Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy fotowoltaiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper is aimed to study and compare the performance of four different Maximum Power Point Tracking (MPPT) techniques used to extract the maximum power from photovoltaic (PV) systems. The MPPT methods considered in this study include Perturb and Observe (PO), Fuzzy Logic Control (FLC), Sliding Mode Control (SMC) and Fuzzy Sliding Mode Control (FSMC). A PV model and DC-DC power converter are modelled in Matlab Simpower Systems toolbox and the MPPT algorithms are tested under different operating conditions to analyse the performance and limitations of each algorithm.
PL
W artykule przedstawiono porównanie właściwości czterech technik MPPT – Maximum Power Point Tracking stosowanych do sterowania systemami fotowoltaicznymi. Te cztery techniki były symulowane i analizowane w różnych warunkach pracy.
PL
Dynamiczne zmiany klimatyczne oraz wyczerpujące się złoża konwencjonalnych źródeł energii zmusiły ludzkość do wykorzystywania alternatywnych technologii zeroemisyjnych. Obserwowany wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i systemami fotowoltaicznymi przyczynił się do przeprowadzenia analiz dotyczących konstruowania i warunków pracy instalacji solarnej zintegrowanej z dachem elektrycznego autobusu miejskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy eksploatacyjno-ekonomicznej stwierdzono, że tego typu rozwiązanie w polskich warunkach klimatycznych może pokryć tylko niewielką część zapotrzebowania energetycznego pojazdu. Jego wprowadzenie wydaje się być jednak uzasadnione ze względów ekologicznych.
EN
Dynamic climate changes and depleting deposits of conventional energy sources have forced mankind to use alternative zero-emission technologies. The observed increase in interest in electric vehicles and photovoltaic systems has contributed to the design, as part of article, of a solar installation integrated into the roof of an electric city bus. Based on the conducted operational and economic analysis, it was concluded that such a solution in Polish climatic conditions can cover only a small part of the energy demand of the vehicle. However, its introduction appears to be justified for ecological reasons.
EN
The communityall over the Worldhasto tackle the problem of depletion of fossil fuels,overusing the natural resources,and growing emissionof greenhouse gases into the atmosphere. It is related to the growing demand for electricity due to global development in every field. The solution tothis problem can be production clean, solar energy with the use of photovoltaic modules. However, the installation of PV system in urban areasis very oftenimpossible because ofhigh-density citie’s architecture. The objective of this study was to analyze building applied photovoltaic system configurationsfor the flat rooftop of the detached house in Warsaw, Poland. Four configurationswere analyzed taking into consideration the area of the rooftop, different tilt angles of PV modules,and shading areas. The system configuration as well as monthly energy output were carried out by the use of DDS-Cad software.The ecological aspect of the photovoltaic installation was also analyzed. A significant reduction of greenhouse gases wasobservedbased onconducted calculations.
PL
Społeczeństwo na całym świcie musi zmierzyć się z problememamidotyczącymiwyczerpywania się zasobów paliw kopalnych, zbyt dużego wykorzystywania naturalnych zasobów oraz rosnącej emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Związane jest to bezpośrednio z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną z uwagi na globalny rozwój w każdej dziedzinie. Rozwiązaniem tego problemu może być produkowanie „czystej” energii ze Słońca za pomocą modułów fotowoltaicznych. Jednakże, zastosowaniesystemów fotowoltaicznych na obszarach miejskich bardzo często może być wręcz niemożliwa z powodu bardzo gęstej zabudowy miejskiej. Celem niniejszej pracy była analiza konfiguracji systemów fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku wolnostojącego w Warszawie, Polska. Cztery konfiguracje systemu zostały poddane analizie przy uwzględnieniu dostępnej powierzchni dachu, kąta nachylenia modułów fotowoltaicznych oraz stref zacienienia. Konfiguracja systemu, jak również miesięczne uzyski energii elektrycznej zostały wykonane przy pomocy programu DDS-Cad. Ekologiczne aspekty zastosowaniasystemów fotowoltaicznych zostały również przeanalizowane w niniejszej pracy. Znacząca redukcja gazów cieplarnianych została zaobserwowanana podstawie przeprowadzonych obliczeń.
EN
Photovoltaic systems have become a common solution for, both small residential buildings as well as large service buildings. When buildings are being designed, it is important to focus on the aspect of the object's energy efficiency as lowering the energy consumption of a given facility is crucial. The article discusses the use of photovoltaic panels such as so-called BAPV (Building Applied Photovoltaics) and BIPV (Building Installed Photovoltaics) installations as well as photovoltaic thermal systems (PV/T), which generate both electricity and heat. The role of PV installation in so-called zero energy buildings and proposals for future research and solutions are also discussed.
EN
The paper offers a characteristic of a photovoltaic (PV) system with the function UPS, equipped with energy storage AQUION ENERGY Battery 25 kWh and a system for monitoring and management of energy flow. Results and their analysis is presented for energy quality measurements carried out at a point of connecting the PV system to the power grid, collected over the period of one week.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę systemu fotowoltaicznego z funkcją UPS, wyposażonego w magazyn energii AQUION ENERGY Battery 25 kWh oraz system monitorowania i zarządzania przepływem energii. Przedstawiono wybrane wyniki oraz analizę pomiarów jakości energii elektrycznej przeprowadzonych w węźle przyłączenia systemu PV do sieci elektroenergetycznej w reprezentatywnym, tygodniowym okresie badania.
EN
Multilevel converters have been intensively investigated and developed since 1960s and have found successful industrial applications. The aim of this paper is to present state of the art as well as recent research and applications of cascaded multilevel converters, which are a very interesting solution for power distribution systems and renewable energy sources. Cascaded multilevel converters can easily operate at medium and high voltage based on the series connection of power modules (cells), which use standard low-voltage component configurations. Series connections of modules (cells) allow for high quality output voltages and input currents, reduction of passive components and availability of component redundancy. Due to these features the cascaded multilevel converters have been recognized as attractive solutions for high-voltage direct-current (HVDC) transmission, solid state transformers (SST) and photovoltaic (PV) systems.
PL
Przez System Fotowoltaiczny w niniejszej publikacji należy rozumieć elektrownię słoneczną, która z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych realizuje przemianę energii słonecznej w energię elektryczną. Do realizacji tego zadania konieczna jest budowa układu składającego się z generatora PV (panel lub zestaw paneli fotowoltaicznych), magazynu energii wraz z regulatorem oraz falownika (przekształtnik prądu stałego w przemienny o parametrach sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek).
EN
One of the tasks of the municipality is to meet the basic needs of residents, the main one is to provide them with drinking water. Performing this task requires the implementation of complex logistics associated with obtaining water, its treatment and distribution. The paper presents the results of analyzes concerning the possibility of covering the demand for power and electricity for a municipal drinking water intake using a photovoltaic power plant. The results of analyzes of solar conditions at the location of the station were used to optimize the parameters of its operations, taking into account the annual operational research in the field of the facility energy needs.
PL
Jednym z zadań gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, z których głównym jest zaopatrzenie ich w wodę pitną. Wykonanie tego zadania wymaga realizacji złożonego procesu logistycznego związanego z pozyskaniem wody, jej uzdatnianiem i dystrybucją. W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczących możliwości pokrycia zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną do zasilania gminnego ujęcia wody pitnej przy wykorzystaniu elektrowni fotowoltaicznej. Do optymalizacji parametrów jej pracy wykorzystano wyniki analiz warunków solarnych w miejscu lokalizacji stacji, przy uwzględnieniu rocznych badań eksploatacyjnych w zakresie potrzeb energetycznych obiektu.
PL
Ze względu na swoje nieliniowe charakterystyki prądu I i napięcia U, elektrownia fotowoltaiczna powinna być wyposażona w algorytm śledzenia maksymalnego punktu wydajności. Pozwala to na uzyskiwanie maksymalnych wartości energii w szerokim spektrum zmieniających się warunków oświetlenia. Obecnie istnieje wiele algorytmów wyznaczania maksymalnego punktu pracy elektrowni fotowoltaicznej, celem artykułu jest przedstawienie metody wyznaczania trajektorii punktu maksymalnej wydajności elektrowni fotowoltaicznej za pomocą sterowania rozmytego.
EN
Due to the non-linear characteristics of the current I and voltage U, a PV plant should be equipped with a maximum power point tracking algorithm. This allows obtaining the maximum amount of energy in a large range of illumination. Presently there are many algorithms for determining the maximum operating point of the photovoltaic power plant. This paper is aimed to present the determination of the maximum operating point of the photovoltaic power plant using fuzzy control.
10
Content available Współczesne elewacje. Elewacje wentylowane
PL
Ze względu na zasadę działania oraz wiele możliwości architektonicznego projektowania okładziny zewnętrznej, elewacje wentylowane zdobywają w ostatnich latach w Polsce coraz większą popularność.
EN
Photovoltaic (PV) modules have I-V characteristics that are affected by temperature and solar radiation. It is essential to equip power conversion modules in Maximum Power Point Tracking (MPPT) function in order to obtain maximum power from PV panels. In this paper the implementation of P-V curve MPPT algorithm in PV system composed of low voltage 3.2 kWp PV panel and interleaved step-up DC-DC converter has been presented. PV panel simulation and DC-DC converter description has been followed by the MPPT algorithm characterization.
PL
Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów fotowoltaicznych (PV) zależą od temperatury i promieniowania słonecznego. Aby uzyskać maksymalną moc z panelu PV nieodzowne jest wyposażenie modułów konwersji energii w funkcję śledzenia punktu pracy w mocy maksymalnej (MPPT). W niniejszym artykule zaprezentowano wykorzystanie algorytmu MPPT oceny krzywej P-V w systemie PV złożonym z niskonapięciowego panelu PV o mocy 3.2 kWp i wielosekcyjnego podwyższającego przekształtnika DC/DC. Charakterystyka proponowanego algorytmu MPPT poprzedzona była badaniami symulacyjnymi panelu PV oraz opisem przekształtnika DC/DC.
EN
Classic high-frequency transformers enable for isolated DC/DC converters to achieve high input voltage gain by the turns ratio. Through the use of an isolation transformer made in planar technology with interleaved windings leakage inductance can be significantly reduced and voltage overshoots can be marginalized. By applying balancing transformer with integrated input inductor in the setup of the converter current flowing through the semiconductor switches can be decreased and their conduction losses could be reduced. Additionally integrating input inductor with balancing transformer by core sharing helps to reduce number of magnetic components in the circuit. In this paper laboratory measure results as well as theoretical analysis of the half-bridge step-up DC/DC converter with planar transformer and integrated input inductor are presented. The test system achieved a 12-fold voltage gain and efficiency over 95%.
PL
W izolowanych przekształtnikach DC/DC, dzięki odpowiedniej przekładni tradycyjnego transformatora wysokiej częstotliwości, osiągamy znaczne wzmocnienie napięcia wejściowego. Skutkiem użycia planarnego transformatora izolującego z sekcjonowanymi uzwojeniami było znaczne zmniejszenie indukcyjności rozproszenia transformatora i przepięć na tranzystorach. Zastosowanie w przekształtniku planarnego transformatora wyrównawczego spowodowało zmniejszenie prądów i strat przewodzenia w łącznikach. Zredukowano gabaryty i liczbę elementów magnetycznych poprzez zespolenie dławika wejściowego z transformatorem wyrównawczym na jednym rdzeniu magnetycznym. W pracy przedstawiono analizę teoretyczną oraz wyniki badań laboratoryjnych półmostkowego przekształtnika podwyższającego DC/DC z planarnym transformatorem wyrównawczym zintegrowanym z dławikiem wejściowym. Badany układ osiągnął 12-krotne wzmocnienie napięcia i sprawność powyżej 95%.
EN
Step-up DC-DC converters are the key parts of low voltage PV systems. Since parallel connected PV modules are connected directly to the converter, its driving algorithm should utilize maximum power point tracking (MPPT). Prior to implement such algorithms the dynamics of step-up DC-DC converter need to be investigated. On the example of an interleaved step-up DC-DC converter the paper presents a procedure to determine the converter stability, controllability and its dynamic characteristics.
PL
Przekształtniki podwyższające DC-DC są kluczowymi elementami niskonapięciowych systemów fotowoltaicznych (PV), w których moduły fotowoltaiczne są ze sobą połączone równolegle tworząc panel. Ponieważ panel fotowoltaiczny znajduje się bezpośrednio na wejściu przekształtnika w jego sterowaniu powinien zostać użyty algorytm śledzący punkt maksymalnej mocy panela PV (MPPT). Zaimplementowanie takiego algorytmu jak też syntezę regulatora w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego powinno poprzedzać zbadanie dynamicznych właściwości przekształtnika takich, jak: charakterystyki częstotliwościowe (Bodego), odpowiedź na skok jednostkowy oraz stabilność i sterowalność. Zasadniczym zadaniem jest opracowanie modelu przekształtnika czyli wyznaczenie równań stanu oraz na ich podstawie transmitancji. Niniejszy artykuł prezentuje na przykładzie wielosekcyjnego przekształtnika podwyższającego DC-DC procedurę sprawdzania stabilności i sterowalności przekształtnika oraz wyznaczania jego charakterystyk dynamicznych w celu weryfikacji projektu.
PL
W trakcie pracy farmy fotowoltaicznej urządzenia pomiarowe odczytują on-line wskazania czujników i systemów pomiarowych, opisujące w sposób jednoznaczny aktualny stan paneli fotowoltaicznych, poziomu pozyskiwanej energii, czy też statusu urządzeń sterujących. Dane te najczęściej gromadzone są jednak na komputerach lokalnych, bezpośrednio odpowiadających za sterowanie urządzeniami farmy. Przedstawiony w artykule autorski system akwizycji danych zbudowany w oparciu o transmisje GPRS, pozwala na dostarczenie odczytanych pomiarów do dowolnego serwera w sieci internetowej, umożliwiając prostą wizualizację np. za pomocą strony www. System jest całkowicie niezależny od komputerów farmy. W aktualnym stadium projektu urządzenie może zostać podłączone do czujników pogodowych lub dowolnego czujnika pracującego w trybie napięciowym. Uniwersalność jaką oferuje, umożliwi w przyszłości łatwe podłączenie do innych systemów kontrolno-pomiarowych.
EN
During operation of photovoltaic farm, measuring devices read on-line information from the sensors and measurement systems. These data clearly describe the current status of photovoltaic panels, energy level, or the status of the control devices. However data are mostly collected on local computers, directly responsible for the control of photovoltaic farm devices. Presented in the article data acquisition system uses GPRS transmission, allows to send measured data to any server on the Internet, allowing to easily visualize data eg via website. The system is completely independent of the farm computing devices. In the current stage of the project a device can be connected to weather sensors or any sensor operating in voltage mode. The versatility it offers, will in future make it easy to connect to other control and measurement systems.
PL
Omówiono rozwój instalacji i systemów fotowoltaicznych w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
EN
The paper discusses development of photovoltaic installations and systems in the scope of energy efficiency in building industry.
16
EN
This paper presents a dynamic PQ analysis on the effects of high-penetrated grid-connected photovoltaic (PV) systems in a distribution system under different weather conditions. To track practical considerations, all information on PV units and weather conditions given in this paper were collected from different solar panel producers and from the Malaysian Meteorological Department (MMD), respectively. A 1.8-MW gridconnected PV system in a radial 16-bus test system is modeled and simulated using Matlab/Simulink software to study the effects of this technology on the system under different levels of solar irradiation. The simulation results proved that the presence of high-penetrated grid-connected PV systems could cause power quality problems such as voltage raise, voltage flicker, and power factor reduction.
PL
W artykule przedstawiono analizę dynamicznych zmian mocy w dużym systemie fotowoltaicznym dołączonym do sieci, w przypadku rożnych warunków pogodowych. W badaniach wykorzystano rzeczywiste informacje pogodowe. Model sumacyjny stworzono w programie MatlabSimulink, a następnie sprawdzono jego działanie w warunkach różnego poziomu zadanego nasłonecznienia. Wyniki pokazały, że duże zespoły paneli PV, podłączone do sieci, mogą wywołać problemy z jakością energii.
PL
W artykule przedstawiono zasady ochrony kolektorów fotowoltaicznych przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. Szczegółowo omówiono sposoby wyznaczania odstępów izolacyjnych pomiędzy elementami urządzenia piorunochronnego a kolektorami.
EN
In article the protection of photovoltaic modules against direct lightning stroke are presented. Special attention was paid on calculation of separation distances between elements of lightning protection system and PV modules.
PL
Zastosowanie technologii soczewek Fresnela pozwala budować względnie proste i tanie układy koncentrujące energię promieniowania słonecznego. Umożliwia to rozwój systemów wykorzystujących skoncentrowane promieniowanie.
EN
Technology of Fresnel lenses allows for construction of relatively simple and cheap solar concentrating systems and make it possible to develop systems using concentrated solar radiation.
19
PL
Współczesne wymogi ochrony środowiska naturalnego przyspieszyły wykorzystanie efektywnych i energooszczędnych technologii w odnawialnych źródłach energii. W artykule omówiono problematykę strat mocy i sprawności podwyższających przekształtników DC/DC o dużej mocy, zasilanych niskim napięciem dla zastosowań w systemach fotowoltaicznych. Biorąc pod uwagę najnowsze rozwiązania, częstotliwość przełączeń takich przekształtników osiąga od 25 kHz dla elementów IGBT aż do 100 kHz dla tranzystorów mocy typu MOSFET, a sprawność osiąga nawet 98%, zależnie od warunków obciążenia.
EN
Recent environmental issues have accelerated the use of more efficient and energy saving technologies in renewable energy source. High power high efficiency boost DC/DC converters for use in photovoltaic, fuel cell and so on will be discussed in this paper from the viewpoint of power losses and efficiency. Considering the state of the art, switching frequency of these converters is in the range from 25 kHz with IGBTs to 100 kHz with power MOSFETs, and the highest efficiency is close to 98 % depending on the load condition.
EN
This paper presents an AC module inverter for photovoltaic (PV) power system. The PV inverter employs a Buck-Boost converter on the DC side and a flyback inverter on the AC side. Based on capacitive idling (CI) techniques and peak current control method, the proposed inverter shows low current distortion, high power factor, small power decoupling capacitor and soft-switching operation. Analysis and experimental results are provided to demonstrate these excellent features.
PL
W artykule zaprezentowano modułowy przekształtnik AC zastosowany w systemach fotowoltaicznych. Przekształtnik wykorzystuje konwerter Buck-Boost po stronie DC i konwerter typu flyback po stronie AC. Układ bazuje na jałowym biegu pojemnościowym i kontroli wartości szczytowej prądu. (Modułowy przekształtnik AC z transformatorem typy flyback w systemie fotowoltaicznym)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.