Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flexibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Static characteristics of cantilever bridges
EN
In the paper, two parameters – stiffness and flexibility – are considered as static characteristics of bridge structures. Stiffness is referred to as the effect of variable load. It is related to the dynamic characteristics of bridges. Flexibility is the inverse of stiffness. Flexibility as a function of time is used to analyze rheological processes, including structural degradation. Owing to the analysis of the relationship between these quantities, an algorithm was created for estimating flexibility based on the stiffness of the object, since the latter value is easier to obtain. In this work, analyses based on computational models of cantilever bridges were performed. The results can be used for other types of bridges, including those with small and medium spans and variable height.
PL
W artykule rozpatruje się dwa parametry – sztywność i podatność – jako statyczne charakterystyki konstrukcji mostowych. Sztywność jest określana jako skutek obciążenia zmiennego. Jest ona związana z charakterystyką dynamiczną mostów. Odwrotnością sztywności jest podatność. Podatność jako funkcja czasu służy do analizy procesów reologicznych, w tym degradacji konstrukcji. Dzięki analizie związku tych wielkości utworzono algorytm szacowania podatności na podstawie sztywności obiektu, jako że jej wartość jest łatwiejsza do uzyskania. W pracy przedstawiono analizy oparte na modelach obliczeniowych mostów wspornikowych. Wyniki analiz mogą być wykorzystane do innych rodzajów mostów, również o małych i średnich rozpiętościach, w tym o zmiennej wysokości.
PL
W pracy analizuje się podatność mostów jako statyczną charakterystykę konstrukcji pod obciążeniem długotrwałym w postaci ciężaru własnego. Na podatność mostu istotny wpływ ma technologia jego budowy i zachodzące podczas eksploatacji procesy reologiczne. Może to być również degradacja materiału konstrukcji czy też osiadanie podpór. W praktyce utrzymaniowej obiektów mostowych obserwowane są zmiany niwelety jezdni jako wizualny wskaźnik stanu technicznego konstrukcji przęsła. Zmiany te ujęto w funkcji podatności eksploatacyjnej mostu. Z tych powodów każdy z rodzajów konstrukcji mostowych należy rozpatrywać indywidualnie. W pracy analizuje się mosty zespolone.
EN
The paper analyzes the flexibility of bridges as a static characteristic of the structure under long-term load in the form of its own weight. The susceptibility of the bridge is significantly influenced by the technology of its construction and the rheological processes occurring during operation. It can also be degradation of the structure material or subsidence of supports. In the maintenance practice of bridge structures, changes in the level of the roadway are observed as a visual indicator of the technical condition of the span structure. These changes are included in the function of operational vulnerability of the bridge. For these reasons, each of the types of bridge structures should be considered individually. The work analyzes composite bridges.
PL
W artykule wskazano, że umiejętne połączenie metod tradycyjnych (harmonogram, model sieciowy) i współczesnych (elastyczność, zwinność, lean management), zwłaszcza w przypadku wykorzystania idei Budownictwa 4.0 daje szanse na doskonalenie zarządzania procesami na bazie z jednej strony stabilizacji wydajności, a z drugiej dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia. Dzięki systemowi cyberfizycznemu oraz monitoringowi i możliwości zarządzania w czasie rzeczywistym istnieje możliwość zapewnienia realizacji założonego głównego planu pomimo ciągłych zmian w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Konieczność uwzględnienia elastyczności pojawiła się w dziedzinie zarządzania procesami budowlanymi u progu 21. wieku i trwa, koncentrując się na Agile Management. Synergia wynikająca z zastosowania jednocześnie kilku podejść wydaje się warunkiem osiągnięcia sukcesu w postaci zgodności rzeczywistego przebiegu z planem.
EN
This article indicates that the skillful combination of traditional methods (schedule, network model) and modern methods (Flexibility, Agility, Lean Management), especially with the use of the idea of Construction 4.0 gives the opportunity to improve process management based on the stabilization of performance on the one hand, and, on the other, adaptation to changing environmental conditions. Thanks to the cyber-physical system as well as real-time monitoring and management, it is possible to ensure the implementation of the assumed master plan despite constant changes in the internal and external environment. The need to consider flexibility emerged in the field of construction process management at the turn of the 21st century and continues to focus on Agile Management. The synergy resulting from the simultaneous use of several approaches seems to be the condition for achieving success in the form of compliance of the actual mileage with the plan.
PL
Praca dotyczy analizy charakterystycznych cech mostów o konstrukcji gruntowo-powłokowej. Analizowano sztywność, stosowaną w przypadku obciążeń ruchomych, oraz podatność przydatną do oceny efektów obciążeń stacjonarnych. Sformułowano model konstrukcji z wykorzystaniem linii wpływu ugięcia klucza powłoki. Przedstawiono dwa ujęcia podatności. Pierwsze dotyczyło fazy budowy obiektu, w drugim uwzględnia się zmiany zachodzące w gruncie jako wynik obciążeń stałych i eksploatacji mostu.
EN
The work concerns the analysis of characteristic flexibility of bridges with a soil-shell structure. The stiffness used for moving loads and the susceptibility useful for assessing the effects of stationary loads were analyzed. A structure model was formulated using the shell crown deflection influence line. Two approaches to the vulnerability are presented. The first concerned the construction phase of the flexibility. The second takes into account changes in the ground as a result of constant loads and bridge operation.
PL
Głównym celem artykułu jest określenie wymagań pasażerów kolei aglomeracyjnej, w celu zmiany nawyków transportowych. Skoncentrowano się na wymaganiach dotyczących małych dworców kolejowych, które odgrywają istotną rolę w procesie wdrażania idei zrównoważonego transportu. Większość podróżnych w codziennych dojazdach korzysta przede wszystkim ze swoich prywatnych samochodów. Wynika to w znacznej mierze z zaniedbania transportu zbiorowego, który wymaga gruntownej zmiany polityki - ukierunkowania jej na rozwój transportu zrównoważonego, którego filarem jest transport szynowy wraz z opcjami transportu bezmotorowego (np. rower, spacery). Badania ankietowe wykazały, że najważniejszym punktem ankiety były problemy, z którymi na co dzień mierzą się podróżni na dworach/przystankach kolejowych. Do podstawowych zaliczamy: brak toalet, poczekalni, kawiarni/baru oraz punktów handlowo-usługowych. Przedstawiono także plany rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - projekt wykorzystania obwodnicy towarowej miasta w systemie PKM. Jego głównym założeniem jest przybliżenie metropolii do idei miasta 15-minutowego oraz stacji 15-minutowej, aby osiągnąć koncepcje zrównoważonego transportu w mieście i aglomeracji. Wobec krytycznej oceny Innowacyjnych Dworców Systemowych jako rozwiązania, które poprzez ponadstandardowe wyposażenie powoduje problemy znacznych kosztów wandalizmu, zaproponowano wprowadzenie Systemowych Dworców Modułowych opartych na elastyczności, umożliwiającej - dzięki wprowadzeniu idei modułowości w budowie małego dworca - dostosowanie wyposażenia dworca/przystanku do zmieniających się wymagań pasażerów. Podejście elastyczne opiera się na etapowym inwestowaniu, co znacznie ogranicza także poziom początkowych wydatków inwestycyjnych. Początkowe rozwiązanie polega na elementarnym wyposażeniu dworca, które odpowiada wynikom badań ankietowych. Naturalnie kluczem do sukcesu przy projektowaniu, wykonaniu i eksploatacji małych dworców jest współpraca między PKP a władzami regionalnymi i lokalną społecznością.
EN
The main aim of the article is to determine the requirements of agglomeration railway passengers in order to change transport habits. The focus was on the requirements for small railway stations, which play an important role in the process of implementing the idea of sustainable transport. Most travelers use their private cars for daily commuting. This is largely due to the neglect of public transport, which requires a fundamental change in policy - its focus on the development of sustainable transport, the pillar of which is rail transport along with non-motorized transport options (e.g. cycling, walking). The survey showed that the most important point of the survey were the problems that travelers face on a daily basis at railway stations/stops. The basic ones include: lack of toilets, waiting rooms, cates/bars and commercial and service points. Development plans for the Poznan Metropolitan Railway (PKM) were also presented - a project to use the city's freight bypass in the PKM system. Its main goal is to bring the metropolis closer to the idea of a 15-minute city and 15-minute stations in order to achieve the concept of sustainable transport in the city and agglomeration. Due to the critical assessment of Innovative System Stations as a solution that, due to non-standard equipment, causes problems with significant costs of vandalism, it was proposed to introduce System Modular Stations based on flexibility, enabling - thanks to the introduction of the idea of modularity in the construction of a small station - adapting the station/stop equipment to the changing requirements of passengers. The flexible approach is based on staged investing, which also significantly reduces the level of initial investment expenses. The initial solution is to equip the station with basic equipment that meets the survey results. Naturally, the key to success in the design, construction and operation of small stations is cooperation between PKP, regional authorities and the local community.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję doboru deskowań w celu zagwarantowania wysokiej wydajności procesów związanych z montażem deskowań, montażem zbrojenia, betonowaniem, pielęgnacją i rozdeskowaniem (i ewentualnym demontażem deskowań). W proponowanej metodzie 3F (Flexible Formwork Flow) wykorzystano podstawowe założenia Industry 5.0, Lean i Agile. Oznacza to przyjęcie takich podstawowych strategii, jak: wparcie pracowników przez roboty (industry 5.0 kładzie nacisk na współpracę między ludźmi a robotami - na budowie oznacza to możliwość zastosowania egzoszkieletu do wsparcia pracownika), elastyczność i adaptacja (elastyczność i szybka adaptacja do zmieniających się warunków - w ciągu dnia pracy czy podczas pielęgnacji i dojrzewania betonu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia rytmicznej produkcji - np. modyfikacja mieszanki betonowej w celu zapewnienia możliwości rotacji deskowań pomimo zmiany warunków - np. temperatura otoczenia), cyfryzacja i analiza danych (wykorzystanie technologii cyfrowych zapewnia możliwość monitorowania procesów w toku i otoczenia oraz zarządzania w czasie rzeczywistym), szkolenia i rozwój pracowników (kluczowe znaczenie ma doskonalenie umiejętności pracowników dzięki szkoleniom, doskonaleniu procedur, co stanowi podstawę wzrostu wydajności i ograniczenia konieczności wykonania robót poprawkowych), zrównoważony rozwój (w przypadku budowy może to oznaczać wykorzystanie materiałów w obiegu zamkniętym lub biodegradowalnych - minimalizując wpływ na środowisko), minimalizacja marnotrawstwa (typowe dla lean działanie ma na celu ograniczenie strat wynikających np. z nieuzasadnionego magazynowania, transportu czy oczekiwania). Zaproponowana metoda 3F dzięki zapewnieniu wspomnianych strategii daje możliwość osiągnięcia większej zgodności planowania i realizacji procesów na budowie oraz stabilnej wydajności procesów pomimo konieczności działania w turbulentnie zmiennym otoczeniu. Zastosowanie opisanej metody 3F jest korzystne zarówno dla dostawcy deskowań (niezawodność w funkcjonowaniu magazynu deskowań), jak i wykonawcy na budowie (większa zgodność planowania i realizacji procesów na budowie).
EN
The article presents the concept of formwork selection to guarantee high efficiency of processes related to formwork assembly, reinforcement installation, concreting, maintenance and stripping (and possible dismantling of formwork). The proposed 3F (Flexible Formwork Flow) method uses the basic assumptions of Industry 5.0, Lean and Agile. This means adopting such basic strategies as: employee support by robots (industry 5.0 emphasizes cooperation between people and robots - on construction sites, this means the possibility of using an exoskeleton to support the employee), flexibility and adaptation (flexibility and quick adaptation to changing conditions - during the working day or during the curing and maturation of concrete are crucial to ensuring rhythmic production - e.g. modification of the concrete mix to ensure the possibility of formwork rotation despite changing conditions - e.g. ambient temperature), digitization and data analysis (the use of digital technologies ensures the possibility of monitoring processes in progress and the environment and management in real time), training and development of employees (improving employee skills through training and improving procedures is of key importance, which is the basis for increasing efficiency and reducing the need to perform rework), sustainable development (in the case of construction, this may mean the use of closed-Ioop or biodegradable materials - minimizing the impact on the environment), minimizing waste (an action typical of lean is aimed at limiting losses resulting from, for example, unjustified storage, transport or waiting). The proposed 3F method, thanks to the above-mentioned strategies, makes it possible to achieve greater compliance of planning and implementation of processes on the construction site and stable process performance despite the need to operate in a turbulent environment. The use of the described 3F method is beneficial for both the formwork supplier (reliability in the operation of the formwork warehouse) and the contractor on the construction site (greater consistency of planning and implementation of processes on the construction site).
EN
Flexibility in workforce scheduling in services is necessary to reduce the impact of demand uncertainty, absenteeism, and desertion while maintaining high service levels. This paper studies the workforce scheduling problem, including multiple skill accumulation, training, and welfare, as well as flexibility for employees and the company. All these elements are modelled and included in a mixed-integer linear programming (MILP) model that maximises their accumulated skill level. A real case study based on the scheduling of lab assistants to laboratory practices at a university in Colombia is used to generate numerical experiments. Different experiments were conducted, and the results show that the level of skill achieved is highly sensitive to the number of assistants and the number of allocations. The experiments also showed that, while keeping the same number of lab assistants, it is possible to include flexibility and welfare constraints. Finally, the proposed model can generate schedules that achieve high levels of skills and meet the different constraints of the model, including balance, accumulation, demand and welfare.
PL
Niniejszy artykuł jest krótkim podsumowaniem dotychczasowych rozważań autora na temat współczesnych struktur zamieszkiwania, będących wynikiem badań w ramach, rozpoczętego w 2014 roku, autorskiego programu badawczego: W poszukiwaniu współczesnego domu. Celem działań jest ustanowienie, poprzez analizę porównawczą, zweryfikowanych kryteriów oceny pojęcia domu nieodłącznie związanego z obecną architekturą mieszkaniową. Kwestiami rozwiniętymi w badaniach są: pożądany wizerunek domu jako budynku wolnostojącego, jego organizacja przestrzenna wobec przemian społeczno-kulturowych, równowaga między racjonalną produkcją zasobów mieszkaniowych a jakością architektury oraz mityczna relacja kolektywu do krajobrazu. Niniejszy tekst dotyczy jednego z aspektów: elastyczności.
EN
This article is a short summary of the author's considerations to date on contemporary housing structures, which are the result of research as part of the original research program started in 2014: In search of a contemporary house. The aim of the activities is to establish, through a comparative analysis, verified criteria for assessing the concept of a home inherent in the current residential architecture. The issues elaborated in the text are: the desired image of the house as a free-standing building, its spatial organization in the face of socio-cultural changes, the balance between the rational production of housing resources and the quality of architecture, and the mythical relationship of the collective to the landscape. The following text addresses one of the criteria: flexibility.
9
Content available remote Main girder deformation functions from service life of composite bridges
EN
This paper deals with the investigation of the concrete creep function on the basis of changes in the deformation of the main girder of a bridge. Changes in deformation at a few selected instants in the service life of the bridge are used for this purpose. In the case of composite girders an implicit link between creep and the geometrical parameters of the cross section is indicated. Differences in geometrical parameters are demonstrated using as examples steel bridges and concrete bridges built of precast beams. It is shown the two types of structures can be analysed using the same algorithm presented in this paper. The function obtained on the basis of the deformation of the structure is compared with the creep function. The comparative analysis shows that other factors connected with concrete rheology and climate change occur in the creep function. The erection scheme, construction operations and operational effects in the form of repeated variable loads can have a considerable impact. Of major assistance in representing the deformation function is its strong similarity to the curvature change function. The results of monitoring by means of geodetic surveying are helpful in such analyses.
PL
W pracy rozpatruje się badanie funkcji pełzania betonu na podstawie zmiany deformacji dźwigara głównego mostu. Do tego celu wykorzystuje się zmiany krzywizny w kilku, wybranych momentach pomiarowych podczas eksploatacji mostu. W przypadku dźwigarów zespolonych wskazano na uwikłany związek pełzania i parametrów geometrycznych przekroju poprzecznego. Na przykładach mostów stalowych i betonowych, wykonanych z belek prefabrykowanych pokazano różnice parametrów geometrycznych. Wykazano, że obydwa rodzaje konstrukcji można analizować z zastosowaniem jednolitego algorytmu, omówionego w pracy. Porównano funkcję uzyskaną na podstawie deformacji konstrukcji z funkcją pełzania. W analizie porównawczej wykazano, że w wyznaczanej funkcji z efektem pełzania sumowane są inne czynniki towarzyszących reologii betonu i zmian klimatycznych. Znaczny wpływ mogą mieć schemat montażowy i inne zabiegi technologicznych a także efekty eksploatacyjne w postaci wielokrotnych obciążeń zmiennych. Ważnym udogodnieniem w odwzorowaniu funkcji deformacji jest duże jej podobieństwo do funkcji zmiany krzywizny. Do takich analiz przydatna jest geodezyjna technika pomiarowa jako wynik monitoringu mostów.
EN
This article describes in detail the elements of value creation through the transformations and flexibility, which is carried out in the implementation of sustainable manufacturing. The purpose of this study is to generate the criteria or elements that build the sustainable value creation process through a literature review analysis. The overall classification of sustainable manufacturing implementation discussed shows several essential factors that support this. The process of review studies on selected papers strengthens the classification carried out to obtain the necessary elements of sustainable value creation. The value created can later be a hallmark of the company's superiority to survive the market competition. Besides, the role of partnerships, such as collaboration indicates a positive influence in generating value creation to increasing the company's competitive rate. In addition, the importance of partnership processes such as collaboration and cooperation between stakeholders, is needed to generate value cr-ation to increase the company's competitive level. The partnership process is one of the critical factors in creating sustainable value in achieving sustainable manufacturing in the future.
EN
The objective of this study is to examine the role of enterprise resource planning (ERP) in the quality of management accounting information systems (MAIS). The quality of MAIS is considered by following the three dimensions; reliability, efficiency and flexibility. For this purpose, this study surveyed by using a questionnaire. The survey was carried out among the public-owned enterprises in Indonesia. Respondents of the study were the employees working on MAIS among public-owned enterprises in Indonesia. 180 valid responses were returned and analyzed by using Partial Least Square (PLS). Results of the study highlighted the important role of ERP in the quality of MAIS. It is reported that; ERP has a positive influence on the quality of MAIS. ERP has the potential to promote reliability, efficiency, and flexibility of the quality of MAIS among public-owned enterprises in Indonesia. These results have important insights for Indonesian public-owned enterprises to promote the quality of MAIS.
PL
Celem pracy jest zbadanie roli planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w jakości systemów informatycznych rachunkowości zarządczej (MAIS). Jakość MAIS jest rozpatrywana w trzech wymiarach; niezawodność, wydajność i elastyczność. W tym celu niniejsze badanie ankietowane za pomocą kwestionariusza. Badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorstw państwowych w Indonezji. Respondentami badania byli pracownicy pracujący nad MAIS wśród przedsiębiorstw publicznych w Indonezji. 180 ważnych odpowiedzi zostało zwróconych i przeanalizowanych przy użyciu częściowego najmniejszego kwadratu (PLS). Wyniki badania podkreśliły ważną rolę ERP w jakości MAIS. Poinformowano, że; ERP ma pozytywny wpływ na jakość MAIS. ERP ma potencjał do promowania niezawodności, wydajności i elastyczności jakości MAIS wśród przedsiębiorstw publicznych w Indonezji. Wyniki te dostarczają ważnych informacji dla indonezyjskich przedsiębiorstw państwowych w zakresie promowania jakości MAIS.
PL
W wyniku badań opisywana koncepcja 3F4 została uzupełniona o system geolokalizacji i monitoring dostępny w trybie rzeczywistym. Jednocześnie należy pamiętać, iż bieżące nakłady kosztów ulegają ciągłym zmianom i są na bieżąco aktualizowane w systemie 3F4. Dzięki wprowadzeniu metodologii Lean i/lub Agile uzyskujemy pewność, że budowa działa w sposób zapewniający stabilizację procesów budowlanych oraz możliwość dostosowania do zmian. Chociaż te dwie koncepcje wymagają podjęcia innych kroków w kierunku osiągnięcia różnych celów, jednak właściwe ich połączenie z uwzględnieniem metod klasycznych i idei Przemysłu 4.0 pozwala w efekcie osiągnąć efekt synergii - usprawnienie analizowanego procesu.
EN
As a result of studies, the concept 3F4 has been supplemented by a new geolocation system and real-time monitoring. At the same time, it should be remembered that the current cost outlays are constantly changing and are constantly updated in the 3F4 system. Thanks to the introduction of Lean and/or Agile methodologies, we can be sure that the construction works in a way that ensures the stabilization of construction processes and the possibility of adapting to the following changes. Although these two concepts require taking other steps towards achieving different goals, the proper combination of them, taking into account classic methods and the idea of Industry 4.0, allows, as a result, to achieve a synergy effect - improvement the analyzed process.
PL
Artykuł przedstawia ideę elastyczności w projektowaniu inżynierskim na przykładzie budownictwa prefabrykowanego/modułowego. Podstawowym założeniem jest możliwość jego adaptacji do wymagań użytkownika. Budownictwo modułowe jest efektywnym narzędziem implementowania idei elastyczności i ułatwia zarządzanie inwestycją w całym cyklu życia.
EN
The article presents the idea of flexibility in engineering design expressed in the form of prefabricated/modular construction. The basic assumption is the possibility of adapting to the user's requirements. Modular construction is an effective tool to implement the idea of flexibility and facilitates the management of investment throughout the life cycle.
PL
W pracy sformułowano określenie sztywność mostu, stosowane w przypadku obciążeń doraźnych (krótkotrwałych) oraz podatność mostu przydatne do analiz długotrwałych zmian (reologicznych) w konstrukcji obiektu. Analizowano trzy ujęcia podatności na przykładzie mostów z betonu. Pierwsze dotyczyło deformacji doraźnej (krótkotrwałej). W drugim uwzględnia się fazę budowy i efekty reologiczne zachodzące w betonie. Trzecie ujęcie jest przydatne w sytuacji monitoringu obiektu. W pracy podano przykłady analiz obiektów z betonu.
EN
The paper defines the stiffness of the bridge, used in the case of a motion loads (short-term), and the flexibility of the bridge useful for the analysis of long-term (rheological) changes in the structure of the object. Three shots of flexibility were analyzed on the example of concrete bridges. The first concerned ad short-term deformity. The second takes into account the construction phase and rheological effects occurring in concrete. The third shot is useful in the situation of monitoring the object. The paper gives examples of analyses of concrete objects.
EN
Energy transition is a continuous process, involving all elements of the energy sector. For Distribution System Operators the ability to cope with new challenges resulting from the energy transition (i.a. digitalisation, EV, PV, energy storage, distributed energy, energy communities, microgrids, energy sharing, geopolitical changes) is one of the most significant elements of this process. To meet the challenges of the transformation, it is necessary to develop new solutions adapted to the needs of all market participants, redefine priorities, establish new rules of cooperation in order to ensure security and stability of the power system at economically justified costs. The article describes network flexibility as a tool allowing DSOs meet needs of energy sector transformation process based on flow-circle concept. The idea of it is to use continuous observation tools (captured in the observability of the network), making predictions over different time horizons, across different areas, with varying observation granularity. The result of the calculations allows to identify constraints in the system, e.g., overloads, risk of failure or shortage of power or energy, and to select countermeasures commensurate with the threat and available at the selected time horizon.
16
Content available The role of change in enterprises during the crisis
EN
Purpose: Drawing attention to some positive aspects caused by the pandemic in the area of business management and presenting skilful change management, the application of new technologies and the use of flexibility as a way to survive and emerge from the crisis. Design/methodology/approach: The study was developed on the basis of a critical analysis of the literature, and due to the topicality of the subject matter, on the basis of numerous press publications and internet sources. Findings: The considerations presented in this paper have shown that adaptive change, the implementation of new technologies and flexibility are the factors that will allow the enterprise to survive the crisis. Practical implications: Although the presented considerations are theoretical in nature, they are supported by the results of research that was conducted on the Polish market. They can be useful in practice for managers of various enterprises. They show what behaviours can help enterprises to survive in a crisis situation. Social implications: Presenting the ways of dealing with the crisis can have multi-faceted beneficial socio-economic consequences. The survival of enterprises in the conditions of the crisis is important both for the state and for the society. Originality/value: The study shows that despite the entire scale of problems and negative effects caused by the pandemic, there are also some situations that can be assessed positively. Flexibility and effective implementation of changes that were not planned before in some enterprises and the use of new technologies that helped companies to survive this difficult time are an example here.
PL
Jak długo będzie trwała pandemia COVID-19? Jest to pytanie zasadnicze, gdy nowe warianty wirusa uznane przez WHO za „niepokojące” pokazują, że stan zagrożenia jeszcze się nie skończył. Nie ma dowodów na to, że pandemia COVID-19 zostanie wkrótce wyeliminowana: jedynym sposobem na poradzenie sobie z nią jest zaufanie badaniom naukowym i przeciwdziałanie zakażeniom. Architektura jest istotnym elementem tego przeciwdziałania. Środowisko zbudowane, w tym mieszkaniowe stanowi dominującą przestrzeń życia człowieka. Dom jest podstawowym schronieniem, jest twierdzą, która może stanąć w obliczu zagrożenia ze strony świata zewnętrznego, w tym pandemii. Ale odporność (lub w zaktualizowanych terminach, „resilience”) dotyczy związku między fizycznym kształtem domu, jakością przestrzeni i emocjonalną kondycją ludzi. Formalna struktura domu nabiera znaczenia reprezentacyjnego, ponieważ jest ściśle związana z pewnymi archetypicznymi figurami architektonicznymi, takimi jak obudowa, która z kolei przywołuje obrazy takie jak schron lub więzienie. Obrazy te w czasie zamknięcia mogą łączyć się z lękiem przed pandemią pogłębiającą cierpienie. Zgodnie z metodą projektowania architektonicznego opartą na badaniach historycznych, artykuł stwierdza, że wiedza o przeszłości, tj. o tym, jak architektura radziła sobie z wielkimi pandemiami, takimi jak Dżuma, oraz o ewolucji przestrzeni domowej powinna zostać połączona z innowacyjnymi projektami, które dostosowują fizyczne aspekty architektury do sfery emocjonalnej.
EN
How long will the COVID-19 pandemic last? This is a core question as the new variants considered “of concern” by WHO show that the emergency is not over yet. There is no evidence that the COVID-19 will be eradicated for goods shortly: the only way to cope with it is to trust in scientific research and resist. Architecture and housing design is a structural sector of this resistance as it is a great part of the human environment. As well the house is the primary shelter where we place our domestic universe, it is the fortress that can stand at threatens of the outside world, including pandemics. But the resistance (or in updated terms, “resilience”) concerns the connection between the house’s physical shape, the quality of the space, and people’s emotional response. The formal structure of the house gets a representational meaning since it is strictly bound to some archetypical architectural figures like the enclosure which, in turn, evokes images like the shelter or the prison. Those images during lockdown time can link themselves with the fear of the pandemic worsening the distress. According to the architectural design method grounded on historical research the article states that the knowledge of the past, i.e. the way architecture coped with the great pandemics as the Black Plague, and the evolution of domestic space should be merged with innovative design that adapt the physical aspects of architecture to the emotional realm.
18
Content available remote Spoina jako istotny element jakości muru
EN
The aim of the article is to present the possibility of cooperation between the Energy Cluster and Distribution System Operator (DSO) in order to improve the local grid operation, and indirectly, for the benefit of the National Power System. The possibility of creation and operation energy clusters in Poland, with particular emphasis on contractual relations with the DSO and the position of the cluster in the energy market is discussed at the first stage of the article. The following part analyses the impact of distributed energy sources (DER) on the distribution grid as well as the grid operation problems. The issue of distribution grid flexibility in relation to the development of distributed generation is presented. What is more the possible interactions between the Energy Cluster and the DSOs in this respect is elaborated. Finally, the ways of using the energy potential of the Energy Cluster by the DSOs is analysed, which take the form of specialized services for grid operators.
PL
Zmiany w polityce klimatycznej, zarówno na szczeblu krajowym, jaki i europejskim, w tym wymaganie neutralności klimatycznej do roku 2050, przekładają się na intensyfikację procesów transformacji miksu elektorenergetycznego. W pracy przeprowadzono analizy ilościowe i jakościowe wybranych scenariuszy transformacji sektora mieszkaniowego w Polsce (łącznie około 50% zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną względem roku 2018). Do 2030 r. spodziewany jest istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, co związane jest z znaczącymi nakładami na modernizację KSE. Niniejsza praca pokazuje strategię obniżenia kosztów modernizacji KSE poprzez przedstawienie różnych podejść do zwiększenia zasobów elastyczności w KSE. Wśród nich przedstawiona jest koncepcja lokalnego bilansowania, na które składa się: autokonsumpcja chwilowa oraz bilansowanie techniczne. Zaproponowane zostały niezbędne mechanizmy regulacyjne.
EN
Current changes in domestic and European climate policies, especially the goal for reaching climate neutrality up to 2050, drive the process of energy mix transformation in Poland. This article presents results of qualitative and quantitative analysis of the polish residential sector’s energy transformation for a given set of environmental scenarios. Residential sector is responsible for around 50% of a domestic demand for both heat and electrical energy. Before 2030 we expect a substantial increase in electrical energy demand which would require a costly power grid modernisation. We present a strategy and regulatory approach for optimal management of power grid investments based on incentivizing synchronization and balancing of local demand and generation. We point out the local balancing approach as one of the most promising concepts for enabling efficient and timely transformation towards climate neutrality of energy sector. We lay out the proposed regulatory changes needed to implement the local balancing mechanisms.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.