Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość zasilania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Graficzna ocena warunków zasilania odbiorników nieliniowych
PL
W pracy przedstawiono nowe podejście do analizy jakości energii z wykorzystaniem rachunku macierzowego oraz teorii tensorów. Przy użyciu tych narzędzi matematycznych możliwe jest opisanie zmian w czasie napięć, prądów i mocy na zaciskach obwodu trójfazowego jako tensorów drugiego rzędu. Metodę tę można wykorzystać do opisania zachowania obwodu wielofazowego w stanie przejściowym i ustalonym.
EN
This paper presents a new approach for power quality analysis using the matrix and tensor theory. Using the mathematical tools is possible describe a time changes of voltages, currents and power at the terminals of a three-phase circuit as second rank tensors. This method can be used to describe behavior of multiphase circuit in transient and steady state condition.
PL
Artykuł jest poświęcony problemowi zasilania odbiorników nietrakcyjnych w układach zasilania prądu przemiennego (AC). Konstrukcja tych sieci ma niską wydajność przesyłu energii ze względu na brak dwustronnego zasilania sieci nietrakcyjnej 27,5 kV, składającej się z dwóch przewodów i szyny (TWR). Linia tego typu ma przestarzałą konstrukcję, która nie odpowiada współczesnym wymaganiom w zakresie jakości zasilania, ale jest stosowana na kolei AC z trójfazowymi transformatorami trakcyjnymi. Celem artykułu jest zaproponowanie metod usprawnienia zasilania dla odbiorców sieci nietrakcyjnej w zakresie asymetrii napięć, zniekształceń harmonicznych i strat energii. W artykule zaproponowano podłączenie urządzenia fazowego do transformatora trakcyjnego z uzwojeniem trójkątnym do obustronnego zasilania odbiorców nietrakcyjnych z sieci 27,5 kV. Wdrożenie metody zwiększenia wydajności przesyłu energii elektrycznej w sieci nietrakcyjnej umożliwia zmniejszenie strat mocy z 720 MWh do 441 MWh rocznie, a także zmniejszenie asymetrii napięcia z 1,9 do 1,3 oraz całkowitych zniekształceń harmonicznych odpowiednio z 8% do 6%. Dodatkowo oceniono atrakcyjność inwestycyjną podjęcia decyzji po zastosowaniu metody opisanej w artykule.
PL
W artykule zaprezentowano strategię sterowania, która umożliwia pracę mikrosystemu elektroenergetycznego (MSE) niskiego napięcia w dwóch trybach: w połączeniu z siecią zasilającą oraz w trybie wyspowym. Rozpatrywany MSE zawiera sterowalne i niesterowalne źródła energii, zasobnik energii (ZE) oraz odbiory. Strategia sterowania jest hierarchiczna i bazuje na rozszerzeniu funkcjonalności zasobnika energii oraz implementacji centralnego regulatora (CR) zarządzającego pracą urządzeń sterowanych. Przedstawiono koncepcję sterowania ze szczególnym uwzględnieniem działania regulatora centralnego. Zaprezentowano model symulacyjny zbudowany w środowisku PSCAD/EMTDC do analizy proponowanego systemu sterowania i oceny pracy MSE. Przedstawiono i omówiono wyniki symulacji, które obrazują poprawność i efektywność zaproponowanej strategii sterowania.
EN
In the paper, a hierarchical control strategy is presented allowing a low voltage microgrid (MG) to operate in both gridconnected and islanded mode. The considered MG consist of photovoltaic panels (PV), gas microturbine (MT), loads and energy storage (ES). The concept is based on enhancing the functionality of an ESS which is used for energy management in normal operating conditions of the network and a central controller for supervising the network operation in grid-connected and islanded modes. It has been assumed that the ESS serves as grid-forming unit, i.e. maintains the reference voltage and is responsible for short-term power balancing during islanded operation. Performance of the proposed strategy is presented as a reaction of the network on voltage dips, however the idea is applicable to any power quality (PQ) disturbance of unacceptable level occurring in the utility grid. For the considered network a simulation model has been developed using PSCAD/EMTDC platform. Simulation results are presented in the paper which illustrate the operation of the control system and show the microgrid behavior after transition from grid-connected to islanded operation and back.
4
Content available Ocena jakości zasilania odbiorników trójfazowych
PL
W artykule opisano metodę oceny warunków zasilania odbiorników trójfazowych bazującą na tensorowym opisie chwilowych zmian mocy w punkcie przyłączeniowym. Bazując na dwóch ortogonalnych składowych mocy odbiornika wielofazowego istnieje możliwość oceny zarówno jakości zasilania, jak i zniekształceń spowodowanych niesymetrią obciążenia oraz nieliniowością elementów obciążenia. Analiza chwilowych zmian składowych mocy odbiornika trójfazowego pozwala na identyfikację kierunku przepływu energii oraz wyznaczenie globalnych wskaźników jakości zasilania. Ponieważ metoda bazuje na pomiarze chwilowych zmian wartości napięć i prądów na zaciskach badanego układu może być wykorzystywana do oceny zniekształceń mocy spowodowanych przez różnego rodzaju układy przekształtnikowe.
EN
The electrical power quality in three-phase power system is a very important problem because a number and power of nonlinear loads is growing years to years. Problems caused by poor power quality have great adverse not only technical but also economical. For this reason, both energy suppliers and energy consumers are looking for new methods to solve energy quality problems and power compensation techniques. This paper presents a new approach for power quality analysis using the matrix and tensor theory. Using those mathematical tools is possible describe a time changes of voltages, currents and power at the terminals of a three-phase circuit as second rank tensors. Each of these tensors has a physical interpretation and can be split into a symmetrical and antisymmetric tensor. One of them describes the energy carried by the circuit, but the other one describes the rate of change of energy stored in the circuit elements. One of them describe the transfer energy by the circuit and second one describes the speed of changes the energy stored in the elements of circuit. This method can be used to describe behavior of multiphase circuit in transient and steady state condition. It is powerful tool for monitoring power quality problems generated in industrial plants where are non-linear and time-variants loads.
EN
The paper presents the simplest methods for preventing the occurrence of low energy quality. The problem of the quality of electric current was also discussed, indicating its defects. A scheme for a power failure tree was developed using the FTA method. The obtained results were compared and discussed.
PL
W pracy przedstawiono najprostsze metody zapobiegania występowaniu niskiej jakości energii. Omówiono również problem jakości prądu elektrycznego, wskazując na jego wady. Opracowano schemat drzewa awarii zasilania korzystając z metody FTA. Uzyskane wyniki zostały porównane i omówione.
6
Content available remote Koszty przerw i ograniczeń w zasilaniu energią elektryczną i ich wyznaczanie
PL
Ocena strat ekonomicznych powodowanych niedostatecznym poziomem bezpieczeństwa elektroenergetycznego, zawodnością systemu elektroenergetycznego, jest w szczególności niezbędna dla analizy alternatywnych planów rozwoju elektroenergetycznych systemów sieciowych. Celowość podejmowania inwestycji podnoszących niezawodność systemu elektroenergetycznego można ocenić na podstawie relacji kosztów i spodziewanych korzyści. Narzędziem w tak rozumianym planowaniu rozwoju systemu jest analiza koszty – korzyści, znana jako wartościowanie niezawodności (VBRA - value-based reliability approach). Jednym z elementów wartościowania niezawodności systemu elektroenergetycznego, bezpieczeństwa elektroenergetycznego, jest ocena kosztów strat wywołanych przerwami i ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej. W artykule przedstawiono zasadnicze aspekty wartościowania bezpieczeństwa elektroenergetycznego, niezawodności zasilania energią elektryczną, oraz szacowanie kosztów strat odbiorców z tytułu niedostatecznego poziomu niezawodności zasilania energią elektryczną.
EN
Assessment of economic losses caused by insufficient level of energy security, unreliability of the power system, is particularly necessary for the analysis of alternative plans for the development of power grid systems. The purposefulness of making investments that improve the reliability of the power system can be assessed on the basis of the costs and the expected benefits relation. The cost-benefit analysis known as value-based reliability approach (VBRA) is a tool in the system development planning understood in this way. One of the elements of valuing the reliability of the power system, energy security, is the assessment of the cost of losses caused by interruptions and limitations in the supply of electricity. The article presents the basic aspects of evaluation of power security, reliability of electricity supply, and estimation of the customers cost of losses due to insufficient level of reliability of electricity supply.
PL
W artykule zaprezentowano strategię sterowania umożliwiającą pracę mikrosystemu elektroenergetycznego (MSE) niskiego napięcia w trybie połączenia z siecią zasilającą oraz w trybie wyspowym, w sytuacji znacznego obniżenia jakości napięcia zasilającego w sieci nadrzędnej. Rozpatrywany MSE zawiera sterowalne i niesterowalne źródła energii, zasobnik energii (ZE) oraz odbiory. Strategia sterowania polega na rozszerzeniu funkcjonalności zasobnika przez wprowadzenie zmiennej struktury sterowania oraz implementacji mechanizmów regulacyjnych, zapewniających utrzymanie odpowiedniej rezerwy mocy i energii zasobnika. Układ sterowania jest hierarchiczny, a jego głównym elementem jest regulator centralny. Przedstawiono koncepcję sterowania ze szczególnym uwzględnieniem działania regulatora centralnego. Zaprezentowano model symulacyjny zbudowany w środowisku PSCAD/ EMTDC do analizy proponowanego systemu sterowania i oceny pracy MSE. Przedstawiono i omówiono wyniki symulacji, ilustrujące działanie układu sterowania.
EN
The paper presents a control strategy enabling the operation of a low-voltage power microgrid connected to a utility grid and in island mode, in the event of a significant reduction in the quality of power supply. The power microgrid under consideration contains controllable and non-controllable energy sources, an energy storage, and loads. The control strategy consists in extending the storage functionality by introducing a variable control structure and implementing adjustment mechanisms to ensure maintaining the storage’s appropriate power and energy capacity reserve. The control system is hierarchical, and its main element is the central controller. The control concept is presented, with particular emphasis on the central controller operation. A simulation model is presented, built in the PSCAD/EMTDC environment for analysing the proposed control system and assessing the power microgrid’s performance. Results of a simulation of the control system operation are presented and discussed.
9
Content available remote Selected methods for improving power reliability
EN
The article discusses the problem of the widespread use of devices that require increased quality electric power supply. An example of a practical division of electricity receipts into several categories is shown. Methods of increasing the reliability of power supply are described and the most commonly used technical solutions for this purpose are discussed.
PL
W artykule omówiono problem powszechnego występowania urządzeń, które wymagają zasilania o podwyższonej jakości dostaw energii elektrycznej. Pokazano przykład praktycznego podziału odbiorów energii elektrycznej na kilka kategorii. Opisano metody zwiększenia niezawodności zasilania oraz omówiono najczęściej stosowane w tym celu rozwiązania techniczne.
PL
Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie jej dostawców, jak i odbiorców. Wynika to z rzeczywistych potrzeb związanych z rozwojem techniki, lecz także z organizacji i funkcjonowania rynku energii, coraz wyraźniej definiującego odpowiedzialność partnerów za zaburzenia występujące na drodze przepływu energii – od źródła do odbiorcy finalnego. Pojawiają się nowe techniczne wyzwania, z których wiele nadal pozostaje nierozwiązanych. W artykule zwrócono uwagę na trzy takie zagadnienia, istotne w praktyce eksploatacyjnej polskiego systemu elektroenergetycznego: identyfikowanie w systemie elektroenergetycznym źródeł zaburzeń elektromagnetycznych, ocenę poprawności pomiarów wykonywanych w środowisku o niskiej jakości napięcia oraz w obecności zaburzeń o częstotliwości zawartej w paśmie (2÷150) kHz.
EN
The development of smart grids results ina continuous increase in interest of powerquality issues on both sides – of its suppliersand consumers.This is due to thereal needs of the new technology development,but also because of the organizationand operation of the energy market,which more often defines partners’responsibility for the disturbances of thepower flow – from energy source to finalconsumer. The paper highlights three issuesthat are important in the operationalpractice of the Polish power system:identifying sources of electromagneticdisturbance, assessing the correctnessof measurements in poor quality environment,and the presence of disturbancesin the frequency range of (2÷150) kHz.
EN
The development of technology led to a situation where the developed economies are completely dependent on electricity. Access to energy sources modern power stations, the right structure and condition of the transmission lines as well as providing continuity of supply are the basis for national energy security. Failures in the energy system always result in financial losses incurred by both suppliers and consumers of electricity. The costs depend mainly on the scope of the accident, the degree of damage to the power system, the duration and the number of customers without power. The modern energy is facing a very long list of problems. Overcoming these problems is the basis of energy security of the country. The globalization of the world economy, next to its threats is also a cornerstone of the joint actions to ensure the continuity of supply of energy to customers. A very of importance then becomes ensure the functioning of transportation during system failures.
EN
This paper presents a review of application of discrete wavelet transform in power system transient analyses. Based on the discrete time domain approximation, the system components such as resistor and inductor are modeled respectively in discrete wavelet domain for the purpose of transient and steady state analyses. Numerical results for transient inductor model can be implemented by any kind of power system including normal and emergency operating modes.
PL
W artykule przedstawiono przegląd stosowania dyskretnej transformaty falkowej do analizy stanów nieustalonych systemu elektroenergetycznego. W oparciu o dyskretne zbliżenia w dziedzinie czasu, elementy systemu, takie jak rezystor i cewki indukcyjnej są modelowane jako odpowiednie dyskretne domeny falkowe.
PL
W artykule omówiono wybrane problemy integracji rozproszonych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną. Zdefiniowano zdolność przyłączeniową sieci oraz omówiono sposób jej wyznaczania. Przedstawiono wpływ przyłączania źródeł na parametry jakości napięcia zasilającego. Omówiono rolę zasobników energii w procesie integracji źródeł.
EN
In the paper some selected problems of the integration of distributed energy resources in distribution power networks are presented. The influence of energy sources on the network operation is discussed. Then, network hosting capacity is defined and illustrated for different evaluation indices. The impact of energy sources connection to the network is presented with focus on power quality issues including voltage level, voltage fluctuation, voltage harmonics and asymmetry. A formula for the network hosting capacity determination is derived as regards voltage changes after the source connection. Further, the way of evaluation of voltage fluctuation and resulting flicker phenomena as well as evaluation of voltage harmonics is discussed for wind farms. Finally, the role of energy storages in the process of distributed energy sources integration is discussed with special attention to ancillary services that can be performed by storage inverters. An example of simulation is shown to illustrate the ability of energy storage to control active power and stabilize the supplying voltage at the same time.
14
Content available remote AC Voltage Transforming Circuits in Power Systems
EN
The paper deals with AC voltage transforming circuits applied in power systems. It includes a general description of AC power systems, single and three-phase AC converters, especially PWM AC line choppers and a description of their implementation in AC transmission or distribution systems. This includes a description of the topologies, the operation and test results of the voltage sag/swell compensators, quadrature phase shifters, power flow controllers, static VAr compensators and Interfaces of renewable energy sources.
PL
Artykuł dotyczy układów transformujących napięcia przemienne stosowanych w systemach elektroenergetycznych. Ujęto w nim opis ogólny systemów elektroenergetycznych, jedno- i trójfazowych przekształtników prądu przemiennego, a zwłaszcza impulsowych sterowników prądu przemiennego oraz opis ich implementacji w systemach elektroenergetycznych transmisyjnych i dystrybucyjnych. Obejmują one opis topologii działania oraz wyniki badań kompensatorów załamań/wzrostów napięcia przemiennego, kwadraturowe przesuwników fazowych, szeregowych sterowników mocy czynnej, kompensatorów mocy przesunięcia oraz sprzęgi z odnawialnymi źródłami energii.
PL
Artykuł prezentuje analizę stosowanych wskaźników niezawodności zasilania w strukturach elektroenergetycznych Polski i Europy, w kontekście benchmarkingu na poziomie funkcjonalnym i operacyjnym, której celem jest wskazanie optymalnych metod oceny i ocena możliwości wskazania wartości referencyjnych. Ponadto wskazano wpływ struktury sieciowej na wartości aktualnie stosowanych wskaźników niezawodności zasilania.
EN
The article presents an analysis of the reliability indicators used in the electric power systems structures of Polish and Europe, in the context of benchmarking at the level of functional and operational, the aim of which is to identify optimal methods for assessing and evaluating the possibility of indicating the reference values. In addition, noted the impact of electricity grid structure on the value of the currently used indicators of reliability.
PL
Nie ma wątpliwości co do tego, że odbiorniki elektryczne o charakterystyce nieliniowej wpływają na jakość energii elektrycznej. Dzięki nowoczesnym przyrządom pomiarowym i analizatorom można szybko zdiagnozować przyczyny obniżające poziom jakości zasilania.
17
Content available remote Uwagi o terminie „Jakość energii elektrycznej”
PL
Termin „jakość energii”, będący polskim odpowiednikiem angielskiego terminu „power quality”, jest w ostatnich dwóch dekadach szeroko rozpowszechniony w elektrotechnice. Panuje opinia, że „energia” może być uważana za towar, i wobec tego można jej przyporządkować określoną „jakość”. W niniejszym artykule wyraża się pogląd, że „jakość” może być atrybutem jedynie napięcia zasilania, nie zaś energii. Jednak termin „jakość napięcia” byłby równie mylący jak termin „jakość energii”, gdyż odchylenie napięcia od przebiegu idealnego, określane jako obniżenie jego „jakości,” nie dostarcza żadnych informacji o źródłach tego odchylenia, czyli kto za nie odpowiada, nie informuje też, jak odchylenie takie może być zmniejszane. Aby to wiedzieć, potrzebna jest znajomość „jakości zasilania” i „jakości odbioru” energii elektrycznej. Te właśnie dwa terminy powinny być używane zamiast mylącego terminu „jakość energii”.
EN
The term "energy quality" which is the Polish translation of the English term "power quality, (PQ)" has been in the last two decades disseminated and commonly used in electrical engineering. There are opinions that "energy" is a sort of a commodity, and as such, it can have a "quality". The opinion that the "quality" is only an attribute of the supply voltage, but not of energy, is expressed in this paper. The term "voltage quality" would be equally misleading as the term "power quality", however, since deviation of the voltage from its ideal waveform does not provide any information on causes of this deviation, who is affected by it and how this deviation could be reduced. To know this, the "supply quality" and the "loading quality" have to be known. Just these two terms should be used instead of the misleading term of "power quality".
PL
W artykule opisane zostaną m.in. metody i środki technicznej realizacji układu zasilania w oparciu generację rozproszoną (mikrogenerację) oraz środki do poprawy jakości energii elektrycznej (np. urządzenia D-FACTS dedykowane dla sieci rozdzielczej, energetyczne filtry aktywne – EFA). Opcje rozproszonego sterowania i pomiarów realizowane będą przez tzw. inteligentne urządzenia, stanowiące element krańcowe lub węzły sieci teleinformatycznej. W ramach koncepcji Smart Grid (SG) proponuje się m.in. tworzenie tzw. centrów sterowania jakością (CSJ), zapewniających elastyczność struktury układu zasilania oraz wieloofertowość usług dla zróżnicowanej grupy odbiorców w zakresie jakości zasilania. Opisywane zagadnienia zilustrowano wybranymi wynikami badań symulacyjnych odnoszących się m.in. do współpracy niektórych źródeł GR z siecią elektroenergetyczną oraz poprawy jakości energii za pomocą układów energoelektronicznych (np. EFA). W szczególności analizy dotyczyć będą mikroźródeł przyłączanych do sieci niskiego napięcia.
EN
In the paper are described a. o. methods and devices for technical realization of a supply system based on distributed generation (microgeneration) as well as means for power quality improvement (e.g. D-FACTS, active filters – AF). The options of distributed control and measurement will be performed by intelligent devices, being terminals or nodes of the communication network. In Smart Grid (SG) concept a. o. the quality control center (QCC) are proposed to ensure network structure flexibility as well as multilevel services for the customers’ quality of supply. Issues described in the paper are illustrated by chosen simulation results referring to cooperation of some distributed sources with power network and power quality improvement by use of power electronics (e.g AF). In specific analysis considers micro-sources connected to low voltage network.
EN
The paper is devoted to the research of power quality in the systems including electrical equipment of nonlinear type. Quantitative and qualitative analysis has been carried out in order to assess whether a UPS system may reduce higher harmonic components that are introduced to supply networks in result of connection of a nonlinear load. Moreover, interaction of the disturbances arising in the network with electrical equipment connected to UPS has been tested, with a view to check possible elimination of the interaction by means of a guaranteed supply system.
PL
W pracy badano jakość energii w układach z odbiornikami o charakterze nieliniowym. Analizowano ilościowo i jakościowo możliwość ograniczania wprowadzania przez system UPS do sieci zasilającej wyższych harmonicznych generowanych przez załączane obciążenia nieliniowe. Badano również eliminację przez system zasilania gwarantowanego oddziaływania zakłóceń występujących w sieci na odbiorniki podłączone do UPS. Ograniczanie wprowadzania wyższych harmonicznych do sieci oraz poprawa warunków zasilania elektrycznego odbiorników.
20
PL
Artykuł przedstawia analizę zapisów dyrektyw i rozporządzeń komisji europejskiej dotyczących opraw oświetleniowych z lampami fluorescencyjnymi. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów określono rozkład składowych mocy urządzeń oświetleniowych stosowanych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zaproponowano rozszerzenie stosowania pomiarów składowych energii elektrycznej na wszystkich odbiorców.
EN
Article presents the analysis of notations of directives and decrees European committee relating lighting bindings of fluorescent lamps. On the basis of measurements defined expansion of power components of energy lighting devices used in habitable buildings and usefulness public. Expansion of applying measurements of electric energy components was proposed on all consumers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.