Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  palność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Physical blowing agents for polyurethanes
EN
Polyurethane foam materials are the majority among all foam materials. Additionally, they are main part of all produced polyurethanes. Therefore, the problem of selection of suitable blowing agents is very crucial from the point of view of technological, economic and environmental protection benefits. The work is collected and discussed all kinds of physical blowing agents which are used in the production of polyurethane foams. The basic blowing agents used in the polyurethane technology include: chlorofluorocarbons.
PL
Większość materiałów piankowych to piankowe materiały poliuretanowe, stanowiące główną grupę wszystkich produkowanych poliuretanów. Z punktu widzenia korzyści technologicznych, ekonomicznych i ochrony środowiska bardzo istotnym problemem jest dobór odpowiednich środków porotwórczych. W pracy omówiono rozmaite fizyczne środki spieniające wykorzystywane doprodukcji pianek poliuretanowych. Do podstawowych środków porotwórczych stosowanych w technologii poliuretanów zalicza się: chlorofluorowęglowodory (CFC), uwodornione fluorowęglowodory (HFC), uwodornione chlorofluorowęglowodory (HCFC), niskowrzące nasycone i nienasycone węglowodory, nasycone fluoroetery (HFE) i ditlenek węgla. Omówiono zagadnienia związane z problemem doboru odpowiedniego środka spieniającego, uwzględniającego jego oddziaływanie na środowisko, koszty produkcji pianki i wpływ na jej właściwości, w szczególności na termoizolacyjność i palność.
PL
W artykule przedstawiono metodologię obliczania maksymalnych napełnień instalacji chłodniczych czynnikami chłodniczymi w zależności od ich palności i toksyczności. Metodologia została zaczerpnięta z ISO 817:2014 i EN 378-1:2016. Pokazano również przykłady obliczeń oraz przykłady rozwiązań technicznych, dzięki którym można rozwiązać problemy związane z projektowaniem wieloparowaczowych instalacji chłodniczych, postępując zgodnie z normami i praktyką inżynierską.
EN
The article presents the methodology for calculating the maximum refrigerant charge in refrigeration installations depending on refrigerants flammability and toxicity. The methodology is taken from ISO 817: 2014 and EN 378-1: 2016. Examples of calculations and examples of technical solutions are also shown, thanks to which it is possible to solve problems related to the design of multi-evaporator refrigeration installations by following the standards and engineering practice.
4
Content available remote Wytrzymałość mechaniczna oraz palność polilaktydu
PL
Przygotowano próbki handlowego polilaktydu przez wtryskiwanie (wiosełka) i poddano je badaniom mechanicznym (wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu, udarność, twardość) oraz na podatność na palenie (wskaźnik tlenowy, dymotwórczość). Badane próbki wykazały zgodność z wymogami odpowiednich norm.
EN
A polylactide sample was prepd. by injection molding and tested for tensile strength, elongation at break, impact strength, hardness and flammability (O₂ index, smoke intensity). The polylactide met the std. requirements.
PL
Oceniono wpływ dodatku do mieszanek kauczukowych cieczy jonowych – bromku oraz chlorku 1-butylo-3-metyloimidazoliowego – na właściwości kompozytów tkaninowo-gumowych. Kompozyty otrzymywano na bazie tkaniny poliamidowej, którą pokrywano cienką warstwą wulkanizatu kauczuków butylowego lub butadienowo-akrylonitrylowego, napełnionych talkiem bądź miką. Dodatek napełniaczy modyfikowanych cieczami jonowymi w istotnym stopniu powodował zmniejszenie palności badanych materiałów, z zachowaniem adhezji wulkanizatu do tkaniny poliamidowej oraz ich właściwości mechanicznych, nawet po procesie starzenia termicznego.
EN
The effect of ionic liquid additives,1-butyl-3-metyloimidazolium bromide and chloride, on the properties of rubber-textile composites was examined. The composites were obtained from polyamide fabric covered with a thin layer of vulcanizate (butyl rubber or acrylonitrile-butadiene rubber) and filled with talc or mica. The addition of fillers modified with ionic liquids significantly reduced flammability of the investigated materials, without deterioration of their mechanical properties and adhesion between vulcanizate and polyamide fabric, even after thermal aging process.
PL
Przedmiotem badań były nowe sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe (PUR-PIR), modyfikowane haloizytem (DOA). Zawartość napełniacza wynosiła 0–20 % mas. w stosunku do sumy mas poliolu i poliizocyjanianu użytych do syntezy pianek. Zbadano właściwości termoizolacyjne, mechaniczne, starzeniowe oraz palność otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że modyfikacja pianek PUR-PIR za pomocą DOA w ilości do 20 % mas. pozwala na uzyskanie pianek o lepszych właściwościach termoizolacyjnych, mniejszej kruchości i chłonności wody w porównaniu z pianką niemodyfikowaną. Dodatek DOA pozwolił także na zmniejszenie palności pianek.
EN
Novel rigid polyurethane-polyisocyanurate foams (PUR-PIR) modified by addition of halloysite (DOA) were the focus of this research. The filler content was in the range of 0–20 wt % in relation to the sum of the masses of the used polyol and polyisocyanate. The thermoinsulating, mechanical and aging properties as well as the flammability of the obtained materials were investigated. It has been found that the modification of PUR-PIR system by using up to 20 wt % DOA allows to produce foams with better thermoinsulating properties, lower brittleness and water absorption compared to unmodified ones. Also, the flammability of the foams was reduced.
PL
Przedmiotem badań były półsztywne pianki poliuretanowe zaliczane do grupy materiałów absorbujących energię, zastosowane do wytwarzania elementów konstrukcji tarcz ochronnych dla strażaków. W celu zwiększenia odporności pianek na działanie ognia modyfikowano je dodatkiem grafitu ekspandującego i Fyrol PNX. Otrzymano pianki trudnopalne, o zmniejszonej zapalności i ograniczonej ilości wydzielanego dymu, wykazujące zdolność do pochłaniania 12–19 % energii uderzenia. Wprowadzenie do wytwarzanej kompozycji piankowej odpadu gumowego pozwoliło na obniżenie ceny pianek o ok. 25 %.
EN
The subject of the paper are semi-rigid polyurethane foams. They belong to a group of energy-absorbing materials, which have been used for manufacture of structural components of protecting shields for firefighters. In order to increase the fire resistance of the foams they were modified by addition of expandable graphite and Fyrol PNX. As a result, flame retardant foams have been obtained, with reduced flammability and limited amount of smoke emission, having an ability to absorb impact energy in the amount of 12–19 %. By introducing a rubber waste during the manufacture of foam composition, the price of foams was reduced by about 25 %.
8
Content available Palność olejów i smarów
PL
Oleje i smary, jako substancje organiczne, w określonych warunkach reagują z tlenem atmosferycznym, stwarzając zagrożenie pożarem, a nawet wybuchem. Zjawiska takie są rzadkie, ale należy przestrzegać pewnych elementarnych reguł bezpieczeństwa. Artykuł przedstawia: ogólne pojęcia palności i wybuchowości par cieczy wraz z opisem parametrów je charakteryzujących; miejsce olejów w klasyfikacji pożarów (klasa F); opisy zaistniałych pożarów.
EN
Oils and lubricants, being organic substances react with oxygen giving fire or even explosion in the determined circumstances. Paper presents: general notions of flammability and explosibility of liquid’s vapors with their characterizing parameters; place of oils and fats in the fire classification (F class); description of fire events involving oil and fats.
9
Content available remote Kalorymetr stożkowy – narzędzie do badania palności
PL
W artykule opisano metodykę badanie palności z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego, który jest powszechnie uznanym aparatem dającymi dokładne i powtarzalne wyniki badania z palności różnych materiałów.
EN
The article describes the methodology of flammability test using a cone calorimeter, which is a widely recognized apparatus giving accurate and reproducible test results from the flammability of various materials.
10
Content available remote Assessment of combustibility of polyester matrix reinforced with different fibres
EN
The article presents the issues of recycling materials made of plastics and composite materials based on a plastic product. The way of preparing samples made of polyester resin being the matrix with cotton, jute and glass fibre reinforcement was described. Moreover, the results of combustibility property tests of the prepared composite materials were shown. The studies were carried out according to the UL 94 standard, used by American Underwriters Laboratories. The results of the tests were presented in the form of final conclusions.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące recyklingu materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz materiałów kompozytowych na bazie wykonanej z tworzywa sztucznego. Opisano sposób wytwarzania próbek wykonanych z żywicy poliestrowej będącej osnową oraz zbrojenia bawełnianego, juty i maty z włókna szklanego. Zaprezentowano również wyniki badań właściwości palnych przygotowanych materiałów kompozytowych, które to badania przeprowadzono zgodnie ze standardem UL 94, stosowanym przez American Underwriters Laboratories. Wyniki badań ujęte zostały w postaci wniosków końcowych.
PL
Cel: Określenie wpływu dodatku melaminy i krzemionki w procesie dogarbowania na wybrane właściwości skór ze szczególnym uwzględnieniem palności. Artykuł przedstawia wyniki prac związanych z obróbką skór na etapie dogarbowania. W dogarbowaniu zastosowano różne ilości krzemionki i melaminy w celu uzyskania wyższej odporności skór na palność. Metody: W pracy wykonano badania eksperymentalne, które obejmowały dogarbowanie skór naturalnych oraz badania wybranych właściwości skór otrzymanych w wyniku tego procesu. Dogarbowanie wykonano w skali laboratoryjnej. Badania skór obejmowały parametry związane z komfortem użytkowania wyrobów skórzanych takich jak miękkość i przepuszczalność pary wodnej. W zakresie palności badania przeprowadzono za pomocą specjalnie opracowanych metod. Wykonano także badania odporności skór na palenie w warunkach ograniczonego dostępu tlenu. Ponadto określono odporność hydrotermiczną otrzymanych skór. Wyniki: Skład kompozycji dogarbowującej i rezultaty badań właściwości skóry posłużyły za bazę do optymalizacji oraz określenia wpływu dodatków melaminy i krzemionki na badane właściwości skóry. Rezultaty badań właściwości dogarbowanych skór wskazują na istnienie zależności między ilością dodatków w dogarbowaniu a palnością skóry. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 1. Wzrost ilości użytej melaminy i krzemionki w składzie kompozycji powoduje wzrost odporności próbek skóry na przepalenie, przy czym dominujący jest wpływ melaminy. 2. Dogarbowanie zarówno z dodatkami (krzemionka i melamina), jak i bez dodatków nieznacznie tylko obniża przepuszczalność pary wodnej dla wszystkich badanych wariantów. Dogarbowanie prowadzi do wzrostu temperatury skurczu o max. 4°C. 3. Wyniki optymalizacji wskazują, że kompromisowe optimum przy założonych właściwościach skóry utrzymuje się przy dodatku melaminy i krzemionki w kompozycji dogarbowującej na poziomie 0,06–0,5% dla krzemionki i 0,35–0,65% dla melaminy w warunkach przeprowadzonych badań.
EN
Aim: The purpose of the research was to determine the effect of the addition of melamine and silica in the retanning process on selected properties of leather with particular regard to flammability. The article presents the results of work related to the processing of leather at the retanning stage. Various amounts of silica and melamine were used in retanning in order to achieve a higher resistance of leather to flammability. Methods: The work involved experimental tests, which included retanning of natural leather and testing of selected properties of the leathers obtained. Retanning was carried out on a laboratory scale. The leather testing included parameters related to the comfort of using leather goods such as softness and water vapor permeability. Flammability tests of leather were carried out using specifically developed methods. The tests of flame resistance of leather under conditions of limited access of oxygen were also carried out. In addition, the hydrothermal resistance of the resulting hides was determined. Results: The composition of a retanning mixture and the results of the leather properties tests were the basis for the optimisation and determination of the effect of melamine and silica on the examined properties of leather. The results of investigations of the properties of retanned leather show a correlation between the amount of additives in retanning and on the flammability of the leather. Conclusions: Based on the conducted tests, it was found that: 1. The increase in the amount of melamine and silica used in the composition of the mixture increases the resistance of leather samples to burning through (with the influence of melamine being the more important of the two). 2. Retanning both with additives (silica and melamine) and without additives only slightly reduces the water vapour permeability for all tested variants. Retanning leads to an increase in the shrinkage temperature by max. 4°C. 3. The results of the optimisation show that the compromise optimum with the assumed properties of the leather is obtained with the addition of melamine and silica in the retanning mixture at 0.06–0.5% for silica and 0.35–0.65% for melamine under the test conditions.
12
PL
W pracy określono wpływ krotności przetwarzania na palność poliamidu 6 oraz wybrane właściwości mechaniczne. Badaniom poddano granulaty oraz kształtki wtryskowe z polimerów pierwotnych oraz po 1-krotnym, 2-krotnym, 3-krotnym oraz 4-krotnym recyklingu. Właściwości mechaniczne PA 6 określono w próbie statycznego rozciągania. Palność próbek oceniono na podstawie testu UL94 oraz indeksu tlenowego OI. Stwierdzono, że na właściwości termiczne i krotność ich przetwarzania wpływa rodzaj użytego antypirenu.
EN
In work defined impact times the processing on the flammability of polyamide 6 and mechanical properties. Research has been the primary polymer injection moulded parts and granules and 1 x, 2 x, 3 x and 4 x. The mechanical properties of PA 6 specified in the static stretching. Flammability samples was assessed on the basis of the test and the oxygen index UL94 OI. It was found that the thermal properties and times the processing affects the type of used antypiren.
13
Content available remote Ogniochronna modyfikacja żywic epoksydowych
PL
Opisano wyniki badań ograniczenia palności żywicy epoksydowej Epidian 5 (Ep 5) poprzez jej modyfikację dwoma środkami ogniochronnymi (fosforan fenylo-izopropylofenylowy Roflam F5 oraz pirofosforan melaminy Ecoret MPYP), dodawanymi w ilościach 1-5% mas. Badania prowadzono w kalorymetrze stożkowym przy ekspozycji cieplnej 30 kW/m². Oznaczano szybkość wydzielania ciepła i dymu, czas do zapłonu, gęstość dymu oraz toksyczność fazy lotnej powstałej podczas rozkładu termicznego i spalania czystej EP 5 oraz ogniochronnie modyfikowanych żywic epoksydowych. Wyznaczono również ciepło spalania brutto badanych kompozycji epoksydowych. Wprowadzone antypireny spowodowały zmniejszenie palności materiału epoksydowego, o czym świadczyło zmniejszenie wartości maksymalnej i średniej szybkości wydzielania ciepła i dymu w odniesieniu do Ep 5. Potwierdzono to wynikami oznaczenia ciepła spalania badanych materiałów. Najkorzystniejszy efekt modyfikacji uzyskano w przypadku wprowadzenia do Ep 5 dodatku 5% mas. MPYP. Spowodowało to obniżenie HRRmax o ok. 63% w odniesieniu do czystej żywicy. Najkorzystniejszy efekt ogniochronny otrzymano, wprowadzając do Ep 5 dodatek 5% mas. Roflamu F5 oraz dodatek 5% mas. MPYP.
EN
A com. epoxy resin was modified by addn. of phenyl-isopropylphenyl phosphate and melamine pirophosphate (1-5% by mass) to decrease the resin flammability and studied by detn. of heat release rate, smoke release rate, time of ignition, smoke thickness, and toxicity of the volatile combustion products. The study was carried out at heat exposure 30 kW/m² in a cone calorimeter. The addn. of flame retardants resulted in decreasing the maximum av. rate of heat release and smoke formulation as well as CO and CO₂ emission.
EN
The subject of the research presented in this article is viscoelastic polyurethane foams (VPF) made using a halogen free flame retardant additive – Fyrol™ – and keratin fibers. The foams were made with varying isocyanate index. For their modification, Fyrol PNX LE and Fyrol PNX were used as well as keratin fibers obtained from poultry feathers. Foams were characterized by means of techniques such as infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry. The changes in the patterns of the foams were analyzed using a scanning electron microscope. Moreover, flammability of selected foams was defined using a cone calorimeter and oxygen index. Compression set of the foams was assessed. As a result, it was concluded that the use of a Fyrol mixture with keratinous fibers preferably reduces permanent deformation of foams and a fire hazard caused by their usage.
PL
Przedmiotem badań omówionych w artykule są poliuretanowe pianki wiskoelastyczne (VPF) otrzymane z dodatkiem bezhalogenowego środka uniepalniającego – Fyrol™ – i włókien keratynowych. Pianki wykonano w warunkach różnej wartości indeksu izocyjanianowego. Do ich modyfikacji wykorzystano Fyrol PNX LE (F-LE) i Fyrol PNX (F) oraz włókna keratynowe, pozyskane z piór drobiowych. Pianki charakteryzowano metodami spektroskopii w podczerwieni, analizy termograwimetrycznej, różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz mikroskopii skaningowej. Oceniano także palność wybranych pianek na podstawie indeksu tlenowego (OI) oraz przebieg spalania za pomocą kalorymetru stożkowego. Na podstawie odkształcenia trwałego pianek po ściskaniu i OI stwierdzono, że modyfikacja pianek poliuretanowych mieszaniną Fyrolu z włóknami keratynowymi wpływa korzystnie na zmniejszenie odkształcenia trwałego pianek oraz ich palność, a w konsekwencji na ograniczenie zagrożenia pożarowego spowodowanego ich użytkowaniem.
EN
Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) studies revealed that the content of urethane, urea, and allophanate groups in hard segments depends on the amount of biopolyol used for the synthesis of elastomers (Table 2). Replacement of polyol of petrochemical origin with a natural material can reduce greenhouse gas emissions, but it should not deteriorate heat resistance and fire resistance, which determine the suitability of obtained elastomers for technical applications (eg. in the mining industry). The thermogravimetric analysis (TGA) under atmosphere of nitrogen and air atmosphere as well as combined analysis TGA/FT-IR of the obtained PUUR samples in air (Tables 3–4, Figs. 1–3) have shown that use of a polyol rapeseed oil resulted in only a slight reduction in their heat resistance as compared to the sample prepared without biopolyol. Use of biopolyol slightly worsens the fire resistance (Tables 5–6, Figs. 4–6).
PL
Przedmiotem badań były poliuretanomoczniki (PUUR) wytworzone z zastosowaniem poliolu z oleju rzepakowego, którym zastępowano częściowo poliol pochodzenia petrochemicznego. Badania metodą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FT-IR) pozwoliły stwierdzić, że zawartość ugrupowań uretanowych, mocznikowych i allofanianowych w segmentach sztywnych otrzymanych materiałów zależy od ilości biopoliolu użytego do syntezy elastomerów (tabela 2). Zastąpienie poliolu pochodzenia petrochemicznego surowcem naturalnym pozwala ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, ale nie powinno przy tym pogarszać odporności termicznej i odporności na działanie ognia, które decydują o przydatności otrzymanych elastomerów do zastosowań technicznych (np. w górnictwie). Przeprowadzona analiza termograwimetryczna (TGA) w atmosferze azotu i atmosferze powietrza oraz analiza połączona TGA/FT-IR w atmosferze powietrza otrzymanych próbek PUUR (tabele 3–4, rys. 1–3) dowiodła, że zastosowanie poliolu z oleju rzepakowego spowodowało tylko nieznaczne zmniejszenie ich odporności termicznej w porównaniu z próbką otrzymaną bez biopoliolu. Użycie biopolioli nieznacznie pogorszyło również odporność na działanie ognia (tabele 5–6, rys. 4–6).
16
Content available remote Badania wyrobów celulozowych w kalorymetrze stożkowym według nowej koncepcji
PL
Przedstawiono oryginalną koncepcję modyfikowanej szybkości wydzielania ciepła zilustrowaną wstępnymi wynikami analizy na przykładzie wyrobów drewnopochodnych, tj. celulozowych. Zaletą zaproponowanego modyfikowanego piku szybkości wydzielania ciepła jest to, że dwie wielkości – PHRR i ∆m – można zmierzyć z relatywnie dużą dokładnością. Zaproponowane podejście wydaje się obiecujące w porównaniu ze stosowanym w Japonii systemem klasyfikacji, w którym w wyniku zebranych doświadczeń stwierdzono akumulację systematycznych błędów, szczególnie w czasie badania wydłużonym do 20 minut, co może skutkować niewłaściwą klasyfikacją wyrobów o wartościach zbliżonych do wartości kryterialnych (granicznych).
EN
The original approach of modified heat release rate is presented and illustrated by the initial results obtained for wood based products (e.g. cellulose based). The advantage of the proposed modified peak heat release rate is that the two components, PHRR and ∆m, can be measured with relatively high accuracy. The approach, therefore, shows promise in addressing the main problem with the Japanese classification system, i.e., the fact that the accumulation of systematic errors, in particular over a 20-minute period, can easily result in incorrect classification of borderline materials.
EN
Lightning strike protection is one of the crucial structural demands for aircraft composites addressed to their integrity and durability after a strike. When the lightning strikes a classic composite structure, the generated heat from electrical resistance as well as mechanical impulse resulting from acoustic wave propagation, might cause serious damage. Currently used metallic meshes and foils immersed in composite structures are effective in dissipating lightning charges and generated heat, however, such a solution has numerous disadvantages like increasing mass, problems with adhesion on the metal/polymer interface, complicated manufacturing technology, etc. Therefore, a fully organic conductive composite was developed as an alternative to current solutions. After a lightning strike the developed composite should not only effectively conduct and dissipate the electrical charge and generated heat, but also stop burning, which appears due to very high temperature values in the vicinity of the strike area. In this study, flammability tests were performed for a classic carbon fabric-reinforced composite as well as for the developed conductive polymer and carbon fabric-reinforced composite based on this polymer for comparative purposes, with measurement of the combustion temperature. The obtained results show that the developed composite is characterized by sufficiently low flammability, however, further studies will be focused on further improvement of flame retardancy.
PL
Ochrona odgromowa jest jednym z ważniejszych wymagań strukturalnych stawianych kompozytom lotniczym, odnoszących się do ich integralności oraz trwałości po uderzeniu pioruna. Gdy piorun uderza w klasyczne struktury kompozytowe, ciepło generowane z oporu elektrycznego oraz impuls mechaniczny, wynikający z propagacji fali akustycznej, może spowodować poważne uszkodzenia. Obecnie stosowane metalowe siatki i folie zatopione w strukturach kompozytowych są efektywne w rozpraszaniu ładunków piorunowych i generowanego ciepła, jednak takie rozwiązanie posiada szereg wad, jak wzrost masy, problemy z adhezją na granicy ośrodków metal/polimer, skomplikowana technologia wytwarzania itd. Dlatego został opracowany w pełni organiczny kompozyt przewodzący jako alternatywa dla obecnych rozwiązań. Po uderzeniu pioruna opracowany kompozyt powinien nie tylko efektywnie przewodzić i rozpraszać ładunek elektryczny i generowane ciepło, ale także zatrzymać płonięcie, powstające w wyniku bardzo dużych wartości temperatury w otoczeniu miejsca uderzenia. W niniejszej pracy w celach porównawczych badania palności przeprowadzono dla klasycznego kompozytu wzmacnianego tkaniną węglową oraz opracowanego polimeru i kompozytu wzmacnianego tkaniną węglową na jego bazie z pomiarem temperatury spalania. Otrzymane wyniki wykazały, że opracowany kompozyt charakteryzuje się stosunkowo niską palnością, jednak przyszłe badania będą skupione na dalszej poprawie ognioodporności.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań palności kompozytów polimerowych, na osnowie polipropylenu. Jako napełniacz wykorzystano talk, włókna szklane, kulki szklane oraz dodatek uniepalniacza. Próbki przygotowano metodą wtryskiwania. Analizę palności wybranych kompozytów przeprowadzono za pomocą oznaczenia wartości indeksu tlenowego (OI) zgodnie z PN-EN ISO 4589-2:2006. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie wpływu ilości i kształtu poszczególnych napełniaczy na palność oraz charakterystykę spalania kompozytów polipropylenowych. Uzyskane wyniki pozwolą określić w jakich warunkach i w jakim zakresie można stosować tego typu materiały oraz w jakim stopniu są niebezpieczne pożarowo.
EN
Results of the flammability of polymer composites based of polypropylene were presented in the article. Tale, glass fibers, glass beads and flame retardant additive were used as a filler. The samples were prepared by injection molding. The analysis flammability selected composites was performed by determination of oxygen index (OI) in accordance with BS EN ISO 4589-2: 2006. The study allowed us to determine the influence of the number and shape of various fillers on flammability and combustion characteristics of polypropylene composites.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, które miały na celu opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów ze zmodyfikowanego EPP o obniżonej gęstości. Badania zrealizowane były w firmie IZOBLOK S. A. w ramach projektu Programu Unijnego. Innowacyjność opracowanej technologii pozwala na produkcję części o lepszych właściwościach, z punktu widzenia ich wykorzystania w branży automotive.
EN
The article shows the results of research which main goal was to develop innovative technology of manufacturing parts with modified and reduced density EPP. The research was carried out in the company IZOBLOK S. A. under the EU project. The main innovation of presented technology is to give ability to produce parts which have better properties in case of using them in automotive industry.
EN
Syntheses of hybrid flame retardant (HFR) additives were done on a semi-industrial scale. HFRs were obtained by in situ synthesis of melamine cyanurate in the presence of expandable graphite. HFRs have been used to reduce the flammability of selected polymers: polyester, epoxide, polystyrene. Compositions characterized by high oxygen indexes (in the case of the polyester compositions – 39.8 %) and improved horizontal FH-1 and vertical V-0 flammability parameters were obtained. The influence of the production parameters (including methods and parameters of drying), the grain size and expansion of the received HFRs on their effectiveness in the reduced flammability of selected plastics were investigated.
PL
Hybrydowe uniepalniacze (HFR) otrzymano na drodze syntezy cyjanuranu melaminy w obecności grafitu ekspandującego (proces w skali ½-technicznej). HFR użyto do zmniejszenia palności poliestru, epoksydu i polistyrenu. Otrzymane kompozycje charakteryzowały się wysokimi wskaźnikami tlenowymi (w przypadku kompozycji poliestrowych – 39.8 %) oraz parametrami palności poziomej FH-1 ipionowej V-0. Zbadano zależności pomiędzy parametrami wytwarzania (w tym metodami i parametrami suszenia), wymiarami ziaren oraz parametrami ekspansji otrzymanych HFR a ich efektywnością w ograniczaniu palności tworzyw polimerowych.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.