Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kształtowanie wizerunku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The main aim of the article is to identify the image-building process in the organization as a management instrument, from a theoretical standpoint, as well as from the practical one, based on initial research among top-level and middle-level managers from Polish collective accommodation facilities. Design/methodology/approach: The present article is both theoretical and empirical. To achieve the goal adopted in the article, a survey aimed at managers of selected tourist accommodation establishments was conducted. Findings: The research confirmed the established thesis that respondents' awareness of the treatment of image formation as a management instrument is quite high. In addition, empirical material indicates that the researched managers state that the strategic objective of managing the organization should be to build a positive image in the eyes of its stakeholders. The majority also say that the organization's image is its strategic resource and a factor of competitive advantage of the enterprise on the market, but on the other hand, the financing of image-building activities is, according to respondents, a waste of money. Research limitations/implications: The performed studies, due to their limited scope, cannot be used for generalizations and are treated by the authors themselves as pilot studies. The research covered three regions: southern, eastern, southwest. This choice was due to the personal availability of tourist managers of accommodation facilities located in these parts of Poland. As a result of the research, 112 correctly completed questionnaires were collected, which were used for analysis and inference. In the future, a similar research is planned to be done across Poland. Practical implications: Based on the literature analysis and completed studies, the authors formulated recommendations for the managers of tourist accommodation facilities. Social implications: The research might exert influence on organizational behavior of tourist accommodation establishments in building their image through effective internal and external communication. Originality/value: The originality of the article is expressed through a subjective and objective scope of the study of image creation practice as a management instrument in tourist accommodation establishments.
PL
Państwowa Straż Pożarna to formacja, na której tożsamość składają się m.in. misja niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia oraz ratowanie jego mienia. Kształtowanie wizerunku PSP obejmuje zarówno te elementy, które stanowią fundament funkcjonowania PSP, ale również to, w jaki sposób PSP przedstawiana jest w mediach. Wizerunek jest to wyobrażenie o organizacji, które ujawnia się pod postacią zbioru asocjacji (kojarzeń) powstałych w umyśle obserwatora. W niniejszym artykule ukazano zmienne determinujące wizerunek PSP w mediach społecznościowych, które można wykorzystać w odniesieniu do prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP. Dodatkowo poddano analizie szeroką grupę czynników warunkujących skuteczność podejmowanych czynności w mediach społecznościowych wskazując na profesjonalizm działań prasowo-informacyjnych i na konieczność ujednolicenia polityki wizerunkowej i medialnej.
EN
State Fire Service is a unit which identity is based on the mission to provide people help and saving the property in danger situations. Public relations formulation made by State Fire Service comprise elements fundamental for its function as well as the elements about how this unit is presented in media. Public relations are the concept of the organization unveiled under collected associating arisen in observer mind. The article presents State Fire Service public relations determinants for social media, which can be used in relation to conduct the information policy by each State Fire Service organizational units. Moreover, wild range of factors, conditioning the effectiveness of activities undertaken in social media, pointing to the professionalism of press and information activities and the need to harmonize public relations and media policy had been analyzed.
PL
Utrzymywanie kontaktu z dziennikarzami, wydawanie własnych czasopism czy nadzór portalami lub profilami miejskimi w cyberprzestrzeni, to tylko niektóre z zadań służb odpowiedzialnych za public relations samorządu. Celem artykułu jest pogłębiona analiza zakresu obowiązków wydziałów komunikacji społecznej w zależności od wielkości i szczebla urzędów administracji publicznej dla wzbogacenia perspektywy poznawczej w zakresie PR samorządów. W mniejszych gminach występuje skondensowanie kompetencji, a wraz ze wzrostem dostępnych zasobów, szczególnie w miastach na prawach powiatu oraz województwach, tworzone są coraz bardziej rozbudowane struktury. Wyspecjalizowane wydziały zajmują się planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i realizacją zadań ze sfery PR oraz pomiarem ich skuteczności.
EN
Public relations and promotion are of strategic importance to the local government unit. Therefore, the scope of activity of PR department has to take into account the specificity of a given commune. The bigger the commune is, the scale of communication projects is usually extended. In the case of small communes and districts the sphere of PR activity is quite limited, but in the case of cities with district rights and self-government voivodeships the level of specialization of communication personnel is very high
EN
The two famous, coastal cities – Miami Beach in the United States and Tel Aviv in Israel – have much in common: they have a similar history, topography and architecture. Their contemporary image was shaped relatively recently, in the second half of the 20th century. Thanks to the changes to the originally grey colour scheme, the sordid and unkempt cities were transformed into world-class tourist attractions and trendy style icons. That is when their current reputations were established: Miami Beach as the pastel-shaded hub of American Art Deco and white Tel Aviv as the symbol of modernist, Bauhaus-like architecture.
PL
Dwa sławne nadmorskie miasta: amerykańskie Miami Beach i izraelski Tel Awiw, łączy wiele wspólnego: posiadają podobną historię, topografię i architekturę. Ich współczesny wizerunek został ukształtowany stosunkowo niedawno – w drugiej połowie XX wieku. Dzięki manipulacji dokonanej w ich pierwotnej kolorystyce szare, brudne i zaniedbane miasta zostały przekształcone w globalne atrakcje turystyczne i modne ikony stylu. Ukształtowane wtedy zostały towarzyszące im obecnie legendy: mieniącego się pastelowymi kolorami Miami Beach, stolicy amerykańskiego Art Deco, i białego Tel Awiwu, symbolu modernistycznej architektury rodem z Bauhausu.
PL
Rozwój techniki oraz technologii komunikacyjnych wpływa na przekształcenia relacji między dysponentami informacji (np. samorządem lokalnym) a grupami docelowymi (np. mieszkańcami gminy), do których są one adresowane. Wpływają na to m.in. zmiany na rynku środków masowego przekazu, wynikające z procesów konwergencji, koncentracji własności czy tabloidyzacji, a także powszechność mediów społecznościowych  w badaniu śląskich studentów z 2016 roku aż 97% uczestników deklarowało regularne posługiwanie się Facebookiem (w tym ok. 84% ze swojego profilu korzystało codziennie). Skuteczność długofalowej polityki informacyjnej coraz bardziej zależy od zaadaptowania do realizowanych działań public relations nowoczesnych narzędzi przekazu. Liczy się także właściwe zarządzanie upowszechnianymi wiadomościami, aby odpowiadać potrzebom odbiorców. Dlatego świadome tworzenie wizerunku wymaga uwzględnienia w planach komunikacyjnych skutków rosnącego znaczenia cyberprzestrzeni.
EN
The development of technique and communication technology influences transformation of relations between those who have information (e.g. local self-government), and target groups (e.g. residents of the commune) who are the addressees. These are influenced among others by changes on mass media market resulting from convergences processes, ownership concentration or tabloidization and also universality of social media – in the survey of Silesian students from 2016 as much as 97% cent declared regular use of Facebook (including about 84% cent using their profile every day). Effectiveness of the long-term information policy depends on adaptation to run public relations the modern tools for broadcast. It is also important to proper manage distributed news in order to answer recipients needs. That is why conscientious image creation requires in communication plans taking into consideration the increase importance of cyberspace.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.