Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interoperacyjność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W lutym 2020 roku rozpoczęły się prace nad nowelizacją Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Przyjęty program prac koncentruje się w tej edycji specyfikacji głównie na wprowadzeniu zmian legislacyjnych, które przyspieszyłyby implementację rozwiązań innowacyjnych z zastosowaniem nowych technologii, zwłaszcza aplikacji teleinformatycznych oraz innowacji w zakresie zmniejszenia oddziaływania transportu kolejowego na środowisko. Z tego powodu nowy program został nazwany „Cyfrowa kolej i zielone przewozy towarowe (Digital rail & Green freight)”. Artykuł przedstawia znaczenie i rolę specyfikacji TSI w procesie reform kolei europejskich i zasady okresowych nowelizacji TSI oraz zamierzenia jakie zostały podjęte dla nowego pakietu TSI 2022.
EN
In February 2020, work began on the amendment of the Technical Specifications for Interoperability. The proposed work program in this edition of the specification focuses mainly on the introduction of legislative changes that would accelerate the implementation of innovative solutions with the use of new technologies, especially ICT applications, and innovation in reducing the environmental impact of rail transport. For this reason, the new program has been called Digital rail & Green freight. The article presents the subject of periodic TSI amendments and the intentions that have been undertaken for the new TSI 2022 package.
PL
Fakt, że na wielkich obszarach Europy przyjęto „stephensonowski” rozstaw szyn jest zapewne pochodną wpływu inżynierii brytyjskiej. Nie przeszkodziła ona przyjęciu innych szerokości toru w niektórych krajach, co może wskazywać na decydującą rolę polityki rządów na wczesnym etapie budowy kolei. Z drugiej strony, ujednolicenie szerokości torów w Ameryce Północnej było najczęściej długotrwałym procesem, choć wyjątkowo stało się też epizodem jednego przedsięwzięcia, stanowiącym majstersztyk organizacyjny. Swoboda doboru rozstawu szyn na terytoriach zależnych od Brytanii, wraz z praktyką budowy wąskotorowych “kolei ekonomicznych”, złożyły się poza Europą na liczne przypadki nieciągłości sieci kolejowych, które wciąż czekają na rozstrzygnięcie. Ujednolicenie skrajni, chociaż nie tak niezbędne, jak w przypadku torów, jest również procesem podyktowanym chęcią bardziej ekonomicznego wykorzystania potencjału przewozowego na całości sieci kontynentalnej. W zakresie systemów elektryfikacji, „interoperacyjność” uzyskuje się przede wszystkim za pomocą taboru wielosystemowego. Historia jednak zna również przypadki przebudowy infrastruktury – największy z nich miał zapewne miejsce we Włoszech.
EN
In spite of the key role Great Britain played in the early age of railways as the exporter of technology and products, universal unification of technical parameters of rail networks was not achieved. This article contains a short history of multiplicity of track gauges, loading gauges and electrification systems. It does not deal with many other features, like coupling types or train control and signaling systems. British influence undoubtedly settled the adoption of an awkward Stephenson’s track gauge on vast areas of Europe. It did not prevent, however, the use of other gauges in some countries which proves the governments had a decisive say in railway construction. On the contrary, track gauge unification in North America was a long process with a remarkable episode of one concerted action, itself a masterpiece of logistics and organization. The ‘inventiveness’ in track gauge in British dependencies, combined with an attempt to build narrow-track ‘economic railways’, contributed to the abundance of break-of-gauge spots outside Europe remaining yet to overcome. Unification of loading gauges, though not a necessity as absolute as in case of tracks, is also a process borne by attempt to use railway transport capacity more evenly across continents. While tackling the differences in electrification is mostly a story of running multi-system rolling stock, some major infrastructure rebuilding was also involved (the biggest occurred in Italy).
EN
Exchange of and access to spatial data is the principal goal of any Spatial Data Infrastructure, therefore, one of the key concepts of SDI is interoperability, especially semantic and syntactic. Whereas application schemas and quality issues are one of the aspects that have to be considered to ensure a successful data interchange in SDI. Two types of application schema are widely used in the European SDI as well as in the Polish SDI. They cover both semantic and syntactic interoperability and are an integral parts of spatial data specifications and relevant regulations in the form of data models. However, working out accurate and correct application schemas may be a challenge. Additionally, faulty or too complex application schemas can influence the ability for valid data interchange, and consequently, prevent achieving interoperability within SDI. Therefore, the capability to examine and estimate the UML and GML application schemas quality seems to be a worthwhile and important issue in the context of semantic and syntactic interoperability in SDI. The main subject of this article it to set out the context of performed studies, among others, the role of application schema in the interoperable data exchange, issues related to the concept of quality and its measures.
PL
W artykule scharakteryzowano procedury, parametry podstawowe i wymagania w zakresie kontroli, które należy sprawdzić w celu weryfikacji WE podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Przedstawiono analizę zagadnień związanych z oceną podsystemu pokładowego w ujęciu niezbędnych sprawdzeń, które musi wykonać jednostka notyfikowana oraz problematykę testów współpracy pokładowego systemu ERTMS z infrastrukturą przytorową.
PL
Zjawiska komutacyjne, związane z procesami zmiany wielkości mocy pobieranej lub oddawanej przez pojazd, mają wpływ na widmo częstotliwości zawartych w prądzie trakcyjnym. W kontekście metody oceny zaburzeń generowanych do sieci trakcyjnej z zastosowaniem analizy FFT, niniejszy artykuł przedstawia wpływ wybranych zjawisk fizycznych na wyniki tej analizy. W artykule przedstawiono również opis stanowisk do pomiaru zakłóceń generowanych do sieci trakcyjnej. Pokazano rezultaty pomiarów i obliczeń charakterystyki częstotliwościowej symulowanych sygnałów oraz sygnałów zmierzonych w warunkach rzeczywistych w czasie badań pojazdu trakcyjnego, przydatnych do oceny wpływu zakłóceń komutacyjnych na analizę zawartości harmonicznych w prądzie trakcyjnym.
PL
Artykuł przedstawia wyniki oceny relacji pomiędzy sposobem kształtowania przestrzeni publicznej w aspekcie zapewniania zrównoważonej mobilności i doświadczeniami użytkowników, wpływającymi na postrzeganą jakość życia. Przedmiotem oceny był węzeł multimodalny, zorganizowany wokół stacji kolejowej w Nysie – mieście średniej wielkości, uznanym za zagrożone wykluczeniem. Celem badania było zidentyfikowanie wybranej, niewielkiej grupy głównych wyzwań i zaleceń mających na celu poprawę doświadczeń użytkowników w zakresie korzystania z węzła multimodalnego w mieście. Artykuł podkreśla rolę infrastruktury obsługowej (przystanki, dworce, punkty przesiadkowe) w ekosystemie mobilności miejskiej. Każdy element tego ekosystemu (zaprojektowanego zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego) może istotnie wpłynąć na poprawę postrzeganej (deklarowanej) jakości życia w mieście, jeśli zastosowane rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na doświadczenia użytkowników (w tym ich poczucie komfortu i opieki). Autorzy skupili się na obecnej sytuacji w celu zidentyfikowania głównych obszarów wymagających interwencji, mających na celu poprawienie doświadczenia użytkowników w zakresie korzystania z węzłów multimodalnych w małych i średnich miastach. Zwrócono uwagę nie tylko na aspekt dostępności infrastruktury, ale także na stosunki pomiędzy rozwiązaniami urbanistycznymi, architektonicznymi i inżynieryjnymi w kontekście ich wpływu na ocenę węzła multimodalnego dotyczącego jego użyteczności w trzech wymiarach: funkcjonalnym, racjonalnym i postrzeganym. W podsumowaniu przedstawiono proces prowadzący do osiągnięcia tego celu, od podstawowych rozwiązań po interoperacyjność. Wiedza ta umożliwi podejmowanie lepszych decyzji w procesie planowania projektów miejskich zorientowanych na użytkownika. Może to być szczególnie istotne w wypadku, gdy świadomym celem działania jest osiągnięcie poziomu interoperacyjności oczekiwanego przez użytkowników obiektów takich, jak m.in. węzły multimodalne, które są jednym z elementów publicznej przestrzeni miejskiej o znacznym wpływie na jakość życia mieszkańców.
EN
This year, NATO is celebrating its 70th anniversary and the signing of the North Atlantic Treaty. The Alliance was founded in the early days of the Cold War, but found itself in a new geopolitical situation after the collapse of the Soviet Union and the end of the bipolar world. The organization has been transforming ever since and over time this transformation has included both expansion and adaptation to new circumstances. With the return of Russian neo-imperial ambitions in the recent years, NATO has been given new impetus. Emerging threats and challenges, which are mainly of a military nature, have been addressed by NATO through further recent adaptation processes which were based on the return to the core role of the Alliance, namely collective defense and deterrence. This, in turn, has created a boost of NATO activity on the ground, which means that improvement with regard to interoperability and integration is now in high demand.
PL
W tym roku NATO świętuje 70. rocznicę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Sojusz został zawarty na samym początku zimnej wojny, jednakże zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego i końcu tzw. świata dwubiegunowego znalazł się w nowej sytuacji geopolitycznej. Wraz z renesansem rosyjskich ambicji neoimperialnych, NATO otrzymało nowy impuls do działania. Pojawiające się zagrożenia i wyzwania, głównie o charakterze wojskowym, wpłynęły na dalszą ewolucję Sojuszu i jeszcze większe zaangażowanie w procesy dostosowawcze. Głównym kierunkiem działania jest powrót do koronnej roli Sojuszu, która skupia się na kwestiach obrony zbiorowej oraz odstraszaniu. Rozwój NATO w zakresie interoperacyjności i integracji jest obecnie wysoce pożądany.
PL
Wzrost przewozu towarów pomiędzy Europą i Chinami powoduje poszukiwanie nowych szlaków komunikacyjnych między tymi regionami. Jedną z możliwości jest wykorzystanie szlaków kolejowych. Koncepcja wykorzystania połączeń kolejowych nazywana jest „Nowym Jedwabnym Szlakiem”. Wiele analiz przepływów towarów wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na transport kolejowy, ponieważ transport morski cechuje się sezonowością, długim czasem podróży oraz pojawia się problem zatłoczenia portów zarówno chińskich, jak i europejskich. Obecnie istnieje kilka połączeń kolejowych między Chinami i Europą. Te połączenia są jednak skazane na transport intermodalny lub przeładunkowy, który wydłuża czas podróży towarów, generuje dodatkowe koszty oraz powoduje niską przepustowość tych połączeń. W celu zwiększenia przepustowości należy wprowadzić połączenia na zasadzie interoperacyjności wszystkich szlaków kolejowych znajdujących się między Europą i Chinami. Idea ta natrafi a jednak na wiele barier. Dużą ich grupę stanowią bariery natury technicznej. W artykule przedstawiono analizę barier technicznych, ograniczających interoperacyjność w transporcie kolejowym Europa – Chiny. W pierwszej części przybliżono idee interoperacyjności i opisano połączenia kolejowe Europa – Chiny. W następnych rozdziałach przedstawiono bariery techniczne transportu kolejowego i wskazano możliwe rozwiązania znoszące bariery. Artykuł zakończono podsumowaniem.
PL
W artykule opisano stosowane na obszarze Unii Europejskiej zasady oceny zgodności, będące podstawą wspólnego rynku. Przedstawiono także, sposób stosowania tych zasad w transporcie kolejowym, z uwzględnieniem wymagań europejskich i krajowych. Opisano wymagania europejskie, stosowane przed i po wejściu w życie IV pakietu kolejowego, a także różne wymagania komplementarne. Artykuł kończy się krótkim przeglądem możliwości badawczych i umocowań formalnych Instytutu Kolejnictwa.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu oceny zdolności bojowej jednostek wojsk lądowych w aspekcie osiągania interoparacyjności w NATO. W pierwszej części pracy przedstawiono i wyjaśniono podstawowe pojęcia i istotę związaną z interoperacyjnością i jej standaryzacji. W dalszej części opisano proces oceny zdolności bojowej jednostek wojsk lądowych zgodnie z Combat readiness evaluation of land HQs and units, Allied Command Operations, Force Standards, który obejmuje: przedstawienie etapów procesu z uwzględnieniem ich faz, głównych uczestników oceny, jej zakres i przyjęty podział kryteriów oceny, a także system oceny.
EN
The aim of the article is to present the process of assessing combat capability of land army units in the aspect of achieving interoparationality in NATO. The first part of the work presents and explains the basic concepts and essence related to interoperability and its standardization. The process of assessing the combat capability of army units in accordance with Combat readiness evaluation of land HQs and units, Allied Command Operations, Force Standards, which includes: presentation of process stages including their phases, main participants of the assessment, its scope and adopted division of criteria are described in the following evaluation as well as the evaluation system.
EN
The textile industry is one of the fastest growing industries which expressively contributes to the economic growth of Malaysia. However, in recent years, the situation has changed and demonstrates a downward trend. The imports are growing faster compared to the exports, consequently resulting in a low contribution to the gross domestic product (GDP). To address the issue, this study aims to investigate the role of Industry 4.0 on the performance of firms engaged in the production and services of the Malaysian textile industry. To achieve the objective, this study adopted a cross-sectional research design. A survey was carried out to collect data from employees of textile firms. Results of the study found that Industry 4.0 positively contributed to the effectiveness of the production and services of the textile industry. Production and services have a positive role in the performance of textile firms. The current study provides an interesting insight into the future direction of research for studies on organisational performance, which can be extended to different manufacturing-based industries. In addition, it provides the rationale for the adoption and implementation of smart technologies in these industries. It has been found that cyber-physical systems (CPS), interoperability, a smart city and a smart product have a positive effect on production and services. Additionally, it is not possible without the effective implementation of technology. Thus, the current study provides valuable insights into the improvement of the textile industry’s performance.
PL
Wśród obowiązków nałożonych przez Komisję Europejską na zarządców infrastruktury modernizujących linii kolejowych jest zapewnienie zgodności z przepisami europejskimi w kwestii interoperacyjności. W podsystemie „Energia” takim aktem jest rozporządzenie Nr 1301/2014, przewidujące certyfikację m.in. układu zasilania, jak i sieci trakcyjnej, przy braku możliwości podziału podsystemu. Ze względu na swoją odrębność od innych wymagań prawnych, jak również niejasność używanych pojęć, precyzyjne wyznaczenie granic oceny nastręcza wielu trudności uczestnikom procesu inwestycyjnego. Sytuacji nie poprawia fakt podziału właścicielskiego podsystemu w Polsce na część zasilania oraz sieci trakcyjnej należące do różnych podmiotów. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (AKUE) w opinii technicznej przedstawiła doprecyzowujące stanowisko w kwestii zakresu weryfikacji inwestycji. W artykule zostanie zaprezentowana jego analiza i komentarz autora w odniesieniu do warunków polskich. Wskazane zostaną również skutki zastosowania podejścia AKUE w odniesieniu do inwestycji w podsystemie „Energia” dotyczących jedynie jego fragmentu.
EN
Among the obligations imposed by the European Commission on infrastructure managers modernizing railway lines is to ensure compliance with European rules on interoperability. In the "Energy" subsystem, such an act is the Regulation No. 1301/2014 requiring the certification of, among others, the power supply and the traction network. It should be noted, that the Regulation No. 1301/2014 does not foresee subsystem division. Due to its separateness from other legal requirements, as well as unclear terms used, precise determination of the boundaries of the assessment poses many difficulties to the participants of the investment process. The situation is not improved by the fact that the Energy subsystem in the Republic of Poland is divided into a part of the power supply and the traction network belonging to different entities. In the technical opinion, the European Union Rail Agency presented a more precise position regarding the scope of the verification of investments. The article will present its analysis and commentary of the author in relation to Polish conditions. The effects of the application of the AKUE approach to investments in the energy subsystem regarding only a part of it will also be indicated.
PL
Wdrażanie interoperacyjności stanowi tło dla realizowanego na szeroką skalę procesu inwestycyjnego na polskiej kolei. Nie można natomiast mówić o interoperacyjności systemu kolei bez przeprowadzanych przez Jednostki Notyfikowane procesów weryfikacji WE podsystemów strukturalnych. Praktyka współdziałania podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny z Jednostką Notyfikowaną, chociaż na przestrzeni lat niewątpliwie uległa pozytywnej ewolucji, jest jednak obszarem stale wymagającym doskonalenia. Jednocześnie, szczególnego podkreślenia wymaga również zagwarantowana przez Prawodawcę, zarówno polskiego, jaki i europejskiego, niezależność Jednostki Notyfikowanej w procesie weryfikacji WE. W referacie zaprezentowane zostaną podstawowe, obligatoryjne do stosowania mechanizmy gwarantujące niezależność Jednostki Notyfikowanej w procesie weryfikacji WE podsystemów, wraz z ich uzasadnieniem prawnym. Przywołane zostaną również najczęściej występujące w praktyce działalności Jednostki Notyfikowanej zagrożenia dla niezależności i bezstronności wraz z opisem środków minimalizowania tego ryzyka.
PL
Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku w istotny sposób wpłynęło zarówno na aspekty prawne jak i aspekty techniczne funkcjonowania w Polsce transportu kolejowego. Wpływ ten najczęściej nie jest w pełni dostrzegany. Artykuł przedstawia wspomniane obszary prawne i techniczne w kontekście wdrażanej w Unii Europejskiej interoperacyjności kolei. Wskazane są zarówno zasadnicze zmiany w transporcie kolejowym, które wprowadzono w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz zakres prac realizowanych dla potrzeb pełnego wdrożenia interoperacyjności jak i związane z nimi wyzwania. Artykuł formułuje i uzasadnia odpowiedź na tytułowe pytanie – czy narzucona poprzez legislację interoperacyjność kolei stanowi barierę czy szansę dla kolei w Polsce.
EN
European Union enlargement in 2004 significantly affected legal and technical aspects of the railway transport functioning in Poland. This influence is however usually not fully understood. Mentioned legal and technical areas in the context of introducing European railway interoperability are presented in the article. Both main railway related changes associated with EU enlargement as well as the scope of works which are leading towards full railway interoperability implementation together with their associated challenges are pointed. Paper states and justifies an answer for the title question – whether legally forced railway interoperability forms an obstacle or rather a chance for railway in Poland.
PL
Obecnie branża kolejowa przeżywa dynamiczny rozwój. W najbliższych latach planowanych jest szereg infrastrukturalnych inwestycji kolejowych w przyjętych zgodnie ze strategiami i planami rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Fundamentalnym czynnikiem związanym z procesem inwestycyjnym jest proces certyfikacji, bez którego dana inwestycja nie uzyska dopuszczenia do eksploatacji. Mając na uwadze bezpieczeństwo realizacji inwestycji kolejowych, istotnym staje się certyfikacja podsystemu sterowanie i/lub jego składników, które bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. Podsystem sterowanie jest określony jako wszelkie przytorowe i pokładowe urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na sieci. Dodatkowo podsystem sterowanie jest najbardziej skomplikowanym i trudnym w ocenie podsystemem. Z tego względu niniejsza publikacja jest poświęcona procesowi certyfikacji i wpływu certyfikacji na realizację procesu inwestycyjnego w podsystemie sterowanie.
EN
Currently, the railway industry is experiencing dynamic development. In the coming years, a number of infrastructural rail investments are planned in accordance with the strategies and plans for the rail transport development in Poland. The fundamental factor associated with the investment process is the certification process without which the given investment will not be released for use. Bearing in mind the safety of railway investments, certification of the control subsystem and / or its interoperability constituents, which are directly responsible for the safety of traffic management, becomes important. The control subsystem is defined as all track-side and on-board equipment required to ensure safety and to command and control movements of trains authorised to travel on the network. In addition, the control subsystem is the most complex and difficult to assess subsystem. For this reason, this publication is devoted to the process of certification and the impact of certification on the implementation of the investment process in the control subsystem.
EN
Railway system infrastructure, including control subsystems, is subject to continuous normative technical and legal regulations as defined by EU directives and European Commission regulations, as well as national railway administrations decrees. The aim of regulation is the optimization, harmonization and pursuit of the full interoperability, among others, of control subsystems, through the Control Command and Signalling Technical Specifications for Interoperability (CCS TSI), thereby providing consistency in terms of safety assurance level improvements. Regardless of TSI and baseline specification sets, it is crucial that certification processes function according to specific rules and procedures. In this publication, certification issues concerning a control subsystem and its elements will be discussed. It is assumed that the certification process should include a complex approach to CCS, starting from the project phase and finishing at the adaptation and trial exploitation phase. It is critical that CCS system adaptation is intensified in the PKP PLK.
EN
NATO standardization documents are the basis for action in many areas of NATO military activity and their affiliated organizations. The development of the NATO standardization documentation has been on-going for more than 60 years, and their content provides a reliable basis for joint action in a unified manner, enabling interoperability in many areas of NATO operations. The article is divided into three parts, the first of which deals with the general principles of NATO standardization, the second part describes the standardization documents related to the measurement of the ship’s signatures in aspect of the mine countermeasures and the third describes the participation in research project of NATO — RIMPASSE 2011 Trial. One of the their task was to verify and update NATO standardization documents including AMP-15.
PL
Dokumenty standaryzacyjne NATO są podstawą działania w wielu obszarach aktywności wojsk NATO i stowarzyszonych z nimi organizacji. Rozwój dokumentacji standaryzacyjnej NATO trwa od ponad sześćdziesięciu lat i ich zawartość stanowi rzetelną podstawę do wspólnego działania w zunifikowany sposób, umożliwiając interoperacyjność w wielu dziedzinach działań wojsk NATO. Artykuł podzielono na trzy części, z których pierwsza przybliża ogólne zasady normalizacji w NATO, druga zawiera opis dokumentów standaryzacyjnych związanych z pomiarami pól fizycznych okrętu oraz obroną przeciwminową, trzecia zaś opisuje udział w projekcie badawczym NATO — badania RIMPASSE 2011, którego jednym z zadań była weryfikacja i aktualizacja dokumentów standaryzacyjnych NATO, w tym AMP-15.
PL
W 2015 r. weszła życie specyfikacja interoperacyjności dla podsystemu Energia (Rozporządzenie 1301/2014), stosowana w procesie certyfikacji sieci trakcyjnej na poziomie projektowania i badań dynamicznych. W artykule omówione zostały parametry podlegające ocenie tj. napięcie i częstotliwość, wydajność systemu zasilania, obciążalność prądowa systemów DC dla pociągów podczas postoju, geometria sieci trakcyjnej, skrajnia pantografu, średnia siła nacisku, charakterystyka dynamiczna i jakość odbioru prądu, wielkość przestrzeni na uniesienie przewodu jezdnego, wielkość uniesienia przewodu jezdnego pod wpływem kilku pantografów. Omówiono również sposób oceny: hamowania odzyskowego pojazdów trakcyjnych, organizacji koordynacji zabezpieczeń elektrycznych w całym systemie zasilania, materiału przewodu jezdnego, środków ochrony przed porażeniem elektrycznym i zasady utrzymania sieci trakcyjnej. Parametry te są oceniane na dwóch poziomach: przeglądu Projektu Wykonawczego i badań po montaż sieci trakcyjnej. Certyfikaty odnośnie podsystemu „Energia” i składników interoperacyjności pantograf i nakładki ślizgowe wystawiane są na każdy składnik interoperacyjności, jak również certyfikat końcowy na cały podsystem „Energia” Do analizy niezbędne są dane całego systemu zasilania począwszy od GPZ przez uwzględniającego parametry podstacji trakcyjnych, sieci jezdnej i sieci powrotnej.
EN
The introduction to this article gives the definitions of general terms used in the European Union Directives and Decisions. Subsequently, those interoperability constituents and subsystems which can be assessed by the Electric Power Division of the Railway Institute. Those interoperability constituents are: overhead contact line, pantograph and contact strip. Issues relating to main circuit breaker assessment – which is also performed by the Division – are not a subject of this paper. Moreover, the paper describes the process of assessing the 17 basic parameters that are subject to analysis during the assessment of overhead contact line (OCL) interoperability constituents and the „Energy” subsystem. Due to the limited volume of this paper the pantograph and the contact strip interoperability constituents– which are a part of „Locomotives and passenger rolling stock” subsystem – have only been described briefly. Discussed changes in EU Commission Regulations 1301/2014 for „Energy” subsystem concerning the OCL description which changed from 01.01.2016 and changes in EU Commission Regulations 1302/2014 for „Locomotives and passenger rolling stock” subsystem, for the pantograph and contact strips.
19
PL
W treści niniejszego artykułu zawarte są kontrowersyjne wyrażenia z uwagi na istniejące ciągle wątpliwości, co do zasadności aktualnych regulacji w sferze podziału i nazw obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych, w dziedzinie nauk społecznych, dawnych wojskowych, jak również interpretacji pojęć wywodzących ze środowiska sojuszniczego. W artykule odniesiono się, zatem do tych kontrowersji z racji zbliżającej się reformy nauki i szkolnictwa wojskowego, zwłaszcza dotyczącej działalności naukowej. Szczególnie istotnym będzie miejsce problemów bezpieczeństwa i obronności w tych naukach oraz ranga logistyki cywilnej i wojskowej w bezpieczeństwie narodowym.
EN
The content of this article contains controversial expressions due to the existing doubts about the validity of current regulations in the sphere of division and names of areas, fields and disciplines, in the field of social sciences, old military, as well as interpretation of terms derived from the allied environment. The article refers, therefore, to these controversies due to the upcoming reform of science and military education, especially regarding scientific activity. The place of security and defense problems in these sciences and the rank of civil and military logistics in national security will be particularly important.
20
Content available remote Military logistics system in the military operation
EN
New threats to the worldwide peace are recognized as asymmetric and challenge the international community for radical and consequent countermeasures to squeeze any conflict at its very beginning and keep peace. The events of recent years mainly concerning acts of intensifying terror are the reasons for new challenges. More and more difficult challenges imposing a fight with an enemy that becomes more and more difficult to be identified. Therefore apart from the task connected with state security the challenges of fighting against terrorism and keeping peace appear not only in Europe but all over the world. The range of these tasks requires elaboration of the new concept of gradual logistics support for the military, when taking into account the use of national and multinational logistics. It is the basic condition for the Armed Forces of the Republic of Poland enabling them to perform tasks far from the state in various climatic and terrain conditions. The article concerns presenting the contemporary threats to the defense system of the state and possibilities of resisting against them by the Polish Armed Forces possessing the optimally prepared logistics system. That is why the purpose of this article is to expose the requirements of logistics system ensuring the task performance by the military in the contemporary operation when assessing and verifying value of various solutions to point at those that in the certain environment fulfill expectations directly resulting from the predicted conditions for their usage.
PL
Nowe zagrożenia pokoju światowego określane jako zagrożenia asymetryczne wymagają od społeczności międzynarodowej działań zdecydowanych i konsekwentnych mających na celu zażegnanie w zarodku powstających konfliktów, a tym samym utrzymanie pokoju. Wydarzenia ostatnich lat, a głównie nasilające się akty terroru stawiają przed społecznością światową nowe wyzwania. Wyzwania coraz trudniejsze, bo nakazujące walkę z przeciwnikiem, który jest trudny do zidentyfikowania. Dlatego przed Siłami Zbrojnymi, obok zadań związanych z obronnością państwa, stają wyzwania związane z walką z terroryzmem jak i z utrzymaniem pokoju w różnych częściach nie tylko Europy, ale i świata. Rozległość tych zadań wymaga wypracowania nowej koncepcji kompleksowego zabezpieczenia logistycznego wojsk uwzględniającej wykorzystanie potencjału logistyki narodowej i wielonarodowej. Jest to dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) podstawowy warunek umożliwiający wykonanie im zadań w znacznej odległości od kraju, w zróżnicowanych warunkach klimatycznych i terenowych. Artykuł dotyczy ukazania obecnych zagrożeń jakie istnieją dla systemu obronnego państwa oraz możliwość przeciwstawienia się nim przez SZ RP dysponujące optymalnie przygotowanym system logistyczny. Dlatego, jako cel artykułu przyjęto wskazanie wymagań wobec potencjału logistycznego zapewniającego wykonanie zadań przez wojska we współczesnej operacji militarnej, oceniając i weryfikując przydatność różnych rozwiązań i wskazując na te, które w określonym środowisku spełniają oczekiwania wynikające bezpośrednio z przewidywanych warunków ich stosowania.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.