Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  treatment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Biofilmy w sieci dystrybucji można zdefiniować jako niepożądane nagromadzenie materiału biologicznego na różnych powierzchniach instalacyjnych, co niesie ze sobą poważne konsekwencje związane ze zmianą barwy, zapachu i smaku wody, a także ze stopniowym niszczeniem materiału rur i złączek. Początkowe próby rozwiązywania problemu biofilmów obejmowały stosowanie zbiorników sedymentacyjnych oraz czyszczenie sieci dystrybucji. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęto stosowanie techniki filtracji piaskowej i dezynfekcji, co bardzo pomogło ograniczyć ładunek substancji organicznych w wodzie pitnej. Lepsze zrozumienie przyczyn bioosadzania w systemach dystrybucji wody skutkowało wprowadzaniem różnych przepisów i wytycznych, które z kolei były czynnikiem napędzającym kierunek wprowadzania nowych metod uzdatniania wody, nowych materiałów rur i połączeń, wreszcie rozwoju nowych technik analitycznych. Celem tego przeglądu jest omówienie przyczyn i konsekwencji tworzenia biofilmów z historycznego punktu widzenia, począwszy od pierwszych zapisanych wydarzeń aż do początków XX wieku.
EN
Biofilms in water distribution system can be defined as the undesirable accumulation of biological material on the various installation surfaces, with serious consequences in terms of color, odor and taste, as well as the gradual deterioration of the material of pipes and fittings. Initial attempts to solve the biofilm problem included using of sedimentation tanks and cleaning of the distribution network. At the turn of the 19th and 20th centuries, sand filtration and disinfection techniques were used, which greatly helped to reduce the load of organic substances. A better understanding of biofouling in water distribution systems resulted in the introduction of various regulations and guidelines, which in turn drove the direction of new water treatment methods, new pipe materials and connections, and finally the development of new analytical techniques. The purpose of this review is to discuss the causes and consequences of biofilm formation from a historical point of view, from the first recorded events to the early 20th century.
PL
W artykule omówiono sposób postępowania przy pobieraniu oleju z transformatorów trzeciej grupy do badań laboratoryjnych, a także mechanizm powstawania w olejach izolacyjnych stałych zanieczyszczeń i produktów starzenia w miejscu zainstalowania transformatorów. Opisane zostały doświadczenia w prowadzeniu siarki aktywnej (w olejach korozyjnych). Przedstawiony został sposób regeneracji oleju wyeksploatowanego i korozyjnego w transformatorach małych i dużych mocy. Zestawione wyniki odzwierciedlają proces starzenia izolacji w trakcie kilkuletniej eksploatacji po uzdatnieniu oleju do eksploatacji.
EN
The article discusses the procedure for taking oil from transformers of the 3rd group for laboratory tests, as well as the mechanism of the formation of solid impurities and aging products in the insulating oils at the place of transformer installation. Experiments in conducting active sulfur (in corrosive oils) have been described. The method of regenerating used and corrosive oil in low and high power transformers is presented. The summarized results reflect the aging process of the insulation during several years of operation after oil treatment for operation.
PL
Praca zawiera wyniki analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej. Przedmiotem badań była woda pochodząca z niecek basenów sportowych znajdujących się na dwóch pływalniach. Na obu badanych basenach prowadzono różną dezynfekcję wody. Na jednym z nich woda była naświetlana promieniami UV i na koniec dodawano podchloryn sodu. Na drugim basenie woda była dezynfekowana wyłącznie podchlorynem sodu. Przydatność badanej wody porównano z dopuszczalnymi wartościami obowiązującymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz z wynikami otrzymanymi z Sanepidu (z rocznego okresu badań). Ogólnie stwierdzono, że jakość wody jest bardzo dobra pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Dobrane systemy uzdatniania wody są odpowiednie dla każdego analizowanego basenu. Równoczesne badanie wody pod kątem mikrobiologicznym jak i fizykochemicznym pokazuje, że na jakość badanej wody ma duży wpływ metoda dezynfekcji. Badania dowiodły, że zarówno analizy mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne są istotne w celu określenia jakości i przydatności wody basenowej do użytkowania.
EN
The work contains a microbiological and physicochemical analysis of pool water. The subject of research was water from the basins of two sports swimming pools. For both tested pools, different water disinfection was carried out. In one of them, the water was irradiated with UV rays and finally added sodium hypochlorite. In the second pool, the water was disinfected only with sodium hypochlorite. The usefulness of the tested water compared with the acceptable values in accordance to the Regulation of the Ministry of health and with the results obtained from the epidemiological station (annual period). In general, it was found that the water quality in terms of microbiological and physicochemical balance is very good. Selected water treatment systems are appropriate for each of the analyzed pools. Simultaneous water testing for microbiological and physicochemical quality shows that the method of disinfection has a significant influence on the water quality. The studies have shown that both the microbiological analysis and physicochemical properties are relevant in order to determine the quality and balance of the pool water.
EN
Peri-implantitis is a pathological condition occurring in tissues around dental implants, characterized by inflammation in the peri-implant connective tissue and progressive loss of supporting bone. In the treatment of peri-implantitis, a laser surgical technique is used. Lasers are a safe and gentle alternative to traditional dental tools. They allow oral surgeons and dentists to accomplish more complex tasks, reduce blood loss, decrease post-operative discomfort, reduce the chance of wound infection, achieve better wound healing and perform some procedures in close methods without access flap. The aim of the work was to determine the impact of laser surface treatment of titanium dental implants on its electrochemical behavior in artificial saliva at 37°C. The study used an Er, Cr: YSGG laser and diode lasers 810 nm and 980 nm for debridement of titanium implant surface. In the research, the thread on the surface of implant was scanned with the diode laser beam of energy 1, 1.25, 1.5 and 2 W, cw and Er, Cr YSGG: 1,5 and 2 W, pulse 30 Hz.
EN
Media coverage of everyday life problems of suffering people is increasing. Cannabis for medical use is a subject of various disputes around which numerous understatements are formed. Proponents of legalization emphasize the healing properties of cannabis, while opponents fear the harmful effects of this substance, arguing that its use leads to addiction. The aim of the paper is to present juridical and social aspects related to the legalization of cannabis for medical use in Poland. On the basis of the new regulations, cannabis has been admitted in some forms to legal trading. The therapeutic properties of cannabis are confirmed by scientific research. Conducting further research will enable a better understanding of the therapeutic properties and a wider use of this substance in medicine to cure various diseases. In view of the fact that the basic thematic assumptions of the present study concern the problems that emerged after the amendment of the anti-drug legislation, the research findings in this area are far from exhaustive.
PL
Przestrzeganie wymagań zawartych w zharmonizowanej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) PN-EN 1090 jest elementem niezbędnym do zgodnego z prawem wytworzenia i wprowadzenia na rynek konstrukcji budowlanych. W artykule przedstawiono przykłady zmian w wymaganiach podyktowanych opublikowaniem w grudniu 2018 nowego wydania PN-EN 1090-2. Wprowadzone zamiany dotyczą w różnym stopniu wszystkich punktów normy począwszy od zmian redakcyjnych i aktualizujących przywołane normy aż po wprowadzenie nowych wymagań i usunięcie niektórych. Z normy usunięto np. wymagania dotyczące elementów cienkościennych ze względu na ujęcie tych wymagań w PN-EN 1090-4. Zmieniono definicję klas wykonania EXC4. Wprowadzono wymagania np. dotyczące spawania stali zbrojeniowej ze stalą konstrukcyjną oraz dodatkowe wymagania dla stali nierdzewnych (austenitycznych, ferrytycznych i austenityczno-ferrytycznych). Zmianami objęto również załączniki do normy, i tak usunięto np. załączniki B i J, wprowadzono natomiast nowe załączniki D i I. Niezmiennie ważnym elementem pozostaje specyfikacja wyrobu, w której powinny zostać określone wszystkie wymagania dla wyrobu.
10
Content available remote Dobroczynne owady w zrównoważonym rozwoju. Chrząszcze i motyle w lecznictwie
PL
Owady spełniają kluczową rolę w ekosystemach. Ich zróżnicowana obecność jest ważna dla zrównoważonego rozwoju cywilizacji. Przedstawiono przykłady zastosowania chrząszczy (Coleoptera) i motyli (Lepidoptera) w lecznictwie. Szczególną uwagę poświęcono niektórym biologicznie aktywnym substancjom mającym działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe.
EN
Insects play a key role in ecosystems. Their diverse presence is important for the sustainable development of civilization. Examples of the use of beetles (Coleoptera) and butterflies (Lepidoptera) in treatment are presented. Particular attention has been given to certain biologically active substances that have antimicrobial, antifungal, antiviral and anticancer effects.
EN
Chemical stabilization of soil is an effective improvement technique because it reduces the ability of the soil to swell. We added different proportions of magnesium chloride to an expansive clay and performed swelling, geotechnical characterization, and mechanical strength tests. The results show that the swelling potential and swelling pressure of the expansive soil were significantly decreased by the addition of magnesium chloride (MgCl2). This treatment also improved the physical and mechanical characteristics and microstructure of the soil. The soil's plastic limit, shrinkage limit, cohesion, and internal friction angle all increased linearly with the addition of the MgCl2 stabilizer. However, we observed that the liquid limit of the soil decreased as the level of magnesium chloride was increased.
PL
Pacjenci na oddziałach intensywnej terapii stanowią stosunkowo nieliczną grupę wszystkich chorych leczonych w szpitalu. Niemniej jednak zakażenia w tej grupie chorych stanowią około 25% wszystkich infekcji szpitalnych. Częstość zakażeń szpitalnych wśród pacjentów OIT jest 5-10 razy większa niż wśród pacjentów z oddziałów ogólnych. Częstość infekcji na OIT jest wyższa ze względu na występowanie chorób współistniejących, ciężkością choroby, rodzajem OIT, czasem pobytu i stosowanymi procedurami inwazyjnej diagnostyki i leczenia. Organizmy, które stanowią istotny klinicznie problem, obejmują gronkowce oporne na metycylinę, enterokoki, szeroką gamę Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas cepacia, Xanthomonas maltophila, Acinetobacter i Candida.
EN
Patients in intensive care units (ICUs) are a small subgroup of all hospitalized patients, but they account for approximately 25% of all hospital infections. Nosocomial infection rates among ICU patients are 5-10 times higher than among general ward patients. ICU infection rates are higher due to complex interactions between the patients’ underlying diseases, severity of an illness, type of ICU, duration of stay, and invasive devices used. Organisms that pose a clinically significant resistance problem among ICU patients include methicillin-resistant staphylococci, enterococci, a wide variety of enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas cepacia, Xanthomonas maltophila, Acinetobacter and Candida species.
EN
The two-stage technological system for the treatment of domestic sewage, characterized by an elevated concentration of ammonium nitrogen, consisted of a settling tank and a vertical flow multi-layer filter bed with a sponge-sand filling was analyzed. In the upper part of the filling in the form of spongy polyurethane foams there was the removal of hardly decomposable organic compounds and ammonium nitrogen without the need for additional aeration. In the lower layer of quartz sand, the removal of orthophosphates and pathogenic bacteria took place. After 400 days of operation, multi-layered filter beds achieved high average removal efficiency under variable hydraulic load conditions. The upper 30 cm layer of waste foams used, combined with the 60-cm bottom layer of sand, proved to be very effective in the removal of ammonium nitrogen and organic compounds. The degree of N-NH4 + , CODCr and BOD5 elimination was at 91.6, 77.4 and 91.7% respectively. The 30-cm upper layer of waste foams used combined with the 60-cm lower layer of sand allowed for removal of Escherichia coli in 98.9% on average, whereas coliform bacteria - in 95.0%.
EN
The article deals with the influence of surface roughness, processed by various technological methods, on the wear-resistance characteristics of the surface layer of high-precision parts of ship machinery and mechanisms. It considers various technological methods of processing parts; rotary cutting, grinding with vibration damping, rotational honing, grinding with metered removal of surface material and elastic rolling. It was found that the application of rotational boring as a method of finishing not only forms an additional, highly wear-resistant surface layer on the surface of the parts, but also provides high productivity. The process of grinding with vibration damping significantly reduces the transfer of abrasive particles to the surface being treated, and improves the accuracy, quality and wear resistance of the surface layer. On rotational honing, the discontinuity of the cutting of individual grains is combined with the continuity of the chip formation process; the metal does not adhere to the working surface of the cutting part of the tool, and the temperature in the cutting zone decreases, resulting in a high-quality, wear-resistant surface layer on the parts. When lapping with dosed removal of the material of the surface layer, the optimum thickness of the highly-deformable surface layer is ensured, due to the possibility of controlling the abrasive action on the surface to be treated, which promotes the formation of a reliable, wear-resistant layer. Elastic rolling allows processing of non-rigid, thin-walled parts by stable, balanced, controlled forces, without reducing their accuracy, quality and wear-resistant characteristics.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.