Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematem badań prezentowanych w artykule było przeprowadzenie żużla z dodatkiem włókna szklanego w lity kompozyt spiekany przy wybranych parametrach temperaturowo-czasowych. Do badań wykorzystano żużel pochodzący z procesów termicznego unieszkodliwiania odpadów stałych oraz mieszaninę włókna szklanego typu E i C. Wytworzone kompozyty poddano badaniom mikrostrukturalnym oraz przeprowadzono oznaczenie wybranych właściwości fizycznych, takich jak gęstość pozorna, porowatość otwarta i nasiąkliwość, a także badanie odporności na wypłukiwanie jonów w środowisku wodnym i odporności na ścieranie (przy użyciu Kulotesteru).
EN
The subject of research presented in this paper was to try to carry slag from the glass fiber in the composite sintered solid at selected temperature-time parameters. The study used slag derived from the processes of solid waste incineration and a mixture of E and C-glass fiber. The resulting composites were subjected to microstructural analysis and identification were selected physical properties such as apparent density, open porosity, absorption, and also resistance to ions leaching in a water environment was studied using the method of specimens boiling in distilled water during 60 minutes followed by measurement of water pH. Abrasion resistance was also assessed via friction of the surface by a freely rotating ball during 60 minutes (Calotester).
PL
Badaniami objęto materiały odpadowe w postaci żużla, stłuczki oraz włókna szklanego. Z mieszanin odpadów sporządzono zestawy w odpowiednich proporcjach surowcowych, poddano obróbce termicznej oraz wykonano szereg badań. Przeprowadzono analizę mikrostrukturalną, wyznaczono gęstość pozorną, porowatość otwartą oraz nasiąkliwość otrzymanych spieków. Stosując metodę scratch test wykonano badanie odporności na zarysowanie diamentowym stożkiem. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wzrost zawartości stłuczki szklanej w próbkach powodował duży wzrost gęstości pozornej kosztem zmniejszenia porowatości badanych materiałów.
EN
The study included waste materials in the form of slag, cullet and fiberglass. Done with a mixture of waste in the appropriate proportions set of raw materials, and subjected to a heat treatment, a series of tests. An analysis of microstructural, determined the apparent density, open porosity and water absorption, obtained by sintering. Using the scratch test method tests were performed scratch resistance diamond cone. The research found that the increase in cullet content in the samples resulted in a large increase in the apparent density at the expense of reducing the porosity of the materials tested.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na szkle glinokrzemianowym otrzymanym z surowców odpadowych. Materiał do badań poddano procesowi topienia oraz krystalizacji na drodze termicznej obróbki w różnych zakresach temperaturowo-czasowych. Materiał szklanokrystaliczny poddano rentgenowskiej analizie fazowej oraz badaniom metalograficznym z zakresu mikroskopii optycznej. Scharakteryzowano zmiany strukturalne zachodzące w wyniku wygrzewania szkła glinokrzemianowego, a także zidentyfikowano powstające fazy krystaliczne. Przeprowadzone badania wykazały dużą skłonność szkła glinokrzemianowego do krystalizacji, jak również zależność powstających faz od temperatury wygrzewania.
EN
The article presents the results of the investigation of the aluminosilicate glass obtained from waste materials. The material were subjected to melting and crystallization by heat treatment at various temperature-time ranges. Optical reflection microscopy (observation in dark field) was the main investigation method of the glass structure. Supplementary, the X-ray diffraction analysis was used. The structural changes due to heating aluminosilicate glass were characterized and the resulting crystalline phases were identified.
EN
The main aim of the study was the evaluation of magnesium alloy surface treatment effectiveness using high-energy heat sources, i.e. a Yb-YAG Disk Laser and the GTAW method. The AZ91 and AM60 commercial magnesium alloys were subject to surface layer modification. Because of the physicochemical properties of the materials studied in case of the GTAW method, it was necessary to provide the welding stand with additional equipment. A novel two-torch set with torches operating in tandem was developed within the experiment. The effectiveness of specimen remelting using a laser and the GTAW method was verified based on macro- and microscopic examinations as well as in X-ray phase analysis and hardness measurements. In addition, the remelting parameters were optimised. The proposed treatment methodology enabled the achieving of the intended result and effective modification of a magnesium alloy surface layer.
PL
Głównym celem pracy była ocena efektywności obróbki powierzchniowej stopów magnezu za pomocą wysokoenergetycznych źródeł ciepła, tj. Yb-YAG Disk Laser i metody GTAW. Modyfikacji warstwy wierzchniej poddano komercyjne stopy magnezu AZ91 i AM60. W przypadku metody GTAW z uwagi na własności fizykochemiczne badanych materiałów konieczne okazało się doposażenie stanowiska spawalniczego. W ramach eksperymentu opracowano nowatorski zespół dwupalnikowy z palnikami pracującymi w układzie tandem. Efektywność przetapiania próbek laserem i metodą GTAW weryfikowano na podstawie badan makro- i mikroskopowych oraz rentgenowskiej analizy fazowej i pomiarów twardości. Dokonano również optymalizacji parametrów przetapiania. Zaproponowana metodyka obróbki pozwoliła na osiągnięcie zamierzonego rezultatu i skuteczną modyfikacje warstwy wierzchniej stopów magnezu.
PL
Temat ochrony środowiska jest wciąż aktualnym i mającym istotne znaczenie w każdej dziedzinie życia człowieka. W pracy przedstawiono koncepcję skutecznej metody przeprowadzenia żużla, pochodzącego ze spalarni odpadów stałych, z udziałem drobnofrakcyjnej stłuczki szklanej w funkcjonalny materiał szklano-krystaliczny oraz wstępnie oceniono wybrane właściwości tak powstałego produktu. Do tego przedsięwzięcia wybrano stłuczkę szkła opakowaniowego oraz żużel ze spalarni odpadów stałych regionu górnośląskiego. Surowce rozdrobniono, a następnie sporządzono zestawy. W celu przygotowania próbek, mieszaniny proszków zostały poddane procesowi jednoosiowego prasowania, następnie wypraski w kształcie walców poddano obróbce termicznej w elektrycznym piecu. Otrzymane spieki poddano ocenie mikroskopowej, jak również przeprowadzono badania rentgenograficzne oraz oznaczono gęstość pozorną, porowatość otwartą i nasiąkliwość.
EN
An environmental protection subject is still present and important in every area of human life. The paper presents the concept of an effective method to carry slag, originating from the incineration of solid waste, containing finely powdered glass cullet, in a functional glass-crystalline material, and selected properties of the resultant product were determined. For this project, container glass cullet and slag from incineration of solid waste of the Upper Silesian region were selected. The raw materials were ground, and then batches prepared. In order to prepare the samples, the mixture of powders was subjected to uniaxial compression, and then cylindrical green compacts were thermally treated in an electric furnace. The obtained sinters were evaluated microscopically. X-ray studies were performed, and apparent density, open porosity and water absorption were determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.