Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtracja cyfrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Poniższa praca przedstawia propozycję zastosowania filtracji ułamkowego rzędu sygnału określającego wielkość aktualnego zapotrzebowania klientów na produkt. Rozpatrywany model magazynu charakteryzuje się relatywnie dużym oraz zmiennym w czasie opóźnieniem dostaw. System sterowania został oparty na strukturze regulacji w sprzężeniu w przód i sprzężeniu zwrotnym. W pracy zostały porównane filtry całkowitego i niecałkowitego rzędu. Parametry filtrów oraz układu regulacji wyznaczone zostały z wykorzystaniem metod optymalizacji wielokryterialnej SPEA2. Wpływ poszczególnych filtrów na jakość układu sterowania został porównany na podstawie wskaźników określających utracone korzyści oraz zajętość powierzchni magazynowej.
EN
This paper presents proposal of using fractional order filtering of the consumer demand. Considered inventory system with variable time delay uses a feedback-feedforward control system. The paper describes integer and fractional order filters. The parameters of the filters and control system are determined using multi-objective optimisation algorithm SPEA2.The simulations results are shown and compared using two quality indicators.
2
Content available remote Analiza numeryczna przebiegów udarowych. Wyniki badań
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom z zakresu inżynierii wysokonapięciowej. Obiektem zainteresowania są przebiegi impulsowe zwane udarami napięciowymi. W trakcie eksploatacji generatorów przebiegów udarowych pojawiają się sytuacje, w których na przebieg udarowy nakładają się składowe mające charakter tłumionych oscylacji. Są one niepożądane, ponieważ utrudniają identyfikację parametrów przebiegu. W celu ich eliminacji zastosowano algorytmy wstępnego przetwarzania danych. Zaprezentowano wyniki badań numerycznych uzyskane z wykorzystaniem opisanych algorytmów.
EN
This paper is devoted to the issues of the scope of high voltage engineering. The object of interests is surges waveforms called voltage surge. In the course of exploitation of surge waveforms, there are situations in which components having the character of damped oscillations impose on surge waveforms. They are unwanted because they make it difficult to identify the course of parameters. In order to eliminate them, preprocessing algorithms have been applied here. The paper presents the results of numerical obtained by the described algorithms.
PL
W artykule omówiony został wpływ zużycia zębów skrzyni biegów w samochodzie na generowany sygnał przyspieszenia drgań mierzony na obudowie tej skrzyni. Sygnał został przetworzony trzema metodami: analizy widmowej FFT, filtracji cyfrowej oraz analizy falkowej. Następnie opracowano miary różnicujące stan przekładni dla każdej metody, które porównano ze sobą. Miary te mogą zostać użyte do diagnozowania stanu przekładni skrzyni biegów w sposób automatyczny.
EN
Paper discussed the impact of tooth wear generated in the car gearbox on the acceleration vibration signal measured on the gearbox housing. The signal was processed by three methods: FFT spectral analysis, digital filtering and wavelet analysis. Then the measures to differentiate condition of gears for each method were developed. These measures can be used to diagnose the state of gears gearbox automatically.
4
Content available remote Analiza numeryczna przebiegów udarowych - Algorytmy obliczeniowe
PL
Referat poświęcony jest zagadnieniom z zakresu inżynierii wysokonapięciowej. Obiektem zainteresowania są przebiegi impulsowe zwane udarami napięciowymi. W trakcie eksploatacji generatorów przebiegów udarowych pojawiają się sytuacje, w których na przebieg udarowy (użyteczny) nakładają się składowe mające np. charakter tłumionych oscylacji. Składowe te powinny zostać usunięte, ponieważ mogą one być przyczyną błędów w określeniu parametrów przebiegu udarowego. W artykule opisano stosowane do tego celu algorytmy.
EN
This paper is devoted to the issues of the scope of high voltage engineering. The object of interests is surges waveforms called voltage surge. In the course of exploitation of surge waveforms, there are situations in which components having, for example, the character of damped oscillations imposes on surge waveforms. These components should be removed because they can cause errors in determining the surge waveform parameters.The article describes the algorithms used for this purpose.
5
Content available Analogowo-cyfrowy rejestrator szybkich obiektów
PL
W pracy przedstawiono praktyczną realizację analogowo-cyfrowego systemu rejestracji szybkich obiektów. Przez szybkie obiekty rozumie się przeciwlotnicze pociski artyleryjskie o kalibrach powyżej 23 mm. System został zbudowany z wykorzystaniem stacji radiolokacyjnej ZRP-1 „WAZA” oraz sprzężonego z nią komputera klasy IBMPC wyposażonego w kartę wejść – wyjść analogowych. Przedstawiono część analogową systemu oraz algorytm obliczeń realizowanych w komputerze traktowany jako cyfrową obróbkę sygnałów. Na koniec omówiono wizualizację wyników rejestracji. System ten był już wielokrotnie wykorzystywany podczas badań nowych przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich.
EN
In this work practical realization of the analog to digital recording system of the fast object are presented. As a fast object the anti-aircraft artillery guns whit caliber 23 mm or greater are understanding. The system was build with use of the radar station ZRP-1 “WAZA” coupling with computer IBMPC appointed an analog inputoutput adapter. The analogue section and the algorithm of the computation realizing in the computer, treating as digital data processing, are presented. At last visualisation of the recording results are discuss. Presented system was repeatedly used during a new anti-aircraft artillery systems research.
PL
W artykule opisano stanowisko laboratoryjne służące do cyfrowej analizy i przetwarzania sygnałów elektrycznych. Stanowisko to zostało stworzone w oparciu o oprogramowanie MATLAB, dowolną kartę pomiarową oraz interfejs graficzny programu zaimplementowany w języku C# platformy .NET. Przedstawione zostały także pomiary wykonane za pomocą prezentowanego w artykule układu oraz analiza wpływu zastosowania dwóch środowisk programistycznych na czas uzyskania wyników obliczeń oraz ich wizualizację.
EN
The article describes example of laboratory stand for the analysis and processing of digital signals. This stand has been created with use of the MATLAB Automation Server, newest National Instruments DAQ drivers (NI-DAQmx) and user interface implemented in .NET framework with use of C# language. Stand can work in simulation mode or in data acquisition mode with use of National Instruments Data Acquisition devices connected to computer. The author of the paper describes mechanism of data transmission between two random environments: Matlab Workspace and .NET Framework and show impact of this solution on calculation time.
7
Content available remote Metody cyfrowej filtracji wyników pomiarów SGP według norm z serii ISO 16610
PL
Przedstawiono efekty zastosowania poszczególnych filtrów profilu, opisanych w normach z serii ISO 16610, w odniesieniu do wyników pomiarów struktury geometrycznej powierzchni (SGP). Zawarto uwagi krytyczne odnoszące się do tej grupy norm oraz wskazano na istotne zmiany wprowadzone przez te dokumenty w stosunku do wydanych wcześniej.
EN
Presented are the results of application of particular profile filters as specified in the ISO 16610 set of standards, for estimation of the surface topography measurement results. Not only does the paper popularize modern filtration techniques, but it also gives a critical approach to the ISO 16610 series and highlights crucial changes in comparison with the standards that have been published earlier.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd metod przetwarzania sygnałów niestacjonarnych w bezinwazyjnej diagnostyce uzwojeń klatki wirnika maszyn asynchronicznych w stanach przejściowych, na podstawie przebiegu prądu rozruchowego stojana. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu praktycznych aspektów wykorzystania wybranych metod wraz z analizą ich kluczowych cech, decydujących o jakości uzyskiwanych wyników. Obiektem badań był silnik jednoklatkowy z wymiennymi wirnikami, o różnych uszkodzeniach klatki. Obciążenie silnika stanowiła prądnica obcowzbudna wraz z układem regulacji prądu wzbudzenia, poprzez który regulowano moment obciążenia. Przykładowe wyniki obliczeń zostały uzyskane dla silnika pracującego przy obniżonym napięciu zasilania i symulowanymi ciężkimi warunkami pracy, podczas których najczęstszą przyczyną uszkodzeń uzwojenia wirnika są zjawiska elektromagnetyczne i elektromechaniczne.
XX
The article presents an overview of non-stationary signal processing methods in the noninvasive diagnosis of rotor’s cage of asynchronous machines in transient states based on the waveform of the starting current of the stator. Particular attention was devoted to the presentation of the practical aspects of the use of selected methods, together with an analysis of its key features determining the quality of the results. The object of the study was the single cage induction motor with exchangeable rotors for different faults. Machine’s load was a generator with excitation current control system, which was used to control the load torque. Sample calculation results have been obtained with the motor at reduced supply voltage with simulated severe operating conditions, during which the most common cause of damage to the rotor’s cage are electromagnetic and electromechanical phenomena.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania obszaru spalonego pokrywy gleby na podstawie obrazów w podczerwieni. Otrzymane dane wynikowe mogą być wykorzystane do opracowania lub weryfikacji modeli matematycznych symulacji komputerowej pożarów pokrywy gleby. Wyznaczanie obszaru spalonego odbywa się automatycznie za pomocą opracowanego programu komputerowego. Podczas procesu przetwarzania obrazu wyznaczany jest obszar spalony z zastosowaniem kryterium temperaturowego. Podczas badań natrafiono na problem błędnej klasyfikacji obszaru w odniesieniu do zjawiska przesłaniania obserwowanego obszaru przez gorące chmury produktów spalania. Przyczyną zaistniałego problemu jest sposób akwizycji obrazu w podczerwieni. Do eliminacji zakłóceń spowodowanych głównie przez porywy wiatru, zastosowano cyfrową, okienkową filtracje dolnoprzepustową. Po przefiltrowaniu sygnału pozbyto się błędu fałszywej interpretacji z danych wynikowych.
EN
The paper presents a method of determining the area of burned soil cover based on infrared images. Received the resulting data can be used to develop or verify mathematical models of computer simulation of soil cover fires. Determination of the area burned is done automatically by the own computer program. During the imaging process is determined using the area burned temperature criterion. During the study was discovered the problem of misclassification area with the effect of obscuring the area to be observed by the hot cloud of combustion products. The cause of the problem is the way the image acquisition in the infrared. To eliminate interference caused mainly by gusts of wind, using a digital low-pass filtration windowed-sinc. After filtering the signal got rid of the error false interpretation the the resulting data.
PL
Bezinwazyjne diagnozowanie silników indukcyjnych klatkowych z dodatkową klatką rozruchową jest ważnym zagadnieniem w diagnostyce eksploatacyjnej tego typu maszyn. Szczególnie jest to istotne w przypadku maszyn, dla których dokonuje się częstych i długich rozruchów. Równie ważne jest zweryfikowanie powszechnie stosowanych metod diagnozowania stanu klatki rozruchowej tych maszyn. Jednym ze sposobów weryfikacji jest przeprowadzenie pomiarów porównawczych dla silnika: zdrowego i z uszkodzoną klatką rozruchową. W artykule przedstawiono wyniki takich pomiarów oraz przeprowadzono analizę dla dwóch takich samych silników dużej mocy. Pomiary przeprowadzono dla rozruchu maszyn oraz w stanie ustalonym. Wyniki pomiarów dla stanu ustalonego analizowano przy wykorzystaniu analizy FFT poszukując symptomów uszkodzeń w widmach prądu. Dla przetworzenia przebiegów prądów rozruchowych zastosowano filtrację cyfrową oraz ciągłą i dyskretną transformację falkową. W podsumowaniu analiz dokonano próby unormowania wskaźników ocen diagnostycznych do postawienia trafnej diagnozy co do stanu klatki rozruchowej badanych maszyn indukcyjnych.
EN
Non-invasive diagnosing of induction motors with additional starting cage seems to be an important issue in operating diagnosis of this type of machines. This is particularly important in case of machinery subjected to frequent and long starts. Equally important is also to verify commonly used methods of diagnosing starting cages of these machines. One of ways is to perform comparative measurements for a healthy motor and the motor with starting cage damage. This paper presents the results of comparative measurements and analysis for two identical high power motors one of which was healthy and the other had experienced a starting cage damage. The measurements were performed during motors start-up and during steady state operation as well. The results of steady-state measurements were analyzed with use of FFT in order to search for symptoms of damages in motor current spectra. For purpose of motors start-up currents waveforms processing, a digital filtering and continuous and discrete wavelet transformations were used. In the summary, it is shown an attempt of normalization of diagnostic assessments rates for accurate diagnosis about the state of starting cages of tested
EN
This paper presents an FPGA-based design and implementation of a universal multiplier-accumulator unit. The proposed structure is based on an idea of parallel multiplication of properly aligned data stored in FPGA on-chip memory used as a cyclic buffer. The example application was implemented in Altera Cyclone II device and worked as a hardware accelerator of digital FIR filter. The results show that the higher performance for high-order FIR filter operation may be achieved in Altera Cyclone II family FPGAs in comparison to modern digital signal processors.
PL
W artykule opisano implementację uniwersalnego układu mnożenia-akumulacji na układzie FPGA Cyclone II firmy Altera. Zaproponowana struktura jest oparta na idei równoległego mnożenia kilku próbek jednocześnie z wykorzystaniem wbudowanej w układ FPGA pamięci, jako bufora cyklicznego, w sposób znany z architektur procesorów sygnałowych. Przykładową aplikację stanowi sprzętowy akcelerator filtracji cyfrowej. Przedstawione rezultaty pokazują, że na układzie Cyclone II możliwe jest osiągnięcie wyższej wydajności filtracji, niż w przypadku najnowszych procesorów sygnałowych.
PL
W pracy zaproponowano zmodyfikowany algorytm wygładzania wykładniczego, który minimalizuje wariancję zakłócenia przy jednoczesnym zachowaniu struktury pierwotnego sygnału. Oceny przydatności proponowanej metody dokonano wygładzając sygnał okresowy z trendem, zakłócony szumem o różnych rozkładach.
EN
In this paper a new algorithm of smoothing of digital signals is presented. Proposed algorithm is based on exponential smoothing and the moving average filter. For a given number of samples corrupted by additive noise, a new sequence of samples is calculated due to minimize the variation of noise. After such filtration the original signal should be preserved.
PL
W pracy przedstawiono praktyczną realizację radiolokacyjno-komputerowego systemu rejestracji szybkich obiektów. Przez szybkie obiekty rozumie się przeciwlotnicze pociski artyleryjskie o kalibrach powyżej 23 mm. System został zbudowany z wykorzystaniem stacji radiolokacyjnej ZRP -1 ''WAZA" oraz sprzężonego z nią komputera klasy IBMPC wyposażonego w kartę wejść - wyjść analogowych. Przedstawiono część analogową systemu oraz algorytm obliczeń realizowanych w komputerze traktowany jako cyfrową obróbkę sygnałów. Na koniec omówiono wizualizację wyników rejestracji. System ten był już wielokrotnie wykorzystywany podczas badań nowych przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich.
EN
In this work practical realization of the radiolocational - computer recording system of the fast object is presented. Fast objects are the anti-aireraft artillery guns with a caliber 23 mm or greater. The system was built with the use of the radar station ZRP - 1 "WAZA" coupled with IBMPC computer equipped with an analog input - output adapter. The analogue section and the algorithm of the computation implemented in the computer, treated as digital data processing, are presented. Finaly the visualisation of the recording results are discuss. The presented system was used during the research of a new anti-aireraft artillery systems.
14
Content available remote Adaptacyjna metoda redukcji szumu w sygnale drgań maszyn wirujących
PL
Jednym z najcenniejszych źródeł informacji umożliwiających dokonanie oceny stanu technicznego maszyn wirujących jest okresowy sygnał drgań. W pewnych sytuacjach okazuje się, że ze względu na obecność sygnałów o charakterze stochastycznym określenie ilościowego i jakościowego udziału poszczególnych harmonicznych jest trudne. Dotyczy to w szczególności składowych o niskich amplitudach i sygnałów wysokoczęstotliwościowych, słabo propagujących we wnętrzu maszyny. W tym zakresie znaczną poprawę oferuje opisana w niniejszym artykule adaptacyjna metoda filtracji sygnału drgań. Jej wykorzystanie zwiększa czytelność informacji diagnostycznej niesionej przez składowe okresowe drgań i umożliwia wykrycie składowych o niskich amplitudach. Zaproponowana metoda stanowi doskonałą alternatywę dla stosowanego powszechnie uśredniania synchronicznego.
EN
Harmonic vibrations are the most important source of diagnostic information about condition of rotating machines. In particular situations precise analysis of the vibration signal is difficult because of presence of spread-spectrum process noise. This is the case especially for higher frequency components, which are highly suppressed during propagation through the mechanical structure. The paper presents the new method of noise reduction for vibration signal. It is based on subband filtering utilizing adaptive line enhancers. It can be considered as an advantageous alternative for widely used synchronous averaging.
PL
Artykuł ten opisuje możliwości poprawienia predykcji notowań cen i zasobów miedzi przy użyciu filtracji cyfrowej. Stanowi ona etap wstępny, który eliminuje z sygnału losowego, jakim jest notowanie giełdowe, jego wyższe harmoniczne traktowane jako zakłócenia. Po analizie widmowej ciągu notowań giełdowych określono najwłaściwsze częstotliwości próbkowania i wybrano dwa najbardziej odpowiednie rodzaje filtrów cyfrowych. Dla tak przefiltrowanych sygnałów oraz dla notowań oryginalnych użyto metody predykcji GARCH. Jest ona szeroko stosowana w modelowaniu ekonometrycznym i finansowym, ze względu na dobre wyniki symulacji zachowań procesów heteroskedastycznych, jakimi są notowania giełdowe. Na końcu porównano błędy predykcji, uzyskując zadowalająco niskie ich wartości dla pierwszych 200 próbek sygnałów odfiltrowanych, które można porównać z błędem predykcji sygnału oryginalnego.
EN
This article describes improvement capabilities of copper exchange rates prediction using digital filtering. It is considered as a preliminary step which eliminates signal's upper harmonics treated as a random noise. Having finished copper stock exchange quotation's spectral analysis the most appropriate sampling frequencies and two best suitable digital filter types were chosen. Both original and filtered signals were used for exemplary prediction with GARCH method. This method is widely used in the econometric and financial modeling area because of its good results when dealing with heteroscedastic signals like exchange transactions. Finally prediction errors comparison took place. There are satisfactorily Iow errors for the first 200 data samples of filtered signals. They are comparable with prediction error obtained with original copper exchange rate time series.
16
Content available remote Uniwersalna miara oceny jakości obrazów cyfrowych
PL
W artykule przedstawiono definicję obiektywnej miary jakości odwzorowania sygnału wejściowego na wyjście dowolnego algorytmu DSP, a w szczególności nieliniowych filtrów cyfrowych. Współczynnik probabilistycznej wierności odwzorowania (tzw. współczynnik PIF — opracowany przez autora i omówiony we wcześniejszych publikacjach) bazuje na funkcji wiążącej dystrybuantę odpowiedzi algorytmu z dystrybuantą wymuszenia. W swojej pierwotnej definicji kryterium to nie uwzględniało pewnych zaburzeń struktury obrazu. Niniejsza praca zawiera wyniki badań nad możliwościami zwiększenia efektywności współczynnika PIF.
EN
In an article is proposed a new universal objective quality index, which is easy to calculate and applicable to various image processing applications. There is described a new definition of input-to-output signal projection fidelity coefficient for any DSP algorithm, particularly for non-linear digital filter. The probabilistic fidelity coefficient PIF (worked out by the author and presented in previous publications [10]) is based on a function that assigns an algorithm output with input distributions — (3). In its basic definition this criterion did not take into account some disorders in the structure of the image. This paper contains results of the research into possibilities of enlarging effectiveness of PIF coefficient. New PIF coefficient is described by (5) formula. Calculating PIF coefficient is possible by going through two steps: 1. calculating PIF coefficient [10], where uniform noise is a testing image, 2. calculating connected with defining ? (5, 5a) for an image, which quality should be comparable with original. The process is shown on fig. 4. Defining PIF we get criteria with attributes which make using this coefficient possible in following situations: a) analyzing algorithm output image changes geometry towards input one with probability density function (histogram) remaining unchanged, b) probability density function (histogram) changes with geometry remaining unchanged, c) a) and b) happens at the same time
17
Content available remote Realizacja splotów w formatach mieszanych z wykorzystaniem operacji przesunięcia
PL
Wysoka rozdzielczość i szybkość filtracji mogą być osiągnięte dzięki zastosowaniu w operacjach splotów formatów mieszanych DM-PCM, w których sygnał wejściowy jest przedstawiony w formacie modulacji delta (DM) a współczynniki wagowe charakterystyki impulsowej w formacie PCM. Wiadomo, że wykorzystanie modulacji DPCM czy adaptacyjnej ADPCM, jako popularnych rodzajów DM, w filtracji cyfrowej pozwala na uzyskanie znacznie lepszej rozdzielczości w porównaniu z innymi rodzajami DM, ale wymaga wykonania operacji na liczbach wielobitowych. Aby uniknąć tej niedogodności w pracy zaproponowano aby kroki modulacji DPCM syntezować z kroków zmodyfikowanych DPCM (MDPCM), w których przyjęto, że kolejne kroki kwantyzacji są proporcjonalne do potęg liczby 2. Takie rozwiązanie pozwala na całkowite zastąpienie operacji mnożenia operacją przesunięcia bitów odpowiednich słów kodowych, co prowadzi do zwiększenia szybkości filtracji i pozwala na obliczenie poszczególnych składników splotu w czasie jednego taktu pracy procesora. Metoda ta może być efektywnie zrealizowana za pomocą układów programowalnych (np. FPGA - ang. Field Programmable Gate Array), pozwalających na uproszczenie struktury projektowanego filtru, zwiększenie jego niezawodności, obniżenie kosztów wytwarzania oraz gabarytów. Celem pracy jest zwiększenie rozdzielczości i jednocześnie szybkości filtracji w oparciu o sploty w formatach mieszanych np. syntetyczna DPCM wraz z PCM (SDPCM-PCM) i zaproponowanie odpowiednich struktur procesorów specjalizowanych. Otrzymane wyniki badań symulacyjnych wskazują na celowość wykorzystania takich algorytmów w procesorach specjalizowanych do filtracji cyfrowej.
EN
High resolution and speed of filtration can be obtained by the use age of mixed DM-PCM formats in convolutions when input signal is represented in delta modulation (DM) format and weight factors of impulse response are represented in PCM format. It is known, that use of differential modulation DPCM or adaptive ADPCM in digital filtration allows to obtain higher resolution in comparison with other kinds of DM, but requires to perform operations on multibit numbers. In order to avoid the inconvenience, in this work we propose to synthesize the DPCM quantization steps on base steps of modified DPCM (MDPCM), the steps of which are proportional to the powers of 2. This solution allows to change multiplication operations into shift operations on bits of appropriate code words. It allows to increase filtration speed as well as to compute the respective components of convolution during one tact of processor. In this article we have shown 3 ways of SDPCM step synthesis. In the 1st option, the synthesis was carried out on the basis of steps of 2 MDPCM coders. However, with the lengthening of code words the SNR value increased as well. It is turned out that for the lengths of code words above 5 bits, the missing values of coder SDPCM steps strongly affect the result (Table 1). In order to avoid such situations, in the 2nd option, for synthesis of the SDPCM coder's steps 3 MDPCM coders were used, giving better SNR values (around 10 dB) at the same time. The 3rd option, which is a modification of option 2, allows to shorten the code words in the respective MDPCM coders. Purpose of this work is to improve the resolution and at the same time the fast-acting of filtration based on the convolution in mixed formats e.g. synthetic DPCM together with PCM (SDPCM-PCM) as well as working-out the suitable specialized processor structures. Obtained simulation results indicate efficiency of these algorithms destined for specialized processors to digital filtration.
EN
The method of increase of efficiency of calculations of digital convolution on a basis of difference of representation of signals is offered by transformation of the impulse response (IR) OF the nonrecursive of the digital filter (DF) to a kind, at which the complexity and volume of calculations is essentially reduced.
PL
W referacie przedstawiono problemy występujące przy naprowadzaniu obiektów latających gdy pomiar wartości uchybu ma charakter nieciągły i jest zakłócony ruchami oscylacyjnymi pocisku. Wymusza to konieczność dokonania odpowiedniej korekcji i prognozowania otrzymanych wartości sygnałów uchybu. W czasie eksperymentu numerycznego przebadano możliwości zastosowania do tych celów filtracji cyfrowej. Zastosowano dolnoprzepustowe filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej FIR i o nieskończonej odpowiedzi impulsowej IIR. Do zadań prognozowania wartości uchybu użyto cyfrowych filtrów śledzących.
20
EN
Transformations of potential field data is a very important step in their interpretation. It can even be treated as j another interpretation method (Blakely, 1996). The same can be said about visualization of potential field data. The paper presents the results of studies in both fields undertaken by the author. In the transformation method a no technique of calculating 2D digital filters was devised, based on the Fourier-Hankel transform; new methods of transfom tions using fractional derivatives and integrals was proposed; the importance of 3D Hilbert transform was stressed as well its use in analytical signal transformations of non-potential data was shown. Decomposition of 2D function to directio components was defined. On the visualization side, new methods of imaging potential field data were devised. The most promising are vectorial i ages. They can be used also in the case of scalar data. Many examples of both new transformations and new method of imaging are shown, using European and Polish grav data and Polish magnetic data. The presented methods can also be used for non-potential field data. Images of transformed hypsographic data of Pok are presented as an example.
PL
Transformacje są bardzo ważnym krokiem w interpretacji pól potencjalnych. Można je nawet traktować jako niezależną metodę interpretacji (Blakely, 1996). To samo można powiedzieć o wizualizacji tych danych. W pracy przedstawiono wyniki badań podjętych przez autora w obu tych dziedzinach. Od strony transformacji przedstawiono nowy sposób liczenia dwuwymiarowych (2D) filtrów cyfrowych bazujących na transformacji Fouriera-Hankela, opracowany przez autora i stosowany już od wielu lat w praktyce; zaproponowano nowe metody transformacji oparte na pojęciu pochodnych i całek ułamkowych; podkreślono wagę trójwymiarowej transformacji Hilberta i pojęcia sygnału analitycznego w transformacjach pól potencjalnych, a także dowolnych danych powierzchniowych; zdefiniowano pojęcie składowych kierunkowych. Od strony wizualizacji przedstawiono nowe metody obrazowania danych pól potencjalnych, m.in. obrazy wektorowe, które można wykorzystać także do prezentacji danych skalarnych, po ich transformacji do sygnału analitycznego. Pokazano wiele przykładów zastosowania proponowanych metod transformacji i wizualizacji z wykorzystaniem głównie danych polskich (dane grawimetryczne i magnetyczne), a także europejskich (dane grawimetryczne). Przedstawione metody można zastosować także do danych pól niepotencjalnych, co zademonstrowano na przykładzie obrazów przedstawiających transformowane dane hipsometryczne Polski.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.