Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composite floor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, laboratoryjnych i polowych w pełnej skali oraz nieliniowe analizy obliczeniowe (w tym MES) nowego systemu stropów typu "slim floor", utworzonych z połączonych prefabrykowanych belek zespolonych typu BH i płyt kanałowych sprężonych. Wyniki badań i obliczeń wykazały zadowalającą zgodność.
EN
Experimental research; full-scale laboratory and field tests as well as non-linear computational analyzes (including FEM) of a new "slim floor" system made up of prefabricated BH type composite beams combined with pre-tensioned HC floor slabs are the subject of the present paper. Experimental and computational results showed satisfactory consistence.
2
Content available Wybrane rozwiązania przegród poziomych w budynkach
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z przegrodami poziomymi, czyli stropami, w budynkach mieszkalnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia rozwiązań znajdujących najczęstsze zastosowanie: płytowy – monolityczny, gęstożebrowy – Teriva oraz zespolony – Filigran. Przeprowadzona analiza pozwoli zauważyć różnice pomiędzy sposobami ich realizacji oraz ewentualny wybór.
EN
The article addresses the issues connected with horizontal barriers, i.e. floors, in residential buildings. In the paper, an attempt has been made to present the solutions which are used most frequently: slab – monolithic floor, suspended beam and block floor – Teriva as well as composite slab floor – Filigran. The performed analysis will detail the differences in their construction methods and facilitate possible choice.
PL
Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autorowi literatura nie dostarcza wielu danych. W części I artykułu przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące popularności poszczególnych systemów stropowych oferowanych na rynku polskim.
EN
The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the article presents selected test results regarding popularity of particular ceiling systems offered on the Polish market.
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja popularnych w Polsce systemów stropowych, w tym również rozwiązań najnowszych, których stosowanie przynosi określone korzyści zarówno pod kątem technicznym, funkcjonalnym, jak i ekonomicznym. W pierwszej części niniejszej publikacji zostaną omówione: gęstożebrowy strop zespolony Vector, stropy monolityczne oraz gęstożebrowe stropy belkowo-pustakowe.
EN
The aim of this article is to present the most popular flooring systems in Poland, including the latest solutions, whose application brings certain technical, functional and economical advantages. In the first part of this paper, we will discuss: Vector rib-and-slab floor, monolithic ceiling and beam and block flooring systems.
PL
Rozpatrując naprężenia w zbrojeniu należy rozróżnić obszary w bezpośrednim sąsiedztwie węzła i obszary w pewnym oddaleniu od węzła. Przedstawiono sposób obliczania naprężeń w rozciąganym zbrojeniu podłużnym w podatnym węźle stropu zespolonego oparty na metodzie składnikowej i normowym modelu węzła w bezpośrednim otoczeniu węzła.
EN
Analyzing the stresses in the reinforcement it is necessary to distinguish between the areas in the vicinity of joint and the areas at a distance from the joint. In this paper method of the stress calculations in reinforcement in semi-rigid joints of steel-concrete composite slabs are reported. The method based on component method and Eurocode standard joint model in the direct vicinity of the joint.
6
Content available remote Badania zespolenia między prefabrykowaną płytą kanałową a nadbetonem
PL
W stropach zespolonych, wykonywanych z płyt kanałowych z nadbetonem konstrukcyjnym, nie stosuje się zbrojenia zszywającego w złączu. W takich konstrukcjach przygotowanie powierzchni górnej prefabrykatu ma zasadniczy wpływ na nośność styku na ścinanie. W normach nie ma zgodności co do zasad przyjmowania parametrów obliczeniowych zespolenia. W artykule przedstawiono własne badania doświadczalne określające współczynnik adhezji c oraz współczynnik tarcia μ strunobetonowych płyt kanałowych powszechnie stosowanych w Polsce. Wykazały one, że stosowany przy produkcji prefabrykatów proces podłużnego, maszynowego rowkowania ich powierzchni górnej, z uwagi na dość płytki profil bruzd, pozwala na zakwalifikowanie powierzchni styku wg EC2 jedynie jako „gładkiej”. Przyjęcie lepszych parametrów zespolenia powinno być każdorazowo poprzedzone analizą szorstkości powierzchni styku w danym typie elementu.
EN
In the composite floors, made of hollow core elements with structural topping, interface reinforcement is not applied. In these structures preparation of the top surface of precast element has a significant impact on longitudinal shear strength. In the standards there is no consensus about the assumptions for parameters related to composite action calculations. Own experimental studies for determination of adhesion factor c and friction coefficient μ for prestressed hollow core elements commonly used in Poland are presented in the paper. Conducted tests showed that the process of longitudinal machine grooving the upper surface prefab slabs used during manufacturing, due to the relatively low profile of grooves, allows only for the classification of the contact surface, according to EC2, as a "smooth". Adoption of better parameters for longitudinal shear strength calculations should always be preceded by an analysis of surface roughness for a given type of item.
7
Content available remote Minimum weight design of composite floors under human induced vibrations
EN
The paper is concerned with a minimum weight design of composite floors subjected to dynamic loading, deriving from the rhythmic activity of a group of people. The floor structure consists of concrete slab cast, on thick trapezoidal deck, which is supported by a grid of steel beams. The structure is vibration-prone and exhibits a number of natural frequencies, which are within a range of loading function. Minimum weight design consists in assigning, from catalogues of prefabricated plates and beams appropriate elements assuring fulfillment of imposed constraints on displacements and accelerations. Applied, practical discrete optimization method is based on graph theory and finite element analysis. Efficiency of the proposed design is demonstrated in an example of real-world engineering structure.
PL
W pracy przedstawiono optymalizację ze względu na minimum ciężaru stropów zespolonych poddanych dynamicznym obciążeniom wywoływanym przez rytmicznie poruszającą się grupę ludzi (np. podczas ćwiczeń). Rozpatrywana konstrukcja stropu składa się z płyty żelbetowej wylewanej na szalunku traconym w postaci blachy trapezowej, która z kolei oparta jest na kształtownikach stalowych. Taka konstrukcja stropu jest podatna na drgania i posiada wiele częstotliwości własnych znajdujących się w zakresie wymuszeń dynamicznych. Proponowana w pracy minimalizacja ciężaru polega na doborze grubości płyty żelbetowej z określonego zestawu grubości oraz doborze belek stalowych z katalogu profili walcowanych, całość przy spełnieniu nałożonych ograniczeń na naprężenia, przemieszczenia i przyspieszenia. Efektywność metody została zaprezentowana na przykładzie rzeczywistej konstrukcji inżynierskiej tego typu.
8
Content available remote Konstrukcje zespolone w praktyce. Cz.1
9
Content available remote Kompleksowe badania stropów gęstożebrowych na belkach strunobetonowych
EN
The paper discusses the methodology of complex experimental tests of prestressed beam-and-block floor systems, carried out at the Research Laboratory for Building Materials and Structures at the Cracow University of Technology, which meets accreditation of the Polish Centre for Accreditation (PCA). These studies included both preparation of tested elements and subsidiary tests of component materials, as well as experimental research of slab elements with a span range from 4.30 m to 10.30 m. In addition, due to unusual shape of the joint between the beam and in-situ concrete, and a lack of well-defined computational model of this connection, there was a need to know the nature of its work - thus a research on monolithism of composite floor system was also completed.
10
Content available remote Dissipative forces in joint surface of composite reinforced concrete floors
EN
It is assumed that longitudinal shearing in joint surface (interface) of composite floors is balanced by: elastic forces, force of cohesion and kinetic friction. Moreover, internal friction occurs in the interface. Due to their nature, not all the above mentioned phenomena occur at the same time; however they are together responsible for deformation of interface. The paper discusses dissipative forces (non elastic). An interface model is built and test results of six floors are presented. All slabs are the same size – 3 m span and 0.6 m width and 0.18 m high. All slabs have the same longitudinal reinforcement. There are four types of join surface tested: smooth, very smooth, with eliminated adhesion and indented.
PL
Przyjęto, że siły podłużnego ścinania w płaszczyźnie zespolenia żelbetowych stropów warstwowych są równoważone przez: siły sprężyste, kohezję oraz tarcie kinetyczne. Ponadto w zespoleniu pojawia się tarcie wewnętrzne. Ze względu na swoją naturę nie wszystkie siły wywoływane są równocześnie, jednakże wspólnie odpowiadają za obserwowane odkształcenia w zespoleniu. W artykule zrelacjonowano badania sześciu płyt, które cechowały się takimi samymi wymiarami – rozpiętość 3 m, szerokość 0,6 m, wysokość 0,18 m i taką samą ilością zbrojenia przęsłowego. W płytach zastosowano cztery rodzaje powierzchni zespolenia: gładką, bardzo gładką, z usuniętą przyczepnością oraz z wrębami.
PL
Ruszty jako ustroje podlegające zginaniu w dwóch prostopadłych kierunkach dobrze wypełniają rolę konstrukcji wsporczych stropów z punktu widzenia minimalizacji ich ciężaru własnego oraz wysokości konstrukcyjnej. Szczególnie korzystnymi właściwościami charakteryzują się ruszty z belek krótkich wzajemnie podpierających się. Znikoma popularność stropów rusztowych, zwłaszcza stalowych oraz zespolonych, wynika w głównej mierze z trudności w konstruowaniu połączeń belek, które z natury rzeczy powinny być połączeniami sztywnymi. W artykule przeanalizowano możliwości kształtowania konstrukcyjnego stropów rusztowych, biorąc pod uwagę różne technologie opisane w literaturze w odniesieniu do stalowych oraz zespolonych stropów belkowych. Wyprowadzono wnioski stanowiące podstawę do przeprowadzenia dokładniejszych analiz statyczno-wytrzymałościowych.
EN
Grillages as structural systems which bend in two orthogonal directions are quite satisfactory in the role of slab floors structures from the point of view of minimization of their own weight and structural height. The reciprocal grillages are characterized by particularly beneficial properties. Scarce popularity of grillage floors, especially steel and composite, results, to a great extent, from the problem in constructing connections of beams which should be naturally stiff connections. In the article, possibilities of structural shaping joints of grillages have been analysed, taking into consideration different technologies of steel and composite floors, described in literature with reference to beam floors. Conclusions constituting the basis of more thorough static-endurance analyses for designing have been deduced.
PL
Przedstawiono rozwiązania, w których popełniono błędy w analizach pracy konstrukcji stropów prefabrykowano-monolitycznych, które w projekcie budowlanym przyjęto jako stropy żelbetowe monolityczne. Dotyczą one wprowadzania zmian na etapie projektu wykonawczego. W miejsce tradycyjnego stropu monolitycznego wprowadzono stropy z prefabrykatami typu filigran. Wskutek popełnionych błędów wystąpiły stany awaryjne konstrukcji.
EN
This paper presents a case study of design stage errors committed in analyses of ceiling structures type, which were originally designed as monolithic. They concern changes introduced at the stage of the construction design. Instead of the traditional monolithic slab, precast slab elements of Filigran type were introduced. The committed errors led to the failure state of the structure.
PL
Przedstawiono wyniki przeprowadzonych (po sześciu latach użytkowania) badań i analiz stropu, oceniono przyczyny uszkodzeń oraz podano propozycję naprawy. Sformułowano uwagi dotyczące projektowania stropów zespolonych, często obecnie stosowanych w garażach podziemnych.
EN
There were presented the results of the studies and analyses of floor (after six years of use), the causes of damages were estimated and a proposal for repairs were given. There were formulated comments on the design of combined floor often are used in the underground garages.
14
Content available remote Nowy typ połączenia ścinanego zespolonych belek stalowo-betonowych
PL
Przedstawiono wyniki badań nowego typu łącznika do zespolonych stropów stalowo-betonowych. Łączniki zaprojektowano w postaci odcinków kształtownika kapeluszowego mocowanych do belki za pomocą wstrzeliwanych gwoździ. Badania prowadzono na modelach połączeń ścinanych oraz na segmencie stropu w skali naturalnej. Wyznaczono nośności badanych łączników, określono ich ciągliwość oraz podano przewidywane zastosowanie.
EN
The test results of a new type of the shear connector are presented. The connector is made from a piece of steel section and connected to steel beam by shot nails. The experiment included a push-out tests and a test of a floor in natural scale. The shear resistance and ductility of connector have been defined and recommended for applying.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.