Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy monitoringu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The cost of risk evaluation in intermodal transport – variant analysis
EN
In the article, the impact of monitoring systems on the possibility of lowering costs and improving the flow of information in the transport chain has been analysed. For the analysed transport chain, tree variants have been taken into consideration: variant I – without using systems for monitoring location, variant II – container transportation with using systems for monitoring location, variant III – container transportation with using location monitoring and cargo parameters. The conducted tests made it possible to confirm the benefits of implementing this type of system, especially for high-value goods. In the article, a simulation for 50,000 cases of container transportation was done. The simulation and cost analysis has shown that it is possible to reduce the cost of risk significantly.
PL
W niniejszym artykule przebadano wpływ systemów monitorowania ładunków na możliwość zmniejszenia kosztów i poprawy przepływu informacji w łańcuchu transportowym. Dla analizowanego łańcucha transportowego rozważono trzy warianty: wariant I – bez systemu lokalizacji, wariant II – z systemem do monitorowania lokalizacji, wariant III – z systemem do monitorowania lokalizacji i parametrów ładunku. Wykonane badania pozwoliły stwierdzić korzyści wynikające z zastosowania tego typu systemów, zwłaszcza dla produktów o wysokiej wartości. W artykule wykorzystano dane dla 50 000 przypadków przewozu ładunków. Przeprowadzone symulacji i analiza kosztów pozwoliły potwierdzić, że możliwe jest w dużym stopniu zmniejszenie kosztów ryzyka.
EN
The growing importance of research on new technologies that could be employed in care services for elderly and disabled persons is highlighted. In this context, the need to examine the applicability of various sensor systems for non-invasive monitoring of the movements and vital bodily functions, such as heart beat and breathing, of those persons in their home environment is jutified. An overview of the literature, concerning existing monitoring techniques is prowided. A technological potential behind impulse-radar sensors is indicated. New systemie and algorithmic solutions based on such sensors are presented as well as preliminary results of their investigation.
PL
Przedstawiono narastające znaczenie badań dotyczących nowych technik, które mogą znaleźć zastosowanie we wspomaganiu osób starszych i niepełnosprawnych. W tym kontekście uzasadniono potrzebę badania przydatności różnych systemów czujnikowych do nieinwazyjnego monitorowania aktywności motorycznej i takich funkcji życiowych, jak bicie serca i oddech owych osób w ich środowisku domowym. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej różnych technik monitoringu. Wskazano na znaczny potencjał aplikacyjny czujników opartych na radarze impulsowym. Przedstawiono nowe rozwiązania systemowe i algorytmiczne, opracowane dla takich czujników oraz wstępne wyniki badań tych rozwiązań.
PL
Artykuł przedstawia analizę i implementację algorytmu do wykrywania i zliczania osób w sekwencji wideo pochodzącej z systemu monitoringu wizyjnego. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu stosowanych metod zliczania osób. Następnie skoncentrowano się na przygotowanym w środowisku MATLAB/Simulink modelu, który umożliwia detekcję i zliczanie osób przechodzących bezpośrednio pod kamerą umieszczoną pionowo w dół przy wejściu do monitorowanego obszaru (np. budynku). Opracowany algorytm uwzględnia kierunek przejścia danej osoby. Powyższy model zaimplementowany został na mikrokomputerze Raspberry Pi z procesorem ARM 1176JZF-S, czyniąc całość systemem autonomicznym.
EN
In this paper an analysis and implementation of the algorithm for detecting and counting people in video surveillance systems is presented. First, we recapitulate methods which can be used for people counting. Next, we concentrate on our MATLAB/Simulink model for detecting people, who are passing under a camera positioned vertically down at the entrance to the monitored area (e.g., a building). The prepared algorithm takes the direction of the transition of a person into account. This model was implemented in the Raspberry Pi microcomputer based on the ARM1176JZF-S processor making the entire system to be autonomous.
PL
W pracy przedstawiono badania wiaduktu WD-1 realizowanego w ramach Trasy Słowackiego w Gdańsku. Ze względu na nietypową, innowacyjną formę splecionego łukowego dźwigara nośnego Laboratorium DIM (Diagnostyki, Identyfikacji i Monitoringu) działającemu przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów Politechniki Gdańskiej zlecono opracowanie i realizację badań kontrolnych. Zakresem badań objęto monitoring wezgłowii łuków i sił w wieszakach linowych podczas ich naciągania oraz próbne obciążenie obiektu.
EN
The paper presents the in situ tests carried out during the erection of viaduct WD-1 which is a part of Trasa Slowackiego in Gdansk. Due to the unique and innovative form of the arch girder which is created by twisted pipes, the structural monitoring tests were conducted in the DIM Laboratory in the Department of Structural Mechanics and Bridge Structures at Gdansk University of Technology. The scope of tests included arch abutment measurement system, periodic control of forces in hangers during tensioning process and finally load testing.
6
Content available remote Dynamiczny i adaptacyjny system wykrywania obecności osób
PL
W niniejszym artykule został opisany nowatorski system przeznaczony do wykrywania obecności osób. Wykorzystuje on zarówno stacjonarne, jak i ruchome czujniki LRF (ang. Laser Range Finder). Przy zastosowaniu czujników zamontowanych na stałe pojawia się problem obserwacji obszaru przysłoniętego przez obiekty, które pojawiły się w ich polu widzenia. W celu jego rozwiązania zastosowano zamontowany na robocie mobilnym poruszający się sensor.
PL
Przedstawiono sposób zbierania danych dotyczących parametrów jakości energii za pomocą wyspecjalizowanych systemów monitoringowych.
EN
The paper presents acąuisition ofdata concerning electric energy quality using dedicated monitoring systems.
PL
W artykule przedstawiono aktualne tendencje kolei eurpejskich w zakresie monitoringu urządzeń infrastruktury kolejowej (ang. Fixed infrastrukture asset monitiring). Obok aspektów technicznych poruszono aspekty ekonomiczne i organizacyjne warunkujące poprawę dostępności sieci kolejowej oraz racjonalizacje kosztów jej utrzymania.
EN
The present tendencies at European railways in the field of railway fixed infrastructure assets monitoring have been presented in the paper. Not only technical but economic and organizational aspects influencing on railway network accessibility improvement and rationalization of its maintenance costs have been also mentioned.
9
Content available Mobilny system monitoringu jakości powietrza
PL
Zaprezentowano mobilny system monitoringu, który umożliwia kontrolę zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W opracowanym systemie stacja monitorująca charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi rozmiarami i zawiera układ elektroniczny autorskiego rozwiązania do pomiaru, zapisu i transmisji drogą radiową na serwer www pomierzonych stężeń związków chemicznych. Opracowane rozwiązanie jest stosunkowo tanie w budowie i eksploatacji, gdyż należy do tzw. urządzeń bezobsługowych. Przedstawiono przykładowe wyniki z przeprowadzonych testów funkcjonalnych w warunkach rzeczywistych.
EN
The paper presents a mobile monitoring system for main air pollutants in the cities. The novelty of the proposed system is connected with the fact that it can be used to monitor emissions from urban traffic along roads and those areas, where traditional monitoring stations cannot be placed. In the proposed system, a mobile monitoring station may be attached to private cars, buses, trucks etc. Stations in this system are small, have portable structures and contain an electronic instrument used to measure, record and transmit the concentration of various pollutants to the Website. The proposed station should be cheap, reliable, not requiring frequent routine maintenance procedures like calibration and filter changes. The test results in the real conditions are presented.
PL
W pracy przedstawione zostały korzyści wynikające z zastosowania systemów monitoringu w diagnostyce transformatorów. Opisana została analiza statystycznego prawdopodobieństwa wykrycia awarii przez system diagnostyczny oraz oszczędności wynikające z zastosowania systemów monitoringu. Omówione zostały również straty towarzyszące awarii transformatora. Zaprezentowano rozwiązanie w postaci systemu monitorująco – diagnostycznego SMT.
EN
In this paper economical benefits of applying monitoring systems of the state of large power transformers was presented. The analysis of the statistical probability of fault detection by the monitoring system and savings as a consequences of monitoring systems applying were described. Losses associated in large power transformer failure were presented. The monitoring system for large power transformer as a solution to problems described was presented.
PL
Przedstawiono aktualny stan automatyzacji procesów wzbogacania węgla (wzbogacanie w cieczach ciężkich, osadzarkach, flotacji) w zakresie stosowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Przedstawiono systemy monitoringu parametrów jakościowych węgla (zawartość popiołu i wilgoci) stosowane w kopalniach w Polsce, wykorzystujące metody rozproszenia i absorpcji promieniowania gamma oraz promieniotwórczość naturalną pierwiastków substancji mineralnej węgla. Omówiono efekty ekonomiczne wynikające z zastosowania układów automatyki oraz tendencje rozwoju automatyzacji procesów technologicznych. Tendencje rozwojowe koncentrują się na integracji lokalnych systemów automatyki w jeden centralny system sterowania oraz na zastosowaniu zaawansowanych algorytmów sterowania ekspertowego i rozmytego oraz na optymalizacji planów produkcyjnych zakładu.
EN
The paper describes the state of technical advance in local control systems (heavy media circuits, jigs, centrifuges and flotation), new equipment and software used. On-line coal quality monitors (ash and moisture content), installed in Polish coal mines, have been presented. They apply absorption or back scattering of gamma radiation measuring methods or methods based on measurements of natural radiation of waste. Experience gained from the operation of monitoring and control systems in the industry have been presented. Economic benefits from application of advanced control in coal preparation plants in Poland have also been discussed. The trends in coal preparation plants process control have been considered. They focus currently on the integration of local control systems with the overall plant control, on advanced expert and fuzzy control algorithms (heavy media, jigs and flotation) and on optimisation of the plant production.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.