Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stopy odlewnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy badań nad aplikacją metody PWPP (Powierzchniowa Wysokotemperaturowa Przeróbka Plastyczna) w przemyśle odlewniczym. Metodę PWPP wykorzystano do usuwania przypowierzchniowych porowatości oraz rzadzizn odlewniczych korpusów wytwarzanych w procesie odlewania do form piaskowych. Celem procesu jest wytworzenie na obrabianej powierzchni odlewu integralnej warstwy materiału o odmiennej strukturze i własnościach w stosunku do materiału pierwotnego. Uzyskany w ten sposób wyrób uzyskuje cechy materiału gradientowego na kierunku prostopadłym do jego powierzchni. Prezentowana w artykule technologia realizowana jest w sposób polegający na tym, że powierzchnię obrabianego materiału poddaje się jednoczesnemu odkształceniu i tarciowemu nagrzewaniu w celu wytworzenia warunków umożliwiających trwałe zespolenie wewnętrznych wad materiału.
EN
Subject-matter of the studies concerns studies over application of PWPP method (Surface High-Temperature Plastic Processing) in the founding industry. PWPP method was used to removing close-surface porosity and shrinkage porosities of bodies produced in the process of founding sand moulds. The aim of the process is production on the processed surface of cast integral material layer with different structure and properties in relation to primary material. Product produced in such way gains features of gradient material on the direction perpendicular to its surface. Presented in this article technology of Surface High-Temperature Plastic Processing, based on simultaneous deformation and fractional heating of the surface of the proceeded material in order to develop appropriate conditions facilitating permanent of internal material faults.
3
Content available remote Development of environmentally friendly cast alloys. High-zinc Al alloys
EN
Purpose: The main purpose of this paper is presenting the results obtained in years 2007 – 2010 in frame of the project Marie Curie Transfer of Knowledge – CastModel. The project was focused, among others, at elaborating new, environmentally friendly cast alloys based on the Al-Zn system. Particularly, efforts were aimed at improving ductility of the sand cast high-zinc aluminium alloys (HZnAl) by using the newly elaborated master alloys, based on the Al-Zn-Ti system. Design/methodology/approach: The presented work is focused on the nucleation of the high-zinc Al-20 wt% Zn (HZnAl AlZn20) alloy, known as the high damping one, aiming at improving plastic properties of the sand castings. The melted alloy was nucleated with AlTi5B1 (TiBAl) and AlTi3C0.15 (TiCAl) refiners as well as with the newly introduced ZnAl-Ti3 one. During the research the following experimental techniques were used: LM, SEM-EBSD, EDS, TA, DSC, Quantitative Metallography, UTS, Elongation and Attenuation coefficient measurements. Findings: During the performed examinations it was found out that significant increasing of the grain population of the inoculated alloy increases plasticity represented by elongation. The attenuation coefficient of the nucleated alloy, measured using an Olympus Epoch XT device, preserves its high value. The results obtained allow to characterize the examined AlZn20 alloy as promissive, having good strength and damping properties as well as the environmentally friendly alloy because of its comparatively low melting temperatures. Practical implications: The grain-refined high-zinc aluminium alloys can be used as the high damping substitutes of the traditional, more energy consumable Fe-based foundry alloys. Originality/value: The newly elaborated ZnAl-Ti based master alloys show high refining potency and quick dissolution in low melting temperatures of about 500°C, and are the promissive alternatives of the traditional AlTi-based ones.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań nad procesem odkształcenia plastycznego próbek ze stopu EN AC-42100 zaliczanego do grupy stopów odlewniczych. Materiały takie w stanie po odlaniu charakteryzują się dwufazową budową strukturalną oraz możliwością występowania nieciągłości materiałowych w postaci porowatości, co przekładać się może na ograniczenia podczas dalszych procesów technologicznych. Zaprezentowane wyniki obejmują próby spęczania próbek walcowych oraz próbek z symulowaną nieciągłością. Badania prowadzono w zmiennych warunkach temperatur, prędkości odkształcenia oraz wielkości gniotu. W artykule poddano analizie charakterystyki spęczania próbek oraz mikrostruktury z obszarów spajanych nieciągłości. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość uzyskiwania trwałych odkształceń materiału bez naruszenia jego spójności oraz pozwalają na otrzymanie zespolenia materiału w obszarze występujących porowatości.
EN
This paper presents results of investigation in plastic deformation of typical aluminium casting alloys EN AC-42100. These alloys after cast process characterize diphase structure and porosity which are causes limitation of formability. Presented results shows upsetting tests of cylindrical samples and samples with discontinuity simulation. Tests were performed at different temperature, strain rate and level of deformation condition. Stress-strain curves and microstructure at area of discontinuity were registered. Results shows on possibility of permanent deformation of casting material without decohesion and help in good bonding in discontinuity area.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań erozji kawitacyjnej w okresie inkubacji stopu odlewniczego na bazie fazy międzymetalicznej Ni₃Al z dodatkami stopowymi boru, cyrkonu, chromu, molibdenu i żelaza. Badania prowadzono na materiale w stanie po odlewaniu oraz po procesie homogenizacji w temperaturze 1200°C, w czasie do 100 godzin, w atmosferze powietrza. Stwierdzono podobny charakter inicjowania zużycia kawitacyjnego w postaci mmikropęknięć i lokalnych ubytków zarówno w stanie po odlewaniu, jak i po homogenizacji.
EN
The result of research on initial state-incubation period of a cavitation wear in the intermetallic Ni₃Al alloy with boron, zirconium, chromium molybdenum, and iron are presented in this paper. Investigations were carried out both for as-cast and material after homogenization treatment. Experiments show that first micro-cracks are formed in the matrix-diphase regions (ɣ' + β) regions occur during further interaction of a liquid with alloy surface. After complete pulling out of surface layer fragments, a separation surface shows clear tracks of both brittle cleavable and fatigue crackings
6
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania oprzyrządowanej próby udarowego zginania, dla dokładnej analizy procesu pękania stopów odlewniczych poprzez analizę rozdziału globalnej pracy łamania K na poszczególne składowe prac: Kz-zapoczątkowania, Kr- rozwoju, Kh- hamowania pęknięcia. Głębsza analiza tych wielkości pozwoliła na ocenę żywotności resztkowej wybranych stopów odlewniczych dla różnych rodzajów karbów karbu, w różnych stadiach obróbki technologicznej.
EN
This paper presents possibilities an application of the instrumentation of the impact bend test for accuracy analysis of cracking process of materials through an assessment of separation the global breaking K in particular components work: Kz –initiation, Kr-evolution, Kh-inhibition of cracking. In the detail analysis above mentioned quantities enable on assessment a remainder life of the choice casting alloys for various notch type and in different stages of the technological treatment.
EN
The study shows the results of mechanical tests carried out on ductile iron with various additions of nickel (9,7%-26% N), chromium (0,16%-1,2% Cr) and vanadium (approx.0,6% V). The investigated mechanical parameters included: tensile strength (R[m]), proof stress (R[p02]), elongation (A5) and reduction of area (Z). The final part of the study includes discussion of results, general statements and conclusions.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia trwałości metalowych konstrukcji nosnych protez zębowych i propozycję rozwiązania poprzez zastosowanie dodatkowej obróbki cieplnej. Przeprowadzono badania, mające na celu opracowanie optymalnych warunków obróbki cieplnej stosowanego stopu. Określono temperaturę i czas wygrzewania próbek, niezbędny do ujednorodnienia struktury materiału. Wyniki obróbki cieplnej oceniono na podstawie analizy metalograficznej. Przeprowadzone badania właściwości wytrzymałościowych omawianych stopów potwierdziły celowość stosowania obróbki cieplnej. Analiza zgładów matalograficznych fragmentów odlewów wykazała również inne, poza niekorzystną strukturą stopu, przyczyny nieadowalającej jakości wyrobów.
EN
The paper presents a problem of life of metallic supporting structure of dental prosthesis. There has been proposed a solution of this problem by means of special heat treatment. Investigations of influence of process parameters on structure and mechanical properties of the dental alloy have been done. Results of these investigations are presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej nowych stopów odlewniczych układu Cu-Ni-Al, w środowiskach zawierających chlorki w zależności od przeprowadzonej obróbki cieplnej (utwardzania dyspersyjnego). Przeprowadzono badania parametrów elektrochemicznych procesów korozji oraz przyśpieszone, laboratoryjne badania w obojętnej mgle solnej wg PNIH-04603. Mając na względzie zakres potencjalnych zastosowań, ich odporność korozyjną porównano z odpornością korozyjną brązu aluminiowego BA 1044. Otrzymane wyniki pozwoliły określić parametry elektrochemiczne procesu korozji i kinetykę jej przebiegu. Stwierdzono, że badane nowe stopy są materiałami o odporności na korozję dużo wyższej od brązu aluminiowego BA 1044 we wszystkich wariantach obróbki cieplnej.
EN
This paper presents the results of investigations on corrosion resistance of new cast alloys Cu-Ni-Al system in environments containing chlorides, depending from means of heat treatment (disperse hardening). Electrochemical corrosion measurements and corrosion tests in the neutral salt spray was carried out. Taking account the potential usage this materials, their corrosion resistance were compared with corrosion resistance of aluminium bronze B A 1044. Results of this investigations permited us to qualify electrochemical parameters of corrosion process and kinetic of its runing. The better corrosion resistance of new alloys in comparison with BA 1044 bronze have been found.
PL
W ramach badań przedstawiono wpływ składników stopowych oraz innych wybranych domieszek na właściwości i strukturę stopów Cu-Al-Si w zależności od warunków odlewania. Przeanalizowano wpływ technologii przygotowania ciekłego metalu na właściwości stopów. Dla wytypowanych stopów zawierających 5-7% Al i 2-3% Si przeprowadzono badania właściwości wytrzymałościowych oraz badania przy użyciu mikroanalizatora rentgenowskiego. Podano optymalne składy chemiczne stopów przeznaczonych na odlewy, a także przedstawiono sugestie składów stopów przeznaczonych do przeróbki plastycznej.
EN
Within the framework of the research done recently, the effect of the alloying constituents as well as of other chosen admixtures on the properties and structure of the Cu-Al-Si alloys in relation to the casting conditions was investigated. The influence of the liquid metal preparation technology on the properties of alloys was analysed. The chosen alloys containing 5-7% Al and 2-3%Si were tested for the mechanical properties and were also subjected to sn X-ray microanalyser. Optimum composition of the alloys designed for plastic working were also stated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.