Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatic identification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper presents a method of automatic recognition of fingerprint diffraction images of motor vehicle users. The proposed method is based on the basic physical properties of the Fourier transform. It creates the possibility of reducing the problem of recognition to the Fourier transform of the image function, extraction of characteristic features vector and classification of input images.
PL
Praca prezentuje metodę automatycznego rozpoznawania obrazów dyfrakcyjnych odcisków palców użytkowników pojazdów mechanicznych. Proponowana metoda, bazuje na podstawowych właściwościach fizycznych transformaty Fouriera. Stwarza możliwość sprowadzenia problemu rozpoznawania do transformaty Fouriera funkcji obrazowej, ekstrakcji wektora cech charakterystycznych i klasyfikacji obrazów wejściowych.
PL
W obecnie trwającej dobie Przemysłu 4.0 coraz częściej stosowana jest technologia RFID. Pozwala na zapisywanie zwiększonej ilości informacji o produktach w porównaniu do kodów kreskowych, znacznie poprawia komunikację w całym przepływie produktów oraz zwiększa bezpieczeństwo informacji. Znaczniki są wielokrotnego użytku, gdyż w przeciwieństwie do kodów kreskowych, mogą być usuwane, modyfikowane lub uzupełniane o nowe dane. Tagi są odczytywane szybko i precyzyjnie. Zastosowanie RFID wpływa na poprawę efektywności, ułatwienie pracy i sprawne zarządzanie obszarem, w którym zostało wdrożone. Informacje pozyskane z analizy literatury zostały porównane z informacjami uzyskanymi po przeprowadzeniu wywiadu z doświadczonymi pracownikami oraz wnioskami powstałymi podczas obserwacji tej technologii podczas pracy. Odniesienie wielu korzyści potwierdzają między innymi przedsiębiorstwa takie, jak DHL, Decathlon czy Imperial Tobacco, co zostało przedstawione w artykule.
EN
In the current era of Industry 4.0 RFID technology is used more and more often. It allows you to store more information about products compared to barcodes, significantly improves communication throughout the entire flow of products and increases the security of information. The tags are reusable because, unlike barcodes, they can be deleted, modified or supplemented with new data. Tags are read quickly and precisely. The use of RFID improves efficiency, facilitates work and efficient management of the area in which it has been implemented. The information obtained from the literature analysis was compared with the information obtained after an interview with experienced employees and conclusions drawn during the observation of this technology at work. Many benefits are confirmed by companies such as DHL, Decathlon or Imperial Tobacco, as presented in the article.
EN
Independent component analysis (ICA) is usually used as a preliminary step for maternal electrocardiogram (ECG) QRS detection in fetal ECG extraction. When applying ICA to do this, a troublesome problem arises from how to automatically identify the separated maternal ECG component. In this paper we proposed a method called PRCH (short for Peak to peak entropy, R-R interval entropy, Correlation coefficient and Heart rate) for the automatic identifying. In the method, we defined four kinds of features, including amplitude, instantaneous heart rate, morphology and average heart rate, to characterize a signal, and determined some decision parameters through machine learning. Experiments and comparison with other three existed methods were given. Through taking metric F1 for evaluation, it showed that the proposed PRCH method has the highest identifying accuracy and generalization capability.
EN
The aim of this article is to analyze the impact of new technologies on supply chain management in the Armed Forces. The supply chain is not limited to the operations related to the physical movement of goods, but also includes the management of relations with suppliers and customers. However, the supply chain management, through the integration and coordination of both information and goods flow, is a main factor of the well-developed customer service. The changes in military logistics imposed the necessity of implementation of the modern information technologies in the Polish Armed Forces. The Polish Army has adopted the Integrated Multi-level Information System of the Ministry of Defense (ZWSI RON). The article describes various technologies used in supply chain management including information, communication and automatic identification technologies. The author emphasizes that modern technologies are essential to enhance supply chain competitiveness and performance by improving the overall effectiveness and efficiency of the logistic system. Moreover, implementing of various innovative technologies shortens the time required for the fulfillment of tasks as well as reduces their labor consumption.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja nowych technologii, które wspomagają pracę magazynów w polskich przedsiębiorstwach oraz ocena poziomu i efektów ich stosowania. W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wykorzystywanych w magazynach systemów informatycznych, a także rozwiązań usprawniających procesy identyfikacji towarów oraz komisjonowania. Stosowanie tego typu narzędzi staje się niezbędne wobec zwiększającej się konkurencji i wzrostu oczekiwań klientów, które przekładają się między innymi na rosnące wymagania dotyczące sprawnej realizacji procesów logistycznych w magazynach.
EN
The purpose of this article is to identify modern technologies that can support warehouses management in Polish companies, to determine the level of its use and the effects of its implementation. The paper presents the results of a survey of computer systems, data identification systems and order-picking technologies that are used in warehouses. The implementation of this kind of tools are more and more necessary in the face of increasing competition and of growth in customers’ demands that considerably change the expectation of logistic process efficient realization in the warehouses.
PL
W artykule opisano, w jaki sposób usprawniono przebieg procesów magazynowych u określonego producenta żywności, opierając się na odpowiednio dobranych kodach kreskowych i zaprojektowanym systemie informatycznym. Przedstawiono zastosowane rozwiązania oraz nieprzewidziane pułapki, które ujawniły się w procesie wdrożeniowym, a wymagały niezwłocznego rozwiązania. W artykule omówiono zasady tworzenia i wykorzystania standardowych etykiet logistycznych naklejanych na palety z artykułami żywnościowymi, stanowiące swoisty „paszport” każdej indywidualnej paletowej jednostki logistycznej. Duże znaczenie w nowym rozwiązaniu miała specjalnie zaprojektowana aplikacja dla mobilnych terminali skanujących kody kreskowe, w które zostali wyposażeni magazynierzy. Terminal skanujący stał się podstawowym narzędziem pracy magazyniera. Przedstawiony w artykule opis przygotowania producenta żywności do eksploatowania systemu informatycznego klasy WMS (Warehouse Management System) może być interesujący również dla innych producentów w branży spożywczej. Obiektem badań była firma produkująca półprodukty dla przemysłu spożywczego działająca w obszarze B2B, dalej nazywana firmą, przedsiębiorstwem lub zakładem.
EN
The paper shows the facilitation method of warehouse processes for defined food producer. The method was based on properly selected bar-codes and specially designed information system. The paper presents the applied solutions and unforeseen traps that were revealed during implementation process and required to be immediately solved. The paper describes the principles of creation and using of the rules of standard logistics labels, being stuck on pallets with food products. The labels are a kind of passport for every pallet logistics unit. The crucial role in the presented solution was assigned to specially designed application for mobile terminals, scanning bar-codes (warehousemen were equipped with such terminals). The presented description of preparing food producer for using WMS-class information system may be also interesting for other producers in food industry. The object of the conducted research was a producer of semi-finished products for food industry.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia kontrolno-pomiarowego dla energetyki, opartego na modelu architektury rozproszonej, wyposażonego w jednostkę centralną i moduły wewnętrzne o określonej funkcjonalności. Autorzy skupili się na problematyce identyfikacji, wymiany danych oraz automatycznej konfiguracji całego urządzenia w zależności od rodzaju i liczby przyłączonych w danym momencie do jednostki centralnej modułów wewnętrznych.
EN
In the paper the conception of measurement and control device for power industry with distributed architecture has been presented. The device consists of a central unit and internal modules with specified functionality. The authors concentrated on the problem of modules identification, data exchange and automatic configuration of the device depending on the number of internal modules connected to the central unit.
8
Content available Nowoczesne technologie IT stosowane w logistyce
PL
W artykule przedstawiony został zarys technologii informatycznch, które stosowane są z powodzeniem we wspomaganiu logistyki. Omówiony został system automatycznej identyfikacji i przetwarzania danych AIDC. Wykorzystywany jest do automatycznego śledzenia oraz gromadzenia danych przy pomocy wielu technologii informatycznych, a przy pomocy Internet of Things odbywa się komunikacja w ramach istniejącej infrastruktury bądź Internetu. Bardziej szczegółowo pokazana została technologia RFID która poprzez sieć radiową oraz tagi automatycznie identyfikuje obiekty i wynajduje je w bazie danych systemu komputerowego.
EN
The draft of information technologies used to support logistics has been presented in the below article. The AIDC system for automatic identification and data computing has been described. It’s used for automatic tracking and storing date with the help of multiple information technologies and with the help of The Internet of Things there is a communication set up using existing infrastructure or internet. The RFID technology has been showed up more in detail. It’s identifying automatically objects through radio network and electronic tags and finding it in computer system’s database.
EN
RFID technology is currently one of the fastest growing techniques of automatic identification. RFID technology streamlines many processes taking place in the enterprise. It increases its development, efficiency and competitiveness. The huge potential of RFID technology ensures accurate tracking of information in real time, at any stage of the production, eliminating time loss necessary for the product flow control. The article presents the use of RFID technology in integrity optimization of products and information flow in a selected company, taking into account significant benefits arising from the use of RFID.
PL
Technologia RFID to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się technik automatycznej identyfikacji. RFID pozwala usprawnić wiele procesów zachodzących w przedsiębiorstwie zwiększając ich rozwój, efektywność i konkurencyjność. Ogromny potencjał technologii RFID zapewnia precyzyjne śledzenie informacji w czasie rzeczywistym, na każdym etapie produkcji, eliminując straty czasowe kontroli przepływu produktów. Artykuł przedstawia zastosowanie technologii RFID w optymalizacji integralności przepływu produktów i informacji w wybranym przedsiębiorstwie, uwzględniając istotne korzyści wynikających z wykorzystania RFID.
PL
Nowoczesne sposoby dystrybucji i obsługi klienta w bardzo dużym stopniu opierają się na technologiach automatycznej identyfikacji. Wiele nowych rozwiązań w tym obszarze funkcjonuje na rynkach zagranicznych, a niektóre z nich dopiero testowane są w Polsce. W artykule podjęto próbę zbadania poziomu gotowości polskich klientów do zaadoptowania takich rozwiązań pod względem technicznym i mentalnym. Zastosowaną metodą badawczą są ankietowe badania online oraz zogniskowane wywiady grupowe, których celem była weryfikacja wyników badań ankietowych oraz ich rozszerzenie o aspekty jakościowe. W artykule przedstawiono wybrane zastosowania automatycznej identyfikacji w obsłudze klienta i strategii omnichannel oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych. Analiza wyników badań wykazuje, że polscy konsumenci są przygotowani pod względem technicznym i mentalnym do wykorzystywania nowych form zakupu i akceptacji automatycznej identyfikacji w ich obsłudze. Jednocześnie są konsumentami świadomymi, akceptującymi tylko te rozwiązania, które dostarczają im zidentyfikowanych i pożądanych korzyści.
EN
Modern methods of distribution and customer service to a very large extent are based on automatic identification technologies. Many new developments in this area have operating in foreign markets, and some of them are tested in Poland. This article attempts to examine the level of preparedness of Polish customers to accept these solutions both technically and mentally. The applied research methods are online survey and focus group interviews. The aim of focus group interviews was to verify the results of the survey and the expansion of the results about the qualitative aspects. The article presents selected applications of automatic identification in customer service and omnichannel strategy and also the results of empirical studies. Analysis of the study results shows that Polish consumers are prepared technically and mentally to the use of new forms of purchase and acceptance of automatic identification in their service. Simultaneously they are aware consumers and accept only such solutions that provide them identified and desired benefits.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6946--6953, CD2
PL
Przedstawiono w skrócie podstawowe techniki automatycznej identyfikacji (w skrócie auto-id) w systemach logistycznych. Dalej scharakteryzowano technologie auto-id zwracając uwagę na stosowane dotychczas kryteria ich oceny. Następnie autor przedstawił nowe podejście do zagadnienia oceny systemu auto-id, które polega na uwzględnianiu przy doborze elementów funkcjonalnych systemu logistycznego ich współpracy z podukładem automatycznej identyfikacji. Ponadto uwzględniono energochłonność systemu zgodnie z [2], gdyż praca jest kontynuacją prac [5], [6], [7]. Opisano case ilustrujący wykorzystanie nowej metody oceny systemu autoid zakończony wnioskami i wstępnie określonym kierunkiem dalszych prac badawczych.
EN
The basic techniques of automatic identification (auto-id) in logistics systems are presented in brief. Auto-id technologies are described with attention given to the existing criteria of their evaluation. A new approach to auto-id system evaluation is proposed. It consists in taking into account the interaction of the automatic identification subsystem with logistics system functional components. Also system energy consumption is taken account in accordance with [2] since this paper continues the series of papers [6], [7] and [8]. A case illustrating the use of the new method of evaluating auto-id systems is presented. Conclusions are drawn and the direction of further research in this field is indicated.
12
Content available Auto-identification in mining industry
EN
Automatic identification (AutoID) becomes an important part of control systems for movement control of objects in logistics. From the perspective of process control multi-agent systems are a distributed control system, which sets out the operational objectives of the daily production in different production segments that are controlled by the individual production units. Next very potential areas for the application of Smart technology are intelligent logistics and operations management using AutoID RFID technology that allows automatic identification and monitoring of any objects in the production networks. The next step of smart production control is the application of Holonic multiagent systems - HoloMAS. To understand the autonomous control processes and technology state, the use of augmented and virtual reality will be necessary.
PL
Automatyczna identyfikacja [Auto-ID] zaczyna być ważną częścią systemu kierowania ruchu obiektów logistycznych/sieci transportowych. Z punktu widzenia kierowania procesem chodzi o rozprowadzony system kierowania, w którym dane operacyjne codziennej produkcji pojedynczych segmentów [oddziałów] i pojedyncze węzły są kierowane tak, żeby zabezpieczona była planowana wydajność produkcyjna. Jednym z możliwych obszarów użycia aplikacji smart [mądrej] technologii jest logistyka i kierowanie produkcji z wykorzystaniem technologii RFID, umożliwiającej automatyczną identyfikację dowolnego obiektu. Prowadzi to do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności produkcyjnej procesów logistycznych. Dalszym krokiem inteligentnego kierowania produkcją jest wprowadzenie multiagentowego systemu – holomas. Do zrozumienia autonomicznego kierowania procesem oraz statusu techniki konieczne jest użycie rozszerzonej rzeczywistości faktycznej [wirtualnej].
13
Content available Automatic identification method of blurred images
EN
Automatic identification method of the blur type is an important stage in automatic restoring and segmentation of partially blurred images. This article describes automatic identification method of blurred images that also allows to estimate the blur angle parameter. This method contains five steps: 1) applying modified Sobel operator to the input image; 2) image cutting on perimeter in order to eliminate the negative effects occurred at the previous step; 3) construction sequentially blurred image’s versions from the step 2 with fixed radius; 4) similarity measure calculation of sequentially blurred image’s versions along with original image; 5) estimation of the criterion value. Method has been tested and has shown correct result in more than 90% of input images, and the average angle’s error does not exceed more than 8 degrees.
PL
Metoda automatycznej identyfikacji typu rozmycia jest ważnym etapem w zagadnieniach automatycznego przywracania i segmentacji obrazów częściowo zniekształconych. W artykule rozpatrzono metodę automatycznej identyfikacji obrazów rozmytych pozwalającą również określić kąt rozmycia. Metoda ta obejmuje pięć kroków: 1) zastosowanie do wejściowego obrazu zmodyfikowanego operatora Sobela; 2) cięcie obrazu na obwodzie w celu wyeliminowania negatywnych skutków występujących w poprzednim kroku; 3) budowa kolejno wersji obrazów rozmytych z kroku 2 zachowując zdefiniowany stały promień; 4) obliczenie miary podobieństwa wersji obrazów kolejno rozmytych z oryginalnym obrazem; 5) wyznaczenie wartości kryterium. Testowanie metody wykazało prawidłowy wynik w ponad 90% obrazów wejściowych, a średni błąd określenia kąta rozmycia nie przekracza 8 stopni.
PL
Przedstawiono prototyp systemu wspierającego inwentaryzację sieci elektroenergetycznych na podstawie nowoczesnych technik automatycznej identyfikacji obiektów oraz rozproszonego zarządzania pozyskaniem i obróbką danych.
EN
The paper presents a prototype system for aiding of inventorying of electric power networks, based on modern technology of automatic identification of objects and distributed management of data acquirement and processing.
PL
Artykuł ten poświęcony jest charakterystyce technik automatycznej identyfikacji w łańcuchu dostaw. Przyspieszenie realizacji procesów logistycznych, możliwość ciągłego monitorowania łańcucha dostaw i automatyzacja pracy w magazynach to najważniejsze kierunki usprawnień w logistyce. Środkiem umożliwiającym te usprawnienia są rozwiązania z zakresu automatycznej identyfikacji i przechowywania danych ADC (ang. Automatic Data Capture), lub Auto ID (ang. Automatic Identyfication). Ze względu na powszechność zastosowania identyfikacja za pomocą kodów kreskowych jest szeroko znana, natomiast wiedza na temat pozostałych technologii jest znikoma. Należy podkreślić znaczenie systemów automatycznej identyfikacji we współczesnej logistyce, poprzez poszerzanie wiedzy o niej, a także wskazanie kierunku ich rozwoju. Artykuł obejmuje charakterystykę metod automatycznego gromadzenia danych wraz ze sposobami ich zastosowania. Omówiono również korzyści płynące z wykorzystania technik automatycznej identyfikacji dla współczesnego przedsiębiorstwa.
EN
This article is devoted to the characterization of techniques for automatic identification in the supply chain. Accelerating the implementation of logistics processes, the ability to continuously monitor the supply chain and workflow automation in warehouses is the most important directions of improvement in logistics. Means to achieve these improvements are solutions for automatic identification and data storage ADC (Automatic Data Capture called), or Auto ID (called Automatic IDentification). Due to the wide application identification using bar codes is widely known, and the knowledge of other technologies is negligible. Outlet you are using to emphasize the importance of automatic identification systems in modern logistics, through the expansion of knowledge about it, and an indication of the direction of their development. Article covers the characteristics of automatic data collection along with methods for their use. It also discusses the benefits of the use of automatic identification techniques for the modern enterprise.
16
Content available remote Technologia RFID - technologia obsługująca świat
PL
Technologia RFID ma swoje początki już w latach 40-tych XX wieku, natomiast jej powszechne i ogólnodostępne wykorzystanie jest datowane na lata 70-te. Technika ta wymaga specjalistycznego oprzyrządowania do prawidłowego wykonania operacji automatycznej identyfikacji, do którego należą transpondery oraz anteny wysyłające i odbierające sygnał. Na budowę znacznika składają się chip, antena i obudowa zabezpieczająca przed zniszczeniem. Liczba rodzajów tagów wrasta równolegle do poszerzającego się zastosowania. Istnieją znaczniki jednorazowe (w formie naklejek) oraz wielorazowe. Innym podziałem transponderów jest podział stworzony na podstawie jego budowy wewnętrznej: pasywne, pół pasywne oraz aktywne. Tagi pasywne nie posiadają wbudowanej baterii i aktywują się dzięki sile elektromotorycznej emitowanej z anten. Znaczniki pół pasywne i aktywne posiadają baterię, jednak w przypadku tych pierwszych bateria wymaga siły zewnętrznej w celu jej uruchomienia i podtrzymania nadawanego sygnału. Transpondery aktywne emitują ciągły sygnał. Znajduje to swoje zastosowanie w przypadku dużej liczby odbiorników sygnału. Wszystkie operacje prowadzone za pośrednictwem technologii RFID powinny mieć wsparcie informatyczne, które będzie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, jej wielkości i poziomu wdrożenia technologii.
EN
Publication contains major information about automatic identification system. The most popular and innovation application have been included. They refers not only to logistic trade. RFID system is implicated and improved at the same time. Market is filling out with companies specialized in RFID implementation, also in Poland this process has place.
EN
In view of the fact that the design of jacquard warp knitting patterns is time-consuming, this paper proposes a rapid segmentation method to divide the multi-textural regions of jacquard warp-knitted fabric which could be used for automatic identification of fabric patterns to improve the efficiency of design. After pretreatment, the images scanned were decomposed by a two-layer two-dimensional wavelet transform and the standard deviations of five channels were extracted as the eigen values. Then, after giving the cluster centers, a multi-channel clustering was made combined with a K-means clustering algorithm. Finally the removal of noises caused by classification errors was needed , after which an accurate identification image was obtained. The experiments show that this method can achieve automatic texture segmentation of jacquard warp-knitted fabric with more than three textural regions. The identification results have high regional consistency, and the segmentation accuracy is up to 92%. The method can also adapt to a variety of mesh regions. Besides this, the approach is fast and can simplify craft personnel’s traditional process of pattern tracing classification when it is combined with CAD. Through this method, the efficiency of jacquard warp-knitted product designing can be improved a lot.
PL
Biorąc pod uwagę, że określenie wzorów żakardowych dzianin osnowowych jest czasochłonne, zastosowano metodę szybkiej segmentacji wzorów dla wydzielenia wielostrukturalnych rejonów dzianin, które mogłyby zostać wykorzystane dla automatycznej identyfikacji wzorów dzianin i usprawnieniu procesu projektowania. Po wstępnej obróbce zeskanowane obrazy zostają podzielone poprzez dwuwarstwową, dwuwymiarową transformacje typu „wavelet”, następnie określa się odchylenia standardowe dla pięciu kanałów i ekstrahuje się jako wartość własną. Następnie przeprowadza się wielowarstwową analizę klastrów opartą na specjalnym algorytmie. W końcu usuwa się szumy spowodowane przez błędy klasyfikacyjne co pozwala na dokładną identyfikację obrazów. Eksperymenty wykazują, że opracowana metoda pozwala na automatyczną segmentację struktury osnowowych dzianin żakardowych z więcej niż trzema regionami strukturalnymi. Opracowana metoda zapewnia identyfikację z dokładnością do 92% i znacznie usprawnia proces projektowania dzianin żakardowych.
PL
Technologia RFID znajduje zastosowanie w obszarach, w których istotne jest skrócenie czasu identyfikacji (a tym samym czasu obsługi klienta czy wykonania określonych prac), do identyfikacji obiektów (przedmiotów, ludzi, zwierząt) znajdujących się w ruchu lub ukrytych, do identyfikacji wielu obiektów jednocześnie, w warunkach trudnych i niedostępnych. Wykorzystywanie systemów RFID do zarządzania produkcją, w handlu czy logistyce jest jak najbardziej uzasadnione, przynosi duże korzyści organizacyjne i finansowe. Połączenie RFID z innymi technologiami, na przykład GPS (Global Positioning System), GSM (Global System for Mobile Communications) czy biometrią, daje duże możliwości zastosowań w systemach lokalizacyjnych i monitorowania.
EN
RFID technology is used in areas where it is important to reduce the time of identification (and hence the time of the customer service or performing particular tasks), to identify moving or hidden objects (goods, people, animals), for the identification of multiple objects simultaneously, under difficult and inaccessible conditions. The use of RFID systems for production management, in trade and logistics is completely reasonable, since it brings considerable financial and organizational advantages. The combination of RFID with other technologies, such as GPS (Global Positioning System), GSM (Global System for Mobile Communications) or biometrics brings big opportunities for the application in localization and monitoring systems.
PL
Przedstawiono innowacyjne stanowisko badawcze, umożliwiające: ocenę efektywności systemów automatycznej identyfikacji w logistyce oraz prowadzenie dalszych prac naukowych nad wdrażaniem technologii EAN i RFID w inżynierii rolno-spożywczej. Stanowisko weryfikowano laboratoryjnie poprzez realizację funkcji przyjęcia towaru do magazynu z wykorzystaniem urządzeń stosowanych w technologiach EAN i RFID. Na podstawie badań stwierdzono, że RFID posiada znacznie większą szybkość identyfikacji niż EAN. Ponadto technologia RFID dedykowana jest wszędzie tam, gdzie oczekiwana jest jednoczesna identyfikacja różnych kodów. Obydwie technologie umożliwiają realizację zautomatyzowanego procesu magazynowania i dystrybucji towarów pochodzenia rolno-spożywczego, dodatkowo RFID umożliwia wprowadzanie danych do kodu w trakcie procesu logistycznego.
EN
Innovative test rigs were presented. It enables: assessment of efficiency of automatic identification systems in logistics and carrying out further scientific works concerning implementation of EAN and RFID technology in agro-food engineering. The test rigs was verified by laboratory means through execution of the function of receiving goods for storage with the use of devices applied in EAN and RFID technologies. Based on the tests, it was stated that RFID has considerably higher speed of identification than EAN. Moreover, RFID technology is dedicated where simultaneous identification of various codes is expected. Both technologies enable execution of the automatized process of storing and distribution of agri-food goods, additionally RFID enables introduction of data to the code during the logistic process.
20
Content available remote Technologia identyfikacji radiowej (RFID) : ocena efektów oraz ryzyka wdrożenia
PL
Wdrożenie systemu RFID jest decyzją całej firmy, ale dotyczy w głównej mierze logistyki przedsiębiorstwa. Pracownicy tego działu są w szczególności zainteresowani technicznymi parametrami systemu oraz kosztem inwestycji, gdyż z tego rozliczają się w pierwszej kolejności przed zarządem. Korzystają przy tym z pomocy innych działów, jednak często zapominają o niektórych aspektach analizy przedwdrożeniowej. Podejmując decyzję o wdrożeniu systemu identyfikacji radiowej, przedsiębiorstwo musi dokonać bardzo szczegółowej analizy efektywności projektu, analizy finansowej i analizy ryzyka wdrożenia. Dopiero pozytywny wynik w tych trzech obszarach powinien stać się podstawą samego wdrożenia, przy czym proponowany w niniejszym artykule zakres prac jest absolutnym minimum, które przedsiębiorstwo musi wykonać.
EN
Implementation of RFID technology in the enterprise is a huge investment that requires a detailed analysis of the pre. Many companies have limited only to calculate the return on investment and to cursory assess the effects, without a closer assessment of the investment cost and the ability to finance it. This assess is mainly based on studies made by the company introducing RFID. This approach is not wrong but certainly not enough. If enterprise can not define costs independently at least needs to analyze the risk associated with different implementation scenarios.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.