Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 465

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tworzywa sztuczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
EN
The worldwide extensive consumption of plastic materials, due to the low cost of production and their versatility, causes plastic pollution of the environment. It is one of the most difficult and challenging problems on the Earth, affecting the oceans, land, atmosphere and living matter. An emerging aspect is a microplastic pollution, which has become an intensively researched topic among scientists and organizations. Microplastics (MPs) according to the definition are granules, fibers, and fragments of micropollutants of the upper limit of the contractual size is 5 mm. They can have a primary or secondary origin. Primary microplastics are microscopic granules, or pellets purposedly produced for industrial applications. Secondary microplastics are usually generated by the fragmentation and degradation of plastic waste in the environment (e.g. mechanical abrasion, UV radiation, temperature changes, and biodegradation) or during the use of plastic consumption (Figure 2). Microplastics can impact ecosystems by providing water, delivery and air, and further affect human health by inhaling airborne particles or providing contaminated water and food. There can be identified three major harmful aspects of plastics and microplastics. Firstly, plastics exposed to environmental weathering can undergo degradation and break down from macro to smaller particles. MPs may be transported across the globe, as there were found in the Arctic snow or oceans deep. Second, MPs may adsorb and carry toxic chemical substances (persistent organic pollutants) which are harmful to humans and animals. And last but not least, plastics get to the food chain and air and reach humans through various routes. Many works in the literature describe the procedure of sampling, handling, identifying and quantifying MPs from different environments. Before to the actual analysis, MPs samples are often first fractionated by sieving, and solutions of various densities are also used to separate potential microplastics from other contaminants. Subsequently, the samples are purified in etching media to remove any organic contaminants. The MP identification and characterization procedure is a five-step process. It concerns the analysis of the size, shape, color and amount of plastic particles (expressed as the number or mass of particles per volume or mass of the sample) usually done by microscopy. The identification of the polymer is done by chemical characterization using usually spectroscopic (IR and Raman), chromatographic or thermal methods (Figure 4).
PL
Próbki kompostu przydomowego rozdrobniono w młynie nożowym, a następnie w młynie planetarno-kulowym i homogenizowano przy prędkości obrotowej 30 500 rpm. Wielkość otrzymanych cząstek badano za pomocą analizatora dynamicznego rozpraszania światła DLS i analizowano jakościowo za pomocą FTIR. Znaleziono cząstki o średniej wielkości 500 nm, zawierające głównie polietylen.
EN
Backyard compost samples were ground in a knife mill and then in a planetary-ball mill and homogenized at 30 500 rpm. The size of the particles obtained was studied using a DLS dynamic light scattering analyzer and analyzed qual. using FTIR. The av. particle size was 500 nm. They mainly contained polyethylene.
PL
Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia środowiskowa, ale kompleksowe podejście firmy (wspólnie z jej klientami) do lepszego sposobu prowadzenia działalności i rozwoju. Kluczowymi czynnikami w zrównoważonej produkcji opakowań jest możliwość ich ponownego użycia i recyklingu oraz wykorzystywanie do produkcji materiałów odnawialnych i biosurowców. Opisano rolę opakowań do żywności w Gospodarce Obiegu Zamkniętego (GOZ) oraz w zrównoważonym rozwoju. Zaprezentowano najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań w celu ograniczenia powstawania odpadów oraz zwiększenia ich przydatności do recyklingu. Dążenie do zamkniętego obiegu surowców i odpowiedzialnego wykorzystywania materiałów opakowaniowych, w aspekcie zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu środowiska i zmniejszania ich śladu węglowego staje się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w przemyśle opakowaniowym.
EN
Sustainability is not only an environmental issue, but a comprehensive approach to a better way of doing business and growing a company together with its customers. A key factor in the sustainable production of flexible packaging is its reusability, recyclability and the use of renewable materials and bio-based materials. The article describes the role of food pack-aging in the Circular Economy (circular economy) and its role in sustainable development. The most important principles of eco-design of packaging in order to reduce waste genera-tion and its suitability for recycling were presented. Striving for a closed circulation of raw materials and responsible use of packaging materials, in the aspect of preventing further environmental pollution and reducing their carbon footprint, is becoming an important competitive advantage factor in the packaging industry.
4
Content available remote Nanocząstki w wodach powierzchniowych
PL
Zwrócono uwagę na jeden z najpoważniejszych problemów zanieczyszczeń wód, a mianowicie na obecność zanieczyszczeń niedostrzegalnych gołym okiem, mikro- i nanocząstek plastików. Badania przeprowadzono z zastosowaniem technologii DLS. Technika ta wykorzystuje działanie wiązki laserowej i można za jej pomocą określić wielkość cząstek. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że w wybranych wodach powierzchniowych znajdują się mikrocząstki plastików wielkości poniżej 500 nm, a zrzut ścieku oczyszczonego z oczyszczalni ścieków nie wpływa znacząco na ich wielkość.
EN
Water samples taken from the San River were detd. for the presence of plastic nanoparticles using the dynamic light scattering method. Samples taken directly from the river water and after pre-treatment with ultrasound and filtration were analyzed. The presence of particles with a size of 14-500 nm was found and the discharge of treated waste-water did not visibly affect their size.
5
PL
Przedstawiono wyniki badań kriogenicznego rozdrabniania odpadowych kabli żelowych pod kątem możliwości rozdziału żelu hydrofobowego od metalu i tworzyw sztucznych. Badania przeprowadzono z podziałem na 3 etapy: proces rozbijania, nagniatania dynamicznego oraz separacji. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość oddzielenia żelu hydrofobowego od metalu i tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metod kriogenicznych. Średni uzysk oddzielonego żelu hydrofobowego wyniósł 73,88%.
EN
Six types of cables contg. approx. 6% of hydrophobic gel were frozen with liq. N2, then crushed into 1-10 mm pieces, dynamic squashed and sieved to sep. the crystallized gel from the surfaces of metals and plastics. The av. gel yield for all the tests performed was 73.88%.
PL
W ciągu ostatnich lat światowa produkcja tworzyw sztucznych szybko się rozwinęła, a powstające z tych tworzyw śmieci stały się jednocześnie jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów komunalnych na świecie. Rozkład tworzyw sztucznych do mikro- i nanodrobin pogłębia dodatkowo problem zanieczyszczenia środowiska tymi materiałami. Ze względu na małą gęstość i mały rozmiar tych cząstek są one łatwo odprowadzane do kanalizacji ściekowej, a następnie do oczyszczalni ścieków, które są ich głównymi odbiorcami przed zrzutem do zbiorników wodnych. Żadna ze stosowanych obecnie technologii oczyszczania ścieków czy uzdatniania wody nie jest przeznaczona do usuwania cząstek tworzyw sztucznych. Efektywność usunięcia mikroplastików z zastosowaniem różnych metod, w tym fizycznych, chemicznych czy biologicznych, daje zróżnicowane wyniki. Najlepsze efekty w zakresie usunięcia mikroplastiku z wody i ścieków uzyskuje się, stosując technologie hybrydowe czy zaawansowane procesy oczyszczania trzeciego stopnia w technologii oczyszczania ścieków.
EN
In recent years, the global production of plastics has developed rapidly, and the waste generated from them has also become one of the fastest growing municipal waste streams in the world. The decomposition of plastics into micro- and nanoparticles additionally aggravates the problem of environmental pollution with these materials. Due to the low density and small size of these particles, they are easily discharged into the sewage system, and then to the wastewater treatment plants, which are their main recipients before discharging them into water reservoirs. Among various wastewater and water treatment technologies that are in use today, none is designed to remove plastic particles. The effectiveness of microplastics removal using a variety of methods, including physical, chemical and biological ones, produces varying results. The best effects in terms of removing microplastics from water and wastewater are achieved by using hybrid technologies or advanced tertiary treatment processes in wastewater treatment technology.
PL
Artykuł porusza kwestie nazewnictwa i klasyfikacji geosyntetyków. Podaje podstawowe definicje, podziały i symbole. Przedstawia funkcje, jakie mogą pełnić wyroby z tworzyw sztucznych w geotechnice i budownictwie. Zwraca uwagę na problemy z właściwym doborem geosyntetyków.
8
Content available remote Do kogo kierowane są szkolenia z wtryskiwania tworzyw sztucznych?
PL
Tworzywa sztuczne to jedna z kluczowych branż krajowej gospodarki. W polskich zasobach kadrowych brakuje jednak wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny, zarówno jeśli mówimy o projektantach elementów z tworzyw sztucznych, jak i operatorach wtryskarek.
PL
Grawerowanie laserowe jest bardzo często wykorzystywane do grawerowania różnorodnych materiałów – począwszy od materiałów twardych, aż po materiały stosunkowo miękkie – i znajduje zastosowanie w wielu branżach – np. medycznej, graficznej, reklamowej i kilku innych gałęziach przemysłu. W artykule przedstawiono wyniki wpływu parametrów grawerowania laserowego (prędkość oraz moc wiązki lasera) dla różnych materiałów – skór, tworzyw sztucznych oraz materiałów drewnianych. Celem badań było wytypowanie najlepszej kombinacji parametrów grawerowania, która pod względem wyglądu estetycznego będzie najbardziej atrakcyjna dla danego materiału.
EN
Laser engraving is very often used to engrave a variety of materials - from hard materials to relatively soft materials - and is used in many industries – i. e. medical, graphics, advertising and several other industries. The article below presents the results of the impact of laser engraving parameters (speed and laser beam power) for various materials - leather, plastics and wooden materials. The aim of the research was to select the best combination of engraving parameters, which in terms of aesthetic appearance will be the most attractive for a given material.
PL
Opracowano sposób wytwarzania recyklatów z odpadów membran wielowarstwowych przy ograniczonym wpływie energii cieplnej. Oceniono możliwość wykorzystania otrzymanych recyklatów wraz z pierwotnym polipropylenem do wytwarzania kompozytów z udziałem napełniaczy glinokrzemianowych. Oceniano wpływ udziału recyklatów membranowych oraz haloizytu jako napełniacza na jednorodność otrzymanych materiałów oraz ich właściwości przetwórcze, termiczne i mechaniczne. Najlepszym materiałem okazał się kompozyt z dodatkiem 1% mas. haloizytu zawierający nawet 30% mas. odpadu membranowego. Charakteryzował się on nawet lepszą odpornością termiczną, lepszą udarnością, twardością oraz przetwarzalnością niż odpowiedni kompozyt z udziałem czystej osnowy polipropylenowej.
EN
The waste of multi-layer membranes was thermally stuck together and the obtained tapes were cut into small flakes. The obtained recyclates were used in a mixt. with polypropylene for the production of composites with Al-Si filler. Effect of the content of membrane waste and the halloysite on the homogeneity of the obtained composites and their processing, thermal and mech. properties was analyzed. The best material was a composite with the addn. of 1% by mass of halloysite and up to 30% by mass of membrane waste, which showed better thermal resistance, impact strength, hardness and processability compared to the composite obtained with the pure polypropylene.
11
PL
Przedstawiono wyniki badań zanieczyszczonych, ale jednorodnych folii opakowaniowych oraz tworzyw zmieszanych, składających się z różnych rodzajów polimerów niemożliwych do identyfikacji. Przeprowadzono badania zawartości części lotnych, części palnych i niepalnych, chloru, siarki całkowitej, węgla i wodoru. Wyznaczono także ciepło spalania i obliczono wartość opałową. Wykazano, że zanieczyszczone, ale jednorodne folie odpadowe spełniają wymagania dla paliw alternatywnych. Wymagań tych nie spełniają tworzywa zmieszane z uwagi na wysoką zawartość chloru.
EN
The content of volatile, flammable and non-flammable parts, Cl, total S, C and H, as well as the heat of combustion and calorific value of contaminated films and mixed automotive plastic parts were detd. Contaminated but homogeneous waste films met the requirements for alternative fuels but not met by mixed engineering plastics due to the high content of Cl.
12
Content available remote Polioptymalizacja procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych
PL
Dokonano optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych ze względu na zmniejszenie skurczu przetwórczego oraz zwiększenie wytrzymałości mechanicznej wyprasek. W badaniach zastosowano efektywne plany badań doświadczalnych pozwalające na konstrukcję modeli empirycznych charakterystyk jakości procesu i oszacowanie ich ekstremów lokalnych. Na tej podstawie utworzono wielokryterialną funkcję celu, którą wykorzystano do wyznaczenia warunków prowadzenia procesu wtryskiwania. Położenie sąsiedztwa ekstremum potwierdzono doświadczalnie.
EN
Redn. of shrinkage and increase of tension strength of moulds were used as criteria of polioptimalization of injection moulding. The soln. of the problem relied upon the response surface of methodol. As a result, empirical models of 2 criterials were developed and then applied to construction of an objective function. A neighborhood of extreme and its corresponding value were estd. and confirmed by an addn. exptl. run.
PL
Przecinanie laserem materiałów wymaga wykonania prób obróbki i wyboru najkorzystniejszego wariantu z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny jakości procesu. W pracy przedstawiono przykład procesu przygotowawczego, z którego wynika, że przecinanie polipropylenu i polipropylenu z talkiem o grubości 5 mm nie jest łatwą obróbką. Wykorzystano laser CO2 i różnicując wykorzystaną moc lasera oraz prędkość przesuwu wiązki względem materiału uzyskano przecięcia materiału o zróżnicowanej jakości. Zaproponowano także kryteria wyboru najlepszego wariantu obróbki. Stwierdzono, że dodatek talku do polipropylenu może być czynnikiem ułatwiającym wykonanie cięcia laserem tego tworzywa.
PL
Według raportu PMMI (Instytutu Producentów Maszyn Opakowaniowych) „Zrównoważony rozwój opakowań: zmieniający się krajobraz”, 2 z 3 właścicieli firm twierdzi, że dodatkowy koszt jest głównym powodem, który spowalnia proces stosowania bardziej zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych w ich produktach.
PL
W artykułach codziennego użytku bardzo często kryją się niebezpieczne związki chemiczne, Które mogą być przyczyną wielu schorzeń i problemów ze zdrowiem. Jednymi z nich są ftalany, czyli estry kwasu ftalowego, które są powszechnie używane jako dodatki w produkcji tworzyw sztucznych. Dzięki poprawie właściwości polimerów oraz stosunkowo niskiej cenie związki te cieszą się dużą popularnością wśród producentów. Ftalany są nietrwale związane z matrycą polimerową, co w konsekwencji prowadzi do ich uwalniania do środowiska. Po przedostaniu się do środowiska wodnego mają tendencję do adsorpcji na cząstkach stałych, ostatecznie gromadząc się w osadach dennych. W artykule przedstawiono krótki przegląd literaturowy na temat występowania ftalanów w środowisku oraz wyniki badań własnych dotyczących metodyki przygotowania osadów dennych do oznaczenia tych związków z uwzględnieniem różnych rozpuszczalników i czasów ekstrakcji.
EN
Everyday articles contain dangerous chemical compounds that eon cause many diseases and health problems. One of them are phthalates, phthalic acid esters (PAEs), which are commonly used as additives in the production of plastics. With the improvement of polymer properties and relatively low cost, these compounds are very popular among manufacturers. Phthalates are not permanently associated with the polymer matrix, which in turn leads to their release into the environment. After getting into the aquatic environment, they tend to adsorb on solid particles, eventually accumulating in bottom sediments. The article presents a short literature review on the occurrence of phthalates in the environment and the results of own research on the methodology of preparation of sediments for the determination of these compounds, ta king into account various solvents and extraction times.
PL
Zespół badawczy z Victoria University ukończył kompleksowe badanie pilotażowe we współpracy z Radą Miasta Wyndham. Partnerzy przetestowali szereg nowych materiałów budowlanych, opracowanych przez zastąpienie drobnego kruszywa (zwykle używanego w mieszance kompozytowej) proszkiem polietylenowym (PE) wykonanym z zużytych plastikowych kubków do kawy.
17
Content available remote Challenges in design process of gear micropump from plastics
EN
Plastics are more and more frequently applied in the construction of hydraulic components and systems, and recently, in the building of microhydraulic assemblies. The basic unit of the microhydraulic systems is a micropump. It is an object which is quite difficult to design and manufacture, especially when using plastics. The paper is a presentation of challenges that must be met in the process of designing gear pumps, and, at the same time, of the theoretical grounds for the designing of those objects. The challenges include the geometry and the gears, the construction of the pump body, the hydraulics of the pump, and the material—the plastic of which the pump is made. The knowledge on those issues was applied to make and to successfully test a prototype of a micropump.
PL
Praca badawcza obejmowała badania mikrobiologiczne tworzywa polietylenu, pochodzącego ze strukturalnej rury spiralnej dwuwarstwowej z wewnętrzną powłoką (HDPE), modyfikowaną antybakteryjnie. Badaniem objęto dwie próby kontrolne bez wykończenia biocydowego (próba 1 i 3) oraz trzy próby z powłoką modyfikowaną antybakteryjnie: próba 2 zawierająca preparat nanosrebra 2% wagowych tworzywa (w/t), próba 4 zawierająca pirytionian cynku1% w/t, próba 5 z zawartością pirytionianu cynku 2% w/t. Badania i ocena właściwości antybakteryjnych materiałów tworzywowych zostały wykonane według normy ISO 22196. Badania wykonano w odniesieniu do dwóch bakterii: Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Tworzywo PE z powłoką modyfikowaną nanocząsteczkami srebra nie wykazało właściwości antybakteryjnych względem stosowanych bakterii testowych. Obie próby tworzywa HDPE modyfikowane pirytionianem cynku wykazały silną aktywność przeciwbakteryjną. Dodatek 1% w/w preparatu PZT (pirytionianu cynku) wystarczająco zabezpiecza właściwości antybakteryjne tworzywa PE.
EN
The research work included microbiological tests of a polyethylene material that came from a structural two-layer spiral pipe with an internal coating (HDPE), antibacterial modified. Two control attempts without biocidal finish (attempts 1 and 3) and three attempts with antibacterial coating: attempt 2 containing 2% w/t nanosilver preparation, attempt 4 containing zinc pyrithione 1% w/t and attempt 5 containing zinc pyrithione 2% w/t have been tested. Tests and assessment of antibacterial properties of plastic materials were carried out according to ISO 22196. The tests were performed on two bacteria: Staphylococcus aureus and Escherichia coli. The PE material with the coating modified with silver nanoparticles did not show antibacterial properties against the test bacteria used. Both tests of HDPE plastic that were modified with zinc pyrithione showed strong antibacterial activity. The addition of 1% w/w PZT (zinc pyrithione) preparation sufficiently protects the antibacterial properties of PE plastic.
PL
Pierwsze tworzywo sztuczne, celuloid, opatentowano w 1870 r. Jego szerokie zastosowanie przyczyniło się do dalszych prac nad polimerami. Opracowano syntetyczny kauczuk, bakelit, polistyren, poliamidy i teflon, następnie polietylen (PE) oraz polipropylen (PP). Światowa produkcja tworzyw sztucznych i ich powszechne zastosowanie stały się zagrożeniem dla środowiska naturalnego, zwłaszcza przez niezagospodarowane odpady. Szeroko rozpowszechnione stały się odpady pod postacią opakowań artykułów spożywczych. Możliwości zlikwidowania zagrożeń ze strony tworzyw sztucznych upatruje się w produkcji tworzyw biodegradowalnych, które mogą zastąpić trudno rozkładalne tzw. plastiki. Opracowano szereg tworzyw sztucznych o wszechstronnym zastosowaniu. Może to być ważny kierunek w dziedzinie ochrony środowiska przed totalnym zanieczyszczeniem plastikowymi odpadami.
EN
The first plastic celluloid was patented in 1870. Its widespread use has resulted in further work on polymers. Synthetic rubber, bakelite, polystyrene, polyamides and Teflon were developed, then ethylene and propylene. The world production and widespread use has become a threat to the environment, especially due to the waste that it generates. Food packaging waste has become widespread. The possibility of eliminating these threats is seen in the production of biodegradable materials, that can replace plastics. A number of such materials have been developed for versatile use. This can be an important direction of environmental protection against total pollution with difficult plastic waste.
20
Content available remote Wpływ warunków starzeniowych na podatność tworzyw sztucznych na degradację
PL
Większość powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych wykazuje bardzo dobre właściwości termo- i elektroizolacyjne i są one powszechnie wykorzystywane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. W długim okresie użytkowania tych urządzeń właściwości tworzyw nie powinny ulegać pogorszeniu. Badaniom poddano wybrane rodzaje powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych (PE 300, PPH i PVC) zarówno „nowych”, jak i poddanych procesowi starzenia. Stwierdzono, że starzenie przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach normatywnych dla urządzeń elektrycznych nie pogarsza w znaczący sposób parametrów rozkładu tych tworzyw.
EN
Com. polyethylene, hard polypropylene and poly(vinyl chloride) 2–3 mm thick plates were thermally aged under std. conditions: SO2 + air, humidity 75% at 25°C, air, humidity 93% at 40°C or dry air at 70°C. The aged samples were studied by thermogravimetry. No substantial changes of characteristics decompn. temps. and rates were obsd. after ageing.
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.