Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia odlewania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
In this work, T-shaped mould design was used to generate hot spot and the effect of Sr and B on the hot tearing susceptibility of A356 was investigated. The die temperature was kept at 250ºC and the pouring was carried out at 740ºC. The amonut of Sr and B additions were 30 and 10 ppm, respectively. One of the most important defects that may exist in cast aluminium is the presence of bifilms. Bifilms can form by the surface turbulence of liquid metal. During such an action, two unbonded surfaces of oxides fold over each other which act as a crack. Therefore, this defect cause many problems in the cast part. In this work, it was found that bifilms have significant effect over the hot tearing of A356 alloy. When the alloy solidifies directionally, the structure consists of elongated dendritic structure. In the absence of equiaxed dendrites, the growing tips of the dendrites pushed the bifilms to open up and unravel. Thus, leading to enlarged surface of oxide to become more harmful. In this case, it was found that these bifilms initiate hot tearing.
EN
The work presents the results of the studies of Co-Cr-Mo casting alloys used in the production of frame casts of removable dentures, crowns and bridges in dental prosthetics. The studies were performed on four Co-Cr-Mo alloys of different contents of Mo, W and other additives. Electrochemical tests were performed, which aimed at examining the corrosion resistance of the alloys and observing the alloy structure after chronoamperometric tests with the potential in the area of the occurrence of the passive layer breakpoint. The alloy microstructure images after chronoamperometric tests show the presence of non-uniformly distributed general corrosion. Moreover, a project of cobalt alloy casting was elaborated using a ceramic mold casting. Additionally, analysis of the obtained microstructure was performed. The microstructure of the examined alloys was of the dendrite type. This microstructure was chemically inhomogeneous and consisted of an austenitic matrix formed by a solid cobalt solution and chromium in the core dendritic structure.
3
PL
Artykuł poświęcono zagadnieniu technologiczności tradycyjnego sposobu odlewania dzwonów. Pomimo złamania podstawowych zasad poprawnego projektowania technologii odlewania, tradycyjna technologia wykonywania dzwonów sprawdza się od setek lat. Autorzy analizując wyniki badań brązu CuSn20-C oraz tradycyjnej masy formierskiej używanej do wykonywania form na dzwony, próbują wykazać na czym polega tajemnica fenomenu najstarszej z aktualnie stosowanych technologii odlewania.
EN
The article are devoted to the issue of manufacturability of the traditional way of casting bells. Despite breaking the fundamental principles of proper casting technology design, traditional technology of casting bells has works for hundreds of years. The authors have analyzing the investigations results of a bronze CuSn20-C and traditional molding sand is used to produce molds for bells and they have been trying to demonstrate what is the secret of the marvel of the oldest currently used casting technology.
EN
Ceramic moulds in the investment casting technology are made by depositing on the wax pattern subsequent layers of a liquid ceramic mass together with a granular matrix. A quality of castings depends on building of individual layers. The results of the ceramic moulds permeability obtained by means of the newly developed measuring method are presented in the hereby paper. Due to the applied solution it is possible to perform measurements also for the first layers which have the decisive influence on a permeability of the whole multilayer ceramic mould. Investigations of the influence of the matrix grain size and annealing temperature on the permeability of ceramic moulds were carried out.
PL
W artykule omówiono główne kierunki badań z zakresu technologii wytwarzania stopów szybkoschładzanych oraz perspektywę rozwoju w Polsce produkcji tych stopów. Zaprezentowano opracowane i wykonane w IMN urządzenie do odlewania taśm amorficznych, w którym wykorzystuje się sposób ultraszybkiego schładzania strugi stopu na powierzchni wirującego bębna. Urządzenie składa się z trzech głównych podzespołów: podzespołu bębna odlewniczego, podzespołu do grzania wsadu oraz pulpitu do sterowania procesem odlewania. Urządzenie pozwala jednorazowo odlać ok. 2 kg taśm o grubości 18/50 mum i szerokości ok. 20 mm. Na przykładzie beztopnikowych amorficznych taśm lutowniczych na osnowie Cu i Ni oraz magnetycznie miękkich taśm ze stopów amorficznych na osnowie Fe-Ni oraz Co i Fe omówiono zagadnienia wytwarzania tych taśm, badania ich właściwości, oraz podano przykłady zastosowania taśm szybkoschładzanych w praktyce.
EN
New research directions in the field of technology for fabrication of rapidly-quenched alloys and perspectives of their production in Poland have been outlined. Pilot installation for casting amorphous ribbons by melt spinning method, developed and built at the Institute of Non-Ferrous Metals, has been described. The installation consists of three main sub-assemblies: casting wheel, charge heating unit and a casting process control system. It enables casting of 2 kg ribbons per cycle, 18/50 mum in thickness and about 20 mm wide. Taking as an example the Cu-based and Ni-based brazing alloys, as well as soft amorphous ribbons of the FeNiMoB type and Fe-based and Co-based, the issues related to ribbons fabrication, examination of properties and their application in industrial practice have been described.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę wytwarzania taśm amorficznych poprzez ultraszybkie schładzanie ciekłego stopu na dolnej powierzchni wirującego bębna metalowego. Opisano zasadę działania eksperymentalnego urządzenia odlewniczego zaprojektowanego i zbudowanego w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz wyniki dotychczas przeprowadzonych testów ze szczególnym uwzględnieniem problemu transportu ciekłego metalu na dolną powierzchnię bębna. Wyniki badań otrzymanych taśm potwierdziły ich dobre właściwości mechaniczne, strukturalne i magnetycznie miękkie.
EN
A new fabrication method of amorphous ribbons by rapid quenching of a liquid metal on a bottom surface of rotating copper wheel has been presented. Principle of operation of an experimental casting installation designed and built at the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice, Poland, has been described together with results of tests carried out so far, with a special emphasis put on the problem of transporting molten metal onto a bottom surface of a wheel. Examination of the amorphous ribbons obtained confirmed their good mechanical, structural and soft magnetic properties.
PL
Celem pracy było określenie parametrów obróbki cieplnoplastycznej odlanych w warunkach laboratoryjnych miniwlewków symulujących strukturę BOT ze stali niskowęglowych dla otrzymania struktury ultradrobnoziarnistego ferrytu na całym przekroju poprzecznym. Zmiennymi parametrami podczas prób ściskania byly temperatura odkształcenia, wielkość i sposób odkształcenia (jednoetapowe i dwuetapowe ściskanie) oraz intensywność chłodzenia po odksztalceniu. Na podstawie analizy wyników badań struktury finalnej, twardości oraz wielkości i morfologii ziarn ferrytu zaproponowano schemat obróbki cieplnoplastycznej stali niskowęglowej niestopowej charakteryzującej się rozdrobnioną strukturą dendrytyczną (np. bezpośrednio odlane taśmy), zapewniający uzyskanie superdrobnego ziarna w strukturze finalnej.
EN
The purpose of this paper was to define parameters of thermo-mechanical treatment of low-carbon steel mini ingots, cast under laboratory conditions, simulated structure of direct strip casting of low carbon steels to obtain ultrafine grained ferrite structure over the whole cross-section. The variable parameters during compression tests were temperature of deformation, amount of deformation, method of deformation (single or double stage compression) and cooling intensity after deformation. According to analysis of results obtained by testing the final structure, hardness as well as size and morphology offerrite grains, the diagram of thermo-mechanical treatment of non-alloy low carbon steel, which is characterised by refined dendritic structure (e.g. direct cast strips), was proposed. This ensures obtaining ultrafine grain in the final structure.
PL
Artykuł jest kontynuacją artykuł opublikowanego w numerze 6/2003 czasopisma ODLEWNICTWO - NAUKA - PRAKTYKA. W pierwszej części opisano procesy technologiczne, za pomocą których otrzymuje się odlewy o wysokim stopniu przetworzenia. Część 2 przedstawia przykłady zastosowania odlewów - głównie ze stopów aluminium i magnezu. Coraz częściej bowiem aluminium i magnez, a także kompozyty na ich osnowie zastępują odlewy ze stopów żelaza. Dotyczy to - w przypadku samochodów - m.in. tarcz hamulcowych, obręczy kół czy ramy siedzeń. Dzięki nowoczesnym technologiom odlewania i obróbki cieplnej, odlewy z magnezu i aluminium mają porównywalne właściwości mechaniczne i obniżają znacznie masę części. Dlatego coraz powszechniej stosuje się je m.in. w przemyśle środków transportu.
EN
The publication is the continuation of previous edition contained in No. 6/2003 ODLEWNICTWO - NAUKA - PRAKTYKA (FOUNDRY- SCIENCE AND PRACTICE). In the first part technological processes, owing to which castings with a high degree of processing were received, were described. The present article represents the examples o f the application of castings - mainly from aluminium and magnesium alloys. More and more often aluminium and magnesium alloys as well as composites replace the castings from ferrous metals. This concerns - in case of cars - among others, brake discs, wheels and seat frames. Owing to the modem casting technologies and heat-treatment castings from magnesium and aluminium alloys have mechanical proprieties comparable to those of ferrous alloys and the very large reduction of mass. Therefore, those castings are more and more often used, especially in transport industry.
9
PL
W pracy przedstawiono dobór optymalnej technologii odlewania elementu komory w postaci drzwi dla urządzenia do operacji neurochirurgicznych.
EN
In this paper selection of optimum casting technology of chamber element in the form of the door for the mechanism to neurosurgical surgeries is presented.
10
PL
Analiza cech charakterystycznych materiałów na osnowie gama-TiAl wykazała, że ich doskonałe właściwości predystynują je dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, a szczególnie jako tworzywo na zawory spalinowych silników samochodowych. W ALD Vacuum Technologies AG w ramach projektu badawczo-naukowego wspieranego finansowo przez Niemieckie Ministerstwo Nauki i Badań opracowano nowy proces ekonomicznego wytwarzania zaworów. Stosując zmodyfikowaną metodę indukcyjnego topienia w tzw. chłodnym tyglu w powiązaniu z odlewaniem odśrodkowym do gradientowo podgrzanej kokili metalowej, wyprodukowano niewielką serię zaworów silnikowych z aluminidków tytanu. Wyprodukowane części zostały poddane kompleksowym badaniom, m.in. eksploatacyjnym w postaci 500 godzinnego testu silnikowego odpowiadającego żywotności przeciętnego samochodowego silnika benzynowego. W artykule przedstawiono proces technologiczny, jego wyniki oraz perspektywy rozwoju na skalę przemysłową.
EN
Based on the materials characteristics gamma-titanium aluminide has excellent properties for automotive applications, especially as automotive valves. Initiated by ALD Vacuum Technologies AG a new low cost manufacturing process has been developed by a joint research project under the financial support of the German Federal Ministry of Education and Research. Small batch sizes of titanium aluminide automotive valves were produced by using a modified cold wall induction melting and centrifugal casting method in combination with a gradient preheated metallic permanent mold. The parts were extensively tested e.g. in a 500 hours engine test, which corresponds to an average life time cycle of a car engine. The development of the process, the results and upscaling of the equipment will be presented.
11
Content available remote Podstawy technologii odlewanych, jednorodnych stałych paliw rakietowych
PL
Przedstawiono techniczne możliwości i zalety technologii odlewania stałych paliw jednorodnych. Po przeprowadzeniu badań nad warunkami przeprowadzania poszczególnych operacji technologicznych (granulacja NC, przygotowanie plastyfikatora, odlewanie, utwardzanie) przedstawiono zarys całego procesu technologicznego ładunków paliwa.
12
Content available remote Segregacja a pękanie odlewów staliwnych
PL
Krzepnięcie i krystalizacja grubościennych odlewów ze staliw stopowych CrMo-V a także przemiany fazowe zachodzące w stanie stałym decydują o własnościach użytkowych wyrobów finalnych. Segregacja dendrytyczna oraz tworzenie się pasm twardych węglików wanadu i molibdenu są przyczyną powstawania pęknięć dyskwalifikujących odlew.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.