Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozwój gospodarczy na świecie powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji konieczność budowania nowych jednostek wytwórczych. Jednym z rozwiązań jest zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego, a w szczególności budowanie jednostek kogeneracyjnych małych mocy na paliwa gazowe. Rozwijanie rozproszonej produkcji energii elektrycznej i ciepła może okazać się najlepszym rozwiązaniem problemu nierównomiernego rozmieszczenia elektrowni dużej mocy w Polsce. Wysoka sprawność konwersji energii w kogeneracji pozwoli na zwiększenie efektywności, ograniczenie zużycia paliw pierwotnych, a finalnie również na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
EN
Worldwide economy growth is the reason for constant increase in energy demand. One of the options for energy supplying units design is wider use of the natural gas. Here small capacity cogenerating plants can be applied. Decentralized heat and electricity production can be good solution to the problem of uneven large power plants location in Poland. High efficiency of energy conversion in the case of cogeneration allows decrease of fossil fuels usage and thus reduction of negative impact on natural environment.
PL
W referacie przedstawione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji systemów gazowych z omówieniem przykładu zdarzenia krytycznego – wybuchu gazu, skutkującego katastrofą budowlaną.
EN
In this paper there are presented issues related to safety operation of gas systems with an overview of critical event example – gas explosion, which caused building disaster. The article presents the historical process of formation of quality problems in the technology.
PL
Przeprowadzono analizę zróżnicowania kosztów doszczelnienia mieszkaniowych instalacji gazowych w zależności od metody doszczelnienia tej instalacji. Badano zróżnicowanie dla instalacji doszczelnionych za pomocą: spawania lub uszczelnionych chemicznie. Nie stwierdzono istotnego zróżnicowania pomiędzy metodami doszczelnienia a badanymi parametrami tj. (liczbą mieszkań, powierzchnią użytkową oraz kosztami doszczelnienia). Znaczne zróżnicowanie kosztów jednostkowych w czasie wskazuje, iż poza wzrostem cen towarów/usług występują inne czynniki determinujące koszt doszczelnienia. Analiza kosztów doszczelnienia w odniesieniu do liczby mieszkań pozwoliła na wskazanie optymalnej metody doszczelniania wraz z uwzględnieniem jej specyfiki.
EN
The analysis of cost variability for sealing of the domestic gas systems was conducted, depending on methods of sealing. Consider two methods of sealing: gas-welded and polymer seal. Analyzed parameters (dependent variables) are: number of flats, usable area and cost of sealing. The differentiation between methods of sealing and analyzed parameters is not observed. Significant differentiation of the specific cost of sealing in the same time periods indicates for other factors which controlled the cost of sealing. The analysis of sealing cost permitted to indication of the optimal methods of sealing in context of their specificity.
PL
Obowiązki i rola przedsiębiorstw gazowniczych w zakresie rozwoju sieci dystrybucyjnej. Aspekty ekonomiczne przyłączania odbiorców do sieci gazowej. Obowiązki i rola gminy w zakresie planów zaopatrzenia w paliwa gazowe. Korzyści gminy z tyt. posiadania na swoim terenie sieci gazowej. Regulacje prawne a rozwój sektora gazowego.
EN
Responsibilities and role of business in the development of gas distribution network. Economic aspects of connecting customers to the gas network. Responsibilities and role of the community on plans for natural gas fuel supply. The benefits of community ownership in their area of the gas network. Regulations and the development of gas sector.
PL
Struktura organizacyjna i techniczna rynków i systemów gazowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Podstawowe podmioty rynku gazu. Sieć przesyłowa w krajach Wyszehradzkich. Różnice w nomenklaturze branżowej.
EN
Organizational and technical structure of gas markets and systems in Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary. Basic gas market subjects. Transmission network in the Vyshegrad Group states. Differences in branch naming.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania, oferowanych na polskim rynku. Badania miały na celu sprawdzenie zachowania się urządzeń z zamkniętą komorą spalania podłączonych do systemu kominowego w budynku wielokondygnacyjnym. Badano następujące parametry urządzeń: sprawność, jakość spalania dla różnych gazów i stosowanych mocy oraz zmiany ciśnienia w przewodzie kominowym wraz z jego dławieniem.
EN
The examination results of operation of gas flow water heaters with closed combustion chamber (available on the Polish market) are presented. The aim of the examination was the operation check of the heaters connected to the chimney system of a multi--storey building. The following parameters were investigated: efficiency, combustion performance for various gases and applied powers and for pressure change in chimney conduit (including pressure throttling).
PL
Gaz ziemny w krajowej strukturze energii pierwotnej stanowi około 11%, w porównaniu do Unii Europejskiej jest to około dwukrotnie niższy udział. Ze względu na wielkość zasobów gazu ziemnego Polska należy do państw mało zasobnych w gaz ziemny. W ostatnich latach zużycie gazu ziemnego kształtowało się na poziomie około 11 mld m3. Krajowe wydobycie stanowi około 4 mld m3, a reszta gazu jest importowana, przede wszystkim z Rosji, a także w mniejszych ilościach z Niemiec, Uzbekistanu i Norwegii. W kraju w 2002 roku główną grupę odbiorców gazu ziemnego stanowią odbiorcy przemysłowi - ponad 54% zużycia krajowego, następnie odbiorcy indywidualni - ponad 31% oraz handel i usługi - ponad 14%. Obiekty energetyczne wykorzystujące gaz ziemny charakteryzują się niższym wskaźnikiem emisji CO2 w porównaniu do obiektów bazujących na węglu kamiennym i węglu brunatnym . Ponadto niepodważalnym atutem układów gazowych jest ich wysoka sprawność (w nowoczesnych rozwiązaniach sprawność elektryczna turbiny gazowej w układzie kombinowanym osiąga 60%, a sprawność elektrowni opalanej węglem kamiennym to 34 - 38%). Układy gazowe charakteryzują się również wysoką elastycznością pracy. Pod względem nakładów inwestycyjnych zdecydowanie korzystniej wypadają elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące gaz ziemny. Natomiast w przypadku wytwarzania energii elektrycznej, to zdecydowanie bardziej opłacalne jest wykorzystywanie paliw stałych, zwłaszcza węgla brunatnego (ale bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych). Polska ma podstawy, aby został rozwinięty węglowo-gazowy model gospodarki energetycznej.
EN
In national structure of primary energy natural gas comprises about 11%. It's share is about two times lower than in the European Union. As concerns abundance of natural gas resources, Poland belongs to the countries of low resources of that fuel. Consumption of the natural gas stabilised at about 11 mld m3 in last few years. Domestic production is about 4 mld m3 and the rest is imported, mainly from Russia and also in smaller amounts from Germany, Uzbekistan and Norway. In Poland in 2002, the main groups of natural gas users are industry - more than 54% of the national consumption, households - more than 31%, trade and services - over 14%. The energetic objects using the natural gas are characterised by the lower index of CO2 emission than objects based on hard coal and lignite. What is more, the important advantage of the gas systems is their high efficiency (in modern solutions the energetic efficiency of gas turbine in combine cycle is 60% while the efficiency of the plant using coal is 34 - 38%). The gas systems are also characterised by high flexibility of working conditions. Also taking into account the capital investments, power plants and heat and power plant based on natural gas are much more beneficial. On the other hand, cost of electrical energy production using solid fuel, and mainly lignite, appears to be more profitable (without including outdoor costs). Summarising, Poland has suitable conditions for the development of the coal - gas model of energetic economy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.