Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WEEE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Waste management in Poland and in other EU countries
EN
The subject of publication includes basic information on the waste management in Poland as compared to other EU countries and on the selected post-consumer waste, occurring in Poland. In the paper, the problems of the waste accumulation on the landfills in Poland and in the EU and the threats, connected with this problem, have been presented. The factors, enabling the effective recycling process have been indicated. Frequent technological changes of the manufactured products and the increasing demand on the mentioned products requires a special approach to the process of their recycling in accordance with the requirement of the natural environment.
PL
Tematyka publikacji obejmuje podstawowe informacje o gospodarce odpadami w Polsce w porównaniu z krajami UE oraz wybranych odpadach poużytkowych występujące w Polsce. W artykule przedstawiono problem gromadzenia odpadów na składowiskach w Polsce i UE oraz niebezpieczeństwa z tym związane. Wskazano czynniki umożliwiające prowadzenie efektywnego procesu recyklingu. Częste zmiany technologiczne wytwarzanych produktów oraz zwiększający się na nie popyt wymaga szczególnego podejścia do procesu ich recyklingu, zgodnie z wymogami środowiska naturalnego.
PL
Przedstawiono masę wprowadzonego sprzętu ZSEE i zebranych odpadów ZSEE w kraju oraz UE w latach 2010-2018, Przedstawiono udział poszczególnych grup odpadów poużytkowych zebranych w kraju w 2018 roku. Omówiono prawa i obowiązki użytkownika zużytego sprzętu ZSEE w kraju. Omówiono globalną sytuację gospodarki odpadami na świecie. Przedstawiono skład pierwiastkowy odpadów płytek obwodów drukowanych, analizowanych przez różnych badaczy na świecie, umieszczonych w swoich publikacjach.
EN
The mass of WEEE equipment introduced and WEEE waste collected in the country and the EU in 2010-2018 is presented. The share of individual post-consumer waste groups collected in the country in 2018 is presented. Rights and obligations of domestic users of WEEE and the global situation of waste management are discussed. The elemental composition of printed circuit board waste, analyzed by various researchers around the world and included in their publications was presented.
PL
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest systemem gospodarczym Unii Europejskiej (UE), w którym produkty i zasoby są bardziej racjonalnie wykorzystywane, a odpady, jeśli powstają, stają się cennym surowcem. Już w samej definicji GOZ wskazywanej przez Komisję Europejską (KE) podkreśla się, iż GOZ dotyczy dwóch kluczowych aspektów – bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów w procesach produkcyjnych oraz lepszych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami. W pracy przedstawiono założenia GOZ w sektorze produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE), uwzględniając przy tym dwa kluczowe obszary wdrażania GOZ – produkcję i konsumpcję oraz gospodarowania odpadami. W tym kontekście KE proponuje szereg działań, mających ułatwić proces transformacji w kierunku GOZ w sektorze produkcji SEE, w tym uwzględnienie najlepszych praktyk w zakresie zarówno procesu projektowania SEE (ekoprojekt), jak i sam proces produkcyjny uwzględniający zasadę zasobooszczędności. Ponadto, KE rekomenduje usprawnienie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) poprzez zwiększenie ilości ZSEE przekazanego do recyklingu (41,2% w 2016 r. w UE), a tym samym zawrócenie cennych materiałów z powrotem do gospodarki.
EN
Circular economy (CE) is the economic system of the European Union (EU), where products and resources are more rationally used, and waste, if they arise, become a valuable resource. In the definition of CE, provided by the European Commission (EC), it is emphasized that CE deals with two key aspects - more rational use of resources in production processes and better waste management practices. The work presents the assumptions of CE in the sector of production of electrical and electronic equipment (SEE), taking into account two key areas of CE implementation - production and consumption, and waste management. In this context, the EC proposes a number of actions to facilitate the transformation towards CE in the SEE sector, including the best practices in both the SEE design process (eco-design) and the production process itself, taking into account the principle of resource efficiency. In addition, the EC recommends improving the management of waste electrical and electronic equipment (WEEE) by increasing the amount of WEEE transferred for recycling (41.2% in 2016 in the EU), thus returning valuable materials back to the economy.
PL
Przedstawiono podstawowe założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Omówiono stan zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE) w Polsce i na świecie. Przedstawiono podstawowe wskaźniki recyklingu obecne i perspektywiczne na lata następne. Zwrócono uwagę na problem sprowadzania do kraju odpadów z zagranicy, co negatywnie wpływa na środowisko naturalne. W podsumowaniu przedstawiono propozycje dalszego postępowania w celem spełnienia wymagań Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce.
EN
The paper includes the information on the state of waste management in Poland and the basic elements of the Circular Economy. The state of WEEE management in Poland and worldwide is presented as well as the current and estimated basic recycling indicators for the incoming years. The attention was drawn to the problem of the import of foreign waste, what negatively affects the natural environment. The summary includes the suggestions for further proceedings that will fulfill the requirements of the Circular Economy in Poland.
PL
W artykule przedstawiono problematykę odzysku różnych surowców metalicznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w Polsce. Na podstawie danych Głównego Inspketoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) dotyczących gospodarowania zebranym ZSEE oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o wielkości produkcji wybranego sprzętu, a także przeglądu literatury w zakresie możliwości technologicznych i weryfikacji z recyklerami, spróbowano oszacować ilość możliwych do odzyskania różnych metali w chwili obecnej oraz w perspektywie kilkunastu lat. Uwzględniano przy tym efektywność odzysku oraz udział procentowy (wagowy! danego sprzętu w odpowiedniej dla niego grupie. W ocenie potencjalnych możliwości przyjęto wersję optymistyczną, zakładając, iż będzie skutecznie wdrażana strategia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której istotne znaczenie mają surowce z recyklingu oraz, że system zbiórki i przerobu będzie sprawnie funkcjonował w Polsce.
EN
The paper presents problems regarding recovery of various metallic materials from waste of electrical and electronic equipment (WEEE) in Poland. Based on Chief Inspectorate of Environmental Protection data on the management of collected WEEE, Central Statistical Office of Poland data on the volume of production of selected equipment and literature review on technological possibilities and verification with recyclers, the amount of recoverable metals was estimated at present and in the upcoming years. The efficiency of the recovery and the percentage (weight) share of the equipment in the appropriate groups were taken into account. Potential options were adopted in optimistic scenario, assuming effective implementation of a circular economy strategy in which raw materials from recycled materials have significant value and the system of collection and processing of WEEE could operate effectively in Poland.
EN
The idea of sustainable development imposes waste management tasks that can be solved only using a systemic approach. It requires that municipal waste management is carried out in a technically correct manner, is economically efficient, socially acceptable, with no negative effect to the natural environment and takes into account economy of all waste streams, including electrical and electronic waste (E-waste). A relentless pursuit of comfort, quality of life as well as rapid technological changes result in products of a shorter life cycle, which quickly become just electro scraps. There are many of them with a different composition. E- waste may include e.g. toxic metals, which if released to the environment may pose a threat to human life and health. At the same time, recovery of valuable secondary raw materials complies perfectly with implementation of the principles of sustainable development. In recent decades, the risk assessment for the natural environment and decision-making strategies have become a target of intense and complex research undertaken also in the waste management area. The main objective of risk assessment is providing a rational basis to make unbiased decisions about the system. The article attempts to identify and assess risks of an environmental impact resulting from negligence or operational disturbances in a system of recovery and recycling of electrical and electronic waste.
PL
Filozofia zrównoważonego rozwoju narzuca gospodarce odpadami zadania, które mogą być rozwiązane tylko w przypadku traktowania jej w sposób systemowy. Ujęcie systemowe wymaga zapewnienia aby gospodarka odpadami komunalnymi była rozwiązana w sposób technicznie poprawny, ekonomicznie efektywny, społecznie akceptowany i nie oddziaływujący negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz uwzględniała gospodarkę wszelkimi strumieniami odpadów, w tym również zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Nieustające dążenie do komfortu, poprawy jakości życia oraz gwałtowny postęp technologiczny, powodują powstawanie produktów o coraz krótszym cyklu życia, które stają się właśnie elektrozłomem. Poza faktem, że jest ich dużo istotne znaczenie ma również ich skład. Elementy elektrozłomu zawierają m.in. metale toksyczne, których uwolnienie do środowiska może wpłynąć na jego skażenie, co w rezultacie będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Równocześnie odzysk tych cennych surowców wtórnych wpisuje się w realizację zasad zrównoważonego rozwoju. Ocena ryzyka dla środowiska naturalnego i strategii podejmowania decyzji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stają się celem intensywnych i złożonych badań, podejmowanych również w zakresie gospodarowania odpadami. Zasadniczym celem oceny ryzyka jest dostarczenie racjonalnych podstaw do podejmowania wyważonych decyzji dotyczących danego systemu. W artykule podjęto próbę rozpoznania i oszacowania ryzyk oddziaływania na środowisko naturalne wynikających z zaniedbań lub nieprawidłowości funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące odzysku miedzi metodą elektrochemiczną ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (ZSEE), głównie z elektronicznych obwodów drukowanych. Przedmiotem pracy był dobór najkorzystniejszych parametrów elektroosadzania miedzi z roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia złomu elektronicznego w wodzie królewskiej (silnie agresywne i kwaśne środowisko), w tym dobór odpowiedniego podłoża oraz warunków prądowych. Próby elektroosadzania miedzi przeprowadzono dla trzech gęstości prądu oraz dla wartości pH roztworu w zakresie od 0,2 do 1,2. Zmiany składu roztworu przed i po procesie, jak również czystość osadzanej miedzi określano za pomocą spektrometru fluorescencji rentgenowskiej (Fisherscope X-ray XDV-SDD, Fisher). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że największy wpływ na czystość miedzi wydzielonej na katodzie miały dwa parametry: typ podłoża oraz gęstość prądu. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla podłoża ze stali nierdzewnej przy najwyższej badanej gęstości prądu wynoszącej 4 A/dm2. Dla tej wartości gęstości prądu uzyskano powłoki miedziane o najwyższej czystości.
EN
The current work presents results on the investigation of copper recovery from Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), mainly printed circuit boards (PCB), by electrochemical method. The aim of this work was to select optimized parameters of copper electrodeposition process carried out from the solution obtained from dissolution of electronic wastes into aqua regia (very aggressive and highly acidic medium), including the selection of a type of metal substrates, and the current regime. Experiments were performed at three values of current densities, and different pH ranging from 0.2 to 1.2. The concentration changes of the solution compounds before and after electrochemical process along with the purity of copper layers were determined by X-ray fluorescence spectrometer (Fisherscope X-ray XDV-SDD, Fisher). The performed study revealed that a type of metal substrates and the current density have the major influence on the purity of copper deposited on the cathode. The most promising results were obtained for the stainless steel substrate at the highest current density of 4 A/dm2. It was found that under these conditions copper coatings featured the highest purity.
EN
Recycling of wires and cables waste is very important part of copper recovery process. Small size of crushed wires leads to the technical and environmental difficulties to ensure an efficient way to successful recovery process. In this article experiment with copper separation by gravity separator was solved. Due to importance of WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) global waste streams was this experiment done. Also DEM simulation support for the equipment design is demonstrated in this paper.
PL
Recykling drutów i kabli, będących odpadami jest bardzo ważną częścią procesu odzysku miedzi. Mały rozmiar rozdrobnionych drutów prowadzi do technicznych i środowiskowych trudności w zapewnieniu efektywnego procesu odzysku. W artykule przedstawiono wyniki doświadczeń nad rozdziałem miedzi za pomocą separatora grawitacyjnego. Eksperyment ten został wykonany ze względu na istotność i ważność WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Odpady Elektryczne i Elektroniczne). Ponadto, zastosowano symulację DEM do zaprojektowania urządzenia sortującego.
PL
Rozwój technologiczny i wzrost gospodarczy stwarzają zagrożenie dla środowiska. Życie i funkcjonowanie człowieka związane jest z planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem przepływu surowców czy materiałów. Jednym z efektów ubocznych funkcjonowania człowieka są odpady. Pojęciem zakładającym spójność trzech systemów: społecznego, gospodarczego i środowiska naturalnego jest ekorozwój. W pracy poruszono zagadnienia zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Omówiono również zagrożenia jakie niesie za sobą nieformalny system gospodarki odpadami. Z powodu niskich kosztów, „szara strefa” przyczynia się do tego, że tylko 25% wszystkich ZSEE jest oficjalnie bilansowanych i poddanych recyklingowi, a pozostałe 75% jest tracone w wyniku nielegalnych działań. Pozostaje więc niewykorzystana duża pula surowców wtórnych. Skuteczniejsze wtórne wykorzystanie ZSEE pozwoliłoby na oszczędności w produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także przyczyniłoby się do ochrony ludzkiego zdrowia i zasobów środowiska.
EN
Undoubtedly the technological development and rate of economic growth creates many environmental threats, with which nature has never faced before. The human activity is currently much more related with planning, implementing and controlling flows of the more or less processed material, and one of the main side effects is generation of waste. Ecodevelopment, as a concept which assumes the coherence of Three Systems: Social, Economic and Environment, seems to be essential also in waste management . In this paper the chosen issues of ecologistics of worn-out electrical and electronic equipment is raised, considering the role of informal waste management sector. Low cost of work in this gray area contributes to situation, when only 25% of WEEE is officially budgeted, thus has a chance to be recycled, when the remaining 75% is uncontrolled and mostly lost, as a result of illegal actions. Politics towards more efficient reuse of WEEE would allow to save the environmental resources, as well as contribute to the protection of human health.
PL
Nad zmianami prawa, ich skutkami oraz wyzwaniami, które stoją przed branżą zajmującą się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zastanawiali się uczestnicy XI edycji konferencji „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.
EN
Animated 3D training software is an innovative tool describing the dismantling process step by step for 50 most common electrical appliances. The tool is intended for two groups of WEEE reuse and recycling industry workers: low skilled workers (including non-native, disabled or marginalized workers) and corporate management personnel. Using a combination of a popular game engine (Unity3D), C# and JavaScript code, and external calls to web services, 3D representations of the WEEEs and their parts become manageable through a WEB 3D CMS. All the information that is connected to the 3D Objects is dynamically set by content authors. Multilingualism is another key feature of the platform. There is a tool to easily translate all the content of the application to the preferred language online. This technology will produce Virtual Scenarios with a crucial advantage: a ‘content author’ will be able to modify or replicate them, create new scenarios, combine knowledge from existing one, present differences between the same type of devices, model their parts and materials with the help of ontology on WEEE. The tool will be available from the Internet in seven languages (English, German, French, Czech, Greek, Romanian and Slovenian) and the basic version will be free of charge.
PL
W artykule dokonano oceny warunków funkcjonowania i możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zajmujących się zbieraniem i recyklingiem odpadów, głównie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Zidentyfikowano obszary niepewności związane z ryzykiem wynikającym zarówno ze specyfiki warunków funkcjonowania MŚP, jak również ze zmianami zachodzącymi na rynku zewnętrznym postrzeganym jako rynek złożony i dynamiczny. Zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne i prawne, a także wzrost konkurencyjności i dynamiczne wdrażanie innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów, jak również nieuczciwe praktyki powodują, że przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów w Polsce napotykają na znaczną liczbę rodzajów ryzyka w swojej działalności. Świadome zarządzanie odpadami decyduje o powodzeniu lub upadku tych przedsiębiorstw. Celem prezentowanego artykułu jest identyfikacja i klasyfikacja ryzyka na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz obserwacji rynku i podmiotów zajmujących się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce.
EN
This study assessed and presented the development and operating conditions of small and medium enterprises (SMEs) that collect and recycle waste, specifically, waste generated by the disposal of electronic devices and equipment (e-waste). To identify the major areas of uncertainty in this industry, the internal conditions of Poland and the state of dynamic, complex international market issues were considered. Major sources of risk include economic and legal changes, increasing competition, constantly improving waste treatment technology, and instances of illegal activity in the Polish market. The success or failure of these enterprises is intrinsically linked to the proper management and mitigation of associated risks. Identifying and classifying these risks by observing the market and referencing literature studies will help businesses deal with e-waste in in Poland and is the primary goal of this paper.
EN
The quantities of waste electrical and electronic equipment (WEEE) will increase in the near future and the importance of its recycling has become more evident. This waste are mixture of materials and components that because of their hazardous content, can cause major environmental and health problems. In order to minimize risks two legislation acts have been put in place; the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive) and Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive). It has led to a reduction of hazardous substances which often are replaced by new ones for example nanomaterials. Actually, existing processes for the recycling of used electronic equipment focuses on separation of metals but there is not procedures taking into account the presence of nanowaste. It is significant subject not only from the point of waste treatment and the recovery of valuable materials but also from the risk for environment and health.
EN
The paper presents the results of magnetic separation of materials received after the thermal utilization process of mobile phones in a laboratory fluidized bed reactor. The starting material constituted ten mobile phones which were subjected to the combustion process receiving brittle, solid products. Next, the received materials were grinded to 1 and to 0.5 mm and after the magnetic separation was conducted using neodymium magnet, plate separator (three-phase) and disk (belt) separator. The received waste fractions were subjected to the analyze of content phases (XRD) and chosen chemical elements (ICP).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań separacji magnetycznej materiałów uzyskanych po procesie termicznej utylizacji telefonów komórkowych w laboratoryjnym reaktorze fluidyzacyjnym. Materiał wyjściowy stanowiło 10 telefonów komórkowych, które poddano procesowi spalania, uzyskując kruche produkty stałe. Następnie otrzymane materiały zmielono do uziarnienia 1 oraz 0,5 mm oraz przeprowadzono separację magnetyczną, wykorzystując magnes neodymowy, separator płytowy (trójfazowy) oraz separator talerzowy (taśmowy). Uzyskane frakcje odpadów poddano analizie na zawartość faz (XRD) oraz wybranych pierwiastków (ICP).
PL
W artykule zaprezentowano ogólną sytuację w zakresie produkcji miedzi oraz roli zagospodarowania złomów miedzi w gospodarce światowej. Omówiono podstawowe zalety recyklingu złomów miedzi z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska i zużycia energii. Przedstawiono charakterystykę głównych rodzajów złomów ze szczególnym uwzględnieniem ZSEE. Zaprezentowano podstawowe agregaty hutnicze i technologie stosowane w hutach złomowych w świecie. Na tym tle omówiono aktualny stan recyklingu złomów miedzi w krajowym hutnictwie miedzi.
EN
The paper presents the overall situation in production of copper and the role of copper scrap recycling in the global economy. The basic advantages of copper scrap recycling, taking into account environmental aspects and energy consumption, are discussed. The characteristics of the main types of scrap, with particular emphasis on WEEE are presented. The basic metallurgical equipment and technologies used in scrap smelters in the world are characterized. In that context the current situation in recycling of copper scrap in the Polish copper pyrometallurgy is discussed.
PL
W artykule badano zużyte urządzenia pomiarowe stosowane w laboratorium metalurgicznym ze względu na zawartość podstawowych metali nieżelaznych (Cu, Pb, Sn, Zn) oraz metali szlachetnych (Ag, Au, Pd) . Zużyte przyrządy należały do kategorii nr 9 według klasyfikacji ZSEE: przyrządy do nadzoru i kontroli, urządzenia pomiarowe używane jako sprzęt laboratoryjny. Uzyskane wyniki badań ilościowych pokazały, że badana kategoria ZSEE ma złożoną strukturę i zróżnicowany skład chemiczny. Jedną z dróg prowadzących do ich recyklingu może być selektywny demontaż, który umożliwia odzyskanie większości elementów i materiałów przy możliwie minimalnym oddziaływaniu na środowisko.
EN
In this study spent measuring devices previously used in the metallurgical laboratory were investigated due to its content of basic non-ferrous metals (Cu, Pb, Sn, Zn) and precious metals (Ag, Au, Pd). Spent instruments belonged to the category No. 9 according to the classification of WEEE: tools for supervision and control, the measuring device used as laboratory equipment. The results of quantitative studies have shown that the studied WEEE category has a complex structure and diverse chemical composition. One of the ways leading to their recycling can be selective dismantling, which allows to recover most of the components and materials at minimal impact on the environment.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.