Do ekstrakcji nanocelulozy z agroodpadów stosuje się procesy obróbki chemicznej, obróbki mechanicznej i obróbki chemiczno-mechanicznej. Przedstawiono najnowsze technologie wykorzystywane do pozyskiwania nanocelulozy zagroodpadów, a także dotychczasowe postępy i zastosowania technologii zużyciem nanocelulozy.
EN
This paper reports from the study dealing with the preliminary investigations, concerning forecasting of electric power consumption of some industries from Ahmednagar city. The investigations regarding the potential energy consumption are mainly directed to three energy-related aspects or drives, namely: (i) energy policy, (ii) production of green and non-green products, and (iii) production of FMCG (fast-moving consumer goods) and non- FMCG products. The here proposed methodology is implemented in three phases. The first, initial phase concerns the preparation of the questionnaire that clearly addresses the effects of the aforementioned drives on various industries. The issues mentioned in the questionnaire are closely related to the industries from Ahmednagar city. In the second phase, the prepared questionnaire was distributed to the industries of Ahmednagar city. In the questionnaire, all the questions are made mandatory and subsequently, the industrial authorities are demanded to fill up the precise information as much as possible. The responses from the concerned industries related to power management are then subject to analysis. The analysis is done with the focus on correlation coefficients. Thereby, determining the correlation between different factors helps to arrive a conclusion regarding the dependencies of various factors in the potential power consumption of industries in Ahmednagar city.
EN
Sustainability and sustainable marketing have obviously become very crucial, and strategies that are in control of the environment can give several businesses a competitive edge. Moreover, as a result of the rapid development and changes in Iran, sustainability is more important than ever, and deep change is needed to bring Persian people and companies into sustainable orientation. The purpose of this article is to study the relationship between customers’ green satisfaction and perceived sustainable marketing policies in Iran. The study is based on the designed questionnaire, which considers different cultural issues. The data analysis has been done based on the Pearson correlation coefficient and linear regression analyses by using SPSS 21. The results show that the correlation between the perceived sustainable marketing policies and green customer satisfaction is greater than 0.6. Moreover, the regression analysis proves that the perceived sustainable marketing policies have a positive impact on green customer satisfaction. Therefore, sustainability is a crucial factor for companies in order to make their customers satisfied and consequently having a competitive advantage comparing their competitors.
PL
Zrównoważony rozwój i zrównoważony marketing stały się bardzo istotne, a strategie ujmujące wymogi środowiskowe mogą zapewnić firmom przewagę konkurencyjną. Ponadto, w wyniku szybkiego rozwoju i zmian w Iranie, zrównoważony rozwój jest ważniejszy niż kiedykolwiek dotąd, a głębokie zmiany są konieczne, aby doprowadzić mieszkańców i firmy do zrównoważonej orientacji. Celem tego artykułu jest zbadanie związku między ekologiczną satysfakcją klientów a postrzeganą polityką zrównoważonego marketingu w Iranie. Badanie opiera się na zaprojektowanym kwestionariuszu, który uwzględnia różne zagadnienia kulturowe. Analiza danych została przeprowadzona na podstawie współczynnika korelacji Pearsona i analizy regresji liniowej przy użyciu SPSS 21. Wyniki pokazują, że korelacja między postrzeganą zrównoważoną polityką marketingową a satysfakcją klientów przyjaznych środowisku jest większa niż 0,6. Co więcej, analiza regresji dowodzi, że postrzegana zrównoważona polityka marketingowa ma pozytywny wpływ na zadowolenie klientów przyjaznych środowisku. Dlatego zrównoważony rozwój jest kluczowym czynnikiem dla firm, aby ich klienci byli zadowoleni, a co za tym idzie, firmy mogły osiągnąć przewagę konkurencyjną w porównaniu z konkurencją.
EN
Green purchasing which refers to the purchase of environmentally friendly products and avoiding products that harm the environment is of particular importance in the time of exacerbating environmental problems. The volume of green purchasing increases every year, as does the clients’ willingness to make them. The present study analyses the available literature on green purchasing and attempts to identify prevailing motives and factors influencing consumer purchase intention toward green products. The article presents the results of a study conducted on 1130 employees of innovative enterprises with the aim of gauging their readiness to make such purchases and analyzing it against their characteristics.
PL
Pojęcie “zielonych zakupów” (green purchasing) odnosi się do zakupu produktów przyjaznych dla środowiska i unikania zakupu produktów szkodliwych. Bazuje ono na przekonaniu, że klienci posiadają możliwość zmniejszania szkód środowiskowych poprzez nabywanie tego rodzaju produktów. Uprzednie badania wskazały, że znacząca grupa klientów cechuje się pozytywnym nastawieniem wobec problemów ochrony środowiska. Jednak pomimo wzrastających w ostatnich latach chęci do zakupu proekologicznych produktów, ich wielkość nie zmienia się. Badania dotyczące tej problematyki wskazują na występowanie luki pomiędzy preferencjami i nastawieniem klientów a ich rzeczywistymi praktykami zakupowymi. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników empirycznej weryfikacji determinant wpływających na intencje zakupu proekologicznych wyrobów. Artykuł stanowi próbę identyfikacji znaczenia i siły oddziaływania wybranych czynników. Badania objęły 13 zmiennych, odnoszących się do czterech obszarów: wiedzy ekologicznej, wartości proekologicznych, nastawienia (troski o stan środowiska), intencji zachowań proekologicznych. Próba badawcza liczyła 1130 respondentów, będących pracownikami polskich przedsiębiorstw. Wyniki potwierdzają wpływ trzech zmiennych: wiedzy, wartości, nastawienia na intencje zakupu zielonych produktów. Siła tego oddziaływania zależy od indywidualnych cech klientów.
5
Content available remote Zrównoważony biznes na przykładzie zielonych inwestycji na rynku nieruchomości
EN
The increased competition means that companies are currently looking for new methods to achieve sustainable competitive advantage. The actions that are environmentally friendly are becoming increasingly more popular in organizations. They fi t in the concept of sustainable development. Such stages as production, usage and disposal of postconsumer waste product were the most environment-friendly. Since organizations observe a growing number of green consumers, they focus on the production of green products. Also on the real estate market there begin to emerge environment-friendly buildings. Companies can make use of information included in green certificates. The article discusses the concept of sustainable business, green certificates and green investment on the real estate market.
PL
Wzrastająca na rynku konkurencja wymusza poszukiwanie nowszych narzędzi, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły budować przewagę konkurencyjną. Uzyskują ją głównie poprzez wykorzystanie wewnętrznych zasobów, jak na przykład specyficzne kompetencje, bądź czynników tkwiących w otoczeniu organizacji, na przykład relacji z dostawcami, źródeł pozyskania surowców. Współcześnie intensyfikują się społeczne i prawne stanowiska przemawiające za tym, aby firmy w swoich strategiach uwzględniały ochronę środowiska. Organizacje coraz częściej działają w myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jako odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju – w myśl filozofii „organizacje, prowadząc działalność, dobrowolnie uwzględniają ochronę środowiska, interesy społeczeństwa, a także relacje z interesariuszami”1. Przyjazna środowisku naturalnemu (tak zwanemu milczącemu interesariuszowi) działalność przedsiębiorstw nabrała obecnie dużego znaczenia i staje się nowym źródłem przewagi konkurencyjnej. Działania te są nieprzymuszone i wynikają z przekonań najwyższego kierownictwa. Firmy coraz częściej koncentrują się na kreacji innowacyjnych produktów przyjaznych środowisku, zwanych green products. Artykuł ma na celu przybliżyć koncepcję zrównoważonego biznesu, problematykę zielonych certyfikatów oraz wskazać przykłady zielonych inwestycji na rynku nieruchomości na świecie. W artykule podjęto próbę wykazania, iż zielone nieruchomości determinują zrównoważony rozwój.
PL
W pracy scharakteryzowano badania niezbędne do uzyskania certyfikatu substancji w systemie REACH oraz wymagania stawiane przed producentami i importerami substancji chemicz- nych, uzupełnione o najnowsze wymagania. Omówiono ocenę zagrożenia dla zdrowia człowieka, oraz dla środowiska. Na przykładzie rozpuszczalnika i koalescenta, jakim jest Hydroksyester HEI, scharakteryzowano wyniki wymaganych badań toksyko-logicznych i ekotoksykologicznych, niezbędnych do rejestracji produktu.
EN
In this article researches necessary to get substance certification in REACH system and requirements placed before producers and importers of chemical substances with present requirements were presented. Assessment of human health and environmental menace was discussed. For example of Hydroxyester HE I, toxicological and ecotoxicological researches, necessary to product registration were characterized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.