Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Grupa PKP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Utworzenie holdingu w Grupie PKP, odtworzenie i budowa lokalnych linii kolejowych, inwestycje w modernizację taboru i Centralny Port Komunikacyjny, to kilka z założeń rządowej strategii rozwoju kolejnictwa, przedstawionych podczas zorganizowanego 23 stycznia br. w Warszawie I Kongresu Rozwoju Kolei. Hasłem przewodnim Kongresu była „Przyszłość i perspektywy”. Na Stadionie Narodowym w Warszawie spotkali się przedstawiciele rządu, kierownicy spółek kolejowych i reprezentanci organizacji społecznych, aby prowadzić dyskusje na temat niezbędnych inwestycji w kolejnictwo, innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań, Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz przyszłości kolejowych połączeń towarowych i pasażerskich.
PL
Strategia PKP S.A. w perspektywie do 2023 r. wyznacza kierunki rozwoju PKP S.A. oraz Spółek Grupy PKP. Strategia bazuje na wiedzy i doświadczeniu ostatnich lat. Uwzględnia ona otocze nie regulacyjne i dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe. Strategia przewiduje konkretne działania i narzędzia, które mają zapewnić długookresowy rozwój aktywności gospodarczej PKP S.A. i wspierać trwały jej rozwój. Duże znaczenie w strategii ma logistyka jako narzędzie dające możliwości przywrócenia należnego miejsca kolei w przepływach strumieni towarowych i osobowych o charakterze wewnętrznym i międzynarodowym. Strategia zwraca uwagę na konieczność usprawnienia systemu zarządzania Grupą PKP S.A. Realizacja założonych w Strategii zadań, w zakładanym horyzoncie czasowym, ma doprowadzić polską kolej do stanu, w którym zaistnieją warunki do korzystania przez społeczeństwo i gospodarkę w pełnym zakresie z walorów konkurencyjności tej gałęzi transportu.
EN
Implementing the PKP S.A. strategy shall ensure preparing the Polish railway transport for the upcoming challenges. Macroeconomic trends clearly indicate the necessity to develop multimodality of people and cargo transport. In terms of cargo logistics, Poland must use the great advantage of geographical location at the crossing of European corridors: East-West and North-South. Multimodality of passenger transport should be built through railway station investments, which lead to the improvement of availability and connection of different transport sectors. At the same time, considering the continuous globalization and consolidation processes in Europe as well as all over the world, a necessity of creating a potent and integrated railway infrastructure that would operate as a holding company.
EN
Implementing the PKP S.A. strategy shall ensure preparing the Polish railway transport for the upcoming challenges. Macroeconomic trends clearly indicate the necessity to develop multimodality of people and cargo transport. In terms of cargo logistics, Poland must use the great advantage of geographical location at the crossing of European corridors: East-West and North-South. Multimodality of passenger transport should be built through railway station investments, which lead to the improvement of availability and connection of different transport sectors. At the same time, considering the continuous globalization and consolidation processes in Europe as well as all over the world, a necessity of creating a potent and integrated railway infrastructure that would operate as a holding company.
PL
Rozmowa z dr. Mirosławem Antonowiczem – członkiem Zarządu PKP SA i pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego oraz Henrykiem Zielaskiewiczem – Dyrektorem Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych PKP SA, członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
PL
Głównym czynnikiem determinującym kolejowy transport towarowy jest przepustowość linii oraz prędkość handlowa. Działaniami prowadzącymi do poprawy tych parametrów rynku są właśnie inwestycje na liniach kolejowych, które w sposób istotny poprawiają zdolności konkurencyjne kolejowego transportu towarowego.
6
Content available remote Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych S.A.
PL
Celem artykułu jest analiza ekonomicznych podstaw działalności Polskich Kolei Państwowych S.A. Badaniom szczególnie poddano raporty finansowe Spółki oraz raporty Najwyższej Izby Kontroli na jej temat. W toku rozważań przedstawiono również obecną sytuację PKP S.A. oraz innych kolei państwowych na świecie, w ujęciu historycznym oraz w kontekście modeli rozwoju gospodarczego (równomiernego i nierównomiernego). Ponadto w artykule opisano problem dotacji polskich kolei. Na podstawie najefektywniejszych przykładów wykorzystania transportu szynowego na świecie wskazano obszary z potencjałem do rozwoju PKP S.A.
EN
The objective of the article is an analysis of the economic foundations underlying the operation of Polish State Railways (Polskie Koleje Pahstwowe S.A., PKP). In particular, the company's financial reports and reports about the company released by the Supreme Audit Chamber are examined and the present situation of PKP is elaborated alongside that of other state rail companies, in both a historical context and the economic growth model (balanced and imbalanced). In addition, issues of state funding for the Polish rail sector are also discussed. Examples of international best practices are cited in order to point out areas for potential growth within Polish State Railways.
PL
W pracy przedstawiono problematykę wdrażania sieciowych systemów informatycznych w przedsiębiorstwie państwowym PKP i spółkach branży kolejowej powstałych w wyniku przekształcenia tego przedsiębiorstwa w Grupę PKP z analizą stanu aktualnego, potrzeb spółek oraz korzyści wynikających z wdrożenia. Sieciowe systemy informatyczne, których dotyczy praca, to systemy obejmujące ogólnopolską sieć kolejową, a nie tylko systemy sieciowe w sensie technologicznym realizowane z wykorzystaniem technologii sieci komputerowych i telekomunikacyjnych. Oczywiście od początku lat dziewięćdziesiątych wszystkie systemy sieciowe w sensie ich zasięgu były realizowane z wykorzystaniem ICT. W pracy uwzględniono obszar zarządzania finansowego, o zakresie zbliżonym do innych przedsiębiorstw, ale charakteryzujący się specyfiką branżową, jak też obszar zarządzania operacyjnego, charakterystyczny dla specyfiki działalności branży kolejowej. Powyższe zagadnienia przedstawiono w kontekście zmian technologicznych zachodzących od początku XXI wieku. W tym związanych z konsolidacją, wirtualizacją oraz automatyzacją systemów i rozwojem konwergentnej infrastruktury, a także zmianami organizacyjnymi w Grupie PKP w związku z oddzieleniem zadań przewozowych od zarządzania infrastrukturą kolejową, konsolidacją Grupy PKP i przygotowaniem do prywatyzacji niektórych jej podmiotów.
EN
This paper presents selected problems of railway network information systems in the railway industry companies arising from the transformation of the Polish State Railways into PKP Group with an analysis of the present situation, the needs of companies and benefits of the implementation. The term Network information systems means information systems implemented on the whole railway network in Poland, not only network systems in technological meaning. The paper takes into account the area of financial management, similar to that of other companies, but characterized by industry specificity, as well as the area of operational management, specific for them. These issues are presented in the context of technological changes taking place since the beginning of the twenty-first century like systems consolidation, virtualization, automation and organizational changes in the PKP group with the separation of transport operations and railway infrastructure management, consolidation of the PKP Group and the changes connected with the preparation for the privatization of some of the group entities.
PL
22 lutego 2005 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP SA". W artykule odniesiono się krytycznie do powyższego dokumentu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu, w jakim znajduje się obecnie Grupa PKP SA. W krótkiej formie omówiono najważniejsze-kontrowersyjne aspekty prywatyzacji i restrukturyzacji spółek grupy.
EN
Today the problem of privatization and regulation of public railways is growing dilemma in Poland, Germany and France.22 February 2006 Polish State Government accepted document called Regulation and the privatization strategy of Polish State Railways S.A. different from DB programs. This paper presents critical watchword for this document. Polish railway privatization program are based on British solutions.
PL
W przededniu startu do opracowania "Strategicznego Europejskiego Planu Efektywnego Zastosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dla Przewozów Towarowych" chciałbym przedstawić czytelnikom TTS gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Sytuacja w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w Grupie PKP jest na poziomie średnim i nie odbiega od tego, co jest w innych przedsiębiorstwach transportowych w kraju. Niemniej w zastosowaniach informatyki w przewozach towarowych w kolejach Unii Europejskiej znajdujemy się raczej bliżej końca.
EN
Paper presents European interoperability related matters namely ERTMS related projects (E-20 & E-65 visibility studies, cross-border pre-study PKP/CD, impelementation strategy) as well as technical strandards for upgrading Warsaw-Katowice line to 200/250 km/h, and technical standards for upgrading Polish international railway lines. It presents co-operation between PKP Group representatives in the European Association for Railway Interperability (AEIF) and supporting experts from different PKP Group companies.
PL
Artykuł prezentuje prowadzone w Polsce prace związane z europejską interoperacyjnością kolei. W szczególności krótko omówiono projekty związane z wdrożeniem Europejskiego Sytemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS: studia wykonalności dla linii E-20 i E-65, wstępne studium transgranicznej eksploatacji na granicy PKP/CD, prace nad strategią wdrożenia. Krótko przedstawiono także standardy techniczne dla modernizacji polskich międzynarodowych linii kolejowych. Przedstawiono także współpracę między reprezentantami Grupy PKP w pracach Europejskiego Stowarzyszenia dla Interoperacyjności Kolei (AEIF) i ekspertami wspomagającymi z różnych spółek Grupy PKP.
PL
Wspólnota Kolei Europejskich jest organizacją międzynarodową, powstałą w 1988 r., która obecnie skupia 32 członków - przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury z krajów piętnastki Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii oraz krajów kandydujących do UE.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.