Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpłatna komunikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W tekście autor analizuje wpływ zniesienia opłat za wybrane usługi komunalne na funkcjonujący rynek, zwłaszcza w kontekście realizowanych przez polityków postulatów o „darmowej komunikacji publicznej”. Autor podkreśla równocześnie konieczność realizacji inwestycji i ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów, w celu unowocześniania transportu i ograniczania wykorzystania pojazdów z silnikami spalinowymi, co w sytuacji rezygnacji z pobierania opłat w większym stopniu obciąża budżety miast.
EN
The author analyses the impact of cancelling the charges for selected municipal services on the functioning market, in particular in the context of postulates of ‘free public transport’ implemented by politicians. At the same time the author emphasises the necessity to carry out investments and because of that incurring additional costs to modernise the transport and to reduce the usage of vehicles with combustion engines, which in the situation of giving up the collection of fares will burden city budgets to a larger extent.
2
Content available remote Ekonomiczne podejście do problemu taryfy zerowej w komunikacji miejskiej
PL
W artykule analizie poddano zasadność stosowania tzw. taryfy zerowej jako narzędzia do promocji transportu zbiorowego. Przedstawiono podejście ekonomiczne oraz konieczność identyfikacji popytu i czynników, które wpływają na jego wielkość w kontekście komunikacji publicznej. Szczegółowo opisano także, jaki wpływ na popyt transportu zbiorowego mają koszty, które należy ponieść za przemieszczanie się w przypadku alternatywy: samochód osobowy czy komunikacja zbiorowa.
EN
The paper analyses the legitimacy of so-called zero tariff application as a tool to promote the public transport. An economic attitude has been presented as well as the necessity to identify the demand and factors affecting its size in the context of public transport. It describes also in detail, what is the influence of costs, which should be incurred to move in the case of an alternative: a car or the public transport, on the demand for public transport.
3
Content available remote Za darmo - warto?
PL
W niniejszym tekście autor analizuje motywy wprowadzania przez samorządy bezpłatnej komunikacji. Od chęci zwiększenia liczby pasażerów, co w efekcie ma doprowadzić do niższej emisji spalin i czystszego powietrza, po chęć zwiększenia mobilności uboższych mieszkańców, ale również traktowanie takiego rozwiązania jako narzędzie PR. W artykule przywołano przykłady miast (zarówno w Polsce, jak i za granicą), które zdecydowały się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji – w całości bądź dla wybranych grup pasażerów.
EN
In this text the author analyses local governments’ motives for introducing a free of charge transport. Starting from the willingness to increase the number of passengers, which should result in a lower exhaust gas emission and cleaner air, up to the willingness to increase mobility of poorer inhabitants, but also treating such a solution as a PR instrument. The paper refers to examples of cities (both in Poland and abroad), which decided to introduce a free of charge transport – entirely or for selected passenger groups.
4
Content available remote Efektywność bezpłatnego transportu zbiorowego w miastach
PL
Ujemnym efektem wzrostu mobilności na obszarach zurbanizowanych są: kongestia, zanieczyszczenie powietrza, hałas, wypadki. Dlatego tak wielkiego znaczenia nabiera efektywne zarządzanie mobilnością miejską. Jednym z kierunków równoważenia mobilności jest zwiększenie udziału transportu zbiorowego w obsłudze potrzeb przewozowych. Wymaga to wzrostu konkurencyjności transportu zbiorowego. Wśród wielu instrumentów służących temu celowi wymienia się taryfy zerowe – free fare public transport (FFPT). Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań autora nt. FFPT odniesionych do warunków polskich.
EN
Negative effects of increased mobility in urbanised areas comprise congestion, air pollution, noise, and accidents. Therefore an effective management of urban mobility becomes so important. An increasing public transport share in the servicing of transport needs is one of directions to make the mobility sustainable. This requires an increased competitiveness of the public transport. A free fare public transport (FFPT) is among numerous instruments serving this purpose. This paper is a continuation of author’s considerations on the FFPT referred to the Polish conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.