Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the research methodology and the analysis of the results of the comparison test of two methods of controlling the exoskeleton of the upper limb using signals of muscle activity and manual control devices. The results show the advantage of the joystick method over EMG in terms of usability, task execution time, ease of use and comfort.
PL
W pracy przedstawiono metodykę badawczą oraz analizę wyników testu porównania dwóch metod sterowania egzoszkieletem kończyny górnej wykorzystującą sygnały o aktywności mięśni i manualne urządzenia sterownicze. Wyniki pokazują przewagę metody wykorzystującej joystick nad EMG w aspekcie użyteczności, czasu wykonywania zadania, łatwości użytkowania oraz komfortu.
2
Content available remote Sterowanie manipulatorem nasobnym w oparciu o sygnały EMG
PL
Integracja człowieka z egzoszkieletem – tak, aby poprawnie odzwierciedlał on zamiary użytkownika w zakresie ruchu kończyny górnej – wymaga zastosowania odpowiedniej metody sterowania, zawierającej algorytm wykrywania intencji. W artykule przedstawiono założenia dotyczące budowy egzoszkieletu kończyny górnej, a także proponowaną procedurę badawczą oraz wstępnie opracowane metody sterowania manipulatora wspomagającego, bazujące na analizie charakterystyki sygnału elektromiograficznego (EMG) oraz zastosowaniu sieci neuronowych.
EN
Human integration with the exoskeleton, so that it correctly reflects the intentions of the user, requires the use of an appropriate control method containing an intent detection algorithm. The article presents the assumptions concerning the construction of the upper limb exoskeleton, the preliminary research procedure and the pre-developed methods of controlling the assistance manipulator based on the analysis of the electromyographic signal (EMG) characteristics and the use of neural networks. KEYWORDS: exoskeleton, control method, EMG
3
EN
Hybrid power train with planetary transmission equipped with clutch-brake systems, which employ one electric machine, is more effective and more economical than other existing series-parallel hybrid power trains which need two electric machines as motor and generator. This paper presents the control method of zero steady-states electrical energy consumption clutch-brake systems in hybrid power train with planetary transmission. The control method of such clutch-brake system in hybrid power train is studied for internal combustion engine starting. The dynamic simulation model of hybrid power train with clutch-brake system is built in Matlab/Simulink environment. By analysing the simulation and bench test results, the control method of clutch-brake system is validated and the proper control parameters are selected to get better performance for ICE starting.
PL
Napęd hybrydowy z przekładnią planetarną oraz z jednym silnikiem elektrycznym, wyposażony w odpowiedni układ sprzęgieł i hamulców, jest bardziej sprawny, czyli bardziej ekonomiczny niż inne istniejące szeregowo-równoległe hybrydowe napędy pojazdów, potrzebujące dwóch maszyn elektrycznych, silnika i generatora. W artykule przedstawiono metodę sterowania układem sprzęgło-hamulec w warunkach zerowego zużycia energii elektrycznej w ustalonym stanie pracy. Sposób pracy zespołów sprzęgieł i hamulców w analizowanym przykładzie jest rozpatrywany w warunkach rozruchu silnika spalinowego. Dynamiczny model symulacyjny hybrydowego układu napędowego uwzględniający pracę układu sprzęgło-hamulec został zbudowany przy wykorzystaniu środowiska Matlab/Simulink. Badania symulacyjne pracy układu sprzęgło-hamulec zostały zweryfikowane na laboratoryjnym stanowisku badawczym. Na tej podstawie przeprowadzono dobór parametrów sterowania w celu polepszenie warunków rozruchu silnika spalinowego podczas przyjścia z pracy czysto elektrycznej do hybrydowej napędu hybrydowego z przekładnią planetarną.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowaną metodę sterowania przetwornicą rezonansową w topologii pełnego mostka, pozwalającą na zminimalizowanie tętnień napięcia wyjściowego w przypadku pracy impulsowej przy zachowaniu odpowiedniej amplitudy głównych impulsów wyjściowych. Zastosowanie tej metody w impulsowych zasilaczach wysokiego napięcia współpracujących z komorami wyładowczymi pozwala na znaczące zredukowanie poziomu niepożądanych drgań napięcia wyjściowego, a co za tym idzie poprawy sprawności urządzenia, oraz powstania możliwości liniowej regulacji mocy dostarczanej do komory.
EN
The article presents a modified method of controlling the resonant full bridge topology inverter. This method allows to minimize the output voltage ripple following the main pulse and maintain proper amplitude of the main output pulses. The use of this method in impulse high voltage power supplies cooperating with the discharge chambers can reduce level of unwanted oscillation of the output voltage. This way of control improve the device efficiency and gives possibility of linear regulation of power supplied to the chamber.
5
EN
Switched reluctance machines (SRM) topics in the range of motoring and generating mode of operation are presented in this paper. Torque direct control method has been discussed. Mathematical and simulation models developed in Matlab/Simulink system are also shown. The results of the simulated and experimental testing of the generating and motoring mode at steady and dynamic states are described here. Also conclusions are drawn in this paper.
PL
W pracy przedstawiono problematykę sterowania maszyn reluktancyjnych przełączalnych (ang. Switched Reluctance Machines - SRM) w zakresie pracy czterokwadrantowej. Taki rodzaj pracy wymagany jest między innymi w napędach pojazdów samochodowych, gdzie niezbędna jest zmiana kierunku wirowania wirnika oraz praca z możliwością zwrotu energii do źródła podczas hamowania. Zasadniczą zaletą maszyn reluktancyjnych przełączalnych jest między innymi prosta konstrukcja, szeroki zakres regulacji prędkości, mała bezwładność wirnika, natomiast istotną wadą są duże pulsacje momentu. Celem niniejszej pracy jest prezentacja wyników badań symulacyjnych i eksperymentalnych, przeprowadzonych dla trójpasmowej maszyny SRM 6/4, pracującej w zakresie pracy czterokwadrantowej. W pracy omówiono zagadnienia sterowania maszyny reluktancyjnej przełączalnej zarówno w zakresie pracy silnikowej jak i prądnicowej (rys. 1, 2 i 3). Szczególną uwagę zwrócono na problem minimalizacji pulsacji momentu. Przedstawiono opracowaną przez autorów metodę sterowania wartością chwilową momentu zapewniającą minimalizację pulsacji momentu w zakresie pracy silnikowej i prądnicowej. Za pomocą zależności (1), (2) i (3) opisano pracę regulatora wartości chwilowej momentu. Schemat blokowy proponowanego układu sterowania SRM przedstawiono na rys. 4. Przedstawiono ogólną postać modelu matematycznego maszyny reluktancyjnej przełączalnej (wzory (4) - (8)), na podstawie którego opracowano model symulacyjny. Model symulacyjny wykonano dla trójpasmowej maszyny SRM o konfiguracji 6/4 w systemie Matlab/Simulink. Strukturę blokową tego modelu przedstawiono na rys. 7 i 8. Parametry modelu oraz charakterystyki statyczne maszyny wyznaczano na podstawie obliczeń polowych za pomocą metody elementów skończonych. Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono przebiegi czasowe prądów i napięć pasmowych oraz momentu elektromagnetycznego wraz z jego analizą harmonicznych, dla pracy prądnicowej i silnikowej. Przebiegi te uzyskano z zastosowaniem prezentowanej metody minimalizacji pulsacji momentu. Badania eksperymentalne maszyny przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w kartę DS1104, na którym badano stany dynamiczne pracy maszyny. Na rysunku 11 zamieszczono przebiegi momentów: zadanego i elektromagnetycznego maszyny dla klasycznego sterowania prądowego i sterowania wartością chwilową momentu według metody zaproponowanej przez autorów. Na rysunku 12 zamieszczono oscylogram prezentujący przebiegi prądu i napięcia maszyny podczas nawrotu. Przedstawiona metoda sterowania pozwala na rozszerzenie zakresu zastosowań maszyn reluktancyjnych przełączalnych w napędach bezpośrednich, tj. serwonapędach oraz napędach trakcyjnych. W zakończeniu zaprezentowano wnioski.
EN
The most articles presenting the new control method of DC/AC inverters feeding AC motors still exhibited their advantages are biased against another known methods. It is consequence a lack of complete knowledge concerning the competitive methods. The most objective are a reviewed articles but their limitations prevents authors from the exactly methods comparison. In the scientific papers the technical properties are the most frequently presented. For the system users additionally the economic aspect especially during exploitation process is very important. The economic effectiveness during exploitation depends on a repair costs connected with device reliability and on the energy conversion efficiency. The converter reliability to a large degree depends on producer experience and on the used method of control. The users often are looking on the devices technical properties and do not attach importance to a few percentage of efficiency, which during long-lasting operation has important economic aspect. Additionally, the converter efficiency has also influence its method of control. The technical aspects alternating with economical aspects, therefore the very important problem presents the comparison of well-known methods of control (DTC, DTC-SVM, FOC).
7
Content available remote Simplified matrix converter control method
EN
Matrix converters represent another step forward in search for electronic power systems of universal value, making possible a conversion of alternating and direct currents without intermediate circuits by means of scalar and vector control methods used in inverters. Selected results of simulation and laboratory research are presented concerning a matrix converter controlled by means of a simplified method which belongs to the group of vector methods. The method differs from the sinusoidal one in existence of 5 + k ź 6 and 7 + k ź 6 order harmonics in the spectrum. Other parameters of the converter differ insignificantly.
PL
Przekształtniki matrycowe są kolejnym etapem poszukiwań rozwiązań układów energoelektronicznych o walorach uniwersalnych, to znaczy umożliwiających przekształcanie prądów przemiennych i stałych bez udziału obwodów pośredniczących stosując znane dla falowników metody sterowania skalarne i wektorowe. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych przekształtnika matrycowego przy sterowaniu metodą uproszczoną należącą do grupy metod wektorowych. Różni się ona od metody sinusoidalnej występowaniem w widmie harmonicznych rzędu 5 + k ź 6 i 7+ k ź 6. Inne parametry przekształtnika różnią się w niedużym stopniu.
EN
Presently, motors that are installed in electrical drives require adjustment of speed or position or the both values simultaneously. It concerns not only simple drives of open-circuit speed control but also complex elevator drives and servo-drives that find ever-wider application. DC motors that initially dominated in the industry applications presently get replaced by AC motors as due to a huge development in the domains of power electronics and microprocessor technology the AC motor control is as simple and inexpensive as it is in the case of DC motors. The paper determines necessary conditions for a drive system that concern asynchronous motor control and follow from the need to ensure adequate torque overload capacity and a slip value. The requirements can be realized in drive systems by controlling amplitude and frequency of the feeding voltage. The following mathematical models of an asynchronous machine have been described: phase model, vector model and a model expressed in relative units. The models are considered as an introduction to further considerations on the control of asynchronous motors. Significant scalar control techniques for controlling speed and torque in such motors have been presented. A set of methods for the motor flux stabilization as well as a control with the rotor slip stabilization have been discussed.
9
Content available Silniki BLDC - klasyczne metody sterowania
EN
The definition of BLDC motor classical control method, terminology and classification of the classical control strategies are described in the paper. The proposed classification based on electronic commutator transistors switching sequences. Equivalent circuit diagrams in steady state for each strategy are shown. Based on those diagrams derived a formulas to calculate current increasing and falling times for unipolar and bipolar strategies. Those times show the differences in transistors switching frequencies. The advantages and disadvantages of all presented control strategies are indicated too.
PL
W artykule przedstawiono klasyczne metody sterowania komutatorem elektronicznym silnika BLDC pod względem komutacji. Dokonano podziału strategii sterowania oraz przedstawiono najistotniejsze zalety i wady. W podsumowania przedstawiono kryteria doboru odpowiedniej metody sterowania w zależności od konstrukcji komutatora elektronicznego.
EN
The classical BLDC motor electronic commutator control methods for the sake of commutation are presented in the paper. The classification of the control strategies, significant advantages and disadvantages are presented. The most suitable control strategy selection criteria dependent on electronic commutator construction are presented as conclusions.
PL
Przedstawiono zagrożenia środowiskowe oraz nietypowe metody sterowa­nia urządzeniami automatyki zabezpieczeniowej w takich warunkach. Omówiono kilka systemów zdalnej obsługi urządzeń zabezpieczających.
EN
Environmental hazards and non-typical methods of handling the automatic protection equipment under such conditions. Some systems of remote handling of the protection equipment.
PL
Prezentowana w artykule koncepcja wykorzystania metod sterowania zapasami została opracowana dla warunków małego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego branży motoryzacyjnej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.