Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drogi lokalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Beton wałowany to nowa technologia, która pomimo tego, iż obecna jest w Polsce dopiero od kilku lat, to w wielu regionach zyskała sporą popularność dzięki czemu po betonowych drogach poruszamy się nie tylko jadąc drogami krajowymi ale również drogami lokalnymi. W artykule zamieszczony jest zarówno ogólny opis wykonania technologii jak i opisy kilku wybudowanych w tej technologii odcinków dróg. Możliwość szybkiego udostępnienia do ruchu, wysoka wytrzymałość a także cechy nawierzchni dotyczące ekologii i bezpieczeństwa jej użytkowników sprawiły iż nie tylko drogi lokalne ale również drogi wewnętrzne dla ruchu ciężkiego jak i ścieżki rowerowe zostały zaprojektowane i wybudowane tą metodą m. in w Żmigrodzie oraz Żaganiu. Technologię testuje również GDDKiA – na trzech specjalnie ułożonych odcinkach dróg technicznych budowy drogi S51.
EN
Rolled concrete is a new technology, which despite the fact that it is present in Poland only for several years, has gained popularity in many regions due to we can use concrete roads not only at national roads, but also at local roads. The article includes both a general description of the technology and descriptions of several road sections built in this technology. Benefits like open to traffic shortly after placement, high durability and special features of the surface regarding ecology and safety caused that not only local roads but also heave traffic internal roads for as well as bicycle paths were designed and built using this method, for instance in Żmigród and Żagań. The technology is also tested by GDDKiA – on three specially arranged sections of technical roads at the S51 road construction site.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe zasady projektowania składu mieszanki betonowej i omówiono technologię wykonywania nawierzchni z betonu wałowanego. Przedstawiono z sukcesem zrealizowany odcinek lokalnej drogi w technologii betonu wałowanego na ulicy Wisze w Krośnie. Wykonano analizę niezawodnościową dla nawierzchni betonowej oraz asfaltowej w odniesieniu do projektowanego okresu eksploatacji. Do analiz porównawczych przyjęto system szeregowy oraz równoległy warstw nawierzchni.
EN
The work presents principles of designing the concrete mixture composition and discusses technology of making the roller compacted concrete pavement. It presents a section of local road successfully realized in technology of roller compacted concrete on Wisze Street in Krosno. Reliability study for concrete and asphalt pavement has been performed in relation to the designed life. For comparative analyzes serial and parallel system of pavement layers was adopted.
PL
Artykuł 28 postanowienia namiestnika carskiego w Królestwie Polskim Zajączka z 12 lutego 1822 roku nałożył na właścicieli większych karczm obowiązek wybrukowania na własny koszt dojazdów do tych budynków. Tymczasem w maju roku 1844 praktycznie złagodzono przepisy nakładające ten wymóg, a stało się to gdy dyrektor Zarządu Dróg i Mostów, książę Teniszew stwierdził, iż niektórzy z naczelników powiatowych zbytecznie i ponad potrzebę "czynią [w tym względzie] wymagania". Wydanie przez Mikołaja I oraz Radę Administracyjną w lipcu roku 1844 nowych przepisów konsumpcyjnych dotknęło też problematyki tak zwanych "otwartych sklepów propinacyjnych". Po dywagacjach proceduralnych, rząd Królestwa w lutym 1845 roku pozwolił na utrzymywanie rzeczonych otwartych sklepów szynkowych, czy to przy traktach bitych, czy też na terenie wsi.
EN
Article no 28th of the decree of tzar's governor in the Kingdom of Poland general Zajączek (dated as of the 12th of february 1822) imposed on owners of travel guest houses or taverns formal duty of paving of commuting to these buildings at their own expense. Meanwhile, in May of 1844, one could observe practical alleviation of requirements imposed by above mentioned decree. Namely, it became known that the director of Warsaw's Management of Roads and Bridges - prince Tenishev - said that some of chifs of local administrative districts unnecessarrily overacted in forcing specific regulations in this regard. It is worth mentioning, that imposing by tzar Nicholas the 1st and the Administrative Council in July of 1844 new customer rules also affected matter described in this article, especially in connection with so - called "open propination stores". Finally, in winter of 1845, after some procedural deliberations, government of Kingdom of Poland allowed to maintain those open tavern shops, both aside the (macadam) roads and in the villages.
PL
[...]Celem artykułu jest przedstawienie głównych źródeł finansowania infrastruktury transportu samochodowego na poziomie lokalnym na przykładzie jednej z gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Analiza porównawcza została przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach budżetowych dla lat 2010-2014.[...]
EN
The basic transport network, which serves the transport needs of rural residents consists of municipal and county roads. It should be noted, however, that from the point of view of traffic density, despite their dominant share in the structure of roads in Poland, they are not too intensively used. For comparison, national roads, which in Poland are about 5 % of all roads, serve the vast majority of transportation needs. Highlighting the main sources of financing of road transport infrastructure in Poland, it is worth noting the expenses incurred for this purpose by the local (municipalities and counties), provincial governments and state. Expenditures incurred on road transport infrastructure may be of a current character linked with the maintenance of transport infrastructure and property (investment) associated with the modernization and construction of new road sections . Financing infrastructure of local roads (by the local governments and the counties) is commonly associated with its modernization. The development of municipal and county road network is also implemented by the provincial governments with the support of the Regional Operational Programmes and their own resources. Another source of financing the development of local roads in Poland is the state. An example can be the implemented, since 2008, the National Program of reconstruction of local roads. The essence of the program is the improvement of safety on local roads and a better connection to the national and provincial roads.
5
Content available Sposób na szybkie budowanie trwałych dróg
PL
Trzy odcinki dróg lokalnych w technologii betonu wałowanego powstały w gminach Koczała i Tuchomie na Pomorzu. Drogi te zbudowano z wykorzystaniem materiałów firmy Lafarge za pomocą układarki do układania mas bitumicznych. Jest to kolejny krok w rozwoju dróg betonowych w Polsce.
EN
Three sections of local roads were constructed in the communes of Koczała and Tuchom in the Pomeranian Voivodship using the Roller Compacted Concrete (RCC) technology. The roads were built with the use of Lafarge’s materials and road finishing machine. This marks another step in the development of concrete roads in Poland.
PL
Grunty rodzime, powstałe w wyniku procesów geologicznych w miejscu zalegania, stanowią fundamentalny element konstrukcji drogowej. Fundament ten powinien charakteryzować się odpowiednią nośnością i trwałością, osiąganą dzięki prawidłowo ulepszonemu naturalnemu podłożu gruntowemu. Ulepszone podłoże gruntowe to mocny fundament dla podbudowy nawierzchni drogowej. Polepszenie właściwości gruntów rodzimych można uzyskać poprzez zastosowanie w nich hydraulicznych spoiw drogowych, spełniających rolę wypełniacza drobnych cząstek (bądź doraźnego wzmocnienia) szkieletu mineralnego gruntu. W niniejszej pracy skupiono się na określeniu podstawowego parametru mechanicznego mieszanek gruntowo-spoiwowych, a mianowicie wskaźnika nośności CBR. Mieszanki gruntowo-spoiwowe składały się z gruntów rodzimych, pobranych na terenach wiejskich (pięć rodzajów o zróżnicowanym uziarnieniu) oraz z dwóch rodzajów spoiwa hydraulicznego (o klasie wytrzymałości 3 MPa i 9 MPa). Głównym składnikiem spoiw hydraulicznych był aktywowany popiół lotny, pochodzący ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Pątnów, oraz cement portlandzki (CEM I 42,5 MPa). Wyniki badań wykazały, że przy zastosowaniu innowacyjnych spoiw drogowych o właściwościach wiążących, możliwe jest wykorzystanie gruntów rodzimych do budowy dróg lokalnych na terenach wiejskich.
EN
Virgin soils as a result of geotechnical processes are element of road’s solid bottom. The bottom ought to have enough capacity and durability which is provided by proper virgin sub-grade’s enhancement. The sub-grade is road’s base course right bottom. It is possible to improve virgin soil’s parameters by road’s hydraulic binding agent. The agent is a mineral frame’s micro-particle extender or enhancement. The researches were focused to define main soil-cement compound’s mechanical parameter called CBR. Compounds consisted of rural virgin soils (five grain-size types) and two hydraulic agent types (endurance rates 3 MPa and 9 MPa). Hydraulic agent’s main component was activated fly ash and white cement (CEM I 42,5 MPa). The ash is from Pątnów Power Plant and is a result of brown coal burning. The researches answered that it is possible to exploit virgin soils in rural service road’s construction thanks to innovative road cements with binding qualities.
PL
Artykuł przedstawia problematykę modelowania pracy przewozowej dotyczącej ruchu drogowego dla dużych obszarów. Jako przykład posłuży tutaj stan Indiana, dla którego opracowano podejście pozwalające oszacować pracę przewozową wyrażoną w pojazdo-milach. Budowa modelu symulacyjnego, w klasycznym ujęciu, powinna bazować na właściwie oszacowanych zmiennych objaśniających wielkość ruchu generowanego przez rejony komunikacyjne oraz powiązania tych zmiennych poprzez zastosowanie odpowiednich zależności matematycznych (uzyskanych w ramach wywiadów w gospodarstwach domowych). Niniejszy artykuł podejmuje temat budowy modelu bez dostępnych wyników badań ankietowych, bazując jedynie na precyzyjnie dobranych zmiennych objaśniających. Proces budowy modelu popytu poprzedziło przyjście szeregu założeń dotyczących modelu sieciowego – został on podzielony na mniejsze części (klastry) a całość obliczeń popytu dotyczyła pojedynczego klastra. Parametry modelu popytu dla pojedynczego elementu zostały dopasowane poprzez zastosowane metody przeszukiwania heurystycznego (algorytmy genetyczne), a zmienne objaśniające (liczba mieszkańców, miejsc pracy itp.) wyznaczone w oparciu o precyzyjne dane GIS. Jakość modelu oceniono poprzez porównanie uzyskanych wyników pracy przewozowej z dostępnymi wynikami pomiarów przekrojowych. Referat przedstawia założenia przyjętej metodyki oraz wyniki analiz prowadzonych dla części sieci drogowej.
EN
A method of estimating the travel demand and vehicle miles travelled in large regions including local roads has been presented in the paper. The model calibration and evaluation has been presented on case of parts of Indiana. In the traditional approach, a network demand model includes properly calibrated traffic generation components applied to Traffic Analysis Zones and traffic exchange relationships between these zones calibrated based on household survey results. The authors have attempted to calibrate a model that does not use the household survey but, instead, uses carefully chosen exploratory variables. The model is founded on a number of simplifying assumptions allowed by disaggregation of a large regional road network into much smaller parts called clusters. The network demand estimation could be then conducted for each cluster separately. The traffic generation parameters have been fitted with a heuristic search method (genetic algorithm) and the values of exploratory variables (number of residents, employees, etc.) have been obtained from microscopic GIS data. The calibrated model have been evaluated by comparing the estimated daily traffic volumes with the values obtained from vehicle counting. The model assumptions and the results obtained for a sample part of the road network have been presented in this paper.
PL
W artykule omówiono niemieckie doświadczenia w aplikacji betonu wałowanego w budownictwie drogowym. Chodzi o odcinek Stein-Neukirch drogi B54 (Westerwald) oraz otwarty plac składowy Hesedorf. Zgromadzone informacje techniczne zestawiono w układzie specyfikacji. Opracowane wytyczne także mogą być przydatne w budowie dróg lokalnych, dojazdów, placów i parkingów, ścieżek rowerowych itp., również warstw nośnych podbudowy dróg wysoko obciążonych w ramach polskiego programu modernizacji infrastruktury drogowej.
EN
The article discusses the German experience in the application of roller compacted concrete in road construction. It concerns the section of the road: B54 Stein-Neukirch (Westerwald) and the open storage yard Hesedorf. Collected technical information has been compiled in the system specification. Developed guidelines may be useful in the construction of local roads, access roads, industrial squares and parking, bicycle paths, etc. - in the Polish road infrastructure modernization program.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.