Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preheating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Wear resistant welds are used in many industries when it is necessary to protect machine components and structures against wear caused by operating conditions. Often the main parameter determining the usefulness of these welds is high hardness reaching about 60 HRC. In many cases, after the surfacing process, a mesh of cracks is formed in the surface layer, which can affect the durability of the hard-wearing layers used. The paper presents the analysis of the influence of preheating up to 400 °C on the properties of welds and its effect on the number of cracks in the surface layer. The use of preheating allowed to reduce the number of cracks in the padding weld to 1. The optimum heating temperature was 200 °C, for which the number of cracks have been reduced and the lowest wear was recorded.
PL
Napoiny trudnościeralne są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, gdy zachodzi konieczność ochrony elementów maszyn i konstrukcji przed zużyciem wywołanym warunkami eksploatacji. Często głównym parametrem określającym przydatność tych napoin jest wysoka twardość sięgająca ok. 60 HRC. W wielu przypadkach po procesie napawania powstaje w warstwie wierzchniej siatka pęknięć, która może wpływać na trwałość stosowanych warstw trudnościeralnych. W pracy przedstawiono analizę wpływu podgrzewania wstępnego do 400 °C na właściwości napoin oraz jego wpływu na ilość pęknięć w warstwie wierzchniej. Zastosowanie podgrzewania wstępnego pozwoliło zredukować ilość pęknięć w napoinie do 1. Optymalną temperaturą podgrzewania było 200 °C, dla której zanotowano zmniejszenie ilości pęknięć oraz najmniejsze zużycie.
EN
Thermal barrier coating (TBC) with Al2O3 and 8YSZ as topcoat constituents has been developed. The commercially available 8YSZ (80% wt.), Al2O3 (17 and 19% wt.) and multiwall carbon nanotubes (MWCNT) (3% and 1% wt.) were plasma sprayed to produce composite coatings. A stress relaxation technique using a slow-speed diamond cutter has been used to relax the strain and determine the through-thickness residual stress in the coatings. A 3D finite element model was developed, the model was experimentally validated, and the model was used to establish a relationship between applied stress and relaxed strain. The addition of alumina increased the compressive residual stress on the surface of the coating by 42%, the addition of 1% MWCNT had a negligible effect on the residual stress on the coating surface. The further addition of MWCNT (3% wt.) resulted in tensile residual stress in the coating as a result of MWCNT agglomeration.
EN
The need for alternative fuel instead of conventional fossil fuels (diesel or gasoline) has recently increased for several reasons, including the expected shortage of petroleum fossil fuels and the production of pollution by transportation. Consequently, researchers are interested in finding new alternative fuels. At present, the number of studies on biodiesel as a compression ignition engine fuel has increased. Current studies are mainly concerned with studying the use of exhaust gas temperature to preheat biodiesel fuel before it enters the combustion chamber. A heat exchanger is designed to increase the temperature of the biodiesel fuel prior to the combustion process. The performance characteristics of diesel engines and the emission of pollutants resulting from this modification were investigated under different operating conditions, including different engine loads and speeds. The results showed clear improvements in engine performance, including improved output power, specific fuel consumption and pollutant emissions. The engine power and specific fuel consumption improvements as a result of preheating reached up to 1.3% and 8.27%, respectively. Pollutant emission also decreased obviously, with carbon monoxide and hydrocarbon emission decreases of 12.95% and 12.85%, respectively. However, the emission of nitrogen oxides increased by 4.39%.
PL
W artykule opisano metodykę zgrzewania elektrooporowego w ujemnych temperaturach otoczenia, polegającą na ustaleniu parametrów wstępnego nagrzewania poprzez zastosowanie obniżonego napięcia zgrzewania w określonym czasie. Celem tego działania było uzyskanie dodatniej temperatury kształtki i rury, tak aby można było rozpocząć właściwy proces zgrzewania. Opracowaną metodykę zweryfikowano doświadczalnie.
EN
The paper describes the developed method of electrofusion welding in sub-zero ambient temperatures, consisting of the setting of preheating parameters taken by applying a reduced welding voltage at a given time. This process was supposed to cause positive temperature of the fitting and the pipe so that the proper welding process could be started. The developed methodology was verified experimentally.
5
Content available remote Effect of Preheating on the Structure and Mechanical Properties of Steel S1300QL
EN
The use of advanced structural materials entails the necessity of adapting typical welding processes to special requirements resulting from the limited weldability of new materials, often tied to their complex chemical composition or unique mechanical properties obtained in technological processes used in the production of steels and alloys. An example of steel characterised by limited weldability is steel having a guaranteed yield point of 1300 MPa, where such high strength is obtained by adding slight amounts of carbide-forming elements and using complex heat treatment processes. As a result, not only a heat input accompanying the process of welding but also any additional procedures connected with the pre-weld preparation of edges or preheating could adversely affect the above-named properties. The tests described in the article involved the simulation of preheating combined with various cooling conditions. The tests enabled the identification of a permissible temperature, at which no unfavourable changes took place as well as the determination of critical temperatures, the exceeding of which could significantly alter mechanical properties.
PL
Zastosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych niesie za sobą konieczność dostosowania typowych procesów spawalniczych do specjalnych wymagań wynikających z ograniczonej spawalności wykorzystywanych materiałów. Wynika to nierzadko ze złożonego składu chemicznego lub unikatowych właściwości mechanicznych uzyskiwanych w procesach technologicznych wytwarzania stali i stopów. Przykładem takiej stali jest stal o gwarantowanej granicy plastyczności 1300 MPa, gdzie wysoką wytrzymałość uzyskuje się przez dodatek niewielkich ilości pierwiastków węglikotwórczych i złożonych procesów obróbki cieplnej. Powoduje to, że nie tylko wprowadzenie ciepła podczas spawania może spowodować zmniejszenie tych właściwości, ale i wszelkie zabiegi dodatkowe związane z przygotowaniem brzegów do spawania czy proces podgrzewania wstępnego. W badaniach przeprowadzono proces symulowanego podgrzewania wstępnego przy zastosowaniu różnych warunków chłodzenia. Pozwoliło to określić dopuszczalną temperaturę, przy której nie zachodzą istotne zmiany, jak również temperatury krytyczne, powyżej których następuje istotna zmiana właściwości mechanicznych.
PL
Artykuł obejmuje przegląd i ocenę dostępnych metod wstępnego nagrzewania narzędzi kuźniczych. Następnie zawiera kompleksową analizę zmian temperatury, jakie zachodzą na powierzchni i bezpośrednio pod powierzchnią matryc kuźniczych podczas wstępnego ich nagrzewania. Dla wybranej metody grzania wstępnego materiałem wsadowym opracowano szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu i czasu nagrzewania wkładek matrycowych. Przygotowano również szczegółowe wytyczne grzania narzędzi na dwóch wybranych prasach.
EN
This article contains an overview of available preheating methods which are commonly used in hot forging processes. Then a comprehensive analysis of the temperature changes that occur on the surface and directly below the surface of the forging die was carried out during the preheating process. The temperature measurement was performed with fast thermal camera and a thermocouple inserted inside the tool. The temperature was measured in traditional preheating process, and its value after preheating was about 200ºC, which can be acceptable, however this process was improper, because of possibility of tempering surface layer of forging tool. That’s why new method of preheating tools in contact with heated billets was developed and detailed instructions for time and layout of billets were prepared. The tool temperature was measured also after application of new method presented in this manuscript, and it reached over 200ºC after two preheating cycles. After three cycles of preheating also good results obtained because temperature in surface layer was about 260ºC. In conclusion, method proposed by authors obtained good result, is quite efficient and prevents from tempering of forging tools. Finally, two pre-heating instructions were prepared, for the Massey 2500T press and the Massey 1300T press, which are attached at the end of the manuscript.
EN
In the paper, the regeneration process of the material in grade C45 using the MAG welding was analysed. The effect of preheating on the properties of the regenerated layers was determined. Preheating technology was used to facilitate the process of regeneration and minimize the risk of imperfections. The use of numerical methods allows one to observe the direction of changes in the properties, structures and emerging stresses and accompanying strains of the elements depending on the temperature applied for preheating. Modeling of the stress state in the element made of medium carbon steel during the regeneration process was performed on original software based on the finite element method. The implemented numerical model consists of three basic elements – thermal phenomena, mechanical phenomena and phase transformations in the solid state. The performed numerical analysis made determining the optimum heating conditions possible, so that the material in the area of joint didn’t show tendency to create structural notches associated with the stress state.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu podgrzewania wstępnego na właściwości mechaniczne złącza spawanego stali X10CrAlSi13. Badaniu poddano dwa złącza oznaczone jako: P1 i P2, gdzie odpowiednio: nie zastosowano i zastosowano podgrzewanie wstępne. Analiza porównawcza złączy obejmowała badania właściwości mechanicznych, które obejmowały: statyczną próbę rozciągania, pomiar twardości, próbę udarności oraz próbę gięcia. Badania właściwości mechanicznych uzupełniono badaniami makroskopowymi. Dodatkowo została oceniona zasadność stosowania spoiw austenitycznych do spawania tej klasy stali. Wskazano również dalsze kierunki badań nad chromowymi stalami ferrytycznymi.
EN
The paper presents influence of preheat temperature on mechanical properties of steel X10CrAlSi13 welded joints. Research also includes macrography with evaluation of grain growth and an angle bend test along with assessment of plasticity properties. Additionally austenitic welding consumables were validated in terms of forming weld joint with appropriate properties. Finally study provides guidance for further research on X10CrAlSi13 welded joints.
9
Content available remote Wybrane aspekty napraw odlewów korpusów urządzeń energetycznych
PL
Praca przedstawia analizę sposobu usuwania wad odlewniczych i wpływ wstępnego podgrzewania na jakość napawania drutem proszkowym. W artykule została przedstawiona charakterystyka ogólna materiałów używanych na odlewy korpusów ze wskazaniem na skład chemiczny oraz podstawowe właściwości mechaniczne. Wymieniono także główne cechy jakimi powinny się charakteryzować materiały użyte na odlewy oraz omówiono zabiegi obróbki cieplnej mającej wpływ na jakość naprawianych powierzchni z szczególnym uwzględnieniem zagadnień podgrzewania przed pracami naprawczymi -regeneracyjnymi. Omówiono wady powstałe w procesie odlewania jak i zasygnalizowano niezgodności spawalnicze mogące powstać w trakcie prac spawalniczych. Wymienione zostały występujące wady, przyczyny ich występowania jak i sposoby, dzięki którym można ich uniknąć. Część pracy została poświęcona praktycznym zagadnieniom napraw odlewów. Omówiono główne czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem prac spawalniczych mających istotne znaczenie na jakość prowadzonych prac. Opisano doświadczenia w zakresie żłobienia palnikiem propanowo-tlenowym wad odlewniczych w połączeniu z napawaniem powstałych ubytków przy wykorzystaniu drutu proszkowego i konsekwencji braku zastosowania podgrzewania przed żłobieniem.
EN
The paper presents an analysis of how to remove casting defects and the influence of preheating on the quality of welding flux cored wire. This article presents the general characteristics of the materials used for casting bodies with an indication of the chemical composition and the basic mechanical properties. Also highlights the main features of which should be characterized by the materials used for casting and heat treatment procedures discussed having an impact on the quality of the repaired area with particular emphasis on the heating before repair work. Defects which are discussed in the process of casting and welding signaled discrepancies that may arise during welding. These defects are present, their causes, and ways in which they can be avoided. Part of the work has been devoted to practical issues casting repairs. These are the main preparatory activities before welding which are important to the quality of the work. Experiments are described in terms of gouging torch propane-oxygen casting defects in conjunction with the resulting loss hardfacing using flux-cored wire and the consequences of non-application of heating before gouging.
EN
The virgin olive oils (EVOOs) obtained with fast preheating of the olive paste after crushing combined or not with different malaxation periods were studied by means of multivariate statistical elaboration in order to find correlations between the chemical data and the sensory attributes and oxidative stability during a storage period of 12 months. Principal Component Analysis showed that a VOO with high content of simple phenolics compared to the complex phenolics is an oil which has been subjected to oxidation, for instance due to the storage or excessive heat. Based on these results, a new chemical index of 'normalized tyrosols' calculated as the ratio between the sum of concentration of 3,4-dihydroxyphenylethanol (3,4-DHPEA) and 4-hydroxyphenylethanol (p-HPEA) and the sum of total phenols (determined with HPLC) was proposed for the first time. This index is highly positively correlated to primary oxidation (r=0.6941) and inversely related to the oxidative stability (r=-0.6025). In addition, the normalized tyrosols are a good marker of sensory defects of EVOOs.
PL
Badano oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia (EVOOs) otrzymaną przy szybkim ogrzewaniu masy oliwkowej po rozcieraniu połączonym lub nie z różnym czasem mieszania, za pomocą wielowymiarowego opracowania statystycznego, w celu znalezienia korelacji między danymi chemicznymi a cechami smakowymi oraz odpornością na utlenianie podczas przechowywania przez 12 miesięcy. Analiza głównych składowych wykazała, że VOO z dużą zawartością prostych związków fenolowych, w porównaniu ze złożonymi związkami fenolowymi, jest oliwą podatną na utlenianie, np. podczas długotrwałego przechowywania lub przy nadmiernym ogrzewaniu. Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowano znormalizowany indeks tyrozolowy, obliczony jako stosunek sumy stężenia 3,4-dihydroksyfenyloetanolu i 4-hydroksyfenyloetanolu oraz sumy wszystkich fenoli (oznaczonych za pomocą HPLC). Ten indeks jest wprost proporcjonalny do pierwotnego utleniania (r=0,6941) i odwrotnie proporcjonalny do odporności na utlenianie (r=-0,6025). Znormalizowany indeks tyrozolowy jest dobrym wskaźnikiem wad senso­rowych EVOOs.
11
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, dotyczących spawania miedzi bez podgrzewania wstępnego złączy doczołowych metodą MIG w odmianie SpeedPuls w pozycji PA. Omówiono spawalność miedzi, możliwość jej spawania bez podgrzewania wstępnego oraz wydajność spawania, geometrię i budowę makrostrukturalną uzyskanych spoin.
EN
This paper presents the results of experimental studies devoted to copper MIG (SpeedPuls) welding in PA position without preheating. The article discussed the weldability of copper, possibility and performance of copper GMA welding without preheating. The geometry and macro-structure of obtained welds has been described.
12
Content available remote Spawalność i wybrane właściwości złączy stali ulepszanych cieplnie
PL
W artykule przedstawiono trudności występujące przy spawaniu stali wysokowytrzymałych ulepszanych cieplnie. Omówiono problem stosowania odpowiedniego równania do wyznaczenia wartości równoważnika węgla. Przedstawiono różne metody wyznaczenia temperatury wstępnego podgrzewania w zależności od warunków spawania, w celu uniknięcia pęknięć zimnych oraz uzyskania złącza o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. Oceniono plastyczność złączy spawanych niskimi parametrami bez podgrzewania wstępnego na podstawie badania udarności.
EN
This article describes the problems of welding high strength steel. One of the problem is using correct formula to calculate the carbon equivalent. This paper presents different methods of calculating necessary preheating temperature dependent on welding parameters. Preheating temperature is important in order to avoid cold cracking. The mechanical properties of joints weld without preheating temperature was rated.
13
Content available remote Poprawa efektywności wybranych procesów termicznych
PL
W artykule przedstawiono propozycje firmy Linde pozwalające w znaczący sposób zoptymalizować procesy termiczne powszechnie stosowane w produkcji spawalniczej. Opisane rozwiązania dotyczą procesów, takich jak cięcie, prostowanie płomieniowe i podgrzewanie. Poprawę efektywności procesów termicznych będących tematem artykułu, uzyskuje się przez odpowiednie połączenia trzech elementów, jakimi są wiedza, narzędzie (palnik) i acetylen jako gaz palny. Tekst zawiera parametry z wdrożeń przemysłowych, co pozwala ocenić skuteczność proponowanych rozwiązań.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zgrzewania wibracyjnego poliamidu PA66 GF30 z zastosowaniem podgrzewania wstępnego gorącym powietrzem. Dla porównania przedstawiono również wyniki badań zgrzewania bez wstępnego podgrzewania. Oceny jakości złączy dokonano w oparciu o wyniki badań mikroskopowych prowadzonych na mikroskopie świetlnym w świetle odbitym oraz o wyniki badań wytrzymałości połączeń w statycznej próbie rozciągania. W oparciu o wyniki badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (Different Scanning Calorimetry DSC), określono wpływ podgrzewania wstępnego na temperaturę topnienia oraz zawartość fazy krystalicznej w zgrzeinach złączy oraz w materiale podstawowym.
EN
Results of vibration welding of polyamide PA66 GF30 with the use of pre-heating of hot air are presented in this paper. For the comparison, results of vibration welding without pre-heating are also presented. The quality assessment of joints was done on the basis of microscopic examination carried out by means of an optical microscope in reflected light as well as testing of joints strength in the static tensile test. On the basis of results from the Different Scanning Calorimetry (DSC), the influence of pre-heating on the melting temperature and the content of the crystal phase in the base material and the material of welds was determinate.
PL
Wykonano próby podgrzewania kilku gatunków stali do różnych wartości temperatury, mające na celu określenie skuteczności i wydajności ww. paliw gazowych oraz rozpoznanie ich potencjalnie szkodliwych skutków dla właściwości materiału. Badano możliwość wykorzystania poszczególnych gazów do ogrzewania, suszenia i podgrzewania wstępnego. Omówiono wpływ gazów na tworzenie się wody kondensacyjnej na powierzchni podgrzewanych elementów i w konsekwencji na ich korozję. Najlepszym gazem okazał się acetylen. Badania właściwości mechanicznych oraz próba twardości wykazały, że podgrzewanie nie powoduje szkodliwych skutków dla obrabianych materiałów, a zwłaszcza kruchości wodorowej. Stwierdzono, że podgrzewanie wstępne jest procesem niezbędnym w przetwórstwie stali konstrukcyjnych o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości.
EN
The paper presents results of tests of several kinds of steels heating to various temperatures, to determine the effectiveness and efficiency of acetylene, propane and methane flame as gaseous fuels and to identify their potentially harmful effects on the properties of the material. Investigated the possibility of using different gases for heating, drying and preheating. The influence of various gases on the formation of condensation water on the surface of heated elements, and consequently on their corrosion. The most preferred gas was acetylene. The study of the mechanical properties and hardness test showed that the heating does not cause the expected adverse effects on treated materials, particularly hydrogen embrittlement. It was found that pre-heating is necessary in the manufacturing process strengthen structural steels and high strength steels.
PL
Na podstawie badań doświadczalnych opracowano zależność określającą wpływ temperatury wstępnej obróbki cieplnej oraz prędkości prasowania na skuteczność wyciskania cieczy z paszowego surowca rybnego. Analiza wykazała, że obróbka cieplna znacząco wpływa na stopień odciśnięcia cieczy. Natomiast stwierdzony nieznaczny wpływ prędkości prasowania okazał się korzystny, gdyż pozwala zastąpić prasowanie jednostajne prasowaniem przerywanym, charakteryzującym się mniejszą energochłonnością operacji dzięki relaksacji naprężeń w surowcu.
EN
In order to determine the impact of thermal treatment on effectiveness 0 fish raw material dewatering during squeezing, the tests were made in whici samples of fish raw material heated to different temperatures were pressec Operation effectiveness was determined for dry mass of material. On basi of obtained results, a relationship between dry mass and preliminary treat ment temperature of material and squeezing speed was elaborated.
PL
Przedstawiono wyniki badań zgrzewania wibracyjnego poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, typu PA66 GF30, z zastosowaniem podgrzewania wstępnego przed procesem zgrzewania. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu nagrzania tworzywa na powierzchniach próbek zgrzewanych za pomocą gorącego powietrza na przebieg procesu zgrzewania oraz na jakość złączy. Wyniki badań porównano z wynikami badań procesu zgrzewania bez podgrzewania wstępnego. Ocenę jakości złączy przeprowadzono w oparciu o badania mikroskopowe oraz statyczną próbę rozciągania. Na podstawie analizy przebiegów parametrów zgrzewania rejestrowanych przyrządem VibRecord określono wpływ podgrzewania wstępnego na przebieg procesu zgrzewania oraz tworzenie się połączenia zgrzewanego. Stwierdzono, że zastosowanie podgrzewania wstępnego wpływa korzystnie na budowę obszaru zgrzewania oraz sposób układania się włókien szklanych w zgrzeinie. Uzyskane złącza charakteryzują się wyższą wytrzymałością mechaniczną. Utworzona w efekcie zgrzewania plastyczna wypływka poprawia estetykę złączy.
EN
It has been presented the test results of vibration welding of glass fibre reinforced polyamide of the PA66 GF30 type with application of preheating before welding. The purpose of the investigation was to determine the influence of heating of the plastic at the surface of specimens welded by means of hot air on the welding process course and the joints quality. The test results were compared to those obtained without preheating. The joints quality was assessed on the basis of microscopic examination and static tensile tests. On the grounds of the analysis of welding parameters course recorded by the VibRecord device it was determined the influence of preheating on the process course and on the joint formation. It was found that preheating produces a favourable effect on the structure of the welding area and on the way of spreading out of glass fibres. The joints are characterized by higher mechanical strength. The plastic flash formed during welding improves the aesthetic qualities of the joints.
PL
W pracy przedstawiono uogólnione wyniki badań technologii wykonywania połączeń wciskanych z podgrzewaną częścią obejmującą i z wykonanym na niej regularnym mikroreliefem oraz ze schładzaną częścią obejmowaną. Wyniki przedstawiono w postaci uogólnionych nomogramów, umożliwiających dobór parametrów technologicznych w zależności od badanych, zmiennych parametrów procesu.
19
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o wcześniej wykonane badania eksperymentalne w celu wyboru racjonalnych parametrów technologicznych procesu wciskania wspomaganego termicznie zapewniającego minimalną energochłonność przy spełnieniu wymagań jakościowych.
PL
Przeprowadzono próby podgrzewania kilku gatunków stali do różnych wartości temperatury, mające na celu określenie skuteczności i wydajności ww. paliw gazowych oraz rozpoznanie ich potencjalnie szkodliwych skutków dla własności materiału. Badano możliwość wykorzystania poszczególnych gazów do ogrzewania, suszenia i podgrzewania wstępnego. Omówiono wpływ poszczególnych gazów na tworzenie się wody kondensacyjnej na powierzchni podgrzewanych elementów i w konsekwencji na ich korozję. Najbardziej korzystnym gazem okazał się acetylen. Badania własności mechanicznych oraz próba twardości wykazały, że podgrzewanie nie powoduje przewidywanych szkodliwych skutków dla obrabianych materiałów, a zwłaszcza kruchości wodorowej. Stwierdzono, że podgrzewanie wstępne jest procesem niezbędnym w przetwórstwie stali konstrukcyjnych o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości.
EN
It was carried out the preheating tests for several grades of steel, up to different temperatures, aimed at the determination of effectiveness and heating capacity of the above mentioned fuel gases and at the discovery of their potential harmful effects on material properties. It was investigated the possibility of making use of the individual gases for heating, drying and preheating. In the paper, it has been discussed the influence of each of the gases on generation of condensation water over the heated elements surface and in consequence on its corrosion. It has appeared that the most advantageous fuel gas is acetylene. Mechanical and hardness tests have shown that preheating does not give rise to any harmful effects forecasted for workpieces, and especially to hydrogen embrittlement. It has been found that preheating is an indispensable treatment in processing of high- and higher-strength constructional steels.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.