Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 392

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maintenance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
W artykule opisano zagadnienia związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej. Przedstawiono także zakres niezbędnych robót pielęgnacyjnych.
EN
The article describes issues related to the maintenance of roadside greenery. The scope of necessary cultivation works is also presented.
EN
The approaches to managing our road transportation infrastructure are not sustainable. A sustainable road transport infrastructure must meet the needs of present road users and give allowance to accommodate future developments. There is a gap between expected life span of roads in Nigeria and actual life span after putting the infrastructure into use. This paper examined the reasons government cannot repair roads in Nigeria, identify the challenges faced by the construction companies while on road construction projects and the effects of bad roads on national sustainable development. Ministry of Works and Transport, Ibadan and ad hoc staff of two major construction companies Reynolds Construction Company (RCC) and China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) were purposively selected based on the number of roads they have constructed in South-western Nigeria. Principal Component Analysis was used to identify the various factors that are responsible for the inability of government to construct and repair roads. Descriptive analysis was used to explain the challenges of construction companies and also the effects of bad road on national development. The findings identified 20 factors that are responsible for the inability of government to construct and maintain roads which were reduced into eight components. Some challenges in road construction are erosion, inadequate skilled labour, capital for equipment, funding, user’s problem and machinery repairs. The effects of bad roads include: road crashes (27%), high vehicle maintenance cost (21%), capital flight (17%), passengers’ discomfort (14%), high transportation cost (11%) and drivers’ fatigue (10%). The study concluded that, there should be standardized procedure for road construction projects in the form of: penalty for failure to meet the required deadline, quality, usage and rehabilitation in order to achieve sustainable development
EN
This study proposes a new methodology for the accurate risk assessment of railway freight wagons that has real-world applications in the operation and maintenance of freight vehicles. The paper specifically focuses on the analysis of posterior reliability calculation methods using Weibull’s reliability model to calculate reliability indicators by which the probability of occurrence of individual failures can be estimated. The consequences of failure are calculated through an existing system from the General contract used for freight wagons (AVV). The formula for calculating the risk value is based on a classical risk theory, where the risk is defined as a combination of the occurrence of a negative phenomenon and the severity of its consequence. The reasoning for this approach was in an effort to maintain simplicity and clarity for potential users in practice. This is based on the information gathered in examining the current state of risk management in the sector of railway vehicles in Slovakia. The data used for risk calculations were taken from a maintenance workshop in Slovakia to provide a realistic picture of the failure rates of freight wagons. The proposed methodology uses historical data for prediction of reliability for the next years. Based on the reliability being a function of time, the risk associated with it is variable, increasing with time. These findings have broader implications for the maintenance systems taken appropriate maintenance actions necessary with respect to increased risk.
EN
The article discusses issues related to the ways of maintenance management of selected groups of production machines and devices. The first part identifies and characterizes two organizational models of machine servicing, i.e. the process model and the object model. It was justified that the object-oriented approach to machine servicing is an unusual concept, and it can be the basis for developing the models for the exploitation assessment of machines being the products of manufacturing processes, that require servicing tasks. As a result, it was proposed to use taxonomic methods for the purposes of developing a model, the analysis of which will allow the interpretation of the exploitation policy realized in the conditions of object-oriented servicing of machines and devices. The case study presented in the article confirms the possibility of building such models, and also justifies such analyzes for the purposes of shaping the exploitation decision-making process.
PL
Artykuł omawia problemy zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu wybranych grup maszyn i urządzeń produkcyjnych. W pierwszej części zidentyfikowano i scharakteryzowano dwa organizacyjne modele serwisowania maszyn, to znaczy model procesowy i model obiektowy. Uzasadniono, że obiektowe podejście do serwisowania maszyn jest koncepcją nietypową i może być podstawą budowy modeli oceny eksploatacyjnej maszyn będących produktami procesów produkcyjnych i wymagającymi serwisowania. W efekcie zaproponowano wykorzystanie metod taksonomicznych dla potrzeb budowy modeli, których analiza pozwoli na interpretację polityki eksploatacyjnej prowadzonej w warunkach obiektowego serwisowania maszyn i urządzeń. Zaprezentowane w artykule studium przypadku potwierdza możliwość budowy takich modeli, a także uzasadnia prowadzenie tego typu analiz na potrzeby kształtowania eksploatacyjnego procesu decyzyjnego.
EN
In the present paper, the scope of the process line maintenance in the production plant has been presented. The issues associated with the basic functions and characteristics of the services dealing with this problem, which is crucial for the production plant, have been discussed. Modern CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) have been discussed, while indicating their specific ad-vantages, among others, the possibility of keeping records of machinery and equipment, maintenance schedules and various types of alarms, which may disrupt or suspend the operation of production facilities, so that these systems ensure the safety of fault-free operation of machinery and equipment.
6
Content available remote Toaleta w pociągu
PL
Przedmiotem tego artykułu jest analiza stosowanych rozwiązań toalet w pociągach oraz wskazanie potrzeby regulacji prawnej minimalnej liczby toalet przypadających na dany typ składu pociągu. W artykule podjęto dyskusję o problemie liczby toalet w pociągach, oraz poziomie utrzymania. Zwraca się uwagę, że powinno to zależeć nie od woli zamawiającego samorządu lokalnego, jak jest dotychczas, lecz wynikać z przepisów. Poruszono także problem standardu technicznego toalety, który pozwoliłby na większa wygodę dla pasażerów.
EN
The aim of this article is analyze of usage solution of the toilets in the trains and show of the law regulation how many of the toilets should be in of the train. The article discusses the problem of the number of toilets in trains and the level of maintenance. It is noted that this should not depend on the will of the local government contracting authority, as it has been so far, but should result from the provisions. The problem of the technical standard of the toilet, which would allow for greater convenience for passengers, was also raised.
PL
Niniejszy artykuł stanowi subiektywne spojrzenie na wybrane zagadnienia związane z eksploatacją budynków, w szczególności w zakresie utrzymania ich należytego stanu technicznego. Zagadnienia te zostaną przedstawione z punktu widzenia współpracy inżyniera budownictwa (prace eksperckie, projektowanie robót remontowych, nadzorowanie robót) z właścicielami wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących własność wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
EN
This article is a subjective look at selected issues related to the operation of buildings, in particular in terms of maintaining their proper technical condition. These issues will be presented from the point of view of the cooperation of the construction engineer (expert works, design of renovation works, supervision of works) with the owners of multi-family residential buildings owned by housing communities or cooperatives.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych założeń fi nansowania utrzymania dworców kolejowych ze środków publicznych. Wskazano, że jest to kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, co wynika z systemu opłat istniejących w całym sektorze transportu. Jest również istotna w kontekście rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do opłat pobieranych od przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. W artykule opisano istniejącą sytuację operatorów stacji kolejowych w odniesieniu do źródeł fi nansowania ich działalności, struktury właścicielskiej operatorów oraz kategorii pociągów zamawianych przez różnych organizatorów. Przedstawiono również kierunki unijnej polityki transportowej dotyczącej zasad kreowania systemu opłat wyrównujących warunki konkurencji międzygałęziowej. W artykule zaprezentowano rozwiązania dotyczące fi nansowania utrzymania obiektów stacyjnych (w tym dworców) w państwach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) o najdłuższej sieci linii kolejowych (Niemcy, Włochy, Francja). W podsumowaniu zaprezentowano zaś propozycje kierunkowych rozwiązań tego problemu na gruncie polskim.
PL
Łożyska, które są właściwie utrzymywane, wykazują zadowalającą trwałość, a z kolei te, które są zaniedbywane, mogą generować z jednej strony dalsze problemy utrzymaniowe, zaś z drugiej – powodować znaczne koszty związane z remontami. Podjęcie działania „na czas” pozwala w porę wyeliminować zagrożenia lub ograniczyć degradację, a niekiedy wyeliminować ryzyko uszkodzenia łożyska bądź innych elementów konstrukcji. Jednak, aby zareagować w porę, trzeba dysponować aktualnymi informacjami o stanie łożysk w konstrukcji.
EN
Bridge bearings used nowadays are mechanical elements, forming the links joining bridge supports with the superstructure, whose reliability is crucial in view of ensuring the durability and operational safety of a bridge structure. Within the last two decades, as a consequence of the construction of new roads and reconstruction or repairs of the existing ones (local and regional roads, expressways, and motorways) as well as railways, several thousand bridge structures were completed. The great majority of them, due to their considerable size or construction technology, were designed as supported on bearings. As a result of such a huge number of new structures completed, tens of thousands of new-type bearings were implemented over the last years and their maintenance is a challenge for road administrators.
EN
The rapid global economic development of the world economy depends on the availability of substantial energy and resources, which is why in recent years a large share of non-renewable energy resources has attracted interest in energy control. In addition, inappropriate use of energy resources raises the serious problem of inadequate emissions of greenhouse effect gases, with major impact on the environment and climate. On the other hand, it is important to ensure efficient energy consumption in order to stimulate economic development and preserve the environment. As scheduling conflicts in the different workshops are closely associated with energy consumption. However, we find in the literature only a brief work strictly focused on two directions of research: the scheduling with PM and the scheduling with energy. Moreover, our objective is to combine both aspects and directions of in-depth research in a single machine. In this context, this article addresses the problem of integrated scheduling of production, preventive maintenance (PM) and corrective maintenance (CM) jobs in a single machine. The objective of this article is to minimize total energy consumption under the constraints of system robustness and stability. A common model for the integration of preventive maintenance (PM) in production scheduling is proposed, where the sequence of production tasks, as well as the preventive maintenance (PM) periods and the expected times for completion of the tasks are established simultaneously; this makes the theory put into practice more efficient. On the basis of the exact Branch and Bound method integrated on the CPLEX solver and the genetic algorithm (GA) solved in the Python software, the performance of the proposed integer binary mixed programming model is tested and evaluated. Indeed, after numerically experimenting with various parameters of the problem, the B&B algorithm works relatively satisfactorily and provides accurate results compared to the GA algorithm. A comparative study of the results proved that the model developed was sufficiently efficient.
12
Content available remote Maintenance strategies overlook for devices under operation
EN
An updated systematization of maintenance strategies based on selected transport device exploitation parameters, working in continuous process was presented. The presented framework provides guidelines of assessment methods and an evolution of the way-of-thinking and technological changes in the modern industry related with the maintenance strategies. The paper present also a holistic discussion about the maintenance strategies applicability on overhead operating cranes.
PL
Zaprezentowano zmodyfikowaną metodę obsługiwania eksploatowanych w sposób ciągły środków transportowych z wykorzystaniem ich wybranych parametrów eksploatacyjnych. Przykładem zastosowania jest wybrana klasa środków transportu technologicznego: suwnice pomostowe. Przedstawiono metody oceny oraz ewolucji sposobu myślenia i zmian technologicznych we współczesnym przemyśle związanych ze strategiami utrzymania.
EN
This paper is a case study of the development of a localization and positioning subsystem of an Automated Guided Vehicle-based transportation system. The described system uses primarily RFID markers for localization. In some deployments, those markers occasionally fail, mostly due to being crushed by cargo platforms operated by a human or due to internal defects. Those failures are not common enough to warrant switching from markerbased localization to a more sophisticated technique, but they require additional effort from maintenance staff. In this case study, we present our solution to this problem – a self-tuning algorithm that is able to detect marker failures and, in most cases, keep the system operational. The paper briefly discusses business circumstances under which such a solution is reasonable and then describes in detail the entire technical process, including data acquisition, verification, algorithm development and finally, the result of deploying the system in production.
PL
Ten artykuł opisuje studium przypadku rozwoju podsystemu lokalizacji i pozycjonowania w systemie opartym na wózkach samojezdnych. Opisywany system używa markerów RFID w celu lokalizacji wózków. Markery te w niektórych wdrożeniach okazjonalnie ulegają uszkodzeniom – najczęściej mechanicznym, ze względu zgniecenia powstałe w wyniku przejechania przez platformę z ładunkiem kierowaną przez człowieka lub też wewnętrzne defekty. Uszkodzenia te występują na tyle rzadko, że nie uzasadniają zmiany sposobu lokalizacji na bardziej zaawansowany, jednakże wymagają dodatkowego wysiłku od kadry zajmującej się utrzymaniem ruchu. W tym studium przypadku opisane zostało rozwiązanie przyjęte w firmie Octant – samostrojący się algorytm wykrywający uszkodzenia markerów, w przypadku typowych uszkodzeń umożliwiający kontynuację pracy systemu. Publikacja ogólnie opisuje sytuację biznesową w której zastosowanie takiego rozwiązania jest racjonalne, a następnie opisuje szczegóły techniczne podsystemów odpowiedzialnych za ruch i pozycjonowanie pojazdu – zarówno fizycznych, jak i w zakresie oprogramowania – oraz uzasadnienia dla podjętych decyzji technicznych.
EN
The article presents scenarios of machine operation and maintenance in the cyber-physical production systems in Industry 4.0. The inspiration for the publication is the growing popularity of the concept of Industry 4.0. The integration of different technologies: electronics, computer technology, industrial robotics, artificial intelligence etc., have contributed to the change in the ways of machine operation and maintenance (we say about machine we think about robots). Cyber-physical production systems are built with different units, objects, and they are the fundamental pillars of Industry 4.0, completely change the robots service. Traditional technology required continuous supervision, maintenance and operation of machines. Employees were required both during the start-up of the machines and during their operation. Cyber-physical production systems, unlike homogeneous systems, are systems with different elements (components) and characteristics, and the participation of the operators (employees) in these systems is kept to a minimum or completely eliminated. Intangible components of the production system, e.g. computer programmes, data processing and transmission, controls the operation of devices. The goal of this publication is to initiate a discussion about scenarios of changes in the technical exploitation of machines in cyber-physical production systems in Industry 4.0.
PL
Artykuł przedstawia scenariusze technicznej eksploatacji maszyn (obiektów technicznych) w perspektywie rozwoju cyber- fizycznych systemów produkcji w Przemyśle 4.0. Inspiracją do powstania pracy jest rosnąca popularność koncepcji Przemysłu 4.0. Integracja różnych technologii, m.in. elektroniki, techniki komputerowej, robotyki, sztucznej czy inteligencji, przyczyniła się do zmiany sposobów eksploatacji maszyn (robotów). Cyber-fizyczne systemy produkcji, będące podstawowym filarem Przemysłu 4.0, całkowicie zmieniają pracę służb utrzymania ruchu. Tradycyjna technologia wymagała ciągłego nadzoru, konserwacji i obsługi maszyn, a pracownicy potrzebni byli zarówno w trakcie uruchomienia maszyn, jak i podczas ich eksploatacji. Cyber-fizyczne systemy produkcji, w przeciwieństwie do układów jednorodnych, są układami o różnych charakterystykach i właściwościach, a uczestnictwo operatorów (pracowników) w tych systemach jest ograniczone do minimum lub całkowicie wyeliminowane. Niematerialne elementy systemu produkcyjnego, np. oprogramowanie, komputerowe przetwarzanie i przesyłanie danych, samodzielnie sterują pracą urządzeń. Celem niniejszej publikacji jest zainicjowanie dyskusji o scenariuszach zmian w technicznej obsłudze i eksploatacji maszyn (obiektów technicznych) w cyber-fizycznych systemach produkcji w Przemyśle 4.0.
15
Content available Risk analysis in maintenance processes
EN
The article aims to present practical methods for prioritising the activities of maintenance departments based on the Pareto analysis and the failure risk analysis. Based on the collected data on the number of observed failures and their removal times, commonly known reliability indicators were determined, which were then used to estimate the probabilities and consequences of failures in terms of the risk of loss of production continuity. Based on commonly collected failure data, the developed methods allow proposing to the maintenance departments the sequence of maintenance and repair work to be undertaken in terms of minimising the risk of failure. Risk analysis is somewhat commonly used in the practice of maintenance departments (e.g. RBI, FMEA, ETA, FTE, HIRA). The added value of this work is the use of reliability indicators for estimating the values of risk components, i.e., probability and consequences. The method was developed on the basis of operational data collected in one of the plants of the dairy cooperative and, after assessing the effects of its implementation, it was implemented in other enterprises of the cooperative.
EN
The execution of production processes in real manufacturing systems is associated with the occurrence of numerous disruptions, which predominantly revolve around technological machine failure. Therefore, various maintenance strategies are being developed, many of which tend to emphasise effective preventive measures, such as the Time-Based Maintenance (TBM) discussed in this paper. Specifically, this publication presents the time-based machine failure prediction algorithm for the multi-machine manufacturing environment. The Introduction section outlines the body of knowledge related to typical strategies applied in maintenance. The next part describes an approach to failure prediction that treats processing times as makespan and is followed by highlighting the key role of historical data in machine failure management, in the subsequent section. Finally, the proposed time-based machine failure prediction algorithm is presented and tested by means of a two-step verification, which confirms its effectiveness and further practical implementation.
PL
Realizacja procesów produkcyjnych w rzeczywistych systemach wytwórczych wiąże się z występowaniem wielu zakłóceń, do których zalicza się głównie awarie maszyn technologicznych. W związku z tym obserwowany jest rozwój różnorodnych strategii utrzymania ruchu. Coraz większy nacisk kładziony jest na efektywne działania prewencyjne, do których zalicza się także działania określone w czasie (ang. Time-Based Maintenance – TBM). W niniejszej publikacji zaprezentowano algorytm predykcji awarii maszyn w wielomaszynowych systemach wytwórczych wspierający prewencyjne utrzymanie ruchu. Na wstępie omówiono zagadnienia związane z typowymi strategiami stosowanymi w obszarze UR. Ponadto omówiono tematykę predykcji awarii, zwracając uwagę na ujęcie czasu pracy maszyny jako czasu trwania, a także kluczową rolę wykorzystania danych historycznych dotyczących awarii maszyn. Następnie zaprezentowano proponowany algorytm predykcji wspierający działania określone w czasie. Prezentowane prace zakończono dwuetapową weryfikacją proponowanej metody, która potwierdziła jej skuteczność oraz zasadność wykorzystania.
EN
Since the implementation of modern approaches in operation maintenance, drivers are expected to be integrated into the entire system of maintenance in order to take over the professional competencies of maintenance workers. For this purpose, an international study was conducted on a sample of 249 truck drivers, with the aim to determine how maintenance in transport companies affects the role of heavy truck drivers in fleet maintenance. Based on the developed SEM model, it was determined that building an efficient maintenance infrastructure in transport companies enables the active participation of truck drivers in the company’s maintenance system. Drivers are capable of repairing minor failures, but only if they are proactive, which will affect their preventive behaviour. This can greatly benefit transport companies, as the results show that the vehicles are utilised more efficiently and in a better technical condition. The results therefore represent an important guideline for improving maintenance in transport companies, developing new competencies of truck drivers and upgrading existing knowledge in the development of modern operation maintenance.
PL
Od czasu wdrożenia nowoczesnych metod obsługi technicznej, kierowcy powinni zostać zintegrowani z całym systemem obsługi technicznej, aby przejąć kompetencje zawodowe pracowników obsługi technicznej. W tym celu przeprowadzono międzynarodowe badanie na próbie 249 kierowców ciężarówek w celu ustalenia, w jaki sposób obsługa techniczna w firmach transportowych wpływa na rolę kierowców ciężarówek w utrzymaniu floty. Na podstawie opracowanego modelu równania strukturalnego (SEM) ustalono, że zbudowanie efektywnej infrastruktury serwisowej w firmach transportowych umożliwia aktywny udział kierowców ciężarówek w systemie obsługi technicznej firmy. Kierowcy są zdolne do naprawy drobnych usterek, ale tylko wtedy, gdy są proaktywni, co wpłynie na ich zachowanie zapobiegawcze. Może to być bardzo korzystne dla firm transportowych, ponieważ wyniki pokazują, że pojazdy są użytkowane bardziej wydajnie i w lepszym stanie technicznym. Wyniki stanowią zatem ważną wskazówkę dotyczącą poprawy obsługi technicznej w firmach transportowych poprzez rozwój nowych kompetencji kierowców ciężarówek i poszerzanie istniejącej wiedzy w zakresie rozwoju nowoczesnej obsługi technicznej.
PL
Artykuł porusza kwestie związane z utrzymywaniem obiektów budowlanych, uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedstawione zostały trzy wybrane zagadnienia z tego zakresu, mające na celu pokazanie problemów, jakie mogą wystąpić w praktyce. W szczególności omówione zostały poglądy orzecznictwa, które pełni ważną funkcję w procesie interpretacji analizowanych przepisów.
EN
The article raises issues related to the maintenance of buildings, regulated in the Act of 7 July 1994 Construction Law. Three selected issues were presented in this field, aimed at showing problems that may occur in practice. In particular, the views of the case law were discussed, which plays an important role in the process of interpretation of the analyzed provisions.
EN
A proper decision-making scheme for track geometry maintenance requires a knowledge of the real condition of track geometry. Therefore, the track must be inspected by measurement cars at different time intervals. The frequency of track geometry inspection plays a crucial role in decision-making and has always been a big concern for infrastructure managers. The inspection interval should be chosen properly, it means that the small period can decrease the capacity of line and affect the operation of network and the big period can result in low quality of track and in some cases derailments and possible loss of human lives. The aim of this paper is to determine the effective inspection interval such that the total maintenance cost is minimized. In the proposed cost model, the costs of inspection, preventive maintenance, corrective maintenance and the penalty for exceeding the corrective maintenance level are considered. A case study is performed on a real dataset collected from a railway line in Iran. The standard deviation of longitudinal level is considered to measure track geometry degradation. A widely applied linear model is used to model track geometry degradation over time. Monte Carlo technique is used to simulate the track geometry behavior under various track geometry inspection intervals. In addition, a set of sensitivity analyses are carried out to assess the effect of various inspection intervals on different terms of maintenance cost. The results indicate that not only can substantial costs be saved by setting effective inspection intervals, but also the time during which the track suffers from bad conditions is dramatically reduced. The result of this study has shown the appropriate inspection interval for the studied case can result in 13.6 percent decrease in maintenance cost in comparison with the current maintenance policy. Besides, it would lead to more reliable railway track by preventing the system exceed the corrective threshold.
PL
Badania – metody, modele i wnioski - przedstawione w artykule zawierają syntetyczne i analityczne rozwiązania modelowe dotyczące problemów technicznego utrzymania i zużycia budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej. Związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy występowaniem uszkodzeń elementów kamienic czynszowych, traktowanych jako wyraz warunków ich utrzymania, a wielkością procesu technicznego zużycia tych elementów określono na reprezentatywnej, dobranej w sposób celowy, próbie 102 budynków mieszkalnych wzniesionych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku we wrocławskiej dzielnicy „Śródmieście”. Analiza studialna procesów eksploatacji obiektów mieszkalnych i wykonane w niej przekształcenia podstawowych zależności teorii niezawodności wskazuje, że dla okresu użytkowania obiektu, w którym czas poprawnej pracy do uszkodzenia ma rozkład wykładniczy (jest to w zasadzie okres eksploatacji odpowiadający długości czasu użytkowania rozważanych budynków mieszkalnych), średni pozostały czas bezawaryjnej pracy jest w każdym momencie niezmienny. Teoretycznie więc obiekty mieszkalne po upływie pewnego czasu bezawaryjnej pracy spełniają swoje funkcje tak jak nowe. Wiek elementów starego budynku mieszkalnego ma wtedy drugorzędne znaczenie w procesie intensywności utraty jego wartości użytkowych. Jeżeli przyjąć, że miarą dopasowania testowanych w metodzie regresji nieliniowej modeli matematycznych, jako funkcji zużycia technicznego elementów budynków w czasie, jest współczynnik determinacji, to nie więcej niż 30% zniszczenia elementów jest wyjaśniona upływem czasu. Nie wiek zatem jest czynnikiem determinującym przebieg technicznego zużycia elementów analizowanych budynków.
EN
The paper contains synthetic and analytical test results and model solutions for technical maintenance and wear problems of apartment houses traditionally structured. The crucial methodological aspect of the research is striving to minimize the subjectivity of expert assessment while technical investigation of old buildings. The cause and effect between the occurrence of damage to the elements of the rental houses, treated as an expression of the conditions for their maintenance, and the size of the technical process of wear of these elements was determined on a representative, purpose-appropriate, sample of 102 residential buildings erected in the second half of the 19th and early 20th centuries in downtown Wrocław (Poland) district. Rational maintenance of existing buildings is nowadays significant issue for their proprieties. Therefore, there is constant need to find a research method that may lead to well thought out building maintenance management. The goal of undergone research was to search influence of apartment houses maintenance on the grade and intensity of their deterioration. As to fulfil the research objective the group of engineers identified symptoms of the technical wear growth, which means performed identification of causes and effects responsible for the defects appearance. The range of the work demanded elaboration of a new qualitative model of detected defects and its transfer into a quantitative model. Therefore, such approach enabled to establish the reason - effect connection ‘defect - technical wear’ related to the crucial structural parts of investigated apartment houses.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.