Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fatty acid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
It is necessary to exploit an easy and effective way to obtain flotation collector. In this paper, oleic acid was modified by oxidation reaction to obtain an excellent collector. The flotation performances of oleic acid and its oxidation products were systematically investigated and a novel collector ((E)-8,11-dihydroperoxyoctadec-9-enoic acid, EDEA) was obtained. Single mineral flotation tests results showed that EDEA had strong flotation power towards quartz at pH>11 and hardly floated hematite and magnetite at pH=8~13. The recovery of quartz could achieve 92.35% with 120 mg/L EDEA under the condition of pH=12 and dosage of CaCl2 60mg/L while the recovery was 62.44% with 120 mg/L oleic acid. Bench scale flotation tests results showed that EDEA had a preferable effect on separating quartz from iron ore especially at low flotation temperature (288K). The mechanism research revealed that EDEA attracted on quartz surface through electrostatic attraction and the neighboring EDEA molecules could form intermolecular hydrogen bonds which resulted in a closer alignment of EDEA on quartz surface.
EN
The results of the research on energy usage of the fatty acids distillation residue are presented. Distillation residue constitutes a material of biogenic origin, which is created only as a result of physical processing of animal fats without using additional chemicals. This material exhibits similar physicochemical properties as the heavy heating oil and may be its substitute. Industrial comparative tests of combusting of distillation residue and also of the heavy heating oil in an oil boiler were conducted. The research was conducted at the rated and minimum capacities of the boiler. It has been stated that combusting of the distillation residue of the fatty acids in a tested oil boiler does not bring about any technological difficulties. No threat of the elevated emission of pollutants into the atmosphere was exhibited. Installation of the boiler fulfill all emission standards required for combustion of the liquid fuels. Combustion of fatty acids distillation residue contributes to the reduction of the previous emission of pollutants from burning of the heavy fuel oil, significantly in scope of SO2.
EN
The sodium fatty acids were firstly prepared by fatty acids with different iodine values which were from surfactant extraction using soybean oil fatty acid as raw material in this study. Effects of iodine value of sodium fatty acids on the flotation of collophanite were then investigated by flotation tests, contact angle measurements, adsorption tests, Krafft point measurements, foaming ability tests, and the resistance to the hard water measurements. Results show that the final flotation recovery was directly proportional to the iodine value of sodium fatty acid. Sodium fatty acid with higher iodine value has higher solubility and dispersity in the solutions, and stronger foaming ability and resistance to hard water. After interacting with collophanite, sodium fatty acid with higher iodine value made the mineral more hydrophobic, thus contributing to better flotation performances.
PL
Soapstock jest głównym produktem ubocznym rafinacji olejów roślinnych. W badaniach pozyskiwania z niego wyższych kwasów tłuszczowych (WKT) wykorzystano metodę biotechnologiczną, chemiczną i zmodyfikowaną metodę chemiczną. Analizowane próbki poddano analizie chemicznej w celu sprawdzenia profilu kwasów tłuszczowych, znalezienia ich liczby kwasowej i liczby jodowej, a także oszacowano zawartość fosforu, azotu i siarki. We wszystkich próbkach występowały podobne ilości WKT. Próbki nie różniły się składem chemicznym i nie było dużych różnic w zależności od zastosowanej metody. Metoda biotechnologiczna okazała się mniej szkodliwa dla środowiska naturalnego.
EN
Soapstock from refining plant oils was processed by biotechnol. and chem. methods to recover long-chain fatty acids. The biotechnol. fed-batch method was based on fermentation of soapstock in presence of Yarrowia lipolytica yeast culture, glycerol and peptone and carried out at 28°C for 48 h. The chem. method was based on treatment of soapstock with H2SO4, HCl or H3PO4 at 90°C for 1 h. Yields of long-chain fatty acids in biotechnol. method was 28 cm3/100 g of soapstock and 31 cm3, 30 m3 and 28 cm3/100 g, resp., in the chem. method. Oleic acid was the main component of the product (more than 53%). The product contained also P, N and S.
6
Content available remote Możliwości zastosowania imidazoliny jako modyfikatora lepiszczy asfaltowych
PL
Wszelkie działania w zakresie budowy nowych dróg jak i remontów czy przebudów istniejących powinny uwzględniać aspekt ekologiczny. Jednym z kierunków może być ingerencja we właściwości lepiszcza asfaltowego na etapie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej czy jej regeneracji na koniec okresu eksploatacji. W pierwszym przypadku ograniczone zostanie starzenie technologiczne lepiszcza, w drugim efektem będzie odświeżenie lepiszcza. Preparatami, które mogą spełniać tego rodzaju wymagania są imidazoliny. Przeprowadzone badania z udziałem trzech rodzajów imidazolin (rzepakowej, oleinowej i smalcowej) świadczą, że substancje z tej grupy związków można stosować w asfaltach drogowych. Uzyskane w badaniach wyniki wskazują jednoznacznie na upłynniający charakter dodatków. Ponadto, mimo zróżnicowania w gęstościach imidazolin w stosunku do asfaltu, uzyskano pełną kompatybilność mieszanin. Zostało to potwierdzone w badaniach testu tubowego, wykonanego jak dla asfaltów modyfikowanych polimerami. Imidazoliny, jako środki powierzchniowo-czynne mogą stanowić dodatkową alternatywę dla potrzeby stosowania środków adhezyjnych. Ich skuteczność jest zależna od typu imidazoliny (kationowe, amfoteryczne) oraz ładunku powierzchniowego kruszywa.
EN
All activities in building of new roads and repairs or rebuilding of existing should take into account the ecological aspect. One of the directions may be interference in the bitumen properties at the stage of producing the asphalt mix or regeneration at the end of its lifetime. In the first case short-term aging of the binder will be limited, in the second bitumen will be refreshed. Preparations, which can meet such requirements are imidazolines. The research with three types of imidazolines (rapeseed, oleic and fat) indicate that such substances can be used in bitumen. The results show clearly the fluxing nature of additives. Full compatibility of mixture of imidazolines and bitumen despite the different densities of the components was obtained. This was confirmed in tube test (storage stability at high temperatures), conducted as for polymer-modified bitumens. Imidazolines are surfactants and can be an alternative to the use of adhesives in the asphalt. The effectiveness depends on the imidazoline type (cationic, amphoteric), and the surface charge of aggregate.
PL
Z uwagi na fakt, że lipidy stanowią bezpieczne składniki kosmetyków, w części opisowej artykułu na wstępie scharakteryzowano lipidy. W dalszym ciągu omówiono kwasy tłuszczowe, oraz lipidy proste, złożone izoprenowe. Następnie podano przegląd kosmetyków zastosowujących lipidy. W części badawczej artykułu przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej z udziałem 48 respondentek w wieku 20 do 50 lat. Ankieta zawierająca 12 pytań dotyczyła stosowania kosmetyków głównie zawierających lipidy.
EN
Consideration the fact, that lipids are safety ingredients of the cosmetics, the lipids, o on the begining of the article, in the descriptive section, were described. On the next step the fatty acids, the ordinary lipids, the complex and isoprene lipids were discused. After wards there are show the cosmetics, in which lipids were used. The results of the executed questionnaire, in which 48 participants in age from 20 to 50 years took part, are presented in the article. The questionaire contained 12 questions respecting adaptation of the cosmetics included lipids.
EN
In this paper we report a study on influence of radio-frequency (RF) plasma induced with electron cyclotron resonance (ECR) on multiblock copolymer containing butylene terephthalate hard segments (PBT) and butylene dilinoleate (BDLA) soft segments. The changes in thermal properties were studied by DSC. The changes in wettability of PBT-BDLA surfaces were studied by water contact angle (WCA). We found that ECR-RF plasma surface treatment for 60 s led to decrease of WCA, while prolonged exposure of plasma led to increase of WCA after N2 and N2O2 treatment up to 70°–80°. The O2 reduced the WCA to 50°–56°. IR measurements confirmed that the N2O2 plasma led to formation of polar groups. SEM investigations showed that plasma treatment led to minor surfaces changes. Collectively, plasma treatment, especially O2, induced surface hydrophilicity what could be beneficial for increased cell adhesion in future biomedical applications of these materials.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych oleju rzepakowego pod kątem oznaczenia zawartości kwasów tłuszczowych, gdzie duża ilość wielonasyconych kwasów tłuszczowych jest niewskazana zwłaszcza przy produkcji biopaliwa z uwagi na dużą skłonność do utleniania i polimeryzacji. Wzrost udziału kwasu oleinowego (C18-1) o jednym podwójnym wiązaniu zdecydowanie poprawia jakość oleju rzepakowego jako paliwa lub komponentu oleju napędowego. Zastosowanie określonej odmiany rzepaku i wybór technologii przetwarzania nasion rzepaku (tłoczenie na zimno lub gorąco) oraz parametrów technicznych tłoczenia (średnica dyszy, prędkość obrotowa śruby tłoczącej) można w znacznym stopniu wpływać na zawartość kwasów tłuszczowych, związków fosforu, liczby jodowej i zawartość wody. Większą ilość kwasu oleinowego otrzymano w przypadku tłoczenia na gorąco.
EN
In this article determination of various fatty acids content in rapeseed oil is reported. Large amount of polyunsaturated fatty acids in biofuel is undesirable due to the high tendency to oxidation and polymerization. The increase of oleic acid share (C18-1), with one double bond significantly improves the quality of rapeseed oil as a biofuel or fuel component. Moreover choice of proper rape seed pressing method (cold or hot pressing) and the technical parameters of the processing like the nozzle diameter, rotational speed of the screw can have a major influence on the fatty acids content, phosphorus content, iodine number and water content. A greater amount of oleic acid was obtained in the case of hot pressing. Harvest date and variety of rapeseed are also important for the physicochemical properties of rapeseed oil as a engine fuel.
PL
Nowe amfipatyczne poli(arylano-estry) wykazujące samoorganizację makrocząsteczek (w stanie stopionym lub w roztworach) stanowią interesującą grupę materiałów o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach m.in. w technikach medycznych jako systemy kontrolowanego uwalniania leków. Głównym celem pracy była wstępna ocena budowy chemicznej i struktury fazowej nowych materiałów polimerowych wykazujących zjawisko samoorganizacji makrocząsteczek. Do określenia budowy chemicznej produktu finalnego wykorzystano metodę spektroskopii w podczerwieni (ATR FTIR), strukturę fazową oceniono na podstawie analiz termogramów DSC, możliwość powstawania micelarnych/nanosferycznych samoorganizujących się struktur oraz krytyczne stężenie micelizacji oceniono metodą spektroskopii UV-VIS. Analiza wyników spektrofotometrycznych potwierdziła budowę chemiczną nowych poli(arylano-estrów) modyfikowanych polieterami o różnych masach molowych. Termogramy DSC wykazały dobrą separację mikrofazową dla materiału modyfikowanego polieterem o masie molowej 2000 g/mol, a krytyczne stężenie micelizacji dla tego materiału określone techniką spektrofotometryczną wyniosło 0,2%(w/v). Przedstawione w pracy wyniki dają podstawę do kontynuacji badań nad modyfikacją otrzymanych poli(arylano-estrów) innymi substancjami (nie tylko polietarami) w celu otrzymania materiałów o jak największej zdolności do samoorganizacji makrocząsteczek.
EN
New amphipathic poly(arylane-ester)s with self-assembling macromolecules (in the melt or in solution) are an interesting group of materials possessing diverse properties which found application in medical science, mainly as drug delivery systems. The main objective of this paper was a preliminary evaluation of the chemical and phase structure of new polymeric materials capable to self-assembly in a solution. The chemical structure of the final product was characterized by ATR FTIR spectroscopy, the phase structure was estimated based on DSC analysis, the ability to create self-assembled micellar/nanospheric structures and the critical micelle concentration were characterized by UV-VIS spectroscopy. FTIR analysis confirmed that new poly(arylane-ester)s modified with polyethers of different molecular masses were obtained. DSC thermograms indicated the micro-phase separation of molecular structure for material modified with poly(ethylene glycol) (PEG) of 2000 g/mol. The critical micelle concentration for this material was 0.2%(w/v) as determined by spectroscopic technique. The obtained results are good promise for further modification of synthesized poly(arylane-ester) with other monomers (not only polyethers) to obtain materials with higher capacity to self-assembly into well-defined micells/nanospheres.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej charakterystyki estrów metylowych z różnych surowców. W oparciu o dostępną wiedzę określono wpływ własności surowców na poszczególne parametry biodiesla. Analizowano właściwości fizykochemiczne surowców m.in. profil kwasów tłuszczowych, poziom wolnych kwasów tłuszczowych, wody, zanieczyszczeń itp. Ponadto porównano takie parametry jak: liczba cetanowa, temperatura zapłonu, mętnienia i blokady zimnego filtra oraz stabilność oksydacyjna otrzymywanych estrów, które są uzależnione od długości łańcuchów i poziomu nasycenia kwasów tłuszczowych.
EN
The aim of this work was the comparison of characteristics of fatty acid methyl esters from various feedstocks. Based on the available knowledge the influence of the various raw materials on biodiesel properties was determined. The physicochemical properties of raw materials such as fatty acid profile, the level of free fatty acids, water content, pollution, etc. was analyzed. Further, the parameters which depend on chain length and saturation level of fatty acids, such as cetane number, flash point, cloud point, cold filter plugging point and oxidative stability of esters were compared.
PL
Charakterystyka ścieków surowych oraz efekty usuwania zanieczyszczeń w osadniku.Wpływ modyfikacji osadnika wstępnego na podatność ścieków do biologicznego usuwania związków biogennych.
EN
Characteristics of raw wastewater and effects of decontamination in the settling tank. Effect of modification of the primary settling tank on the susceptibility to biological removal of nutrients.
14
Content available remote Właściwości fizykochemiczne tłuszczu gęsiego
PL
W pracy analizowano podstawowy skład chemiczny, skład kwasów tłuszczowych gęsiego tłuszczu surowego i topionego oraz temperaturę topnienia i krzepnięcia tłuszczu topionego. Oceniono także podatność tłuszczu na zmiany hydrolityczne i oksydacyjne. Dodatkowo dokonano oceny sensorycznej tłuszczu. Wykazano, że dzięki swym cechom tłuszcz gęsi może być wykorzystywany bezpośrednio do spożycia lub w szeregu procesów technologicznych w gastronomii.
EN
Chemical composition, fatty acid profile of raw and melted fat and temperatures of fat melting and crystallization were determined. Tractability for hydrolytic and oxidation changes and sensory evaluation of fat was also assessed. Its properties indicate that geese fat can he used for direct consumption and in several technological processes in gastronomy.
15
Content available remote Tłuszcz indyczy surowcem do przetopu
PL
Oceniając przydatność do przetopu tłuszczu indyczego, badano tłuszcz surowy i topiony. Analizowano podstawowy skład chemiczny, skład kwasów tłuszczowych, podatność na zmiany hydrolityczne i oksydacyjne oraz wybrane właściwości fizyczne tłuszczu topionego. Wykonano także ocenę sensoryczną. Topiony tłuszcz indyczy mimo spełniania parametrów normatywnych nie spełnia w pełni wymagań stawianych przez gastronomię tłuszczom do smażenia.
EN
Chemical composition, fatty acid profile of raw and melt fat and selec-ted physical properties of melt fat were determined. Susceptibility for hydrolytic and oxidation changes and sensory properties of fat were also evaluated. Despite the turkey melted fat meet requirements for obligatory standard parameters, it does not comply with all gastronomie requirements for fried fat.
EN
An original derivatization method for short-chain carboxylic acids (SCAs), including volatile fatty acids (VFAs), lactic and succinic acids, followed by revesed-phase (RP) HPLC with photodiode array detection has been described. Initially, all acids present in the samples were converted into sodium salts (RCOONa); then, derivatization of RCOONa was carried out with an excess of 2,4-dibromoacetophenone and triethylamine. Under such conditions, all acids were converted into derivatives with chromophoric groups. Their high molar absorptivity and absorbance maximum located close to 259 š 2 nm make them ideally suited for RP-HPLC analysis with UV detection. All derivatized acids were substantially retained on the C18 column. The proposed procedure provides a simple and sensitive analytical tool for quantification of SCAs, especially VFAs, in biological samples. As acid derivatization is carried out at 45 š 2°C for only 60 min, the proposed procedure can be used for determination of polyunsaturated fatty acids.
PL
Opisano oryginalną metodę otrzymywania pochodnych krótkołańcuchowych kwasów karboksylowych (KKK), w tym lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) oraz kwasu mlekowego i bursztynowego; pochodne te analizowano metodą HPLC w odwróconym układzie faz (RP) stosując detekcję fotodiodową. Na wstępie kwasy w analizowanej próbce przeprowadzano w sole sodowe (RCOONa); następnie derywatyzację RCOONa przeprowadzano stosując nadmiar 2,4-dibromoacetofenonu oraz trietyloaminy. W tych warunkach wszystkie kwasy zostały przeprowadzone w pochodne, które zawierają grupę chromoforową. Duża wartość molowego współczynnika absorpcji pochodnych oraz ich maksimum absorpcji bliskie 259 š2 nm sprawia, iż pochodne kwasów znakomicie nadają się do analizy metodą RP-HPLC z detekcją UV. Wszystkie te pochodne eluują z kolumny C18 z zadowalająco małą szybkością. Niniejsza procedurajest prostą oraz czułą techniką analitycznąpozwalającą na ilościowe oznaczanie KKK, w tym szczególnie LKT, w próbkach biologicznych. Proponowana procedura może być wykorzystana do oznaczania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ponieważ pochodne kwasów otrzymuje się w temp. 45 š 2°C , tylko przez 60 min.
17
PL
Zbadano oddziaływanie monolauroiloglicerolu i kwasu laurynowego w monowarstwach Langmuira na granicy faz powietrze/woda. Określono wpływ temperatury (25-45°C) oraz stosunków molowych badanych substancji na ciśnienie powierzchniowe i elastyczność filmu międzyfazowego. Wyznaczone izotermy umożliwiły wyznaczenie powierzchni międzyfazowej przypadającej na cząsteczkę oraz ciśnienia załamania się monowarstwy.
EN
The effect of monolauroylglycerol (MAG) and (9:1, 7:3 or 1:1) MAG-lauric acid mixts. on Langmuir monolayers stabilized for 15 min at the air-water interface was examd. at 25, 35, and 45°C, and compressed with barriers moved at 15 mm/min. Surface pressure vs. area isotherms were detd. to evaluate the mol. area, collapse pressure, and elasticity modulus (E) in relation to temp. and MAG-lauric acid mole ratio. The area accessible to each mol. and the collapse pressure fell as temp. was raised. For MAG and its mixts. over 25-45°C, ∆∏coll were resp. 19 and 5 mN/m, regardless of the mole ratio. At ∆T=20°C, ∆E was 12 and 3 mN/m for MAG and for the (1:1) mixt., resp.
19
Content available remote Fizykochemiczne właściwości produktów chemicznej modyfikacji oleju rzepakowego
PL
W wyniku chemicznej modyfikacji różnymi metodami naturalnych triglicerydów, zawartych w oleju rzepakowym, wytworzono szereg produktów oraz zbadano ich właściwości fizykochemiczne. Pod względem chemicznym osiem z nich jest estrami kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, zaś dwa wyższymi kwasami tłuszczowymi o różnych właściwościach fizykochemicznych. Produkty te są rozpuszczalne w mineralnych, syntetycznych i naturalnych olejach i mogą być stosowane w roli dodatków uszlachetniających, spełniających różne funkcje w kompozycji smarowej.
EN
It has been investigated physic-chemical properties of some products obtained during different chemical modifications of natural triglicerides. There are eight fatty acid esters of rape-seed oil and two higher fatty acids among them. Those products have different physic-chemical properties, but all are soluble in mineral, synthetic and natural oils. They can be used as multifunctional lubricant additives.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.