Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 137

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagospodarowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przedstawiono współczesne problemy rynku opakowań z tworzyw sztucznych, wynikające ze zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzającym nowe podejście do gospodarki materiałami polimerowymi na każdym etapie ich cyklu życia. Opisano ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ, ang. Circular Economy) oraz rolę opakowań zrównoważonych w tym systemie. Przedstawiono najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań polimerowych w aspekcie ograniczenia powstawania odpadów i przydatności opakowań do odzysku na drodze recyklingu materiałowego. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych ujęte w koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym może wkrótce stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej.
EN
The article presents contemporary problems on the plastic packaging market, resulting from changes in the legislation of the European Union, introducing a new approach to the management of polymer materials at every stage of the life cycle. The idea of a Circular Economy (CE) has been described and issues related to packaging materials. Presented are the most important principles of eco-design of polymer packaging, in the aspect of reducing the formation of packaging waste and the suitability of packaging for recovery through material recycling. The eco-design of plastic packaging included in the Circular Economy concept may soon become a significant competitive advantage in the packaging industry.
PL
Na temat retencjonowania powiedziano już prawie wszystko. Wiemy, że to potrzebne i możliwe, że opłaca się. Deszczówkę „zbierają" miasta i miasteczka, duże osiedla i małe domki. Utworzono specjalne fundusze, spodziewamy się dotacji. Politycy dali już stosowne „błogosławieństwa". Zatem – jest nie za dobrze, ale będzie wspaniale. Czy na pewno?
PL
Przekształcenia tkanki terenów zurbanizowanych, wzrost miejskiej populacji oraz zyskujący na znaczeniu transport samochodowy towarów sprawiły, że obecnie w centrach miast znajduje się wiele nieużytkowanych terenów. Są to m.in. niepotrzebne już bocznice kolejowe lub całe węzły przeładunkowe, obszary poprzemysłowe i powojskowe czy choćby dawne lotniska. Te wolne przestrzenie, często przez lata niefunkcjonujące i zamknięte dla użytkowników, stać się mogą ostoją dla dzikiej przyrody w mieście, a w przyszłości zostać przekształconymi w tereny parkowe.
PL
W artykule przedstawiono rozwój działań naprawczych w zakresie działalności wydobywczej: od sozologii, poprzez rekultywację, aż do rewitalizacji. Pokazano jak na przestrzeni 100 lat Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, którego podstawowym zakresem działalności naukowo-badawczej i kształcenia było górnictwo, wzbogaca zakres o dyscypliny naukowe niezbędne dla uczynienia eksploatacji kopalin bardziej „przyjaznej” dla środowiska i społeczeństwa. Zwrócono uwagę na dominację pojęcia „rewitalizacja” zawierającego w swoim zakresie rekultywację, ale rozumianego jako ożywienie społeczno-gospodarcze terenów zdegradowanych. Z takiego rozumienia rewitalizacji wynika nie tylko potrzeba pracy w interdyscyplinarnym zespole fachowców, ale także zaangażowania różnych interesariuszy na etapie realizacji. W artykule przedstawiono zagadnienia, którymi zajmuje się WGiG w zakresie rewitalizacji, a także wybrane prace badawcze i projektowe z ostatnich 10 lat. Podkreślono ciągłe dążenie do rozwijania warsztatu badawczego poprzez szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
EN
The article presents the development of restoration actions in the mining industry: from sozology, through reclamation to revitalization. It has been shown how over the last 100 years the Faculty of Mining and Geoengineering, whose basic scope of scientific and research activity and education was mining, enriches this scope with scientific disciplines necessary to make the exploitation of minerals more “friendly” for environment and society. Attention was paid to the dominance of the concept of “revitalization” containing within its scope reclamation, but understood as the socio-economic recovery of degraded areas. This understanding of revitalization not only implies the need to work in an interdisciplinary team of professionals, but also to involve various stakeholders at the implementation stage. The article presents issues that Faculty of Mining and Geoengineering deals with in the field of revitalization, as well as selected research and design works from the last 10 years. The constant desire to develop the research workshop through broad cooperation with the socio-economic environment as well as national and international institutions was emphasized
PL
Stare, pełne drzew cmentarze mają dużo tajemniczego wdzięuj. czy przetrwaja zalew nowoczesności? czy nadal traktujemy je jak miejsca sakralne? O cmentarzach warto myśłeć jak o parkach, w których piekne drzewa buduja nastrój dostojeństwa i powagi, a mniejsze rośliny towarzyszące mogiłom dodaja kolorytu.
PL
W ostatnim czasie pojawiają się różne pomysły na zwiększenie aktywności w lokalnych społecznościach. Celowi temu służy umożliwienie realizacji przez samorządy lokalne zadań w przestrzeni publicznej bezpośrednio wskazywanych przez mieszkańców. Zamierzenia te mogą oczywiści obejmować również zróżnicowane formy zagospodarowania zieleni.
EN
In this chapter optimal utilization of natural gas from shale gas formations is investigated. Direct conversion to power using CHP plants with gas engines, gas turbines and microturbines is analyzed, including the evaluation of the economic effectiveness of this solution by considering CAPEX, CO2 emissions quotas, and electricity certificates. The possibility of the development of the new gas sources in combination with the local renewable energy sources is briefly discussed. Next the analysis of the supply potential to the local gas grids based on hydraulic simulation studies is performed. An algorithm for optimal selection of diameters of the gas network is presented. A feasibility study of waste energy recovery in the pressure regulator station is included. An alternative solution to pipeline transportation in the form of road transport of the liquefied natural gas (LNG) and compressed natural gas (CNG) is also analyzed. Comparison of the economic effectiveness of the small-scale LNG chain and the pipeline transport is illustrated by means of a hypothetical but realistic case study for a distance of 50 km.
EN
The purpose of the present work is to show the relationship between socio-economic development and the number of planning decisions issued in Przecław municipality in 2010–2016. It has been assumed that there is a greater interest in locating of construction investment projects in those villages and village districts, which have well-developed infrastructure and a greater number of service points for people and agriculture. It has been hypothesized that villages with the largest number of planning decisions issued are characterized by a high rate of socio-economic development. The analysis was carried out using Hellwig’s method of taxonomic measure. It was demonstrated that in 2010–2016 period, the level of socio-economic development of the Przecław municipality was not correlated with the number of issued planning decisions (in the adopted research model).
PL
Celem pracy jest wykazanie zależności między rozwojem społeczno-gospodarczym a liczbą decyzji o warunkach zabudowy wydanych w gminie Przecław w latach 2010-2016. Przyjęto założenie, że w sołectwach o rozwiniętej infrastrukturze oraz większej liczbie punktów obsługi ludności i rolnictwa występuje większe zainteresowanie lokalizacją inwestycji budowlanych. Postawiono hipotezę, że sołectwa z największą liczbą wydanych decyzji o warunkach zabudowy charakteryzują się wysokim wskaźnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Analizę wykonano przy pomocy metody taksonomicznej Hellwiga. Wykazano, że poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Przecław nie był w latach 2010-2016 skorelowany z liczbą wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (w przyjętym modelu badań).
15
Content available remote Zieleń osiedlowa - pole konfliktu
EN
The main objective of the article are the green areas of large housing estates. Recently the green areas have became the subject of conflict of interests between private developers, residents and environmentalists. The case study of Ursynów Północny in Warsaw indicates that space of a housing estate consists of different types of environment which can meet different demands and interests. The urban structure of an estate can become spatial framework for chanelling ongoing urban processes into sustainable development.
EN
In many countries, green care is one of the preventive and pro-health strategies. Positive impact of green areas refers not only to their natural and aesthetic values, but also to health, social and economic benefits. There are many forms of therapy that use the positive influence of the natural environment on persons included in the definition of “green care”, e.g. hydrotherapy, sylvotherapy or terrain therapy. Interdisciplinary cooperation, including designers and therapeutic programme developers, is essential for the development of places that fully exploit their therapeutic potential. The goal of this work is to present an innovative (experimental) form of team cooperation between students of landscape architects and physiotherapy within the framework of interdisciplinary workshops leading to an improved common understanding of the scope of activities of landscape architects and physiotherapists and their joint work for the arrangement of various therapeutic spaces related to “green care”, serving to improve the health of their users. Workshops offer the opportunity to develop design solutions with a much higher utility value, which could not have been achieved without interdisciplinary cooperation. The possibility of verifying the design concept with the users of the space is an important didactic element, as well as establishing a productive partnership in future professional work, both for landscape architects and physiotherapists, providing the opportunity for dialogue and co-creation of good Polish school of “green care”.
PL
W wielu krajach jedną ze strategii zapobiegawczych i prozdrowotnych jest zielona opieka - „green care”. Pozytywne znaczenie terenów zielonych dotyczy nie tylko ich walorów przyrodniczych i estetycznych, ale również korzyści zdrowotnych, społecznych oraz ekonomicznych. Jest wiele form terapii wykorzystujących pozytywny wpływ środowiska naturalnego na człowieka mieszczący się w definicji „green care”, np. hortiterapia, silwoterapia czy terenoterapia. W kształtowaniu miejsc w pełni wykorzystujących swój potencjał terapeutyczny niezbędna jest współpraca interdyscyplinarna, w tym projektantów oraz osób tworzących programy terapeutyczne. Celem pracy jest przedstawienie innowacyjnej formy (eksperymentu) współpracy zespołowej studentów architektów krajobrazu i studentów fizjoterapii w ramach interdyscyplinarnych warsztatów prowadzących do lepszego zrozumienia zakresu działań architekta krajobrazu i fizjoterapeuty oraz ich wspólnej pracy na rzecz aranżowania różnorodnych przestrzeni terapeutycznych związanych z „zieloną opieką”, służących poprawie zdrowia ich użytkowników. Warsztaty dają możliwości wypracowania rozwiązań projektowych o znacznie większej wartości użytkowej, której nie udałoby się osiągnąć bez współpracy interdyscyplinarnej. Możliwość weryfikacji koncepcji projektowej z użytkownikami przestrzeni jest ważnym elementem dydaktycznym oraz zawiązaniem relacji owocującej w przyszłej pracy zawodowej zarówno dla architektów krajobrazu, jak i fizjoterapeutów, dając szansę dialogu i współtworzenia na gruncie polskim dobrej szkoły „zielonej opieki”.
PL
Do projektowania lub zarządzania terenami zieleni urządzonej wykorzystywane są różnego rodzaju programy komputerowe, zarówno komercyjne, jak i bezpłatne. Część z nich opiera się na funkcjonalności systemów informacji geograficznej.
PL
Artykuł dotyczy alternatywnych możliwości zagospodarowania trudno zbywalnych frakcji amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie. Aktualnie amfibolit wydobywany jest wyłącznie ze złóż położonych na terenie województwa dolnośląskiego. W roku 2015 eksploatowano trzy złoża (Ogorzelec, Pagórki Wschodnie i Piława Górna), z których wydobyto 1214 tys. ton surowca. Skład chemiczny amfibolitu ze złoża Pagórki Wschodnie został oznaczony za pomocą optycznego spektrometru emisyjnego oraz techniki SEM-EDS. W artykule przedstawiono dwa kierunki zastosowania drobnych frakcji amfibolitu, w rolnictwie i przemyśle ceramicznym.
EN
This article concerns the alternative ways of managing of difficult-to-market amphibolite fractions from the Pagórki Wschodnie deposit. Currently, amphibolite is only exploited from deposits located in the Lower Silesia. In 2015, three deposits (Ogorzelec, Pagórki Wschodnie and Piława Górna) were exploited and 1 million 214 thousand tons of raw minerals were mined. The chemical composition of the amphibolite from the Pagórki Wschodnie was determined by an optical emission spectrometer and the SEM-EDS technique. This article presents two directions for the use of fine amphibolite fractions, in agriculture and in the ceramic industry.
PL
W Polsce liczba zarejestrowanych samochodów w ostatnich kilkudziesięciu latach dynamicznie wzrasta. Większość z nich ma więcej niż 10 lat, co oznacza, że w najbliższym czasie będą one wycofywane z eksploatacji. W produkcji pojazdów wykorzystuje się przede wszystkim metale żelazne (np. stal), nieżelazne (np. aluminium, miedź, cynk), a także różne rodzaje tworzyw sztucznych i kompozytów. Właściwości odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wskazują na możliwość zastosowania różnych technologii ich zagospodarowania, z uwzględnieniem zarówno ponownego użycia, recyklingu materiałowego, innych procesów odzysku oraz unieszkodliwiania. W pracy dokonano ilościowej analizy odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, spośród których wyszczególniono te, które powinny być przeznaczone do odzysku produktowego, recyklingu materiałowego lub odzysku energetycznego.
EN
In Poland the number of registered cars has been growing rapidly in the last few years. Most of them are more than 10 years old, what means that in the nearest future they will be out of service. In the production of vehicles primarily ferrous metals (eg. steel), non-ferrous metals (eg. aluminum, copper, zinc), as well as different types of plastics and composite materials are used. The properties of waste from the end-of life vehicles indicate the possibility of using different technologies of management and treatment, taking into account both reuse, material recycling, other recovery processes and disposal. The work presents quantitative analysis of waste coming from the end-of life vehicles, among which the ones that should be used for product and material recycling or energy recovery are listed.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.