Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modulacja PWM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badanie możliwości transmisji danych poprzez instalacje oświetleniowe LED
PL
Coraz powszechniejsze stosowanie urządzeń wykorzystujących bezprzewodową łączność radiową może w niedługim czasie doprowadzić do sytuacji, w której ograniczone zasoby dozwolonych pasm częstotliwości ulegną wyczerpaniu. W takim wypadku istotnego znaczenia nabierają badania koncentrujące się na opracowaniu alternatywnych metod transmisji sygnału. Taką transmisję można zrealizować poprzez odpowiednią modulację strumienia światła lamp wykorzystywanych w instalacjach oświetleniowych. Ważną właściwością diod LED jest bardzo łatwa modulacja strumienia światła, nawet z bardzo wysoką częstotliwością. W komunikacie opisano możliwości transmisji danych z wykorzystaniem różnego rodzaju systemów oświetleniowych bazujących na technologii SSL. Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów charakterystyk częstotliwościowych diod LED wykorzystywanych w modułach świecących.
EN
Due to the more and more widespread applications of devices that use wireless radio communication, it is possible to come to a point soon in which the limited resources of the available frequency bands will be exhausted. From this point of view, research focused on the development of alternative methods of signal transmission is becoming very important. Such transmission may be effected by proper modulation of the luminous flux of lamps used in lighting installations. LEDs allow particularly easy modulation of their luminous flux, even with a high frequency. This report describes the possibility of data transmission with the use of various lighting systems based on the SSL technology. Some results of measurements of the frequency response of LEDs used in lighting modules are presented and discussed.
2
Content available remote Lampa LED o regulowanej temperaturze barwowej
PL
Zastosowanie lamp o regulowanej temperaturze barwowej jest bardzo szerokie. Coraz częściej stosuje się je w instalacjach oświetlenia ogólnego (np. hotele, biura, centra handlowe), ale także wykorzystywane są do badań naukowych i w defektoskopii. Istotnym obszarem zastosowań jest medycyna. Odpowiednio dobrana temperatura barwowa lampy umożliwia łatwe zobrazowanie uszkodzonych lub patologicznych tkanek, tym samym ułatwiając pracę lekarzy (np. chirurgów podczas operacji, gdzie światło o odpowiedniej temperaturze barwowej lepiej kontrastuje pole operacyjne). W komunikacie opisano nowoczesne sposoby budowy takich lamp wykorzystujące technologię SSL. Przedstawiono i omówiono wyniki badań trzech konfiguracji lampy z regulacją temperatury barwowej, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności otrzymanych parametrów chromatycznych z tzw. krzywą Plancka zobrazowaną na płaszczyźnie barw CIE1931.
EN
Lamps with color temperature control have a wide area of application. They are used more and more often not only in general purpose lighting installations (e.g. hotels, offices, shopping centres), but also in research facilities and for fault detection. Medical applications are very important as well. A properly chosen color temperature of the lamp ensures easy imaging of damaged or pathological tissues, facilitating decisions made by doctors (e.g. light with a suitable color temperature ensures better contrast in the operational field for surgeons). This report shortly describes modern methods of designing such lamps with the use of the SSL technology (Solid State Lighting). Then experimental results for three configurations of a lamp with color temperature control are presented, with a particular attention paid to the conformity of the obtained chromatic parameters with the Planckian locus on the CIE1931 chromaticity diagram.
3
Content available remote Wpływ metody sterowania na stabilność parametrów chromatycznych diod LED
PL
Główne zalety półprzewodnikowych źródeł światła to wysoka skuteczność świetlna oraz możliwość regulacji strumienia w bardzo szerokim zakresie. Jakość uzyskanego tą drogą oświetlenia w wielu przypadkach była zauważalnie gorsza od klasycznych rozwiązań wykorzystujących lampy fluorescencyjne czy zwykłe żarówki. Postęp technologiczny umożliwił produkcję diod LED emitujących według zapewnień producentów: „energooszczędne światło przyjazne dla oczu”. Wielkość wskaźnika CRI najlepszych diod LED przekracza 90. Warto jednak zauważyć, że wysokie wartości współczynnika CRI i stabilności temperatury barwowej, deklarowane są w określonych warunkach pomiarowych. Rzeczywiste warunki eksploatacji mogą znacznie odbiegać od referencyjnych i tym samym wpływać na pogorszenie istotnych parametrów światła diod LED. W pracy zbadano i przedstawiono wyniki wpływu sposobu regulacji natężenia oświetlenia (regulacja prądu IF lub modulacja PWM) na parametry chromatyczne diod LED wykorzystywanych w technice oświetleniowej.
EN
Main advantages of semiconductor light sources are high luminous efficacy and possibility of controlling the luminous flux over a very wide range. However, the quality of such lighting, in many cases, was noticeably poorer than that offered by classical solutions making use of fluorescent or incandescent lamps. Technological advances have made possible production of LEDs that emit light, which is, according to their manufacturers, energy saving and eyes-friendly. For the best LEDs the Colour Rendering Index (CRI) exceeds 90. Nevertheless, it is worth mentioning that high values of CRI and colour temperature stability are only obtained under predetermined measurement conditions. Real operating conditions may considerably differ from the reference ones and, therefore, cause deterioration of the most important parameters of LED lighting. In our work we have examined and described how the method of dimming, i.e. light intensity control (variation of constant current IF or PWM), influences chromatic parameters of LEDs used in lighting technology.
PL
W artykule przeanalizowano sterowanie przekształtnikami matrycowymi z zastosowaniem funkcji kształtu trójkątnego elementu skończonego. Bazując na właściwościach funkcji kształtu, zaproponowano nowy algorytm modulacji PWM dla dwumodułowych przekształtników matrycowych pozwalający na zwiększenie amplitudy napięcia wyjściowego oraz kształtowanie poprawnych i sinusoidalnych prądów wyjściowych w warunkach asymetrii napięć zasilających. Algorytm sterowania bazuje na reprezentacji napięć zasilających przekształtnika jako wektory wirujące na płaszczyźnie zespolonej.
EN
This paper analyzes the matrix converter control based on the triangular finite element shape functions. Additional, a new modulation strategy for modular matrix converter was presented. All proposed PWM modulation method allow to form correct and sinusoidal output currents under input voltage source unbalance condition.
PL
Coraz powszechniej stosowane instalacje oświetleniowe, w których wykorzystano półprzewodnikowe źródła światła (technologia SSL: ang. Solid-State Lighting), mogą być przyczyną trudnych do wyeliminowania zakłóceń. Instalacje oświetleniowe LED, budowane w formie wielkogabarytowych powierzchni świecących, wykonywane są w oparciu o dedykowane i certyfikowane komponenty (tj.: moduły LED, ściemniacze światła, zasilacze). Bardzo rzadko jednak analizuje się projekt takiej konstrukcji pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej. Głównym powodem jest zwykle niska świadomość występowania takich zagrożeń i małe doświadczenie firm oferujących montaż tego typu systemów. Najczęściej problem jest dostrzegany, gdy cała konstrukcja jest już gotowa, a jej użytkowanie powoduje zakłócenia w pracy innych urządzeń elektronicznych. W niniejszym komunikacie przedstawiono możliwości minimalizacji emisji zaburzeń radioelektrycznych poprzez modyfikację poszczególnych komponentów instalacji oświetleniowej LED.
EN
The more and more frequently used ligting installations in which semiconductor light sources (SSL, Solid-State Lighting), may generate disturbance that is difficult to eliminate. LED lighting installations, built in the form of large size luminous areas, are made with the use of dedicated and certified components (ie. LED modules, light dimmers, power supplies). However, a design of such an installation is rarely analyzed from the point of view of electromagnetic compatibility. The main reason for that is usually low awareness of such imminence and low experience of companies that offer assembly of such systems. In most cases the problem is only perceived when the whole installation is ready and its work interferes operation of other electronic devices. This paper presents some possibilities of radioelectric disturbance emission minimization by modification of individual components of a LED lighting installation.
EN
In many cases, the voltage source inverter in a UPS system requires increasing its input DC voltage. Regardless of the specific solution, a DC/DC converter that stores energy in the inductance is usually applied. That is why it should be expected that this inductance multiplied by the square of the voltage increasing factor in connection with the DC/DC converter output capacitor will consist of the equivalent circuit on the inverter input. The aim of the paper is to demonstrate the impact of such equivalent impedance on the dynamic properties of the inverter. The investigation of the developed inverter model will allow the question of whether the choice of the appropriate feedback compensating the effects of the additional resonant frequencies in the magnitude frequency domain that are characteristic of the control function is necessary depending on DC/DC converter parameters to be answered. The paper shows both software simulations and experimental laboratory model measurements.
PL
W wielu wypadkach należy podwyższyć napięcie wejściowe inwertera pracującego w systemie UPS. Bez względu na specyficzne rozwiązanie zwykle stosowane są przetwornice napięcia stałego gromadzące energię w indukcyjności. Dlatego należy oczekiwać że ta indukcyjność pomnożona przez kwadrat współczynnika podwyższania napięcia, w połączeniu z wyjściowym kondensatorem przetwornicy DC/DC będzie stanowić zastępczą impedancję na wejściu inwertera. Celem artykułu jest pokazanie wpływu takiej zastępczej impedancji na własności dynamiczne inwertera. Badanie zmodyfikowanego modelu inwertera pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy jest konieczny dobór odpowiedniego sprzężenia zwrotnego kompensującego zmiany charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej spowodowane dwoma dodatkowymi częstotliwościami rezonansowymi, zależnie od parametrów przetwornicy DC/DC. Artykuł przedstawia zarówno symulacje programowe jak i pomiary eksperymentalnego modelu laboratoryjnego.
EN
This paper presents a space vector pulse width modulation (SVPWM) control for a five-level five-phase cascaded H-bridge multilevel inverter (CHMLI) for photovoltaic (PV) systems. The maximum power point tracking (MPPT) is solved by fuzzy logic controller (FLC) and it is capable of extracting maximum power from PV array connected to each DC link voltage level. The fuzzy MPPT is integrated with the inverter so that a DC-DC converter is not needed and the output shows accurate and fast response. This is done to achieve high dynamic performance with low total harmonic distortion (THD). The simulation results are compared with sinusoidal pulse width modulation (SPWM) controlled CHMLI and diode clamped multilevel inverter (DCMLI) in terms of THD. The results prove the viability and verify the effectiveness and accuracy of the proposed system.
PL
W artykule zaprezentowano pięciopoziomowy, pięciofazowy kaskadowy przekształtnik CHMLI z modulacja szerokości impulsu SVPPWM przystosowany do pracy w układach fotowoltaicznych. Do śledzenia maksimum mocy zastosowano sterownik fuzzy logic FLC. Otrzymano dobre właściwości dynamiczne i mały poziom zniekształceń.
PL
Sterowanie inwerterami napięcia stosowanymi w systemach UPS wymaga doboru specyficznych cech mikrokontrolerów. Podstawowym wymaganiem jest wysoka częstotliwość wejściowa komparatorów modulatora PWM. Jedno lub dwuzboczowy sposób modulacji wpływa zarówno na dyskretny model zastępczy inwertera, a pośrednio na algorytm sterowania, jak i na zawartość niskich harmonicznych w widmie napięcia wyjściowego. Musi istnieć możliwość uzyskania stałego (bez impulsów) niskiego lub wysokiego poziomu na wyjściu modulatora PWM. Wymagana jest także wysoka szybkość przełączania portów wyjściowych. Jak najkrótszy czas równoległego przetwarzania przez 2 lub 3 przetworniki AC jest niezbędny w sterowaniu nadążnym o kilku zmiennych wejściowych. Przy rozbudowanym, w szczególności 3-fazowym sterowaniu istotna jest sprzętowa realizacja operacji matematycznych. O wyborze mikrokontrolera decyduje także dostępność oprogramowania - kompilatorów języka C i bibliotek funkcji.
EN
The voltage source inverter control in UPS systems requires the selection of the specific features of microcontrollers. The high input frequency of the comparator of the PWM modulator is the basic requirement. The choice of the single or double edge PWM influences as well on the discrete model of the VSI and indirectly on the control algorithm as on the low frequency harmonics presence in the output voltage spectrum. It should be the posibility of the low or high steady level (without pulses) of the PWM unit output voltage. The high speed of output ports switching is demanded. The short time of the conversion and parallel operation of 2 or 3 AD converters is necessary in multi-input instanteneous control. The hardware based mathematical operations implemented in the microcontroller are important in 3-phase control. The choice of the microcontroller finally depends on software avialability - C compilators and hardware dedicated functions libraries.
PL
W artykule omówiono problem dopuszczalnej tolerancji doboru parametrów filtra wyjściowego jednofazowego inwertera napięcia do systemu UPS względem wartości nominalnych wyliczonych pierwotnie oraz wpływu zmiany obciążenia biorąc pod uwagę własności dynamiczne inwertera z układem regulacji wykorzystującym dyskretyzowaną metodę "coefficient diagram method". Oszacowano dopuszczalny zakres zmian parametrów filtra wyjściowego. Przedstawiono badania modelu eksperymentalnego.
EN
The paper presents the problem of the acceptable tolerance of the parameters of the single phase voltage source inverter (for UPS) output filter relatively to the primarily calculated nominal values and the influence of the load change taking into consideration the inverter dynamic properties for the control system based on the coefficient diagram method. The acceptable range of the output filter parameters change has been estimated. The measurements of the experimental model are shown.
PL
Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego jest parametrem decydującym o stopniu przenoszenia się zakłóceń elektrycznych z sieci jezdnej do obwodu powrotnego. W celu ograniczenia wpływu tych zakłóceń na obwody torowe, parametr ten powinien być utrzymany na odpowiednio wysokim poziomie. Najlepszą metodą oszacowania impedancji wejściowej pojazdu na etapie projektowania jest wykorzystanie symulacji komputerowych. W artykule przedstawiono wyniki wyznaczania impedancji wejściowej falownikowego układu napędowego z zastosowaniem metody symulacji komputerowej, dla przypadku bez modulacji napięcia wyjściowego jak również z modulacją PWM. Wykazano, że istnieją warunki, w których (dla określonych parametrów filtru wejściowego) impedancja pojazdu trakcyjnego nie jest stałą wartością, a w istotny sposób zależy od punktu pracy przetwornicy.
EN
The input impedance of an electric traction vehicle determines level of electric disturbances propagation from a catenary to a return circuit. This parameter should be kept at appropriate level to decrease the influence of disturbances - current harmonics on track circuits. Computer simulation is a proper method to verify the values of the vehicle's input impedance at a design phase. The paper presents input impedance characteristics as results of simulation calculations for the assumed hwerter drive system. Figures are presented for two inverter control options: with and without PWM modulation The presented results of work demonstrate that in the certain conditions (values of input filter parameters) the vehicle's input impedance in non-linear and depends on the inverter operation point.
PL
W referacie przedstawiono budowę oraz wyniki badań metrologicznych stanowiska do kalibracji elektronicznych czujników temperatury. Dedykowany zakres temperatury kalibracji wynosi od 0 do 50 °C. Kalibracja polega na równoczesnym odczycie wartości temperatury cieczy kalibracyjnej przez umieszczone obok siebie czujniki: referencyjny i badany. Dokładność termistorowego czujnika referencyjnego wynosi 0,002 K, zaś rozdzielczość odczytu 0,0001 K. Ciecz kalibracyjna jest stabilizowana termicznie z wykorzystaniem elektronicznej pompy ciepła jaką jest moduł Peltier'a. Niestabilność temperatury cieczy wynosi maksymalnie 0,005 °C/h. Zaś gradienty temperatury w odległości 15 mm od czujnika wzorcowego nie przekraczają 0,003 °C. Objętość cieczy kalibracyjnej wynosi 15 dm3. Dane do kalibracji zbierane są w wielu, ustalonych przez operatora punktach temperatury, co umożliwia przeprowadzenie późniejszej analizy z użyciem programów statystycznych. Porównanie wskazań obu czujników z określonego zakresu temperatury przy pomocy regresji liniowej umożliwia wyznaczenie wszystkich współczynników kalibracyjnych czujnika badanego. Pełna obsługa stanowiska odbywa się poprzez program stworzony w środowisku Lab VIEW.
EN
This paper presents the construction and the results of metrological tests calibrator temperature sensors. Calibration temperature range is from 0 to 50 °C. Calibration is the simultaneous reading of liquid temperature calibration of sensors placed side by side: the reference and tested. The accuracy of the reference sensor is 0,002 K, while the reading resolution of 0.0001 K. The liquid calibration is thermally stabilized using an electronic heat pump that is the Peltier module 'a. The instability of liquid temperature is up to 0.005 °C/h. And temperature gradients at a distance of 15 mm from the sensor model does not exceed 0.003 °C. Calibration volume of liquid is 15 dm3. The data for calibration are collected in a number of fixed points of temperature by the operator, which allows you to perform a subsequent analysis using statistical programs. Comparison of the two sensors indicated a range of temperatures using linear regression to the designation of all the factors examined sensor calibration. Full support for the position held by a program created in Lab-VIEW environment.
PL
W artykule przedstawiono prototypowy system komunikacji człowiek-komputer oparty na detekcji wzrokowych odpowiedzi wywołanych przy zastosowaniu naprzemiennej stymulacji pól wzrokowych. Wyniki badań prototypu pokazują że jest on znacznie szybszy od innych systemów tego typu. Określono kierunki dalszych prac i opisano projekt uniwersalnego fotostymulatora, który posłuży do prowadzenia badań nad szybkimi i pojemnymi interfejsami BCI.
EN
In the paper, a prototype SSVEP-based brain-computer interface is presented. The BCI prototype uses a novel method of alternate half-field stimulation. Tests of designed interface show it is much faster than conventional BCI devices based on steady-state visual evoked potentials, reported so far in literature. A new design of universal visual stimulator implemented in FPGA device is described. The stimulator will be used in further work on fast BCI systems.
PL
Artykuł przedstawia projekt jednofazowego inwertera napięcia małej z dwoma pętlami sprzężenia zwrotnego: wewnętrzną z regulatoren typu PID/CDM (Coefficient Diagram Method) i zewnętrzną z dołączonym regulatorem typu "repetitive controller" (RPC). Projekt RPC jest znacząco uproszczony dzięki własnościom dyskretnego regulatora PID/CDM, co do tej pory nie było prezentowane. Parametry dyskretnego modelu inwertera zostały uzależnione od jego obciążenia. Wewnętrzna pętla sprzężenia zwrotnego PID/CDM tłumi zakłócenia napięcia wyjściowego po skokowych zmianach obciążenia, zewnętrzna pętla RPC tłumi harmoniczne będące typowego nieliniowego obciążenia prostownikowego RC i wynikiem wprowadzenia czasu martwego przełączania kluczy inwertera. Tylko taki całościowy projekt umożliwia uzyskanie zadowalającej jakości napięcia wyjściowego dla typowych obciążeń systemów UPS.
EN
The paper presents the design of the VSI inverter with the internal feedback loop with the PID/CDM (Coefficient Diagram Method) controller and the external loop with the "plug-in" repetitive controller (RPC). The design of the RPC can be significantly simplified owing properties of the discrete PID/CDM controller what wasn't presented before. The parameters of the discrete inverter model are dependant on the inverter load. The internal PID/CDM feedback loop dumps the output voltage disturbances after the step load changes, the external RPC loop dumps the harmonics that are the result of the typical non-linear rectifier RC load and the result of the deadtime. Only such a complex design enables the sufficient quality of the inverter output voltage for the typical load of the UPS systems.
PL
W pracy przestawiono koncepcję i podstawowe właściwości modulatora szerokości impulsu (PWM), w którym zastosowano dodatkową modulację amplitudy fragmentu przebiegu o szerokości równej jednemu okresowi przebiegu taktującego. Celem tej modyfikacji jest zwiększenie rozdzielczości nastawy wartości współczynnika wypełnienia modulatora, pełniącego rolę przetwornika cyfowo-analogowego w wielomiarowym źródle wzorcowego napięcia stałego.
EN
The paper presents the idea and basic properties of a pulse-width modulator (PWM) with additional amplitude modulation of the part of the signal. The width of the amplitude-modulated part is equal to one clock period. The reason of this additional modulation is to increase the resolution of setting the duty cycle of the PWM signal. The modulator is used as a digital to analog converter in an adjustable source of standard dc voltage.
PL
Projekt inwertera napięcia przeznaczonego do systemów UPS należy zacząć od analizy widma napięciowego sygnału prostokątnego na wyjściu stopnia mocy (sygnał PWM-AC) w celu doboru typu modulatora PWM. Następnie wylicza się parametry filtru LC, tak aby sygnał wyjściowy inwertera pracującego w stanie ustalonym spełniał wymagania normy IEEE-519. Dla przybliżonego ciągłego modelu inwertera, na podstawie analizy impedancji wyjściowej inwertera pracującego ze sprzężeniem zwrotnym dobiera się typ regulatora. Ostatecznie wyliczane są parametry cyfrowego układu regulacji dla dyskretnego modelu inwertera wykorzystując metodę "Coefficient Diagram Method". Przedstawiono wpływ impedancji obciążenia na własności dynamiczne projektowanego inwertera. Stałą czasową (w metodzie CDM) inwertera pracującego z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego dobrano w celu uzyskania dostatecznej odporności układu na zmiany impedancji obciążenia.
EN
The design of an inverter dedicated for a UPS system begins with the analysis of the PWM-AC voltage spectrum. Output filter parameters are calculated to meet the requirements of the IEEE-519 standards for the steady state inverter mode. The discussion of the inverter output impedance in comparison to the type of controller is based on the continuous model of the inverter. Finally, the parameters of the digital controller for the discrete inverter model are computed using the Coefficient Diagram Method. The influence of the load impedance on the dynamic properties of the inverter is presented. The time constant of the inverter closed loop system is selected to ensure sufficient system robustness.
PL
Przedstawiono trójfazowy generator odkształconych przebiegów napięć sieciowych, sposób jego realizacji z wykorzystaniem komputera PC z kartami przetwonikowymi DaqBoard, oprogramowaniem GEPS oraz modulatora i falownika napięcia. Pokazano wyniki badań symulacyjnych generatora, w których uwzględniono dwa sposoby modulacji PWM i histerezowy oraz różny charakter obciążenia.
EN
The paper presents a three-phase generator of grid voltages, its realIization with using a PC with transducer cards DagBoard programmed by GEPS and a modulator as well as an inverter. Results of simulations d the generator with applying two means of PWM modulation and hysteretic as well as other types of loads are demonstrated and analyzed.
PL
Mikroprocesor 87C552 posłużył do zbudowania zespołu sterująco-pomiarowego sterownika do badań tribologicznych [L. 5]. Zespół składa się z modułu pomiarowo-sterującego z mikroprocesorem i z modułu przełącznikowego. Podobnie jak w innych konstrukcjach, np. opisanych w [L. 3], zastosowano prostą budowę sprzętową i rozbudowane oprogramowanie. Jako pamięć danych zastosowano pamięć danych RAM o pojemności 128 kB, podzieloną na dwa bloki po 64 kB. Pamięć RAM służy do przechowywania wyników pomiarów. Moduł sterujący pracuje w pętli programowej: sterowani – pomiar – współpraca z PC. W przypadkach w których potrzebna jest duża częstotliwość wykonywania pomiarów, (np. 20 pomiarów/sek.), sterownik zawiesza wykonywanie pętli programowej i wykonuje tylko podprogram pomiarów szybkich z zapisem wyników do pamięci RAM. Po zakończeniu pomiarów szybkich następuje powrót do wykonywania głównej pętli programowej.
EN
Microprocessor 87C522 was a base for designing of measurement-control unit for tribologic tester [L. 5]. The unit consist of two modules: measurement-control module with microprocessor and auxiliary switching module. A 128kB memory divided into two blocks was used as a data register. The microprocessor works in a program loop: measurements - control - data transfer to PC. In case, where high measurement frequency is necessary, microprocessor carries out measurements an writes down results into a RAM memory. After this data can be read by a computer.
18
Content available remote Struktura zespołu pomiarowego sterownika do badań tribologicznych
PL
W artykule opisano strukturę modułu mikroprocesora sterownika do badań tribologicznych [l. 4]. Do zbudowania modułu sterująco-pomiarowego posłużył mikroprocesor 87C552. Jako pamięć danych zastosowano pamięć RAM o pojemności 128 kB, podzieloną na dwa bloki po64 kB. Sterownik posiada zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie w czasie i wykonywanie długotrwałych pomiarów bez udziału komputera.
EN
Hardware structure of measurement module is described. The module was build with the use of microprocessor 87C552. 128 kB RAM memory was used as data memory. Real time clock PCf8583 enables you for long time measurements without PC computer.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.