Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial hall
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Omówiono optymalizację czterech koncepcji konstrukcji o dwóch różnych schematach statycznych, z przekrojów otwartych oraz zamkniętych. Wykonano analizę pożarową dwóch wybranych koncepcji zabezpieczenia w postaci okładziny z płyt oraz natryskowej powłoki niereaktywnej. Zamieszczono analizę porównawczą kosztów przyjętych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
EN
This article presents the optimization of four concepts with two different static scheme made from open and closed sections. Then, for two selceted concepts, a fire analysis was carried out using protection in the form of fire proof panel easing and a non-reactive fire protective coating. The article is summarized by a comparative analysis of the costs of fire protection applied.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku uszkodzeń i wzmocnień hali przemysłowej z początku XX w., która jest aktualnie wykorzystywana przy produkcji podzespołów taboru kolejowego. W swoim ponad stuletnim okresie użytkowania analizowana hala przemysłowa była przedmiotem licznych przeróbek i modyfikacji. Swoje piętno odcisnęły na niej skutki działań z okresu II wojny światowej. Ponadto niewłaściwa eksploatacja i brak bieżącej konserwacji sprawiły, że część elementów konstrukcyjnych uległa awarii. W pracy zaprezentowano przykładowe uszkodzenia stalowych elementów konstrukcyjnych powstałych w trakcie działań wojennych, tj. przestrzeliny i plastyczne deformacje elementów konstrukcyjnych hali. Duża część uszkodzeń przetrwała do dziś. Ponadto w ujęciu aktualnie obowiązujących norm dotyczących obciążeń klimatycznych wytężenie części elementów konstrukcji przekracza normowe warunki nośności, co przy dodatkowym ich osłabieniu stwarza sytuację przedawaryjną lub powodowało wręcz stan awaryjny. W artykule omówiono zastosowane sposoby naprawy uszkodzeń wojennych.
EN
The article presents a case study of damages and reinforcements of an industrial hall from the beginning of the 20th century, which is currently used in the production of rail-way rolling stock components. In its over one hundred years of use, the analyzed industrial hall has been the subject of numerous alterations and modifications. The effects of World War II activities left their mark on it. In addition, improper operation and lack of ongoing maintenance meant that some structural components failed. The paper presents examples of damage to steel structural elements created during war operations, i.e. bullet holes and plastic defor-mations of hall structural elements. A large part of the damage has survived to this day. Morover, in terms of currently applicable standards for climatic loads, the effort of some structur-al elements exceeds the standard load-bearing conditions, which with additional weakening creates a pre-emergency situation or even caused an emergency. The article discusses the methods used to improve war damage.
PL
Dokonano oceny przydatności wybranych programów komputerowych do obliczeń nośności krytycznej stateczności przestrzennej dwustopniowych słupów hal przemysłowych. Analizowano przy tym następujące programy komputerowe bazujące na metodzie elementów skończonych: LTBeamN, SOFiSTiK, Abaqus FEA. Wyniki obliczeń komputerowych, zarówno w przypadku słupów z osiową, jak i nieosiową zmianą przekroju, porównano z rozwiązaniami dostępnymi w literaturze. Dokonane porównania wskazują na możliwość wykorzystania komercyjnych programów komputerowych, bazujących na metodzie elementów skończonych, do wyznaczania nośności krytycznej stateczności przestrzennej analizowanych słupów hal przemysłowych. Uzyskanie wyników obliczeń z dokładnością wystarczającą do celów projektowania wymaga jednak rozważnego i umiejętnego stosowania dostępnego oprogramowania. W praktyce projektowej należy również rozważyć możliwości danego biura projektowego w kwestii dostępu do danego oprogramowania, a także czasu niezbędnego na zdefiniowanie odpowiednich modeli obliczeniowych.
EN
An assessment of the suitability of selected computer software’s calculating the critical load-bearing capacity of the spatial stability of the industrial hall columns was conducted. The following computer programs based on the finite element method were analysed: LTBeamN, SOFiSTiK, Abaqus FEA. The results of computer calculations, both in the case of columns with axial and non-axial change of the cross-section, were compared with the solutions available in the literature. The comparisons point out to the possibility of using commercial software based on the finite element method to determine the critical load-bearing capacity of spatial stability for these industrial hall columns. Obtaining calculation results with sufficient accuracy for design purposes requires, however, thoughtful and skilful use of the software available on the market. In practical design, one should also consider the possibilities of the given design office in terms of access to the software, as well as the time necessary to define the appropriate calculation models.
EN
The paper presents the results of research concerning the assessment of dynamic resistance of existing industrial hall structures located in areas with different seismic activity. The basis for analyses was a three-nave industrial hall with a steel structure. Numerical calculations were performed using the finite element method (FEM), using the response spectrum method in dynamic analysis. The calculations were carried out in variants, using standard accelerated response spectra according to Eurocode 8 and those determined for the Upper Silesian Coal Basin (USCB) and Legnica-Glogow Copper District (LGCD) area. Using the author's procedure for the assessment of the dynamic resistance, for each of the extortion analysed, the structure's response to the dynamic excitation was compared with the effects of load combinations adopted at the design stage, thus establishing the limit values of the design horizontal ground acceleration αmaxg,H understood as the structure's resistance to tremors. This allowed to assess the impact of seismic activity from a specific area on the dynamic resistance of the subjected object. The article also discusses the way of interpretation and the scope of application of the obtained results and proposed procedure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny odporności dynamicznej istniejących konstrukcji hal przemysłowych zlokalizowanych na terenach o różnej aktywności sejsmicznej. Podstawą do analiz była trójnawowa hala przemysłowa o konstrukcji stalowej. Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES), wykorzystując w analizie dynamicznej metodę spektrum odpowiedzi. Obliczenia przeprowadzono wariantowo, stosując wzorcowe przyspieszeniowe spektra odpowiedzi według Eurokodu 8 oraz te, wyznaczone dla obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) i Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Stosując autorską procedurę oceny odporności dynamicznej, dla każdego analizowanego wymuszenia porównano reakcję konstrukcji na wzbudzenie dynamiczne z efektami od kombinacji obciążeń przyjętych na etapie projektowania, ustalając tym samym wartości graniczne projektowego przyspieszenia poziomego gruntu αmaxg,H rozumianego jako odporność konstrukcji na wstrząsy. Pozwoliło to na ocenę wpływu warunków sejsmicznych z określonego obszaru na odporność dynamiczną badanego obiektu. W artykule przedstawiono sposób interpretacji zaproponowanej procedury i wskazano potencjalne możliwości jej zastosowania.
EN
Single-nave halls with a steel structure are used in industrial construction and as storage, sports, public facilities, temporary buildings, etc. In terms of design, they consist of: main load-bearing systems, purlins and support systems for the wall casing and roofing. Individual elements of the hall structure can be made of hotrolled profiles or cold formed, thin-walled elements with slender walls. The load capacity of the roof structure of an industrial hall, unconstrained by roofing, was analysed in the paper. The rigidity of the roof structure in its plane was ensured by an appropriate roof bracing system. It was also assumed that the work of the roof structure in a perpendicular direction to the roof plane is to be similar to the behavior of a steel grate - cooperation between purlins and rigid tie rods was assumed, with vertical loads applied only to the purlins.
6
Content available remote Systemy HVAC obiektów przemysłowych
PL
Wentylacja hal przemysłowych stanowi duże wyzwanie dla projektantów systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Każdy projekt dla zakładu przemysłowego wymaga indywidualnego podejścia oraz doboru właściwych urządzeń. Największy problem stanowi poziom zużycia energii, który często wynika z przewymiarowania instalacji z powodu braku wskazówek czy jednoznacznych wytycznych na etapie projektu. Systemy HVAC obiektów przemysłowych muszą zapewniać odpowiednie warunki cieplno-wilgotnościowe i jakości powietrza ze względu na prowadzony proces technologiczny oraz komfort, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników biorących udział w produkcji.
PL
Artykuł opisuje innowacyjne rozwiązanie obudowy do wykopów, zastosowanej do tymczasowego zabezpieczenia wykopu wewnątrz hali serwisowej, przeznaczonej do obsługi i przeglądów samochodów osobowych. Wobec wymagań inwestora i ograniczeń wynikających z konieczności prowadzenia prac ziemnych i prac betoniarskich w hali serwisowej, żaden typ obudowy wykopów z bogatej palety katalogowej produktów firmy KOPRAS ani inne rozwiązania dostępne na rynku nie nadawały się do realizacji tego projektu.
EN
The article describes an innovative use of shoring system for temporary trench in a being used passengers cars’ service hall. None of typical trench shoring systems could be used – due to the investor’s requirements. KOPRAS company being a leader in design and production decided to solve the problem by designing and producing necessary trench shoring system. Beside desinging and manufacturing KOPRAS company specializes in technology of special excavations.
8
Content available remote BIM w projektowaniu prefabrykowanych hal przemysłowych
PL
Przedstawiono wpływ usytuowania stężeń prętowych na siły wewnętrzne elementów wsporczych dwunawowej hali żelbetowej wykonanej z prefabrykatów. Wykonano analizę porównawczą pięciu modeli hali, tj. jednego bez stężeń oraz czterech z różnie usytuowanym systemem stężeń. Odpowiednio usytuowane stężenia powodują zmniejszenie wartości sił wewnętrznych (momentów) szczególnie w słupach wewnętrznych.
EN
The article presents the influence of the bracing system location on the internal forces of the two-bay single storey industrial precast building. Five R-C precast building models were analyzed, four of them with different bracing system arranged. The analysis indicated that properly located bracing system reduced the internal forces (flexural moments) especially in the internal columns.
PL
Omówiono stan awaryjny stref podporowych stalowych dźwigarów dachowych hali przemysłowej wywołany korozją. Zinwentaryzowano stopień zniszczeń korozyjnych konstrukcji i wyjaśniono przyczyny występowania korozji warstwowej. Opisano projekt wzmocnienia podpór dźwigarów dachowych i podano wnioski końcowe.
EN
It was discussed the emergency state caused by corrosion concerning zones of supporting roof steel girders of the industrial hall. The degree of the structure corrosion damage was inventoried and causes of layer corrosion have been explained. The project of strengthening the supports of roof girders was described and the final conclusions have been given.
PL
Przedstawiono uwarunkowania prawne związane z komfortem cieplnym w miejscu pracy. Opisano schemat identyfikacji problemu przegrzewania hal produkcyjnych i przeanalizowano rozkład temperatury powietrza w dwóch halach. Zaproponowano modernizację wentylacji poprawiającą komfort na stanowiskach pracy.
EN
Documents concerning Polish law about thermal comfort in workplaces have been analyzed. Scheme of diagnosis of overheating in enterprises has been prepared. Case studies of two existing halls with temperature distribution and proposed HVAC modernizations has have been described.
12
Content available remote Nośność ogniowa żelbetowego dźwigara sprężonego
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną nośności ogniowej dźwigara stropowego SP-I-50/9, będącego elementem typowego systemu konstrukcyjno-montażowego prefabrykowanych hal przemysłowych P70. Nośność ogniową elementu określono metodą tabelaryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celach porównawczych, z wycofanymi (archiwalnymi) normami.
EN
The article presents issues related to the assessment of the fire-carrying capacity of the grider slab SP-I-50/9, which is part of a typical system construction – installation of prefabricated industrial halls P70. Fire-carrying capacity resistance element was determined by tabular as applicable, and for comparison by archival standards.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza i identyfikacja wymiany ciepła przez promieniowanie w hali przemysłowej, opracowanie programu obliczeniowego oraz implementacja opracowanego kodu w języku VisualBasic (VBA/MS Excel). Praca opisuje dwuwymiarowy model hali, uwzględniający strefy zacienienia. Daje możliwość ustawienia w hali prostokątnego przedmiotu, a więc najczęściej jest to używana w takich miejscach paleta Euro, na której znajdują się przechowywane w hali przedmioty. Taki układ może być zamodelowany z jednym lub dwoma promiennikami. Poddano analizie położenie palety względem promiennika w celu jak najlepszego ogrzania hali przemysłowej oraz wykorzystania dostępnej mocy. Omówiono także wyniki obliczeń zamodelowanego układu w stanie ustalonym z różnymi wariantami, tzn. układ z zadaną temperaturą wewnętrzną na stałym poziomie, układ z wymianą ciepła w hali wyłącznie na drodze promieniowania czy też z temperaturą wewnętrzną w hali wyznaczaną na podstawie konwekcji z elementów budynku. Uzyskane wyniki omówiono pod kątem wykorzystania algorytmu do wstepnego oszacowania opromieniowania i odczuwalnej temperatury w hali przemysłowej.
EN
The aim of this paper is the analysis and identification of radiation heat transfer in the industrial hall, creating algorithm and implementation this code in the MS VBA programming language. The paper describes two dimensional model of the industrial hall with shading zones. It allows to place a rectangular object in the industrial hall, in such places in most cases it is a standard europalette with different kinds of material. This configuration can be heated by one or two infrared heater. Because of the consideration of the two dimensional configuration this calculation program referred to gas fired radiant tube heater. This paper show analysis of various calculation. Settings allow to change many calculation options and set technical specifications of modeling building for example thermal conductivity coefficient, surface film conductance, emissivity and more for each parts of hall. In this paper there are also included currently valid building standards concerning thermal insulation in Poland.
14
Content available remote Stan techniczny stalowej hali przemysłowej a aspiracje jej użytkowników
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza stanu technicznego konstrukcji stalowej hali przemysłowej zlokalizowanej w Chinach, której celem była ocena możliwości zamiany suwnic na nowe o większej nośności. W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego obiektu i analizę statyczno-wytrzymałościową.
EN
The subject of this paper is a technical state analysis of a steel structure of industrial hall located in China. The main purpose of the analysis was the assessment of possibility of overhead crane replacement with a new ones of increased capacities. In the paper the technical state assessment and static - strength analysis of the object was presented.
15
Content available remote Problemy eksploatacyjne podtorzy suwnicowych na terenach szkód górniczych
PL
W artykule przedstawiono problemy eksploatacyjne podtorzy suwnicowych w hali żelbetowej posadowionej na terenach szkód górniczych. Na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej podtorzy suwnicowych sprawdzono ich prostoliniowość i możliwość rektyfikacji. Oceniono wpływ pomierzonych odchyłek na nośność podstawowych elementów konstrukcji wsporczej hali w aspekcie jej dalszej bezpiecznej eksploatacji.
EN
The paper presents exploitation problems of crane girders in seven bay industrial hall located on mining damage area. Detail geodesic checking was performed due to rectilinearity and possibility of corrections. The influence of imperfections and damages on the safety of structure was evaluated.
16
Content available remote Prefabrykaty betonowe w budownictwie przemysłowym
PL
W artykule scharakteryzowano współczesne budownictwo przemysłowe z betonu prefabrykowanego. Przedstawiono asortyment wyrobów prefabrykowanych stosowanych w tej gałęzi budownictwa, na przykładzie krajowych realizacji.
EN
In the paper the modern precast concrete industrial structures were characterized. The variety of precast elements available in this branch of industry was presented and described, on the basis of domestic realizations.
PL
Przeprowadzono dyskusję przyjęcia współczynników częściowych nośności stalowych elementów konstrukcji na przykładzie hal o ustroju słupowo-wiązarowym. Porównano wskaźniki wykorzystania nośności otrzymane dla tego samego obliczeniowego modelu konstrukcji, ale po przyjęciu dwóch różnych pakietów norm: PN-EN i zastępowanych PN-B. Przedstawiono nową propozycję przyjęcia współczynnika częściowego nośności elementu.
EN
Discussion on partial factors for the steel element resistance evaluation is presented in this paper for two types of industrial hall building of different truss-column static schemes. Resistance utilization ratios are compared for the same structure computational model but with use of different sets of design codes, namely PN-EN and PN-B. A new proposal of resistance partial factors are presented.
PL
W artykule przedstawiono przypadek nietypowego oddziaływania termicznego w analizie nośności hali grafityzacji, która eksploatowana jest w bardzo trudnym środowisku, ze względu na procesy technologiczne związane z grafityzacją wyrobów zachodzącą w temperaturze około 3000°C. Dodatkowym czynnikiem wpływającym niekorzystnie na trwałość konstrukcji nośnej obiektu są incydentalne zjawiska erupcji w trakcie procesu grafityzacji. Opisano sposób szacowania poziomu temperatury w trakcie wybuchu materiału pieca grafityzacji oraz procedurę przyjętą do analizy nośności elementów dźwigara stalowego konstrukcji dachu hali. Podsumowano także sformułowane zalecenia i wnioski odnośnie poziomu bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz wymaganych prac naprawczych i wzmacniających.
EN
This article describes a case of atypical thermal action in an analysis of the load capacity of an industrial building used for graphitization, which functions in a very difficult environment in view of the technological processes relating to the graphitization of products, which takes place at a temperature of around 3000°C. An additional factor having an adverse effect on the durability of the load-bearing structure involves incidences of the phenomenon of eruption during the graphitization process. A description is given of a method for estimating the level of temperature during explosion of the material of the graphitization furnace, and of the procedure adopted for analysing the load capacity of the steel girder elements of the roof structure. Conclusions and recommendations are also presented regarding the safety of use of the building and required repair and reinforcement works.
PL
W referacie przedstawiono kompleksowe badania czterech kablobetonowych, prefabrykowanych belek podsuwnicowych o rozpiętości modularnej 6 m, wyprodukowanych w latach 1962–1963, a obecnie zdemontowanych z hali przemysłowej w celu określenia możliwości zwiększenia udźwigu suwnicy w tym obiekcie. Badania obejmowały określenie rysoodporności oraz nośności na zginanie i ścinanie przedmiotowych elementów oraz komplet badań materiałowych niezbędnych do określenia dalszej trwałości. Kable sprężające i ich zakotwienia znajdowały się w bardzo dobrym stanie technicznym, a przeprowadzone badania elementów potwierdziły, że w kablach znajduje się odpowiednia siła sprężająca. Badania betonu i zaczynu iniekcyjnego wykazały, że z punktu widzenia właściwości chemicznych, materiały te, pomimo 50-letniego okresu eksploatacji w warunkach przemysłowych, nie utraciły pierwotnych właściwości charakterystycznych dla tzw. zdrowego betonu.
EN
The comprehensive research off our post-tensioned, precast crane beams, with a modular span of 6 m, manufactured in the years1962 to 1963, and currently dismantled from an industrial hall in order to identify possibility to increase cranes capacity at this property is presented in the paper. The research included the cracking resistance determination, bending and shear capacity of these elements, as well as a set of materials tests. Prestressing cables and its anchorages were in very good condition and the elements tests have confirmed that in the cables there is a suitable prestressing force. Examination of concrete and injection grout showed that in terms of chemical properties, these materials, despite 50 years of service life in industrial conditions, do not lose the original characteristics of the so-called healthy concrete.
PL
W artykule przedstawiono wadliwą konstrukcję świetlików podłużnych hali przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych, czego efektem były pękające w nich szyby. Na podstawie analizy pracy statycznej świetlików jako konstrukcji przestrzennych, współpracujących z konstrukcją przekrycia, a także analizy zachowania się węzłów z wykorzystaniem MES, wyjaśniono przyczynę pękania szyb w świetlikach. Artykuł zakończono wnioskami i zaleceniami odnośnie naprawy i poprawnego konstruowania tego typu świetlików.
EN
The faulty design of longitudinal skylights made of rectangular hollow sections have been presented as a cause of breaking of glass installed in them. On the base of spatial static analysis of skylights and covering interaction, and also the joints behaviour executed by FEM, the reason for breaking of glass has been explained. Conclussions and recommendations regarding the repair and proper construction of this type of skylights have been given at the end.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.