Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sok jabłkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to investigate the effect of the press construction solution and the size of the sieve hole on the efficiency of the pressing yield and the content of solid particles on the raw juice. In this study two devices, included singleand twin screw press were used. The devices were equipped with two sieves of different hole sizes. Based on the obtained results it was found that the pressing yield and consistency of apple juice depends on the type of press and the size of the holes in the used sieves. In the case of a single-screw press, the change in the size of the sieve holes had no statistically effect on the efficiency of raw juice and the yield of filtered juice. In the case of the twin-screw press a statistically significant effect of sieves size on the yield of pressing was observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wpływu rozwiązania konstrukcyjnego prasy oraz wielkości otworów sita na wydajność procesu tłoczenia oraz zawartość cząstek stałych w soku surowym. Do badań wykorzystano dwa urządzenia tj.: jedno – i dwuślimakową prasę wyposażoną w dwa rodzaje sit o zróżnicowanej wielkości otworów. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wydajność tłoczenia i konsystencja soku jabłkowego zależy od rodzaju zastosowanej prasy i wielkości otworów w użytych sitach. W przypadku prasy jednoślimakowej zmiana wielkości otworów sita nie miała istotnie statystycznego wpływu zarówno na wydajność soku surowego jak i wydajność soku filtrowanego, zaś w przypadku prasy dwuślimakowej zaobserwowano istotny statystycznie wpływ wielkości sit na wydajność tłoczenia.
EN
The paper presents the results of the research concerning the efficiency of apple juice processing. In the tests apples of variety Idared were used. Two types of laboratory basket presses were applied. The first one was with perforated cylinder and solid bottom and the second one with perforated bottom and solid cylinder. Pressing was carried out in two modes, continuous and periodic. The yield of juice pressing and moisture content in pomace was determined. The yield of extraction was ranged from 52% to 60.7%. There was significant effect of the load mode on the yield of juice pressing. The yield of extraction in periodic mode was higher than in continuous mode for both of investigated presses. The relationship between the yield of extraction and the pressure of pressing was described by the power law equation. There was no influence of press construction on the pressing yield of apple juice.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością procesu tłoczenia soku jabłkowego. Do analiz użyto jabłek odmiany Idared. Wykorzystano dwa rodzaje pras, prasa pierwsza posiadała perforowany cylinder i pełne dno, zaś prasa druga perforowane dno i pełny cylinder. Proces tłoczenia przeprowadzono w dwóch trybach: okresowym i ciągłym. Określono wydajność tłoczenia i zawartość wody w wytłokach z jabłek. Wydajność tłoczenia zmieniała się w zakresie od 52% do 60,7%. Stwierdzono wyraźny wpływ trybu obciążania materiału na wydajność tłoczenia. Wydajność tłoczenia w trybie okresowym była wyższa w porównaniu z trybem ciągłym dla obu badanych pras. Zależność pomiędzy wydajnością soku a ciśnieniem tłoczenia opisano za pomocą równania potęgowego. Nie stwierdzono wpływu konstrukcji prasy na wydajność tłoczenia.
PL
Przedstawiono wyniki badań otrzymywania ekstraktów z wytłoków z jabłek. Były one bogate w kwas ursolowy i wykazywały właściwości antyutleniające.
EN
Conventional and ecol. apple pomaces were extd. With 96% EtOH either in Soxhlet app., or under reflux or in an ultrasound-aided process to sep. ursolic acid. The ext. showed some antioxidant properties. The extn. in the Soxhlet app. was the most efficient.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu cech odmianowych jabłek na wydajność tłoczenia soku. Badania wykonano na ośmiu odmianach jabłek ze zbioru w 2011 i 2012 roku po trzymiesięcznym przechowywaniu w chłodni z kontrolowaną atmosferą. Tłoczenie prowadzono w jednym cyklu przy użyciu laboratoryjnej prasy koszowej. Stwierdzono, że cechy odmianowe owoców mają istotny wpływ na wydajność tłoczenia. Najwyższą wydajność uzyskano w przypadku odmiany Idared a najniższą odmian Elise i Boiken. Ponadto wykazano, że zawartość ekstraktu, wartość pH soku, lepkość dynamiczna i gęstość soku zależą od cech odmianowych jabłek. Otrzymane soki charakteryzowały się zawartością ekstraktu powyżej 10º Brix’a, co wskazuje na przydatność wszystkich badanych odmian do produkcji soków mętnych.
EN
The paper presents the research results concerning the impact of varietal properties of apples on the efficiency of pressing juice. The research was carried out on eight apple cultivars from the crop of 2011 and 2012 after three month storing in a cold store with a controlled atmosphere. Pressing was carried out in one cycle with the use of a laboratory bucket press. It was reported that varietal properties significantly influence the pressing efficiency. The highest efficiency was obtained in case of Idared cultivar and the lowest for Elise and Boiken variety. Moreover, it was proved that the content of essence, pH value of juice, dynamic viscosity and the juice thickness depend on the varietal properties of apples. The obtained juice was characterised with the content of essence exceeding Brix 10°, which indicated usefulness of all the investigated cultivars for production of cloudy juices.
PL
Do produkcji koncentratów soków owocowych powszechnie wykorzystuje się wyparki próżniowe prowadząc proces odparowania wody w temperaturach 50-70°C. Mimo stosowania tej techniki produkcji od lat badacze w niewielkim stopniu analizują zmiany jakościowe soku podczas procesu zagęszczania. Celem pracy była ocena przydatności laboratoryjnej wyparki próżniowej do badań procesu zagęszczania soków owocowych. Zakres pracy obejmował: dobór i ustalenie optymalnych parametrów pracy urządzenia, analizę przebiegu procesu zagęszczanie oraz ocenę wybranych parametrów jakościowych soku.
EN
Vacuum evaporators are universally used for production of fruit juice concentrates. Water evaporation process is carried out at the temperature ranging from 50 to 70°C. In spite of using this production technique, for many years now the researchers have been analysing qualitative changes in juice during concentration process to a small extent only. The purpose of the work was to assess usability of laboratory vacuum evaporator for examination of fruit juice concentration process. The scope of work included: selection and establishing of optimal equipment operation parameters, concentration process progress analysis, and assessment of selected qualitative parameters of juice.
PL
Przedmiotem analiz były próby soku jabłkowego: bezpośrednio po tłoczeniu, po procesie depektynizacji, po klarowaniu, ultrafiltracji i zagęszczaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz oceny wyników można stwierdzić, że zawartość substancji mineralnych zmienia się w trakcie całego procesu technologicznego. Wykazano, że zarówno rodzaj użytego preparatu enzymatycznego podczas procesu depektynizacji, jak i ilość środka klarującego, ma wpływ na skład popiołu soku jabłkowego. Zastosowanie procesu ultrafiltracji spowodowało zatrzymanie badanych pierwiastków, w tym jonów wapnia, przez membrany filtracyjne i obniżenie ich zawartości w finalnym produkcie.
EN
The changes of mineral compounds during the whole manufacturing process from row apple juice up to apple juice concentrate were analysed by AAS method. Samples of juice for analyses of magnesium, calcium, sodium and potassium were taken after pressing, depectinization, clarification and ultrafiltration. Each of technical operation used influenced the composition of ash in apple juice. Depectinization and clarification decreased ash content. But ultrafiltration the mineral compounds were retained by the membranes and during therefore their content in the juice was decreased. The addition of bentonit as clarificant significantly increased composition of ash in apple juice.
PL
W pracy przedstawiono porównanie właściwości wybranych materiałów konstrukcyjnych takich jak stal konstrukcyjna, żeliwo, stal kwasoodporna w środowisku soku jabłkowego. Dla materiałó tych wyznaczono charakterystyki elektrochemiczne, szybkość korozji. Przedstawiono także próbę powiązania potencjału elektrochemicznego z odkształceniem mechanicznym.
EN
In this study are considered corrosion wearing capacity of constructional steels, grey pig-iron, and corrosion-proof steel in apple juice. Their elektromechanical parameters, passivation area is determined. Is shown speed of their corrosion, basically, is defined by speed course of elektromechanical change on surfaces.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.