Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available The concept of operation and production control
EN
The theoretical aim of the paper is to analyses the main function and concept of production control in operation management. The empirical aim of the paper is to investigate polish production firm opinion about factors affecting production planning and control and also functions of production planning and control. Production control is very important in every factory, and every aspect of operation and production management especially in times of Industry 4.0 conditions. In the paper we presented all classical seven task of production management control. Also there is in the paper an analysis of main factors affecting production control in industrial organization. In the paper we analysed the problems connected with production control. Nowadays in the conditions of Industry 4.0 this is very important concept because the increasing level of digitalization of all industrial processes leads to possibility of detailed analysis of all processes and better level of control. Operation managers should have good level of knowledge about production control and especially quality control. They can use in this many new information tools like statistical methods and artificial intelligence. Especially we think that in the future many function of production control would be assisted by artificial intelligence. We also in the paper give results of research conducted on example of 30 polish production organizations located in Silesia region.
EN
In this paper the method of improving production control in engineer to order [ETO] small and medium sized enterprises is presented. Briefly, the strategy of Mass Customization [MC] and a concept of the hybrid MC-ETO production system are demonstrated. Thereafter, a method of choosing components for small batch manu-facturing in advance, under conditions of single unit ETO production system, with application of fuzzy logic is described. This approach can be used in ETO companies during their transition into the hybrid MC-ETO production systems. The research was done in a collaboration with experts from the real ETO pro-duction system, in Polish SME, which manufactures mechanical parts.
EN
The article presents a part of cyber-physical system for acquiring, processing and controlling from measurement data. The technology was based on, intelligent measurement sensors, internet of Things as a solution for Industry 4.0. The aspect raised in the article concerns data reduction and selection of an appropriate covariant in the modeling optimization of modeling faults by the Cox model for a specific mechanical system.
PL
Artykuł przedstawia część cyber-fizycznego systemu do zbierania, przetwarzania i sterowania przy pomocy informacji pochodzącej z danych pomiarowych. Technologia ta została oparta na inteligentnych czujnikach pomiarowych z użyciem internetu rzeczy jako rozwiązania dla Przemysłu 4.0. Aspekt poruszony w pracy dotyczy redukcji danych i wyboru odpowiedniego kowariantu w optymalizacji modelowania usterek modelem Coxa dla konkretnego układu mechanicznego.
EN
Background: Experience from the implementation of the industry 4.0 concept has proved that the key success factor is the use of techniques and methods of artificial intelligence. One of these techniques is artificial neural networks. The development of artificial neural networks has been taking placefor a long time and has led to a number of important applications of this technique in industrial practice. Along with the development of practical applications, a wide theoretical base has also been created regarding the concepts, tools and principles of using this technique. Methods: This paper contains an attempt to use the theoretical basis of artificial neural networks to build a specialized tool. This tool is called a pseudo-network. It is based not on the whole of the theory of artificial neural networks but only on the targeted elements selected for it. The selection criterion is the use of an artificial neural pseudo-network to control production. Results: The paper presents the assumptions of an artificial neural pseudo-network, the architecture of the developed solution and initial experience of using it. Conclusions: These initial results proved the assumptions made by an author. The architecture of the pseudo-network has been developed. Work to build a system demonstrator representing the artificial neural pseudo-network have been initiated and is still in progress.
PL
Wstęp: Doświadczenia z wdrażania koncepcji Industrie 4.0 wskazują, że kluczowym czynniku sukcesu jest stosowanie metod i technik z zakresu sztucznej inteligencji. Jedną z tych technik są sztuczne sieci neuronowe. Rozwój sztucznych sieci neuronowych trwa od długiego czasu i doprowadził do wielu istotnych zastosowań tej techniki w praktyce przemysłowej. Równolegle z rozwojem zastosowań praktycznych stworzona została baza teoretyczna koncepcji, narzędzi i zasad stosowania tej techniki. Metody: Artykuł ten zawiera próbę wykorzystania teoretycznej bazy sztucznych sieci neuronowych do stworzenia specjalnego narzędzia. Nosi ono nazwę sztucznej pseudo-sieci neuronowej. Opiera się ona nie na całości dorobku teorii sztucznych sieci neuronowych ale na celowo wybranych jego elementach. Kryterium doboru było zastosowanie sztucznej pseudo-sieci neuronowej do sterowania produkcji. Wyniki: Artykuł przedstawia założenia do opracowania sztucznej pseudo-sieci neuronowej, architekturę opracowanego rozwiązania i wstępne doświadczenia z prób jego zastosowania. Wnioski: Wstępne wyniki potwierdziły założenia przyjęte przez autora artykułu. Opracowana została architektura sztucznej pseudo-sieci neuronowej. Zapoczątkowane zostały pracy nad budową demonstratora sztucznej pseudo-sieci neuronowej. Prace trwają nadal.
EN
The article presents a solution based on a cyber-physical system in which data collected from measuring sensors was analysed for prediction in the production process control system. The presented technology was based on intelligent sensors as part of the solution for Industry 4.0. The main purpose of the work is to reduce data and select the appropriate covariate to optimise modelling of defects using the Cox model for a specific mechanical system. The reliability of machines and devices in the production process is a condition for ensuring continuity of production. Predicting damage, especially its movement, gives the ability to monitor the current state of the machine. In a broader perspective, this enables streamlining the production process, service planning or control. This ensures production continuity and optimal performance. The presented model is a regressive survival analysis model that allows you to calculate the probability of failure occurring over a given period of time.
PL
Artykuł przedstawia rozwiązanie oparte na systemie cyber-fizycznym, w którym analizowano dane zbierane z czujników pomiarowych do predykcji w systemie kontroli procesów produkcyjnych. Przedstawiona technologia została oparta na inteligentnych czujnikach pomiarowych jako element rozwiązania dla Przemysłu 4.0. Głównym celem pracy jest redukcja danych i wybór odpowiedniego kowariantu w celu optymalizacji modelowania usterek za pomocą modelu Coxa dla konkretnego układu mechanicznego. Niezawodność pracy maszyn i urządzeń w procesie produkcyjnym jest warunkiem zapewnienia ciągłości produkcji. Przewidywanie uszkodzenia, a zwłaszcza jego momentu daje możliwość monitorowania bieżącego stanu maszyny. W szerszej perspektywie umożliwia to usprawnienie procesu produkcji, planowania serwisu, czy kontroli. Zapewnia to utrzymanie ciągłości produkcji i optymalnej jej wydajności. Przedstawiony model jest regresywnym modelem analizy przeżycia, który pozwala na obliczanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w określonym czasie.
EN
In flexible manufacturing systems the most important element in determining the proper course of technological processes, transport and storage is the control and planning subsystem. The key planning task is to determine the optimal sequence of production orders. This paper proposes a new method of determining the optimal sequence of production orders in view of the sum of the costs related to the delayed execution of orders. It takes into account the different unit costs of delays of individual orders and the amount of allowable delays of orders involving no delay costs. The optimum sequence of orders, in the single-machine problem, in view of the sum of the costs of delays may be significantly different from the optimal order, taking into account the sum of delay times.
EN
As a result of joining the European Union and expanding the market, polish traders were forced to reevaluate their approach towards directing production. Strong competition extorted an increase in modernizing machinery as well as forced changes in the system of directing production. This article contains a proposition of the spectrum of changes in a small production company.
PL
Wstąpienie Polski do krajów Unii Europejskiej i otwarcie się nowych rynków zbytu spowodowało zmiany w podejściu rodzimych przedsiębiorców do problemu sterowania produkcją. Dużą konkurencja wymusiła zwiększenie inwestycji nie tylko w unowocześnianie parku maszynowego, ale też w zmiany w systemie sterowania produkcją. W artykule przedstawiono zakres zmian zaproponowany w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN
The article addresses the problem of determining the sequence of entering orders for production in a flexible manufacturing system implementing technological operations of cutting sheet metal. Adopting a specific ranking of production orders gives rise to the vector of delays and waste in the form of incompletely used sheets. A new method was postulated for determining the optimal sequence of orders in terms of two criteria: the total cost of delays and the amount of production waste. The examples illustrate the advantages of the proposed method compared with the popular heuristic principles.
EN
The article presents the mathematical model of production control in the Just-in-time delivery system’s conditions for a planning fixed horizon. The aim of the control model is to determine the demand for means of production (materials, labour force) at the right moment of time. The stochastic model of appearing the fault products was taking into account. Minimization both the costs of manufacturing and possible penalties connected with the incomplete execution of the order was taken as a criterion of optimization process.
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model sterowania produkcją w warunkach dostaw w systemie Just-in-time, w określonym horyzoncie czasowym. Model sterujący określa zapotrzebowanie na środki produkcji (materiały, siła robocza) w zdefiniowanych momentach czasu. Pod uwagę wzięto stochastyczny model występowania wyrobów wadliwych w procesie produkcyjnym. Jako kryterium optymalizacji rozważano minimalizację kosztów produkcji oraz ewentualnych kar związanych z niepełną realizacją zamówień.
10
PL
W artykule przedstawiono przykład warstwowego systemu zarządzania i kontroli procesu produkcyjnego zaimplementowanego w zakładzie produkującym wyroby metalowe. System łączy nowoczesne rozwiązania branży informatycznej, automatyki i metrologii. Procedury pomiarowe, wymagane na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych, wykonywane są zgodnie z pobranym z serwera algorytmem danego fragmentu procesu technologicznego, a wyniki pomiarów, wykonywanych przy pomocy cyfrowych przyrządów pomiarowych, przez łącza komunikacyjne przesyłane są do sterownika PLC. Bazując na serwerach OPC są następnie przesyłane i gromadzone w systemach baz danych na komputerach klasy PC. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne zarządzanie, sterowanie i prowadzenie kontroli nad procesem produkcji, szybką implementację zmian procesu oraz automatyczną i ciągłą kontrolę jakości produktu. W artykule opisano zastosowane sposoby wymiany danych sterujących i pomiarowych, strukturę logiczną opartą o serwery OPC, protokoły komunikacyjne poszczególnych warstw oraz zastosowane rozwiązania sprzętowe i programowe systemu.
EN
The paper presents the layered system management and control of the production process implemented in manufactory manufactory. It combines modern information technology, control and metrology solutions. Measurement procedures, required for each production stages, are performed in accordance with the algorithms taken from the server. The measurements, performed by digital measuring instruments, are sent to the PLC through a serial interfaces. Next, based on the OPC server are transmitted and stored in database systems on PC. Such solution allows to manage, control and maintain control of the production process, quickly implement changes to the process and automatic monitoring the product quality. Paper describes the mechanisms used to exchange controls and measurement data, logical structure of management system based on OPC servers, communication protocols of each layer and used hardware and software.
PL
W artykule przedstawiono dwie metody międzykomórkowego sterowania produkcją według stanów zapasów magazynowych: maksimum-minimum oraz stanu zamówieniowego. Metody te różnią się sposobem kontroli stanu zapasów magazynowych i sposobem wystawiania zamówień na dostawę nowych elementów. W obu metodach dodatkowo zaimplementowano możliwość generowania zapotrzebowania zgodnie z metodą MRP. Celem było wskazanie sposobu sterowania zapasami produkcji cechującego się niższymi kosztami magazynowania.
EN
The article presents two methods of intracellular production stocks’ controlling: a maximum-minimum and the state ordering. These methods differ from each other in inventory control and the issue of procurement of new items. In both methods, the possibility of generating additional demand in accordance with MRP method is implemented. The aim was to show the production inventory control method which is characterized by a lower cost storage.
13
Content available Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych
PL
W artykule omówiono stan normalizacji w zakresie wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Podjęto zagadnienia wspólne dla wszystkich kategorii wyrobów i systemów opisanych w serii norm PN-EN 1504. Przedstawiono zadania producenta materiałów i systemów do napraw konstrukcji betonowych przed wprowadzeniem wyrobu na rynek budowlany. Omówiono takie zagadnienia, jak wstępne badania typu, zakładową kontrolę produkcji, systemy oceny zgodności oraz deklarację zgodności i oznakowanie wyrobu znakiem CE.
EN
State of normalization in the area of products and systems for protection and repair of concrete structures is presented in the paper. In the present part 1 of the paper problems common for all categories of products and systems described in series of standards PN-EN 1504 are discussed. Duties of producers of materials and systems for protection and repair of concrete structures before bringing product on the building market are presented. Such a problems as initial type testing, factory production control, evaluation of conformity systems as well as declaration of conformity and CE marking of the product are discussed in the paper.
PL
Zgodnie z wymaganiami współczesnego rynku małe i średnie przedsiębiorstwa muszą oferować szeroką gamę wyrobów dostosowanych do specyficznych i indywidualnych wymagań klienta. Prowadzi to do konieczności jednostkowej produkcji wyrobów konfigurowalnych w bardzo krótkich cyklach wytwarzania. Proponowanym rozwiązaniem jest integracja systemów klasy MES i ERP. Powyższy artykuł przedstawia studium przypadku implementacji zintegrowanego rozwiązania sterowania produkcją bezodpadową rolet zewnętrznych. Obejmuje zagadnienia przygotowania danych dla sytemu informatycznego, operacyjne planowanie produkcji, sterowanie bezpośrednie linią produkcyjną oraz nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego. Przedstawione zagadnienia są rozwiazaniem w prototypowej produkcji w realnym przedsiębiorstwie produkcyjnym średniej wielkości.
EN
According to requirements of the contemporary market the SME's must offer the wide range of products adapted for individual requirements of the customer. This leads to manufacture in very short cycles and to the necessity of the individual production of configurable products. The proposed solution is the integration of MES and ERP systems. This article presents the case study of implementation an integrated solution to non-waste manufacturing of roller shutters. It covers preparation of data for information system, confirming orders in the B2B system, operational planning, direct control and monitoring of manufacturing process. The presented solution is used in the prototype production in the SME.
PL
Autorzy artykułu prezentują koncepcję wydzielenia strumieni produkcyjnych, jako metody usprawnienia przepływu materiałów. Sprawny przepływ materiałów odgrywa kluczową rolę w działalności współczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego na rynku o zaostrzającej się konkurencyjności i rosnących oczekiwaniach klientów. Ze względu na rosnące wymagania klientów, w tym konieczność terminowej realizacji zamówień przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów, odpowiednia organizacja procesu przepływu materiałów w przedsiębiorstwie, mają bardzo duże znaczenie. Zamierzeniem autorów jest przedstawienie koncepcji wydzielenia strumieni materiałowych ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych etapów projektowych. W pracy zebrane i omówione zostały problemy mogące utrudnić lub uniemożliwić wydzielenie strumieni pozwalających na efektywny przepływ materiałów w przedsiębiorstwie. Praca zawiera również przykładowe analizy niezbędne do zorganizowania przepływu materiałów w wydzielonych strumieniach. Jednym z elementów pracy jest również przedstawienie cech jakie musi posiadać proces przepływu materiałów, by możliwe było wdrożenie koncepcji. Ideą omawianego rozwiązania jest doprowadzenie, w wyniku analizy pojedynczych strumieni produkcyjny, do powstania grup strumieni o wysokim podobieństwie, korzystających z tych samych zasobów. W przypadku zrealizowania tego zadania możliwa jest alokacja posiadanych środków w postaci maszyn do realizacji wybranych strumieni, umożliwiając ograniczenie istniejącej na pojedynczych stanowiskach zmienności produkcji, a przez to ułatwienie realizacji zadań planistycznych oraz sterujących.
EN
The authors present the concept of separating the production streams as a method of improving the flow of materials. Smooth flow of materials plays a key role in the activities of modern manufacturing company operating in a market with intensifying competition and rising customer expectations. Due to growing customer requirements including the need for timely execution of orders and simultaneously cost minimizing, the appropriate organization of material flow processes in an enterprise is very important. The intention of the authors is to present the concept of separation of material streams with a particular focus on stages of design. The study collected and discussed problems that may hinder or prevent the separation of streams allowing for efficient flow of materials in the company. The study also includes examples of analysis necessary to organize the material flow in separate streams. One element of the work is a presentation of features that must have a process of material flow, to make it possible to implement the concept. The idea of presented solution is to bring as a result of the analysis of individual production streams, to form a group of streams with a high similarity, using the same resources. In case of accomplishment of this task it is possible to allocate of available resources in the form of machinery for the implementation of selected streams, allowing to restrict the variability of production on single posts, and thus to facilitate the tasks of planning and contro.
PL
W artykule przedstawiono metodę nadążnego sterowania produkcją, którą można wykorzystać do harmonogramowania procesów produkcji powtarzalnej. Omówiono algorytm nadążnego harmonogramowania produkcji, który jest przeznaczony do bieżącej generacji planów wykonawczych danej komórki systemu produkcyjnego, w taki sposób, by nadążały one za operacyjnymi planami produkcji pochodzącymi z jednostki koordynacyjnej systemu. Opracowywano symulacyjny modelu procesu produkcji powtarzalnej. Do symulacji wykorzystano środowisko ProModel firmy PROMODEL Corporation.
EN
In the paper the follow-up production control as a method of repetitive production scheduling is presented. A short description of the follow-up scheduling algorithm is given. The follow-up scheduling algorithm is designed to current generation of work cell executive plans which follow operational production plans coming from coordination unit. A simulation model of the repetitive production process was developed. The simulation software ProModel of PROMODEL Corporation is used and a short description of simulation model in ProModel software is given.
17
Content available remote Simulation and emulation of manufacturing systems behaviour
EN
Current manufacturing systems must operate under resource constraints. Simulation can help to improve the operation of such manufacturing systems. This paper describes the principles of computer simulation and emulation used for the modelling of behaviour of real production systems. Simulation as the technology of 21. Century is used for the analysis of dynamics of manufacturing system. Emulation approach is used for the analysis of a control system and control rules used for the control of a real manufacturing system. The evolution principles and algorithms were used by the optimization of manufacturing system performance. Especially Genetic Algorithms (GA) were used to optimize the parameters of manufacturing system. The paper presents the comparison of results gained trough classical optimization algorithms and GA.
EN
Realization concept of manufacturing system configuration management in order production is offered. This concept provides dramatically increase of the efficiency of the manufacturing system by means of configuration management in areas like technical and organizational requirements.
PL
Sieć powiązań pomiędzy grupą producentów węgla energetycznego i odbiorców produktów handlowych umożliwia wariantową konfigurację planów produkcyjnych poszczególnych kopalń dla wybranych odbiorców tak, aby spełnić warunki ogólnej umowy. Parametrami sterującymi w takim systemie są gęstości rozdziału w poszczególnych procesach wzbogacania oraz proporcje składników tworzących mieszanki energetyczne. Optymalizacja systemu polega na takim doborze parametrów rozdziału, aby maksymalizować efekty produkcyjne według przyjętego kryterium ekonomicznego (np. wartości lub ilości poszczególnych produktów). Przedstawiono zastosowanie modeli symulacyjnych układów technologicznych, sieci powiązań oraz ekonomicznych kryteriów produkcji do analizy całego systemu. Wyniki symulacji wskazują na możliwość uzyskania dodatkowych efektów ekonomicznych w wysokości od kilku do kilkunastu procent w stosunku do zwykle osiąganych w praktyce.
EN
A simulation analysis of production of several coal preparation plants for several clients of steam coal blends and clients of coal concentrates has been presented. The aim of simulation was to find the best combination of washed and unwashed fine coal in each plant and best proportion of products sent to each client. The criterion of optimization was the maximum overall tonnage of concentrates of required quality at the constant overall tonnage of the blend. The parameters of the simulation model for each plant were: tonnage of raw fines, washability characteristic, separation density of the fines washing process, desired ash contents in the blend and in concentrates. The simulation analysis showed the extreme character of the production process and demonstrated that it is possible to find the optimum way of production which can result in increase of the concentrate tonnage by 10-18%.
PL
Omówiono problem ustalania wartości wstępnego odchylenia standardowego, potrzebnej do oceny zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie. Nawiązano do warunku zawartego w normie PN-EN 206-1.
EN
The problem of establishing the value of the preliminary standard deviation was talked over, the necessary to the opinion of the conformity endurance concrete on the grip. It was linked to the contained condition in the norm PN-EN 206-1.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.