Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pulse width modulation (PWM)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Modulacja szerokości impulsu PWM w sterowaniu automatycznym
PL
W pracy przedstawiono problematykę modelowania i stosowania modulacji szerokości impulsów PWM dla automatycznego sterowania procesami. W programie Matlab-Simulink opracowano model układu sterowania z zastosowaniem tej metody dla pieca indukcyjnego, następnie przeprowadzono symulację komputerową, która pozwoliła wstępnie ocenić jakość sterowania dla metody PWM i regulatora PID. Ponadto przedstawiono również możliwości stosowania PWM w sterowaniu procesami z zastosowaniem programowalnych sterowników logicznych PLC.
EN
The paper presents the problem of modeling and application of pulse width modulation PWM for automatic process control. In the program Matlab-Simulink model was developed control system using this method for an induction furnace followed by computer simulation that allowed prejudge the quality control method for a PWM, and the PID controller. In addition, the possibility of using PWM in process control using PLC programmable logic controllers is also presented.
2
PL
W artykule przedstawiono metodę wektorowej modulacji szerokości impulsów pięciofazowego falownika napięcia. W takim przekształtniku załączenie wektorów aktywnych powoduje jednoczesne formowanie dwóch wektorów napięcia wyjściowego. Komplikacja sterowania wynika z tego, że położenie obu wektorów napięcia oraz ich długości są wzajemnie zależne. Rozwiązanie zaproponowane w pracy umożliwia jednak niezależne formowanie dwóch wektorów napięcia o długościach i położeniach zadanych przez nadrzędny układ sterowania. Użycie sześciu wektorów aktywnych umożliwia wymuszenie priorytetu kształtowania wektorów napięcia wyjściowego falownika o ograniczonym napięciu obwodu pośredniczącego.
EN
The paper presents a Space Vector Modulation strategy for five-phase Voltage Sources Inverter (VSI). In this type of VSI’s the active vectors cause to generate two output voltage vectors at the same time. Their positions and lengths are interdependent. The proposed solution makes it possible to generate two independent voltage vectors with lengths and locations calculated by the control system of AC motor. Using of six active vectors allows determining the priority of generating the output voltages in the case of reduced DC-link voltage.
3
Content available Galvanic separation of analogue signals
EN
The article deals with the issues of galvanic separation of analogue circuits and methods to perform it. The authors described capacitive, inductive and optical couplings, separation with the use of processing as well as non-linearity correction of optoelectronic materials characteristics. The available solutions were presented and their characteristics.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z separacją galwaniczną obwodów analogowych i sposobom jej realizacji. Opisano w nim sprzężenia pojemnościowe, indukcyjne i optyczne, separację z zastosowaniem przetwarzania oraz linearyzację charakterystyk elementów optoelektronicznych. Przedstawiono dostępne rozwiązania i ich właściwości.
EN
A class-D audio amplifier with analog volume control (AVC) for portable applications is proposed in this paper. The proposed class-D consist of two sections. First section is an analog volume control which consists of an integrator, an analog MUX and a programmable gain amplifier (PGA). The AVC is implemented with three analog inputs (Audio, Voice, FM). Second section is a driver which consists of a ramp generator, a comparator, a level shifter and a gate driver. The driver is designed to obtain a low distortion and a high efficiency. Designed with 0.18 um 1P6M CMOS technology, the class-D audio amplifier with AVC achieves a total root-mean-square (RMS) output power of 0.5W, a total harmonic distortion plus noise (THD+N) at the 8-Ω load less than 0.06% and a power efficiency of 90% with a total area of 1.74 mm2.
EN
Speed control of a DC motor is critical in most industrial systems where accuracy and protection are of essence. This paper presents simulations of Proportional Integral Derivative Controller (PID) on a 16-bit PIC 24F series microcontroller for speed control of a DC motor in the presence of load torque. The PID gains have been tuned by Linear Quadratic Regulator (LQR) technique and then it is implemented on a microcontroller using MPLAB, and finally simulated for speed control of a DC motor in Proteus Virtual System Modeling (VSM) software. Proteus has built in feature to add load torque to a DC motor so simulation results have been presented in three cases speed of DC motor is controlled without load torque, with 25% load torque and with 50% load torque. In all three cases PID effectively controls the speed of DC motor with minimum steady state error.
6
EN
A power distribution system with distributed generations can operate as a microgrid under specific conditions. A microgrid can be operated under grid-connected and islanded modes seamlessly without disrupting the loads within the microgrid. This study analyzes the intelligent control of a microgrid with a pulse-width modulation-controlled voltage source inverter. Switching patterns are generated through a fuzzy proportional-integral (PI) controller. This study aims to develop a fuzzy-PI controller and compare its performance with that of a PI controller in controlling the voltage and frequency of a microgrid under disturbances in a Matlab/Simulink environment. Results show that the fuzzy-PI controller has higher capability, precision, and robustness than the PI controller in quickly restoring and stabilizing the microgrid. A simulation experiment is also performed to verify the greater validity and effectiveness of the microgrid equipped with the fuzzy-PI controller than with the PI controller. The developed fuzzy-PI controller can reduce the total harmonic distortion by 0.46%.
PL
W artykule analizowano inteligentne sterowanie mikrosiecią z wykorzystaniem przekształtnika sterowanego metodą modulacji szerokości impulsu. Jako sterownik wykorzystano proporcjonalno całkujący układ z logika rozmytą. Zbadano pracę układu w sieci z zakłóceniami. Stwierdzono znaczące przewagi kontrolera pracującego z logika rozmytą w porównaniu do układów konwencjonalnvch.
EN
The Z-source inverters are recent topological options proposed for buck–boost energy conversion with a number of possible voltage- and current-type circuit. This paper presents new step-up DC-DC converter topologies with improved efficiency, nearly twofold increased gain, over twofold boost factor and reduced ripple free output. The topology contains quasi ZSI (Impedance Source Inverter) which has one diode, two capacitors, two inductors are used to maintain continuous current on the primary side for reducing energy losses in the output, a single phase isolation transformer, and a voltage doubler rectifier (VDR). There are two operating modes shoot-through (ST) and non-shoot through (NST) modes. For controlling quasi ZSI (impedance source inverter), Pulse Width Modulation (PWM) with duty cycle ratio control method is used. By implementing the Simple boost control method of shoot- through technique is achieved in quasi ZSI (impedance source inverter), voltage boost factor and component stresses are considerably reduced when compared to the conventional method.
PL
W artykule zaprezentowano nową topologię przekształtnika DC-DC o zwiększonej skuteczności, zmniejszonych tętnieniach. Zastosowano dwa tryby pracy: shoot-through ST i non shoo through (NST). W układzie zastosowano podwójny układ prostowania VDR. Do sterowania przekształtnika ZSI wykorzystano układ PWM.
EN
VHDL-Ams model of integrated membrane type micro-accelerometer with delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter for schematic design level was developed. It allows simulating movement of the sensitive element working weigh from the applied acceleration, differential capacitor and original signal capacity change, signal digitizing with the help of DeltaSigma ADC with defined micro-accelerometer structural parameters, and analyzze an integrated device at the schemotechnical design level.
9
Content available remote Switching losses in three-phase voltage source inverters
EN
The efficiency of three-phase voltage source inverters depends mainly on power losses that occur in semi-conductor elements. Total losses in these elements are a sum of conduction losses and switching losses. The switching losses are dependent on the supply voltage, load current, operating frequency and on the dynamic parameters of the switching elements; these losses can be limited with the use of soft switching methods. This paper discusses the switching loss dependence on the above mentioned factors. An analysis was carried out on power losses in voltage source inverters which generate the output voltage in the form of a rectangular wave and losses in these inverters operating with pulse width modulation. A comparison of switching losses was performed for two voltage source inverters with different nominal power ratings.
PL
Sprawność trójfazowch falowników napięcia zależy głównie od strat mocy występujących w elementach półprzewodnikowych. Straty w tych elementach są sumą strat przewodzenia i strat przełączania. Straty przełączania zależą od napięcia zasilania, prądu odbiornika, częstotliwości pracy oraz od parametrów dynamicznych tranzystorów IGBT; straty te mogą być ograniczone przez zastosowanie układów wspomagających przełączanie elementów. W artykule omówiono zależność strat przełączania od wymienionych czynników. Przeprowadzono analizę strat w falowniku generującym na wyjściu napięcie w postaci fali prostokątnej oraz analizę strat przełączania w falowniku pracującym z modulacją szerokości impulsów. Porównania strat przełączania dokonano dla dwóch falowników napięcia o różnych mocach znamionowych.
EN
This paper presents the performance evaluation of two control techniques, namely Dead Beat Control (DBC) and Hysteresis Band Control (HBC), in a three phase Shunt Active Power Filter (SAPF). The choice and implementation of the current controllers is vital for the achievement of a satisfactory filtering performance. Although these techniques have been applied previously to design SAPF for single phase distorted power system signals, in this paper we extend them to three phase distorted power system signals. In order to test the effectiveness of these two controllers, extensive simulations were conducted using MATLAB/simulink. The results obtained show the superiority of the hysteresis current controller over the dead beat controller in terms of exhibiting fast transient response and computational simplicity. These results are valid with real-time Opal-RT results.
PL
W artykule zaprezentowano opracowane metody modelowania oraz sposoby doboru parametrów i struktur cyfrowych układów sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi. Podstawowym stawianym problemem jest możliwie wierne odwzorowanie zjawisk zachodzących w rzeczywistych cyfrowych systemach sterowania. Zaprezentowane wyniki są efektem kontynuacji wcześniej prowadzonych badań dotyczących tematyki modelowania oraz doboru parametrów układów sterowania przekształtników energoelektronicznych. Jako obiekt badawczy wybrano w analizowanym przypadku układ sterowania 1-fazowego sterowanego energoelektronicznego źródła prądowego.
EN
This paper presents the developed modeling methods and the ways to select parameters and structures of digital control systems, which are used in power electronics converters. The basic problem is a faithful representation of the phenomena occurring in the real digital control systems. In the described case as a research object the control system of one-phase power electronics current source was selected.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję energoelektronicznych szerokopasmowych źródeł sterowanych napięć i prądów wykorzystujących przekształtniki wielokanałowe. Nowe podejście do realizacji algorytmów sterowania układem na bazie rozszerzenia klasycznej teorii próbkowania Whittakera-Kotielnikowa-Shannona oraz rozwiązania części silnoprądowej pozwoliło na znaczące polepszenie jakości energetycznego sygnału wyjściowego – w sensie odwzorowania w nim sygnału zadanego. W artykule zaprezentowana zasady działania oraz wyniki wybranych badań symulacyjnych układów tego typu.
EN
Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes trom demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. A kind of power electronics equipment tulfilling these demanding are wideband controlled voltage and current sources. The paper presents concept of these with utilization of multi-channel inverters and contral algorithms based on expansion of Whittaker-Kotelnikov-Shannon sampling theorem. (Wide-Band Power Electronics Controlled Current And Voltage Sources With Multichannel lnverters).
EN
The situation when voltage-source inverter is supplied with unbalanced system of voltages is investigated. This can cause problems in operation of an electric drive as voltage pulsations can arise in the DC-bus. Suitable control methods may be applied to eliminate this effect in the active front-end rectifier. The paper particularly focuses on transient processes that accompany operation of the drive. They can be caused by changes in control of the drive, changes in load, or changes in the supply voltages.
PL
Zbada no przypadek podłączenia przekształtnika do niezrównoważonego system napięciowego. Może powodować to problemy takie jak pojawienie się pulsacji napięcia w szynie DC. W artykule analizowano procesy przejściowe w sterownikach.
EN
The paper compares simulation results for direct and PWM control of DC motors in a tri-wheel mobile robot with a castor sliding wheel. Our aim was to determine to what extent PWM control changes the trajectory accuracy. For this purpose, we compare kinematic and dynamic control. To make the model more realistic, we considered the impact of viscous and rolling friction of driving wheels on the motion along the trajectory. We conclude that dynamic control is of higher quality as compared to kinematic control, and that there is a significant impact of PWM control on the trajectory accuracy.
PL
W artykule przedstawiono sposób modulacji szerokości impulsu falownika dziewięciofazowego. Metoda eliminuje wyższe harmoniczne prądu zasilającego, które mogłyby być generowane w sposób losowy przez falownik, a jednocześnie umożliwia iniekcję pożądanych wyższych harmonicznych do przebiegu prądu silnika. Przedstawiony model umożliwia jego adaptację w falownikowym układzie napędowym i wykorzystanie w wielofazowych układach napędowych co zostało potwierdzone badaniami symulacyjnymi i doświadczalnymi.
EN
In papers was shown method of pulse width modulation for nine-phase induction motor. This method eliminates random higher harmonics of supply current and also allows the injection of controlled higher harmonics. These model enable its adaptation in multiphase motor drives, what was tested by simulation and laboratory test.
EN
The averaged models of switch-mode DC-DC power converters are discussed. Two methods of averaged model derivation are considered - the first, based on statespace averaging and the second, on the switch averaging approach. The simplest converters: BUCK, BOOST and BUCK-BOOST working in CCM (continuous conduction mode) or DCM are taken as examples in detailed considerations. Apart from the ideal converters, the more realistic case of converters with parasitic resistances is analyzed. The switch averaging approach is used more frequently than the other and is believed to be more convenient in practical applications. It is shown however, that in the deriving the averaged models based on the switch-averaging approach, some informalities have been made, which may be the source of errors in the case of converters with parasitic resistances, or working in DCM mode.
EN
The separation of variables approach to formulate the averaged models of DC-DC switch-mode power converters is presented in the paper. The proposed method is applied to basic converters such as BUCK, BOOST and BUCK-BOOST. The ideal converters or converters with parasitic resistances, working in CCM and in DCM mode are considered. The models are presented in the form of equation systems for large signal, steady-state and small-signal case. It is shown, that the models obtained by separation of variables approach differ in some situations from standard models based on switch averaging method.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia symulacji i projektowania modelu trójfazowego falownika typu quasi-Z (qZ), który jest przeznaczony do współpracy z baterią ogniw fotowoltaicznych o mocy 2kW. Omówiono zasadę działania układu oraz jego sterowanie przy pomocy modulacji szerokości impulsów. Podstawowe przebiegi wartości chwilowych prądów i napięć wyznaczono w drodze symulacji w pakiecie SABER. Pokazano także metody doboru parametrów elementów półprzewodnikowych i biernych z wykorzystaniem modelu symulacyjnego.
EN
In this paper simulation and design issues of the three phase quasi-Z inverter for the photovoltaic application are presented. Operation principles of the inverter are presented as well as its pulse width modulation based control methods. Basic waveforms of the currents and voltages are obtained by SABER simulations. Methods of the semiconductor devices and passive elements are also shown in this paper.
EN
Present tendencies of evaluation current distortion compensation methods aim to work out such compensator (parallel active filter) which would be able to realize real time compensation of current distortions. Unfortunately dynamics of every real power electronics current source, being essential part of such filter, is limited. Proposed idea of increasing dynamics of active filter depends on temporarily changing inductance of coil at the output of the current source. For improving EM immunity of that, the low-pass filter has been utilized. The paper presents idea of such parallel active filter as well as selected investigation results of simulation model.
PL
Obecne tendencje rozwojowe metod aktywnej kompensacji odkształceń prądu sieci zmierzają do opracowania takiego kompensatora (równoległego filtru aktywnego), który realizowałby kompensację w czasie rzeczywistym. Niestety dynamika rzeczywistego źródła prądu, będącego istotną częścią równoległego filtru aktywnego, jest ograniczona. Odpowiada za to skończona wartość indukcyjności cewki znajdującej się na wyjściu przekształtnika. Proponowana idea zwiększenia dynamiki źródła prądu polega na sterowaniu wartością tej indukcyjności. W celu polepszenia parametrów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną układu na wyjściu przekształtnika zastosowano dolnoprzepustowy filtr LC. W artykule przedstawiono ideę takiego filtru oraz wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego.
20
Content available remote Inexpensive discrete PSD controller with PWM power output
EN
The most common used industrial controllers are very expensive, whereas they provide only some basic features how to affect controlling process. In some cases a settings of PWM (Pulse Wide Modulation) switching frequency is needed. Based on these reasons we decided to develop a discrete PSD controller which is a very simple, variable, and suitable to control a plenty of less complicated systems by a simple change of its characteristic parameters. By use of modern approach we create a full-featured controller including power action element on a tiny area (7cm2).
PL
Większość kontrolerów przemysłowych to urządzenia dość drogie, chociaż wykorzystuje sie w nich często tylko bazowe funkcje kontrolera. Dość często zachodzi potrzeba ustalenia sygnału PWM (Modulacja szerokości impulsu). Dlatego w pracy przedstawiono cyfrowy kontroler PSD z uproszczoną konstrukcją umożliwiający uzyskiwanie sygnału PWM. Otrzymano bardzo prosty kontroler o niewielkiej powierzchni.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.