Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2916

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 146 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 146 next fast forward last
EN
In the literature on the subject, the term "security" is accompanied by the terms "non-threatening state", "non-threatening state of peace", "state of peace", "state of certainty". The lexical meaning of the term (Latin sine cura – no worries) should be understood as a situation in which there are no threats. In the context of lexical meaning, the term security means a risk-free situation. Contemporary understanding of the term focuses its attention on learning security understood as the resultant of the theory and practice of providing a reference subject with the possibility of survival (existence) and the pursuit of own interests, particularly using opportunities, taking challenges, minimizing risk and counteracting all types of threats. Definitive approaches to the term security indicate that it should be understood as a state and process. The state of security should be understood as a sense of confidence of the subject and guarantee of its survival, while the process – as chance for improvement and development of state’s means to protect and defend it. The current catalog of security threats proposed by Barry Buzan was extended in the second half of the 20th century from military nature threats to threats of a political, economic, social, and environmental nature. These changes have redefined the modern understanding of security. The main research problem was formulated as the question: what are the theoretical aspects of contemporary security threats? The article aims to analyze and diagnose contemporary definitions of security and its threats. The research process uses methodological methods of scientific cognition, mainly analysis and criticism of literature.
PL
W literaturze przedmiotu terminowi „bezpieczeństwo” towarzyszą określenia „stan niezagrożenia”, „stan niezagrożenia pokoju”, „stan pokoju”, „stan pewności”. Leksykalne znaczenie tego terminu (łacińskie sine cura – bez troski) rozumieć należy jako sytuację, w której nie występują zagrożenia. W kontekście znaczenia leksykalnego termin bezpieczeństwo oznacza więc sytuację pozbawioną zagrożeń. Współczesne rozumienie tego terminu koncentruje swą uwagę na poznaniu bezpieczeństwa rozumianego jako wypadkowa teorii i praktyki zapewnienia referencyjnemu podmiotowi bezpieczeństwa możliwości przetrwania (egzystencji) i realizacji własnych interesów w szczególności poprzez wykorzystanie szans, podejmowanie wyzwań, minimalizowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom. Definicyjne ujęcia terminu bezpieczeństwo wskazują, że powinien być on rozumiany jako stan i proces. Poprzez stan bezpieczeństwa rozumieć należy poczucie pewności podmiotu oraz gwarancję jego przetrwania, poprzez proces szansę na doskonalenie i rozwój środków państwa służących do jego ochrony i obrony. Współczesny katalog zagrożeń bezpieczeństwa, zaproponowany przez Barrego Buzana, został rozszerzony w drugiej połowie XX wieku z zagrożeń o charakterze militarnym na zagrożenia o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Zmiany te na nowo zdefiniowały współczesne rozumienie bezpieczeństwa. Główny problem badawczy artykułu sformułowano w formie pytania: jakie są teoretyczne aspekty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza i diagnoza współczesnych definicji bezpieczeństwa i jego zagrożeń. Proces badawczy wykorzystuje metodologiczne metody poznania naukowego, głównie analizę i krytykę literatury.
EN
Information technologies are now a vital element of social life. Their task is to introduce people to a better tomorrow, catch up with the most developed countries, broaden horizons, and increase the standard of living. However, the rapid development of technology, access to data, and the possibility of managing it are still dependent on the human being, who determines whose data, when, and for what purpose it will be obtained and utilized. Nonetheless, indeed, all the data once found on the Internet remains there forever. Huge data banks are built based on personal data and account profiling. Besides, these banks are strongly guarded and secured with the most modern alarm systems, and only a small group of trained IT specialists has access to them. By information provided on own preferences, purchases made, applications downloaded, shared information, photos, and likes on social networks, one can specify the sexual preferences, education, political and religious views, evaluate assets, or determine the marital status of the user. Even small amounts of information shared reveal the deeply hidden interests of online account users, and the benefits of information technology are designed to share personal information while forgetting about the risks automatically.
PL
Technologie informatyczne stanowią obecnie bardzo istotny element życia społecznego. Mają one za zadanie wprowadzać ludzi w lepsze jutro, dorównywać krajom najbardziej rozwiniętym, poszerzać horyzonty i zwiększać standard życia. Szybki rozwój technologii, dostęp do danych i możliwość zarządzania nimi są jednak ciągle zależne od człowieka, to od niego zależy czyje dane, kiedy i w jakim celu będą pozyskane i wykorzystane. Pewne jest jednak, że wszystkie dane, które raz trafią do Internetu pozostają tam na zawsze. Ogromne banki danych są tworzone na podstawie danych osobowych oraz na podstawie profilowania kont. Dodatkowo banki te są silnie strzeżone i zabezpieczone najnowocześniejszymi systemami alarmowymi, a dostęp do nich ma jedynie mała grupa przeszkolonych informatyków. Poprzez określenie własnych preferencji, dokonywanych zakupów, pobieranych aplikacji, udostępnianych informacji, zdjęć, polubień na portalach społecznościowych można określić, preferencje seksualne, wykształcenie, poglądy polityczne i religijne, wycenić majątek użytkownika, czy też określić stan cywilny. Nawet małe ilości udostępnianych informacji ukazują głęboko ukryte zainteresowania użytkowników kont internetowych, a korzyści oferowane przez technologie informatyczne mają na celu automatyczne udostępnianie danych osobowych przy równoczesnym zapominaniu o zagrożeniach.
EN
The article addresses what seems to be the critical aspects related to the most important competence of a human being in the 21st century – the competence to manage oneself. Nowadays, when life and civilization and technological development have accelerated unbelievably, people find it increasingly challenging to fulfill the social roles entrusted to them. That applies to everyone, but especially to those who have to manage (lead) other people or even entire teams, often forgetting about themselves, their needs, life priorities, and personal development. One should be able to wisely and rationally plan professional development in his/her personal life so as not to lose himself/herself entirely in the surrounding reality, being absorbed only in professional matters and others’ problems. This article indicates the most critical aspects that should be taken into account when planning personal and socio-professional development since only in this way can one feel the fulfillment of both in personal (family) and social and professional life.
PL
W artykule zostały przedstawione, jak się wydaje, kluczowe aspekty związane z najważniejszą kompetencją człowieka XXI wieku – kompetencją zarządzania sobą. W obecnych czasach, kiedy życie i rozwój cywilizacyjny i technologiczny nieprawdopodobnie przyspieszyły, coraz trudniej jest wypełniać ludziom powierzone im role społeczne. Dotyczy to wszystkich, ale w szczególności tych, którzy muszą zarządzać (kierować) innymi ludźmi czy całymi wręcz zespołami, często zapominając o sobie, o swoich potrzebach, priorytetach życiowych i rozwoju osobistym. Człowiek powinien umieć w sposób mądry i racjonalny planować swoje życie osobiste o rozwój zawodowy, aby całkowicie nie zatracić się w otaczającej go rzeczywistości pochłonięty tylko sprawami zawodowymi i problemami innych. Niniejszy artykuł wskazuje na najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę planując swój rozwój osobisty i społeczno-zawodowy, gdyż tylko w ten sposób można poczuć spełnienie się zarówno w życiu osobistym (rodzinnym), jak i społeczno-zawodowym.
PL
Co zrobić, by praca na oczyszczalni ścieków była bezpieczna? Jakie podejmować tu środki prewencji? W artykule przedstawię działania dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi podjęte ostatnio na oczyszczalni w Łężycy. Kieruję tym obiektem od roku, a korzystam z doświadczenia niemal 30-letniej pracy w energetyce.
7
Content available remote Safety and functionality assessment of tram loops in Wrocław
EN
The article presents the implementation of the ISFTL method proposed by the authors consisting in an indicator assessment of the safety and functionality of tram loops. Five tram loops located in Wrocław were analyzed. Each of these loops has different characteristics. The components of each assessment are described in detail and further directions for improving the proposed assessment are indicated.
PL
W artykule została przedstawiona implementacja zaproponowanej przez autorów metody ISFTL polegającej na wskaźnikowej ocenie bezpieczeństwa i funkcjonalności pętli tramwajowych. Analizie poddano pięć pętli tramwajowych znajdujących się na terenie Wrocławia. Każda z tych pętli charakteryzuje się innymi cechami. Szczegółowo opisano czynniki składowe każdej oceny oraz wskazano dalsze kierunki doskonalenia zaproponowanej formy oceny.
EN
In the article, the authors reviewed the arresting gears used in military aviation. The second part of this part describes the operation concept that is used in the Polish Air Force, in relation to the two types of gears, namely the post-Soviet ones that are still in service, and the second one: of U.S. production obtained due to the purchase of F-16 aircraft. The authors emphasize that in the case of an appropriate operation system, it is possible to extend the service life of devices and maintain safety of the air operations.
PL
W artykule autorzy dokonali przeglądu urządzeń awaryjnego hamowania użytkowanych w lotnictwie wojskowym. W drugiej części został opisany system eksploatacji tych urządzeń, jaki funkcjonuje w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w odniesieniu do dwóch rodzajów tych urządzeń: eksploatowanych jeszcze poradzieckich oraz produkcji amerykańskiej, pozyskanych w związku z zakupem samolotów F-16. Autorzy zaznaczają, że w przypadku właściwego systemu eksploatacji istnieje możliwość wydłużenia okresu użytkowania urządzeń ponad określony przez producenta bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanych operacji lotniczych.
9
Content available remote Human safety in autonomous transport systems – review and case study
EN
During the robot's operational tasks, a key issue is its reliability in the aspect of human safety providing. Currently, there are a number of methods used to detect people, and their selection most often depends on the type of process carried out by robots. Therefore, the article is focused on the development of a comparative analysis of selected methods of human detection in the storage area. The main aspect in the context of which these systems were compared concerned the safety of robotic systems in the space of human occurrence. Main advantages and drawbacks of the methods in various applications were presented. The detailed analysis of the achievements in this area gives the possibility to identify research gaps and possible future research directions when using these tools in autonomous warehouses designing processes.
PL
Podczas wykonywania zadań operacyjnych przez robota, kluczowym zagadnieniem jest jego niezawodność w aspekcie bezpieczeństwa człowieka. Opracowano szereg metod służących do wykrywania człowieka, a ich wybór najczęściej uzależniony jest od rodzaju procesu realizowanego przez roboty. W związku z tym, celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej wybranych metod wykrywania człowieka w strefie magazynowej. Główny aspekt, w kontekście którego dokonano porównania tych systemów dotyczył bezpieczeństwa pracy systemów robotycznych w przestrzeni występowania człowieka. Wskazano główne zalety i wady wybranych metod w różnych zastosowaniach. Szczegółowa analiza osiągnięć w tym obszarze dała możliwość zidentyfikowania luk badawczych i możliwych dalszych kierunków badań dotyczących wykorzystania tych narzędzi w projektowaniu procesów autonomicznych magazynów.
EN
When comparing the performance indicators of electrical networks with different types of neutral grounding, along with the fulfilment of the requirement to ensure reliability of power supply to consumers, serious attention is drawn to the main network parameters influencing the performance of power supply systems. Analysis of research and its results, reported above, on the influence of the neutral ground of power networks on the reliability and electrical safety conditions of the power supply systems as a whole, on the damage of distribution networks and electrical equipment as well as on the working capacity of relay protection devices, provides an opportunity to estimate each specific operation mode of the neutral and to develop recommendations aimed at strengthening the positive indicators of the corresponding modes. Other things being equal, reliability of power supply to electrical receivers or reliability of distribution networks is mainly determined by the damage to network elements and the performance of relay protection devices. The degree of influence of these factors on the reliability of distribution networks depends on the neutral mode, which in turn determines the level of internal overvoltages and the nature of transient processes at earth fault.
PL
Troska o pracownika jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to zmniejszenie wypadków oraz wzrost zainteresowania zdrowiem publicznym. Oczywiste jest, że spożywanie alkoholu jest uznawane za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia, a także bezpieczeństwa pracowników. Celem badań była identyfikacja głównych problemów, jakie wiążą się z nadużywaniem i spożywaniem alkoholu w pracy wśród pracowników branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonywane są prace na rusztowaniach budowlanych. Dane do analizy uzyskano z dwóch różnych źródeł. Pierwszą z nich była dokumentacja powypadkowa dotycząca wypadków przy pracy (analiza grupy 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach budowlanych w latach 2008–2017). Drugą były ankiety zebrane podczas projektu badawczego. Niniejszy projekt opiera się na modelu oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań (analiza 573 badań ankietowych osób pracujących na budowach obejmujących 120 rusztowań).
EN
The care of workers are essential in terms of occupational health and safety. This implies the reduction of accidents and increased interest for public health. It is obvious that alcohol consumption is considered a serious threat to the lives, health and safety of employees. The aim of the research was to identify the main problems that are associated with alcohol abuse and consumption at work among employees in the construction industry, with particular emphasis on workstations where work is carried out on construction scaffoldings. Data for the analysis was obtained from two different sources. The first one was post-accident documentation on occupational accidents (analysis of a group of 219 people injured in occupational accidents that involved construction scaffolding in 2008-2017). The second one was surveys collected during the research project. This research project is based on a risk assessment model of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding (analysis of 573 surveys of people working on construction sites involving 120 scaffoldings).
PL
Dziewiętnaście miesięcy bez wypadków śmiertelnych między czerwcem 2016 r. a styczniem 2018 r. i trwający od grudnia 2018 r. okres bez wypadków śmierlenych, trzykrotnie niższa niż przeciętnie liczba wypadków i o jedną trzecią mniejsza liczba kolizji - to wyniki Jaworzna we wdrożeniu programu Vision ZERO.
PL
Głównym powodem tworzenia rond jest utrzymanie na drodze płynności ruchu i zmniejszenie liczby wypadków, które często mają miejsce na tradycyjnych skrzyżowaniach - przede wszystkim niebezpiecznych zderzeń bocznych i czołowych z dużą prędkością.
PL
Budowa placu zabaw lub siłowni plenerowej na pierwszy rzut oka wydaje się łatwa. W końcu to małe obiekty, a coraz bardziej profesjonalni producenci chętnie podpowiedzą, jakie strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń należy zachować.
PL
"Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty" - tak brzmi jeden w przepisów w prawie oświatowym § 9, ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. DzU z 2003 r. Nr 6., poz. 69). Co oznacza słowo "właściwe" ustawodawca nie podaje.
PL
Upadek na niewłaściwą nawierzchnię jest jedną z częstszych przyczyn urazów na placach zabaw.
PL
Chcąc zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku i zezwolić na beztroską zabawę dzieci na placu zabaw czy w skateparku, poszczególne urządzenia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, które zostały określone w dedykowanych normach przedmiotowych.
EN
Globalisation brought an electronic communications reliance, as well as some repercussions on the world’s states, mainly in the sphere of cyber security. In recent years after the events in Ukraine, the cyber threat became a certainty and risk. We must be conscious that cyber attacks will grow up considerably, and one of their forms is the hybrid war, with its conventional and non-conventional, military and non-military capabilities. The emergence of a new battlefield – the cyberspace – is a reality, where military operations are carried out through sophisticated technology. For this purpose, states need to increase their cyber defence capabilities to prevent and combat aggression from the virtual environment to critical infrastructure, communications systems, and last but not least, the people.
19
Content available Analysis of road traffic safety in the Piła poviat
EN
Every year, a lot of people lose their lives and health on Polish roads, which at best ends up damaging the car. Resultantly, the high rate of accidents prompted this study in conjunction with the Poviat Police Headquarters in Piła to analyse road traffic safety in the Piła poviat. To this end, road events occurring in Poland and in the Piła poviat were analysed. In addition, the most common types of road incidents were identified alongside the main reasons for their occurrence. By analysing traffic incidents, a map of the most dangerous streets in Piła was created. A survey was conducted to verify the statistical data presented on the state of safety in the Piła poviat. The survey on road safety in the Piła poviat was created in cooperation with the Poviat Police Headquarters in Piła and was conducted among the residents of the Piła poviat. Inhabitants of the Piła poviat feel safe on the roads along the roads of their poviat.
PL
Współczesny świat jest pełen wielopłaszczyznowych zagrożeń bezpieczeństwa. Do zagrożeń tych niewątpliwie zaliczają się zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Obecnie zjawisko terroryzmu jest wszechobecne i stało się nieodłącznym elementem krajobrazu współczesnego świata. Terroryzm jest wyzwaniem dla podmiotow systemu bezpieczeństwa państwa odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Przygotowanie przedstawicieli podmiotow zapewniających bezpieczeństwo wymaga działań zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i szkoleniowej. Prowadzenie skutecznych działań antyterrorystycznych wymaga przygotowania poprzez proces szkoleniowy, którego elementem jest szkolenie z zakresu użycia i wykorzystania broni palnej. Zastosowanie współczesnych technologii w procesie szkolenia strzeleckiego jest istotne z uwagi na szereg posiadanych funkcjonalności budujących m.in. realizm sytuacyjny. Powyższe stanowi istotny element wspomagający tradycyjne szkolenia, tworząc tym samym szansę i wyzwanie dla państwowych i prywatnych jednostek badawczo-rozwojowych w poszukiwaniu innowacyjnych narzędzi szkoleniowych.
EN
The modern world is full of multifaceted security threats. These threats undoubtedly include terrorist threats. Currently, the phenomenon of terrorism is ubiquitous and has become an inseparable element of the landscape of the modern world. Terrorism is a challenge for entities of the state security system responsible for ensuring public security. Preparation of representatives of entities ensuring security requires actions both at the legal and training level. Conducting effective anti-terrorist activities requires preparation through a training process, which includes training in the use and use of firearms. The use of modern technologies in the process of shooting training due to a number of possessed functionalities that build, among others situational realism. The above is an important element supporting traditional training, thus creating an opportunity and a challenge for public and private research and development units in searching for innovative training tools.
first rewind previous Strona / 146 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.