Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ozonowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Contrast media are used in imaging modalities such as x-rays, ultrasound, computed tomography and magnetic resonance. Contrast media enhance tissues to help make a diagnosis. This review coversinformation about types of contrast agents, their chemical compositions, routes of administration, imaging applications and biological effects. Scientific studies indicate the presence of contrast agents in wastewater. They are not fully removed in conventional treatment processes and therefore enter surface waters with treated wastewater. At the University Clinical Center in Gdansk, the most frequently used contrast agents are iodinated contrast media, secondly gadolinium contrast agents. Iodinated contrast media are pharmaceuticals which are metabolically stable during their passage through the body and are excreted into wastewater. All transformation products of the iodinated contrast medium iopromide were found in municipal effluents because of their formation during biological wastewater treatment. Four products formed at the end of the transformation pathway were also found in bank filtrate and in groundwater of a wastewater irrigation area. The contrast agents themselves do not carry a risk of toxicity, but it can be predicted from the chemical structure that the transformation products may be toxic and mutagenic. On the other hand, MRI contrast agents can cause histopathological changes. Gadolinium deposition in tissues has been proven. The toxicity of gadolinium is well known. Further research on the toxicity of gadolinium contrast agents is needed to be able to prevent unwanted consequences and produce safe contrast agents. Conventional methods currently used do not ensure high efficiency of removing pharmaceuticals from wastewater, which makes it necessary to introduce advanced methods of treatment. The article presents strategies for removal of the compounds in wastewater-treatment plants.
2
Content available Zmiana technologii ozonowania wody w ZUW Raba
PL
W sierpniu 2023 r. zakończyła się trwająca prawie dwa lata modernizacja systemu wstępnego ozonowania wody w Zakładzie Uzdatniana Wody Raba. Zaprojektowano i wykonano układ wytwarzania ozonu z ciekłego tlenu i wprowadzania go do wody wraz z wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem towarzyszącym, niezbędnym do prawidłowego działania instalacji wstępnego utleniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3
Content available Ozonation in Wastewater Disinfection
EN
Due to the potential microbiological hazard associated with discharging treated sewage into the receiving body, its disinfection is a key issue to protect ecological safety and human health. Water scarcity and drinking water supply, irrigation, rapid industrialization, use of treated water, protection of water sources, overpopulation and environmental protection force us to look for solutions to ensure safe reuse of wastewater, and this depends primarily on the quality of wastewater disinfection. Many wastewater disinfection methods are commonly used. One of the chemical processes of disinfection sludge is ozonation. Ozonation is widely used in wastewater treatment by oxidation, because ozone is a very strong and effective oxidizing agent. Studies have shown that the effectiveness of ozone in disinfecting water and sewage is up to 50% greater than that of chlorine . An additional advantage of this method is that it also eliminates odors that may be unavailable. The article presents the results of research on the effectiveness of ozonation treatment in the disinfection of treated sewage, based on indicator bacteria such as coliforms, including Escherichia coli, mesophiles, psychrophiles, and spores. The study took into account various effects of time (dose) and temperature. For the purpose of this study, both traditional and modern methods of assessing microbiological quality of wastewater were used. The first one is represented by conventional culture measurements and the second one by using a luminometer (ATP) and flow cytometer (FCM).
4
Content available remote The role of selected technological processes in drinking water treatment
EN
The selection of appropriate technological processes for water treatment has a key impact on the qualitative safety of water intended for human consumption. The article analyzes water treatment processes used in a selected Water Treatment Plant (WTP) in terms of surface and ground water treatment. Five-year results of the research are presented on selected physico-chemical and bacteriological parameters of water quality before treatment processes, after individual stages of treatment (settling tanks, DynaSand® filters, ozonation, carbon filters, UV rays and chlorine gas disinfection). The reduction of key pollutants at individual stages of technological processes was calculated. The results of the analyzes demonstrated that the technological processes used in WTP effectively remove turbidity, color, UVA254nm, permanganatate oxygen demand, Fetotal, Mn, coliform bacteria, Enterococcus faecalis and Clostridium Perfringens from the surface and underground water. Studies have shown that infiltration in the ground effectively removes selected pollutants from water and its effectiveness is comparable to high-efficiency treatment processes.
PL
Mleko jest spożywane prawie we wszystkich społecznościach, ale nieprzetworzone może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów i aby temu zapobiec, konieczne jest właściwe jego przygotowanie. Ozonowanie jest czystą techniką, która wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe ze względu na swój potencjał utleniający, który w efekcie redukuje populację żywych komórek mikroorganizmów i ogranicza aktywność enzymów. W przemyśle spożywczym ozon jest z powodzeniem stosowany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, wody technologicznej oraz niektórych surowców. Ten zakres aplikacji nie wykorzystuje całego potencjału ozonowania w branży spożywczej, szczególnie w mleczarstwie. Interesujące okazały się wyniki nielicznych badań nad wykorzystaniem ozonu do niszczenia mikroorganizmów bezpośrednio w mleku. Na skuteczność ozonowania mają wpływ m.in. temperatura, pH, wilgotność i obecność materii organicznej. Pod względem redukcji populacji mikroorganizmów lepsze wyniki uzyskuje się w przypadku mleka o niskiej niż wysokiej zawartości tłuszczu.
EN
Milk is consumed in almost all communities, but unprocessed milk can pose a risk to the health or life of consumers and must be properly processed to prevent this from happening. Ozonation is a pure technique that shows antimicrobial activity due to its oxidizing potential, reducing the population of living microorganisms cells and limiting the activity of enzymes. In the food industry, ozone is successfully used to disinfect various types of surfaces in contact with food, proces water and some raw materials. This range of applications does not use the full potential of ozone in the food industry, especially in the dairy industry. The results of a few studies on the use of ozone to destroy microorganisms directly in milk turned out to be particularly interesting. Although the effectiveness of ozonation is influenced, among others, by temperature, pH, humidity and the presence of organic matter. The best results in terms of reducing the microbial population were obtained with low-fat milk.
PL
Oczyszczalnia ścieków w Jaworznie - dzięki paroletniej pracy wielu ludzi, wykonaniu tysięcy analiz - ma pierwszą w Polsce sprawdzoną, innowacyjną metodę usuwania farmaceutyków ze ścieków.
PL
W ostatnich latach obserwuje się większe zaangażowanie i wzmożone prace badawcze nad problemem przedostawania się farmaceutyków do środowiska, a w szczególności do wód. Farmaceutyki to związki chemiczne o bardzo zróżnicowanej budowie chemicznej, wykazujące różnorakie działanie na organizmy żywe. W niniejszym artykule przedstawiono badania i analizy efektywności technologicznej na stacji pilotowej pracującej z wykorzystaniem technologii ozonowania. Skupiały się one przede wszystkim na weryfikacji skuteczności technologii ozonowania związków należących do grupy farmaceutyków ze ścieków wypływających z konwencjonalnej oczyszczalni. Badania wykazały bardzo wysoką redukcję diklofenaku.
EN
In recent years, there has been a greater commitment and intensified research work on the problem of the release of pharmaceuticals to the environment, in particular to water sources. Pharmaceuticals are chemical compounds with a very diversified chemical structure, affecting living organisms in a various way. This article presents research and analysis of technological effectiveness of a pilot plant using ozone technology. They focused primarily on the verification of the effectiveness of ozone technology in removing compounds belonging to the group of pharmaceuticals from wastewater from a conventional treatment plant. The research showed very high reduction of diclofenac.
EN
Sulphonamides (SAs) are one of the most frequently detected anthropogenic micropollutants in the aquatic environment and their presence in it may pose a threat to living organisms. The aim of the study was to determine susceptibility of selected sulphonamides, i.e. sulfadiazine (SDZ) and sulfamethazine (SMZ), to degradation in the ozonation process and in enzymatic oxidation by unspecific peroxygenase extracted from Agrocybe aegerita mushroom (AaeUPO). Moreover, the acute toxicity of the aqueous solution of the selected sulphonamides (SMZ and SDZ) before and after mentioned treatment processes were studied on the freshwater crustacean Daphnia magna. Initial concentrations were equal to 2×10-5 M for sulfadiazine and 1.8×10-5 M for sulfamethazine. The percentage of transformation for the O3 process was at the level 95% for both SDZ and SMZ (after 10 s of the process), whilst enzymatic oxidation of SDZ and SMZ by AaeUPO caused transformation efficiencies at the levels of 97% and 94% (after 1 minute of the process), respectively. The second order rate constants of selected sulfonamides with molecular ozone and fungal peroxidase were also determined in the research. EC50 (median effective concentration) values from toxicity test on D. magna were found in the range from 14.6% to 37.2%, depending on the type of the process. The conducted oxidation processes were efficient in degradation of selected sulphonamides. The toxicity of the mixtures before and after treatment was comparable and did not change significantly. The research have shown that biological processes are not always safer for living organisms compared to the chemical processes.
PL
Sulfonamidy są jednymi z najczęściej wykrywanych mikrozanieczyszczeń antropogenicznych w środowisku wodnym, a ich obecność w nim może stanowić zagrożenie dla organizmów żywych. Celem badań było określenie podatności wybranych sulfonamidów, tj. sulfadiazyny i sulfametazyny na degradację w procesie ozonowania i utleniania enzymatycznego przez nieswoistą peroksygenazę ekstrahowaną z grzyba Agrocybe aegerita (AaeUPO). Ponadto badano toksyczność ostrą wodnego roztworu wybranych sulfonamidów przed i po wspomnianych procesach na słodkowodnym skorupiaku Daphnia magna. Początkowe stężenia wynosiły odpowiednio: 2×10-5 M (sulfadiazyna) i 1,8×10-5 M (sulfametazyna). Procent transformacji dla procesu O3 kształtował się na poziomie 95%, zarówno dla sulfadiazyny, jak i sulfametazyny, natomiast enzymatyczne utlenianie przez AaeUPO spowodowało odpowiednio transformacje badanych leków na poziomie 97% (sulfadiazyna) i 94% (sulfametazyna). W badaniach wyznaczono drugorzędowe stałe szybkości reakcji badanych sulfonamidów z ozonem cząsteczkowym i peroksydazą grzybową. Wartości EC50 z badań ekotoksyczności na D. magna wahały się od 14,6% do 37,2%, w zależności od rodzaju procesu. Wybrane do badań procesy utleniania okazały się być skuteczne w degradacji (transformacji) badanych sulfonamidów. Toksyczność mieszanin przed i po procesach była porównywalna, i nie zmieniała się znacząco, jednak to mieszaniny przed i po procesach enzymatycznej oksydacji charakteryzowały się wyższą toksycznością w porównaniu do mieszanin przed i po procesie ozonowania. Badania wykazały, że procesy biologiczne nie zawsze są bezpieczniejsze dla organizmów żywych w porównaniu z procesami chemicznymi.
PL
Ozon (O3) jest jednym z najskuteczniejszych dezynfektantów zdolnych do niszczenia chorobotwórczych grzybów, bakterii i wirusów, włącznie z SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Jako gaz ozon może wnikać dokładniej w każde miejsce pokoju lub pomieszczenia, w każdą szczelinę, osprzęt, tekstylia czy na spodnią stronę przedmiotów, np. mebli, niż produkty biobójcze stosowane metodą opryskiwania czy zamgławiania. Dobrą penetracją, silnymi właściwościami utleniającymi i wysoką skutecznością dezynfekcyjną ozon przewyższa chemiczne produkty biobójcze. Z tych powodów jest coraz częściej stosowany w zabiegach dezynfekcji pokoi, różnych pomieszczeń budynków produkcyjnych i magazynów. Zabiegi ozonowania prowadzone są w pomieszczeniach, w których nie znajdują się ludzie, a po ozonowaniu ozon rozkłada się do tlenu – jego toksyczność dla ludzi nie jest zatem problemem. Z tego względu zaleca się częstsze stosowanie ozonu do dezynfekcji środowisk skażonych wirusem SARS-CoV-2.
EN
Ozone (O3) is widely known to be one of the most effective disinfectants available to destroy pathogenic fungi, bacteria and viruses, including the virus SARS-CoV-2 that causes COVID-19. As a gas ozone can penetrate all areas within a room or enclosure, including crevices, fixtures, fabrics, and the undersurfaces of objects like furniture, much more efficiently than manually applied liquid sprays and aerosols. Ozone with a good penetration capacity, strong oxidizing power and with its disinfection efficiency is superior to biocidal chemicals. Therefore, with increasing frequency, O3 is being used to effectively disinfect rooms, buildings and warehouses, as well as processing and storage facilities of food industry. As ozone disinfection is conducted in unoccupied room only and all the residual ozone will be decomposed after the treatment, ozone toxicity to human is therefore not a concern. Thus, ozone is recommended to be used more common in disinfection of SARS-CoV-2-contaminated environments.
PL
Dokonano oceny parametrów jakościowych oleju z nasion rzepaku poddanych ozonowaniu w aspekcie czasu ich przechowywania (liczba jodowa, nadtlenkowa i anizydynowa oraz barwa i profil kwasów tłuszczowych). Proces ozonowania nie spowodował zmian jakości oleju dyskwalifikujących go do spożycia. Przechowywanie nasion w warunkach silosowych do 9 miesięcy spowodowało jedynie nieznaczne zmiany parametrów opisujących jakość oleju, a wstępne ozonowanie nie wpłynęło na powstawanie znacznych różnic podczas magazynowania.
EN
The rapeseeds (humidity 7%) were ozonated before their 9 month long storage under silo conditions (O3 doses 0.05 μg/L) and then pressed at 50°C to recover the rapeseed oil. The oil was studied for I, peroxide and anisidine values by std. methods and for its color change. The fatty acid compn. as well as contents of chlorophyls and caretonoids were also detd. The O3 treatment of the seed did not result in any significant changes of the oil quality.
PL
W ciągu ostatnich lat zaczęto zwracać coraz większą uwagę na problem przedostawania się farmaceutyków do środowiska, a w szczególności do wód, które następnie są źródłem wody do picia. Farmaceutyki to związki chemiczne o bardzo zróżnicowanej budowie chemicznej, które wykazują różnorakie działanie na organizmy żywe. W artykule opisano badania i analizy technologiczne wykonane w stacji pilotowej. Miały one na celu sprawdzenie, czy ozonowanie ścieków wypływających z konwencjonalnej oczyszczalni w technologii firmy WOFIL, jest skuteczną metodą usuwania ze ścieków określonych związków, należących do grupy farmaceutyków. W badaniach osiągnięto bardzo wysoką skuteczność usuwania diklofenaku.
EN
In recent years, more and more attention has been paid to the problem of pharmaceuticals entering the natural environment, in particular to waters, which are afterwards a source of drinking water. Pharmaceuticals are chemical compounds with a very diversified chemical structure and they cause various effects on living organisms. The article describes the research and technological analysis carried out on a pilot plant. The research has been done to check whether the ozonation of wastewater flowing out of the conventional wastewater treatment plant that was proceeded in WOFIL technology is an effective method of removal of certain compounds from wastewater, especially pharmaceuticals. In the tests there was achieved a very high efficiency of diclofenac removal.
PL
Przedstawione wyniki badań wody basenowej dla różnych metod jej oczyszczania wykazują, że zastosowanie wspomagania tradycyjnych sposobów procesami ozonowania i naświetlania w reaktorach UV lub połączenie tych procesów w jednym urządzeniu pozwala na utrzymanie jakości wody zgodnej z obowiązującymi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. Szczególnie istotne wydaje się utrzymanie poziomu chloru związanego w wodzie w niecce i instalacji cyrkulacyjnej poniżej 0,3 mg Cl2 /dm3 .
EN
The results of pool water testing for various treatment methods show that the use of traction treatment support methods for ozonation or irradiation processes in UV reactors or a combination of these processes in one device allow maintaining water quality in accordance with the applicable RMZ dated November 9, 2015. It seems that maintained water quality is crucial, i.e. maintaining bound chlorine level below 0.3 mg Cl2 /dm3 .
PL
Bromiany(V), uboczny produkt dezynfekcji wód, zostały zakwalifikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem do grupy 2B, substancji, których rakotwórcze działanie na człowieka jest możliwe. Wartość parametryczna stężenia jonów BrO3 − w wodach przeznaczonych do spożycia, wynosi 10 µg/L, niemniej jednak zgodnie z zaleceniami WHO należy dążyć do jak najmniejszej ich zawartości. Badania przeprowadzone na terenie kilku krajów wskazują, że bromiany(V) są wykrywane w wodach butelkowanych. Głównym czynnikiem decydującym o obecności tych związków jest stosowanie ozonu w procesie produkcji, ale przyczyną ich obecności mogą być także zanieczyszczone jonami BrO3 − substancje stosowane w dezynfekcji wód. Wody butelkowane w Polsce podlegają przepisom, które zabraniają dodawania do tych wód środków bakteriostatycznych i stosowania zabiegów, które mogą zmienić mikroflorę wód. Możliwe natomiast jest poddawanie wody surowej procesom filtracji, napowietrzania, a także traktowanie wody powietrzem wzbogaconym w ozon, ale tylko w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procesu usuwania związków żelaza, manganu, siarki(II) i arsenu. Maksymalna dopuszczalna zawartość bromianów(V) w wodach butelkowanych wynosi 3 µg/L. W procesie produkcyjnym nie można wykluczyć kontaktu wody z ozonem pochodzącym z jonizatora elektrycznego stosowanego w procesie suchego czyszczenia butelek lub preform PET. Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące wód butelkowanych sprzyjają ograniczeniu zagrożenia związanego z obecnością bromianów(V) w tych wodach. Zważywszy na wyniki badań z innych krajów, zarówno producenci, jak i organy kontroli powinni mieć na uwadze potencjalne niebezpieczeństwo pojawienia się bromianów w wodach butelkowanych.
EN
In the International Agency for Research on Cancer (IARC) classification, bromates (by-products of water treatment) are categorized as Class 2B carcinogens; i.e., substances that are possibly carcinogenic to humans. The maximal concentration of bromate in drinking water must not be higher than 10 μg/L, while the WHO recommends that bromate levels should be as low as possible. Investigations undertaken in several countries have revealed the presence of bromate in bottled water, too. The main factor responsible for the presence of bromate is ozonation during the manufacturing process or bromate-contaminated substances used in the water disinfection. The regulations currently in force in Poland forbid the addition of bacteriostatic agents and the application of treatment processes that alter the microflora in water. On the other hand, raw water can be filtered, aerated, or treated with air enriched in ozone – although only in the amounts required to remove iron, manganese, arsenic compounds, and sulfides. However, during the manufacturing process, bottled water may be exposed to ozone from electric-powered ionizers used in the process of the dry-cleaning of bottles or PET preforms. The maximal admissible bromate contents in bottled water is 3 μg/L. The current regulations in Poland effectively reduce hazards due to the presence of bromate in water. However, the results of investigations undertaken in other countries indicate that this aspect should be brought to the attention of both water manufacturers and regulatory bodies.
EN
Advanced oxidation processes (AOPs) are considered to be one of the most effective methods for the decomposition of a wide range of hardly-biodegradable organic compounds, including pesticides. The implementation of such processes in the water streams treatment often leads to the formation of decomposition by-products of micropollutants occurring in water. These compounds, even in concentrations of a few ng/dm3, may negatively affect the water quality. Therefore, there is a need for detailed analyses that will allow to identify intermediates found in the AOP solutions and to assess their impact on the aquatic environment. The paper presents an attempt to identify by-products of three pesticides: triclosan, triallat and oxadiazon during ozonation, chlorination and UV irradiation of their water solutions. The identification of compounds was performed based on the results of the GC-MS analysis using the NIST v17 mass spectral library. It has been shown that during all of tested advanced oxidation processes, incomplete degradation of pesticides occurs. The number of micropollutant decomposition by-products increases with the increase of the applied ozone dose and UV exposure time. During the chlorination process Cl− atoms were added to the tested compound molecules. In the case of triclosan, it led to the generation of compounds containing four or five chlorine atoms in their structure. The toxicological analysis performed by the use of the Microtox® and Lemna sp. Growth Inhibition Test showed the toxic nature of post-process solutions. The decomposition by-products of triclosan and triallate, generated during the UV irradiation process, were highly toxic against the test organisms (toxic effect > 75 %). This makes it impossible to drain these solutions into the natural environment.
EN
The paper focuses on the modelling of bromate formation. An axial dispersion model was proposed to integrate the non-ideal mixing, mass-transfer and a kinetic model that links ozone decomposition reactions from the Tomiyasu, Fukutomi and Gordon (TFG) ozone decay model with direct and indirect bromide oxidation reactions, oxidation of natural organic matter and its reactions with aqueous bromine. To elucidate the role of ammonia an additional set of reactions leading to bromamine formation, oxidation and disproportionation was incorporated in the kinetic model. Sensitivity analysis was conducted to obtain information on reliability of the reaction rate constants used and to simplify the model.
EN
Validation results of a theoretical model that describes the formation of bromate during ozonation of bromide-containing natural waters are presented. An axial dispersion model integrating the nonideal mixing, mass-transfer and a kinetic model that links ozone decomposition reactions from the Tomiyasu, Fukutomi and Gordon ozone decay model with direct and indirect bromide oxidation reactions, oxidation of natural organic matter and reactions of dissolved organics and aqueous bromine was verified. The model was successfully validated with results obtained both at a laboratory and a full scale. Its applicability to different water supply systems was approved.
PL
Celem artykułu jest prezentacja rezultatów podjętych prac identyfikacji źródła pojawiania się w wodach zapachu oraz dobór i ocena efektywności jego usuwania w procesach technologicznych. Badania prowadzono w skali pilotowej, w różnych konfiguracjach, obejmujących procesy jednostkowe, takie jak: aeracja, koagulacja w złożu filtracyjnym, sorpcja na węglu aktywnym oraz końcowa dezynfekcja. Przeprowadzone badania pozwoliły potwierdzić dużą skuteczność redukcji podwyższonej liczby progowej zapachu na węglu aktywnym.
EN
This paper presents the results of works undertaken with the purpose of identification of the source of odour in water as well as selection and evaluation of the effectiveness of its removal in technological processes. The studies were conducted on a pilot scale, in different configurations including several processes, such as: pre-ozonation and post-ozonation, coagulation on rapid filters, sorption on activated carbon and final disinfection. The conducted studies allowed for confirmation of high effectiveness of reduction of an increased threshold odour number(TON) on activated carbon.
PL
W artykule opisano obiekt basenowy, w którym w czterech instalacjach nie zostały spełnione wymagania dotyczące zawartości chloru związanego. Przeprowadzone kontrolne badania bakteriologiczne zdyskwalifikowały wodę we wszystkich obiegach przeznaczonych dla osób kąpiących się. Podejmowano różne działania naprawcze, m.in. zwiększenie częstotliwości płukania filtrów z ich przechlorowaniem. Jednak dopiero wykorzystanie układu mobilnego ozonowania z wprowadzeniem wody wysoko ozonowanej przed filtracją i płukanie instalacji cyrkulacyjnej zbiorników pozwoliło na likwidację zagrożenia bakteriologicznego oraz utrzymanie zawartości chloru związanego na poziomie wymaganym przez przepisy, tj. poniżej 0,3 mg Cl2/dm.
EN
In the analyzed facility, I fail to meet the requirements for four pool water installations analyzing chlorine level. The bacteriological control tests disqualified the water in all circulation installations. The service staff take various corrective actions like an increased frequency of filter rinsing with their overhauling and other repair methods offered by the market. Only the use of a mobile ozonation system, introduction highly ozonized water before filtration and rinsing of the tank circulation system allows eliminating the bacteriological threat and maintaining the chlorine content at a level below 0,3 mg Cl2/dm.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.