Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system ETICS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów rozkładu temperatury w ścianie zewnętrznej ocieplonej systemem ETICS, w której zastosowano izolację termiczną w postaci styropianu z dodatkowym poziomym pasem wełny mineralnej. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych przy oddziaływaniu wysokiej symulowanej temperatury powietrza zewnętrznego, stanowiącej istotne zagadnienie związane z ochroną cieplną budynków w okresie letnim.
EN
The article presents selected results of measurements of temperature distribution in an external wall insulated with the ETICS system, in which thermal insulation in the form of polystyrene with an additional horizontal strip of mineral wool was used. The tests were carried out in laboratory conditions under the influence of high simulated outside air temperature, which is an important issue related to thermal protection of buildings in the summer.
PL
Przedmiotem artykułu jest likwidacja uszkodzeń elewacji z systemami ociepleń ETICS. Rozpoczyna się on od przedstawienia sposobów likwidacji uszkodzeń ścian zbrojonych siatką diagonalną i omówienia likwidacji rys ukośnych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Następnie analizie zostają poddane naprawa uszkodzonej warstwy zbrojącej oraz problemy związane z elewacjami w ciemnych kolorach, ze szczególnym uwzględnieniem wynikających z ruchu ciepła i zmian wilgotności w przegrodzie. Na zakończenie przedstawione zostaje rozwiązanie z wykorzystaniem współczynnika HBW.
EN
The subject of the paper is the elimination of facade damage with ETICS insulation systems. It starts with a presentation of elimination methods for damage to walls reinforced with diagonal mesh and a discussion of eliminating the diagonal cracks taking into account fire safety requirements. Afterward, the repair of the damaged reinforcement layer and problems related to dark-colored facades are analyzed, with particular attention paid to the heat movement and humidity changes in the partition. Finally, a solution using the HBW factor is presented.
3
Content available remote Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?
PL
Przedmiotem artykułu są trwałość i niezawodność systemów ETICS. W pierwszej kolejności autor wyjaśnia oba pojęcia, a następnie wymienia skutki zaniedbań na różnych etapach, począwszy od przygotowania podłoża, przez wykonawstwo, po eksploatację budynku.
EN
This paper describes the durability and reliability of the ETICS insulation systems. In the first place, the author explains both terms, then lists the effects of negligence at different stages from substrate preparation and installation to building use.
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie kompleksowej termomodernizacji. Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.
EN
The article explains the concept of comprehensive thermal insulation. Discussed are the key requirements stemming from the regulation concerning technical conditions that buildings need to adhere to. The relationship between the thermal conductance coefficient of the thermal insulation material and its thickness is explained on an example.
PL
W artykule pokazano różnorodność czynników, jakie oddziałują na system ociepleń ETICS, oraz sposób uwzględnienia najbardziej z nich istotnych w proponowanych procedurach obliczeniowych dotyczących zamocowań. Przyjęte modele oraz współczynniki pomniejszające wartości związane z nośnością, albo innymi słowy odpornością elementów ETICS na oddziaływania, mają na celu pośrednie lub bezpośrednie skompensowanie nawet takich odziaływań, o których wiemy, że mają wpływ na skuteczność zamocowania ocieplenia, ale nie potrafimy dokładnie wyznaczyć ich wpływu. Są to na przykład skutki działania UV, naprężenia termiczne, odziaływania z podłoża, naprężenia wewnątrz materiałów, wpływ ewentualnych lokalnych pożarów itp.
EN
The article shows the diversity of factors that influence an ETICS and the method of taking these into account in suggested calculation processes conceming fixing. The assumed models and coefficients reducing values related to load-bearing capacity or, in other words, resistance of ETICS components on diverse influences, are aimed at the indirect or direct compensation of even such types of influence that we know have an impact on the efficiency of fixing of these components, but their influence cannot be described precisely. These are for instance the influence of UV light, thermal stress, influence of the base surface, stresses inside materials, the impact of possible local fires, etc.
6
Content available remote Zastosowanie płyt PUR i PIR w systemach ociepleń ETICS zgodnie z ETAG 004
PL
W artykule omówiono budowę, sposób uzyskania i cechy szczególne materiałów poliuretanowych PUR/PIR. W celu oceny właściwości systemów ETICS z zastosowaniem płyt poliuretanowych przeprowadzono badania podstawowych właściwości systemów ETICS z PUR i PIR oraz porównano je do systemu ociepleń opartego na styropianie.
EN
The article discusses the structure, mode of derivation and the properties of PUR/PIR materials. A study of the basic properties of ETICS using PUR and PIR was conducted in order to compare the properties of ETICS using polyurethane panels; these were subsequently compared to a styrofoam-based thermal insulation system.
7
Content available remote Dylatacje w systemach ETICS a izolacyjność termiczna
PL
W artykule przedstawiono analizę ścian zewnętrznych w obrębie szczelin dylatacyjnych oraz wpływ zastosowanych rozwiązań na jakość cieplną przegród ściennych. Zamieszczono termogramy ścian budynku wielkopłytowego w obrębie dylatacji. Podano rozkład temperatury w wybranych polach pomiarowych.
EN
The article presents an analysis of external walls in the area of expansion joints, and the impact of the applied solutions on the thermal performance of envelope walls. It includes thermographic images of walls of panel framework building walls within the area of expansion joints. There is also a presentation of temperature distribution within selected measurement fields.
8
Content available Mostki punktowe w obliczeniach cieplnych
PL
W artykule przedstawiono zasady uwzględniania mostków punktowych w obliczeniach termicznych przegród. W ramach pracy przeanalizowano metodykę (dokładną, uproszczoną) uwzględniania mostków przestrzennych w obliczeniach termicznych. Na przykładach, zamodelowano różne typy łączników mechanicznych w systemach ETICS. Dla wybranych modeli łącznika wyznaczono punktowy współczynnik przenikania ciepła oraz określono jak jego obecność kompensowana jest przez dobór odpowiedniej grubości izolacji.
EN
The article presents ways of taking into account point bridges in partitions thermal calculations. As shown later in this work, the methodology (both accurate and simplified) of including spatial bridges in thermal calculations has been analysed. Different types of mechanical anchors were modelled in the ETICS system. For selected models of the anchor, the point thermal transmittance value was established. In addition, it was determined how its presence is compensated owing to the use of a suitable layer of insulation (its thickness).
9
Content available remote Zawilgocenie ścian budynku mieszkalnego po dociepleniu
PL
Autorzy przedstawili wyniki wybranych pomiarów i analizę stanu wilgotnościowego fragmentu docieplonej ściany budynku wielorodzinnego wykonanego w technologii tradycyjnej wykazując, iż uproszczone analizy cieplno-wilgotnościowe wykonane w fazie projektowej, nieuwzględniające początkowego zawilgocenia przegrody powoduje znaczące zawilgocenia i zagrzybienia ściany od strony wewnętrznej. Uszkodzenia takie są bardzo uciążliwe dla mieszkańców budynków poddanych termomodernizacji.
EN
The authors present the analysis of moisture wallsportion of the building after warming showing that a simplified analysis of heat and moisture in the design phase and no consideration of the initial moisture septum causes significant moisture and mildew on the inside wall. Such injuries are very painful for the people of insulated buildings.
10
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zerwanie tkanin zbrojących i wytrzymałości na rozerwanie warstw zbrojonych w systemach ETICS wykonanych przy użyciu dwóch rodzajów klejów oraz tkanin zbrojących. Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. siatki pancernej. Przeanalizowano wpływ zastosowania różnych komponentów na parametry mechaniczne warstwy zbrojonej.
EN
The article presents the bursting strength test results for reinforced layers in ETICS systems, produced with two types of glue and reinforcement fibers. Use of the so-called reinforcing mesh is a relatively new solution. The analysis covers the effect of the use of various components on the mechanical properties of the reinforced layer.
11
Content available remote Szary styropian w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono zalety szarego styropianu w rozwiązaniach ETICS. Podano zalecenia odnoszące się do reżimu aplikacyjnego tych materiałów. Zwrócono uwagę na dokładne przestrzeganie zaleceń producentów. Wskazano perspektywy szarego styropianu na rynku polskim i europejskim.
EN
The article presents the advantages of grey EPS in ETICS solutions. Recommendations are given regarding application regimes for these materials. Attention is drawn to exact compliance with manufacturers’ recommendations. The perspectives of grey EPS on the Polish and European market are identified.
12
Content available remote Mocowanie mechaniczne systemów ETICS
PL
W artykule omówiono dobór oraz sposób mocowania łączników mechanicznych w systemach ETICS. Przedstawiono wpływ rodzaju podłoża oraz czynników zewnętrznych na sposób kotwienia oraz technikę osadzania łączników. Podano wymagania formalno-prawne stawiane składnikom systemów ociepleń.
EN
The article presents the methods of selection and attachment of mechanical fixings in ETICS systems. The article describes the influence of substrate type and external factors on the anchoring method and fixing process. Formal requirements for elements of insulation systems are provided.
13
Content available remote Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych w ujęciu prawnym
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy formalno-prawnej i technicznej dotyczącej elewacji wentylowanych wykonywanych z wykorzystaniem płyt włóknisto-cementowych. Przedstawiono wymagania formalno-prawne i techniczne dotyczące takich konstrukcji.
EN
The article presents the results of formal, legal and technical analysis of ventilated facades produced with the use of fiber cement roofing sheets. This article presents the formal, legal and technical requirements for this type of structure.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę kosztów i grubości ocieplenia ścian w systemie ETICS w odniesieniu do powierzchni biurowych zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej, które zaczną obowiązywać od 2017 r. i od 2021 r. Porównano izolacyjność systemów z zastosowaniem włóknistych materiałów izolacyjnych oraz systemów z pianką rezolową. Pokazano możliwość zwrotu nakładów poniesionych na droższe materiały izolacyjne dzięki wykorzystaniu dodatkowej powierzchni użytkowej.
EN
The first part of the article presents an analysis of costs and thickness of thermal insulation of walls constructed using the ETICS system, in relation to office space and in accordance with thermal performance requirements that will become applicable as of 2017 and 2021. The article compares thermal performance of systems that utilise fibrous insulation materials and phenolic foam. It also presents the possibility of obtaining return on investment in more expensive insulation materials owing to the use of additional floor space.
PL
W artykule omówiono wyniki badań przyczepności kleju do styropianu. Oceniono stopień pewności stosowanej metody oraz pokazano zależność między przyczepnością a różnym okresem sezonowania w warunkach laboratoryjnych. Zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzania badania przyczepności wczesnej.
EN
The article discusses test results of glue adhesion to polystyrene. The degree of certainty of applied method is assessed and the dependency between adhesion and various times of seasoning in laboratory conditions is presented. Attention is also drawn to the need of performing tests of preliminary adhesion.
16
Content available remote Moisture transfer through porous peripheral walls
EN
Humidity, except of the other effect on building construction markedly influences its thermo-technical attributes. With effort for the lowest energy conceptions of the buildings it is often approached to increase heat transmission coefficient (U-value). Frequent method how to reach it is application of external thermal insulation composite system (ETICS).
PL
Wilgoć, niezależnie od innych aspektów jej obecności, znacząco wpływa na właściwości termoizolacyjne przegród. Pozostaje to w sprzeczności z dążeniem do obniżania zapotrzebowania budynków na energię i wartości współczynnika przenikania ciepła U. Najczęściej podwyższanie izolacyjności ścian realizuje się poprzez bezspoinowy system docieplania zewnętrznego (ETICS).
17
Content available remote Analysis of influences causing surface degradation on objects with ETICS
EN
The paper describes the piece of knowledge about emissivity effecting the moisture saturation of building materials in a surface layer and results of modeling of non-stationary temperature and moisture process in a cladding of buildings.
PL
W artykule przedstawiono wpływ właściwości emisyjnych na zawilgocenie powierzchniowe docieplonych przegród, a także rezultaty modelowania niestacjonarnych pól temperatury i procesów wilgotnościowych w okładzinach budowlanych.
18
Content available remote Algae influence on surface degradation on ETICS
EN
Last years, troubles with external surfaces of contact thermal insulating systems (further as ETICS = external thermal insulation composite systems) with algae occurrence, increases. The algae growth often occurs on insulated objects already in the first year after building completion which is hardly acceptable from the point of view of an investor. Algae growth causes both aesthetic degradation of an object appearance and also it signalizes high moisture load and decreases material durability of surface layers in connection with moisture. The paper is denoted to some aspects of algae occurrence on ETICS and summarizes basic knowledge of facade algae.
PL
W ostatnich latach nasilają się problemy związane z występowaniem alg na powierzchniach zewnętrznych przegród docieplanych systemem ETICS. Rozwój alg na docieplanych powierzchniach często występuje już w pierwszym roku po skończeniu inwestycji i jest trudny do zaakceptowania przez inwestora. Występowanie alg psuje efekt estetyczny elewacji, a także sygnalizuje zawilgocenie powierzchni oraz obniża trwałość materiałów. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące alg na docieplanych elewacjach budynków oraz pewnych aspektów ich występowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.