Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocieplanie ścian
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ocena termomodernizacji budynków mieszkalnych za pomocą termografii
PL
W artykule przedstawiono użycie termografii do oceny przeprowadzonych zabiegów termomodernizacyjnych. Kontrole termowizyjne wykonano wewnątrz i na zewnątrz budynków, w większości zrealizowanych w technologii wielkopłytowej OWT. Wskazano najczęściej pojawiające się usterki i wady wykonawcze. Na podstawie analizy termogramów docieplonych ścian, stropodachów wentylowanych i wymienionych okien sporządzono profile rozkładu temperatury w miejscach występowania błędów Najczęściej stwierdzano brak docieplenia płyt wspornikowych balkonów. Zaobserwowano również nieprawidłowości dotyczące poprawnego docieplenia ościeży i podokienników oraz brak wypełnienia połączeń pomiędzy płytami termoizolacyjnymi, np. cokołu piwnic i ścian parteru. W większości przypadków błędy były spowodowane małą dbałością o jakość wykonywanych prac dociepleniowych oraz niedostateczną świadomością projektantów i audytorów dotyczącą dobrych praktyk inżynierskich.
EN
The article presents the use of thermography to evaluate of the thermomodernization. Thermovision checks were performed inside and outside of the buildings. For the most part, these were buildings constructed using the OWT large panel technology. The article shows the most frequently occurring errors and building performance defects. There were shown the thermograms of insulated walls, ventilated roofs and changed windows. Based on the thermogram analysis, the diagrams of the temperature distribution were made in the most faulty places. The most frequently met defect was the lack of insulation in the cantilever balcony plates. There appeared also defects regarding the insulation of the jambs and window sills and the lack of filling in connections between the insulation boards, eg. basement plinth and ground floor walls. Mostly, they appeared due to inadequate quality care of the insulation work done, and inadequate awareness of designers or auditors due to the good engineering practices.
2
Content available remote Technologie ocieplania ścian a mocowanie na elewacji budek dla ptaków
PL
W artykule przestawiono problem wykonywania budek lęgowych dla ptaków podczas wykonywania izolacji. Sprawdzono, czy rozwiązania te są prawidłowe ze względów cieplno-wilgotnościowych. Omówiono nowe wymagania stawiane budynkom pod względem izolacyjności.
EN
The article presents the issue of building nesting boxes for birds at the time of producing insulations. These solutions were validated in terms of temperature and moisture properties. New requirements for insulation of buildings were discussed.
3
Content available remote Ocieplanie ścian w technologii szkieletowej – prawo a technologia
PL
W artykule omówiono sposoby izolowania ścian o konstrukcji szkieletowej. Opisano aspekty prawne oraz możliwości techniczne zastosowania systemów ETICS na podłożach drewnianych lub drewnopochodnych. Przedstawiono wyniki badań przyczepności kleju dyspersyjnego do podłoży drewnopochodnych.
EN
In the article the methods of frame walls insulation were discussed. Legal and technical aspects of use possibilities of external thermal insulation composite systems ETICS on wood or wood-based substrates were described. Bond strength results between dispersion adhesive and wood-based substrates were presented.
4
Content available remote Wymagania w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych – kolejny etap zmian
PL
W artykule omówiono zmiany wymagań izolacyjności cieplnej w zakresie wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Omówiono problem zwiększania grubości izolacji dla różnych wariantów przegród. Przedstawiono wyliczenia koniecznej grubości dodatkowej izolacji termicznej na przykładowych ścianach w kolejnych etapach wprowadzania wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.
EN
The article discusses the changes in the requirements concerning thermal insulation performance, i.e. heat transfer coefficient, for external space dividing elements (building envelope). There is a discussion of the issue of higher insulation thickness for various envelope options. Calculations are presented for the required thickness of extra thermal insulation on example walls further into the implementation of the requirements of the Regulation on the technical requirements.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania strat ciepła przez ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych po ich termoizolacji polistyrenem w odniesieniu do warunków klimatycznych Moskwy i Petersburga. Na podstawie znanych wartości czasu okresu grzewczego, nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych ogrzewania przed termoizolacją i po termoizolacji oszacowano przewidywany okres zwrotu środków oszczędzania energii, z uwzględnieniem wzrostu taryf energii cieplnej i dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.
EN
In this article, a formula has been presented to calculate the heat losses via residential building walls following thermal insulation with polystyrene, with reference to the weather conditions of Moscow and Petersburg. Based on known values of heating season, investment expenditures and operating expenses for the heating systems before and after thermal insulation application, the anticipated payback period was determined for energy saving resources, taking into account the rates of increase of heat price tariffs and discounting of future cash flows.
6
Content available remote Kiedy należy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu
PL
W artykule omówiono zalety technologii wykonywania ocieplenia na ociepleniu. Wymieniono niezbędne kroki przed podjęciem takich prac oraz czynniki, na które należy zwracać szczególną uwagę. Podkreślono znaczenie łączników mechanicznych w poprawnym mocowaniu obu ociepleń.
EN
The article discusses the advantages of insulation-on-insulation technology. The necessary steps before commencement of such work, as well as matters of special concern are enumerated. The importance of mechanical joints for fixing the two insulation layers properly is emphasized.
7
Content available remote Właściwości mechaniczne warstwy zbrojonej BSO wykonanej z siatki pancernej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na uderzenie ciałem twardym warstwy zbrojonej siatką pancerną Bezspoinowych Systemów Ociepleń oraz przyczepności klejów do podłoża betonowego i styropianu. Otrzymane wyniki porównano z właściwościami mechanicznymi warstwy zbrojonej wykonanej z tradycyjnej siatki szklanej. Podczas badań zastosowano dwa kleje: tradycyjną zaprawę klejowo-szpachlową zbrojoną włóknami oraz klej dyspersyjny. Badany kompozyt poddano różnym warunkom kondycjonowania.
EN
The results of tests concerning hard body impact resistance in reinforcement layer of ETICS and bond strength between adhesive and concrete or thermal insulation layer are presented in the paper. In the tests two types of adhesives: cement mortar and dispersive binder as well as two types of glass fibre fabrics traditional and strengthened one were analyzed. The experimental research was performed for samples previously conditioned in various environment.
8
Content available remote Termomodernizacja budynków historycznych
PL
Ocieplanie budynków historycznych jest wyjątkowo trudnym zadaniem. W referacie skupiono się na zagadnieniu oceny poprawności warunków cieplno-wilgotnościowych proponowanych w budynkach dawnych usprawnień termomodernizacyjnych, głównie ścian zewnętrznych izolowanych od środka. Wskazano na konieczność prowadzenia analiz w obrębie nie tylko pola przegrody, lecz także węzłów.
EN
Thermal insulation of historical buildings is an exceptionally difficult task. The paper focuses on the issue of assessing the adequacy of heat and moisture conditions for thermal mo-dernization upgrades proposed to be applied in old buildings, mainly external walls insulated from the inside. Attention is drawn to the need of analysis to be carried out not only regarding the surface area of the given space dividing element but also the junction points
9
Content available remote Szary styropian w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono zalety szarego styropianu w rozwiązaniach ETICS. Podano zalecenia odnoszące się do reżimu aplikacyjnego tych materiałów. Zwrócono uwagę na dokładne przestrzeganie zaleceń producentów. Wskazano perspektywy szarego styropianu na rynku polskim i europejskim.
EN
The article presents the advantages of grey EPS in ETICS solutions. Recommendations are given regarding application regimes for these materials. Attention is drawn to exact compliance with manufacturers’ recommendations. The perspectives of grey EPS on the Polish and European market are identified.
EN
This paper presents the characteristics of four types of thermal insulation, with the application of: polystyrene panels, mineral wool panels, polyurethane foam panels, and phenolic foam panels. The technical parameters, prices, and amount of labour related to wall construction technology with the application of the thermal insulation materials listed above were discussed. The goals of this article are: to compare technical parameters of certain types of thermal insulation, to provide an economic analysis of the chosen wall insulation solutions, and to choose the type of thermal insulation that is most beneficial in terms of the relationship of price to quality.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki czterech rodzajów termoizolacji: z zastosowaniem płyt styropianowych, płyt z wełny mineralnej, płyt z pianki poliuretanowej oraz płyt z pianki fenolowej. Omówiono parametry techniczne, ceny i nakłady pracy związane z technologią wykonania ścian z zastosowaniem wymienionych materiałów termoizolacyjnych. Celami artykułu są: porównanie parametrów technicznych wybranych rodzajów termoizolacji, analiza ekonomiczna wybranych rozwiązań ocieplania ścian ograniczona do wykonanycha kosztorysów i wybór rodzaju termoizolacji, który jest najkorzystniejszy ze względu na stosunek jakości do ceny.
11
Content available remote Wpływ ocieplenia na izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej
PL
Wartykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczące konkretnych rozwiązań materiałowych. Uogólnianie wyników na pozostałe rodzaje ścian jest pewnym uproszczeniem zagadnienia. Wynikiwskazują namożliwości poprawy niekorzystnegowpływu systemu ETICS przez zastosowanie modyfikacji polistyrenu EPS. Wyniki badań dotyczących termoizolacji przeźroczystych również są optymistyczne. Brak pogorszenia parametrów dźwiękoizolacyjnych, a nawet ich poprawa jest dobrą informacją. Pamiętać oczywiście należy o tym, że tego typu izolacje występują jedynie na fragmentach ścian, a nie na całej ich powierzchni. Wyniki badań pozwalają na określenie wpływu stosowania izolacji transparentnej na wypadkową izolacyjność akustyczną przegrody zewnętrznej.
EN
The paper presents the results of laboratory tests for specificmaterial solutions. Generalization of the results of other types of walls, is a simplification of the problem. The results indicate the possibility of improving the adverse effects of the ETICS system through the use ofmodified polystyreneEPS.The results of the transparent insulation are also optimistic.No degradation of sound or even the improvement is good news.Of course, it should be noted that transparent insulation occur only on parts of thewalls and not the entire surface.The results allow to determine the effect of the use of transparent insulation on the resultant external acoustic insulation barrier.
15
Content available remote W poszukiwaniu wykonawcy ocieplenia
17
Content available remote Ocieplanie ścian zewnętrznych od wewnątrz w praktyce
18
Content available remote Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.