Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water intended for human consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pierwsza europejska dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powstała w 1998 roku. W międzyczasie wprowadzano do niej zmiany, jednak nie były one rewolucyjne. Największe obciążenie dla wodociągów spowodowała zmiana w 2015 r. oparta na wymaganiach Euratom. 23 grudnia 2020 r. została opublikowana od dłuższego czasu wyczekiwana nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekształcająca tę z 1998 roku. Debata nad jej treścią trwała kilka lat, instytucje unijne, zgodnie z zasadami, szeroko konsultowały wszystkie zapisy. Wydaje się, że założenia nowej dyrektywy są jasne, jednak czy tak jest okaże się dopiero podczas jej transpozycji, a następnie wdrażania.
PL
Aktualnie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zarówno z wód powierzchniowych jak i podziemnych, ustanawia z urzędu organ Wód Polskich, a decyzję o ustanowieniu terenu ochrony pośredniej podejmuje się na podstawie analizy ryzyka, obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrologiczne lub hydrogeologiczne oraz dokumentację, odpowiednio, hydrologiczną lub hydrogeologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody, najlepiej wieloletnie.
PL
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego zatwierdziła w dniu 30 listopada 2020 r. porozumienie dotyczące dyrektywy w sprawie wody pitnej (DWD – Drinking Water Directive – dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) oraz przyjęła rezolucję, w której domaga się prawidłowego wdrożenia prawodawstwa UE dotyczącego wody. Na posiedzeniu plenarnym parlamentu w dniach 14-17 grudnia 2020 r. odbędzie się głosowanie nad przyjęciem obu dokumentów.
PL
Przez dziesięciolecia polityka surowcowa kraju była stawiana na pierwszym miejscu, daleko przed bezpieczeństwem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Przedsiębiorstwa wodociągowe chcąc sprostać temu zadaniu musiały nauczyć się współpracować z zakładami górniczymi. W takich warunkach 85 lat temu swoją działalność rozpoczęły Wodociągi Chrzanowskie – w czasach gdy górnictwo miało kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju, a wpływ eksploatacji górniczej na środowisko gruntowo-wodne był marginalizowany.
PL
Brak jednolitego w skali UE systemu oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest powodem barier handlowych i utrudnień dla przedsiębiorców, którzy muszą poddawać wyroby ocenie w każdym z państw członkowskich. Projekt nowych regulacji w tym zakresie wprowadzając harmonizację metod badania powyższych wyrobów w oparciu o normy wydane na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011, przewiduje jednocześnie szczegółowe określenie zasad oceny higienicznej w aktach wykonawczych do nowej dyrektywy dotyczącej wody przeznaczonej do spożycia. Zasadniczym celem nowych zasad oceny jest ich ujednolicenie na obszarze UE, zapewniające jednocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia konsumentów.
EN
The lack of a harmonised and uniform EU-wide system of hygiene assessment of products in contact with water intended for human consumption is a reason for trade barriers and difficulties for entrepreneurs who have to assess their products in each Member State. The project of new regulations introducing harmonization of testing methods for the above products based on standards issued on the basis of Regulation (EU) 305/2011, also provides for a detailed definition of the principles of hygiene assessment in the implementing acts to the new directive on drinking water. The main purpose of the new assessment principles is to harmonize them throughout the EU, while ensuring a high level of consumer health protection.
PL
W pracy omówiono aktualny stan badań dotyczący efektu neurotoksycznego fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia i ich wpływu na zdolności poznawcze u dzieci. Przedstawiono dane świadczące o możliwym oddziaływaniu wysokich stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia (>2,0 mg/l) na wartość IQ u dzieci w wieku szkolnym oraz skali i mechanizmie powyższej zależności. Dane te nie wskazują natomiast, aby ryzyko takiego działania wiązało się z wartościami stężeń fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, akceptowalnymi w świetle regulacji prawnych.
EN
The paper discusses the results of epidemiological studies on the developmental neurotoxic effects of fluoride found in drinking water. The studies indicate the possible impact of high levels of fluoride in drinking water (> 2.0 mg/l) on the IQ value in school-aged children. However, these data do not support that such risk associated with fluoride concentrations in water intended for human consumption acceptable in the light of legal regulations.
PL
W prezentowanej pracy określono wielkości błędów wyników uzyskanych w trakcie oznaczeń zawartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia oraz podjęto próbę wyjaśnienia zaobserwowanych różnic. Stwierdzono, że aby uniknąć błędów w wynikach oznaczeń, duże znaczenie ma dokładne przepłukanie instalacji przed pobraniem próbki do badania.
EN
The presented work determined the magnitude of errors of results obtained during the determination of metal content in water intended for consumption, and an attempt was made to explain the observed differences. It was found that to avoid errors in the results of determinations, it is important to thoroughly rinse the installation before taking the sample for examination.
EN
Knowledge of uncertainty in analytical results is of prime importance in assessments of compliance with requirements set out for the quality of water intended for human consumption. Assessments of drinking water quality can be per-formed using either a deterministic or a probabilistic method. In the former approach, every single result is referred directly to the parametric value, while in the probabilistic method uncertainty related to analytical results is taken into account during the decision-making process. In the present research, laboratory uncertainty and uncertainty deter-mined on the basis of results of analyses of duplicate samples collected in two Polish cities were compared and used in the probabilistic approach of water quality assessment. Using the probabilistic method, more results were considered to be “above the parametric value”. Most excesses were observed when the maximum allowable uncertainty as set out in the Regulation of the Minister of Health of 7 December 2017 was used, which is due to the highest values of these uncertainties. The lowest values above parametric values in the probabilistic approach were observed when measurement uncertainty was considered.
PL
W trakcie negocjowania pod koniec ubiegłego roku w komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zapisów nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z wieloma wątpliwościami, zwłaszcza dotyczącymi interpretacji poszczególnych paragrafów, obiecała stronie samorządowej, że zostanie przygotowany poradnik/przewodnik wyjaśniający zaistniałe wątpliwości. Miał on być skonsultowany z przedstawicielami samorządów, którzy chcieli mieć pewność, że wszelkie nurtujące ich pytania zostaną wyjaśnione.
PL
Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ma już swoje lata [1]. Uznano, że mimo jej dotychczasowych modyfikacji [2], nie odpowiada już ona w wystarczający sposób na wyzwania związane z bezpieczeństwem, dostępem i jakością wody. Na początku lutego Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmerans oraz Komisarz ds. środowiska Karmenu Vella, zaprezentowali w imieniu Komisji Europejskiej propozycję nowej treści dyrektywy [3, 4]. Propozycja ta jest tą samą, która wcześniej jako nieoficjalna wersja wzbudzała emocje specjalistów. Tak jak pisałam w poprzednim artykule (TW 1/2018), dyrektywa wprowadza wiele nowych parametrów. Jest naprawdę poważną zmianą dotychczasowego porządku. Zmienia podejście do monitoringu, najważniejsza staje się bowiem kwestia oceny ryzyka i takiego nim zarządzania, aby zwiększać bezpieczeństwo wody w całym łańcuchu od źródła do kranu. Część artykułów została więc znacząco zmieniona, nie tylko ze względu na podejście do kwestii bezpieczeństwa wody, ale także z powodu zmieniających się realiów i postępu technologicznego.
PL
W pracy omówiono znaczenie zdrowotne wysokich i bardzo wysokich poziomów twardości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Szkodliwe następstwa dla zdrowia, obejmujące wzrost ryzyka kamicy nerkowej i atopowego zapalenia skóry u dzieci bywają wiązane jedynie z bardzo wysokimi wartościami twardości wody, przekraczającymi 500 mg/l.
EN
The paper discusses the health significance of high and very high hardness levels of water intended for human consumption. Harmful health consequences, including increased risk of nephrolithiasis and atopic dermatitis in children, are associated only with very high water hardness values, exceeding 500 mg/l.
PL
Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami zawartymi w Dyrektywie Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r., jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie obejmują szeregu parametrów chemicznych, np. cynku, którego obecność w wodzie w wysokich stężeniach może implikować negatywne skutki zdrowotne u spożywających ją ludzi oraz wpływać na jakość organoleptyczną wody. Celami pracy było oznaczenie cynku w wodzie przeznaczonej do spożycia pobranej metodą losową z dwóch obszarów problemowych obejmujących pojedyncze strefy zaopatrzenia w Warszawie i Lidzbarku za pomocą zwalidowanej metody analitycznej opartej na technice spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej oraz ocena narażenia populacji obszarów problemowych na ten metal pobierany ze spożywaną wodą. Stężenia cynku w wodzie pobranej z terenów Warszawy i Lidzbarka zawarte były odpowiednio w zakresach 35,0-4810 μg/l i 60,2-4360 μg/l, przy czym średnie tygodniowe stężenie tego metalu było 1,8 razy wyższe w przypadku wody pobranej z Lidzbarka (532 μg/l) gdzie dominującym materiałem instalacji wewnętrznych były rury ocynkowane, w stosunku do średniego stężenia Zn wyznaczonego w Warszawie – 296 μg/l (dominujący materiał instalacji wewnętrznych - rury z PCW). Oszacowane średnie tygodniowe pobrania tego metalu z wodą przez osoby dorosłe i dzieci nie przekraczały odpowiednio 1,8% i 6,2% wartości TWI nie stanowiąc zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
EN
Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998, as amended from the Commission Directive (EU) 2015/1787 of 6 October 2015, as well as the Decree of the Minister of Health of 7 December 2017 on water quality intended for human consumption, do not include a number of chemical parameters, e.g. zinc, whose presence in water in high concentrations may imply negative health effects on people consuming it and affect the organoleptic quality of water. The aim of the study was to determine zinc in water intended for consumption sampled by Random Daytime method from two problem areas covering individual supply zones in Warsaw and Lidzbark using a validated analytical method based on inductively coupled plasma emission spectrometry technique and estimation of exposure of populations of problem areas to this metal taken with water. Zinc concentrations in water sampled from the areas of Warsaw and Lidzbark were in the ranges of 35.0-4810 μg/l and 60.2-4360 μg/l, respectively, whereas the average weekly concentration of this metal was 1.8 times higher for water sampled from Lidzbark (532 μg/l) where the dominant material of the internal installations were galvanized pipes in relation to the Zn average concentration estimated in Warsaw - 296 μg/l (the dominant material of internal installations - PVC pipes). The estimated average weekly intakes to this metal taken with water by adults and children did not exceed 1.8% and 6.2% of TWI, respectively, without posing a threat to the health of consumers.
PL
Molibden jest biopierwiastkiem, którego niedobór w organizmie człowieka może prowadzić do poważnych schorzeń. Z drugiej strony narażenie na nadmierne ilości tego pierwiastka może powodować szereg negatywnych skutków zdrowotnych. Dane literaturowe dotyczące pobrania molibdenu ze spożywaną wodą w Polsce nie były do tej pory opublikowane. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono oznaczenia molibdenu w próbkach wody przeznaczonej do spożycia pobranych z trzech obszarów problemowych województwa dolnośląskiego za pomocą metody losowego pobierania próbek wody – zalecanej w monitorowaniu stężeń metali. Wyznaczone średnie tygodniowe stężenia molibdenu w wodzie przeznaczonej do spożycia dostarczanej na terenach stref zaopatrzenia Wrocławia, Kłodzka i Janowic Wielkich wynosiły odpowiednio 0,868 μg/l, 0,185 μg/l i 1,96 μg/l. Ponieważ obliczone na tej podstawie współczynniki zagrożenia są niskie (HQ<<1), można stwierdzić, że narażenie na ten metal pobierany z wodą jest znikome. Dodatkowo, spożywana woda na terenie ww. miejscowości wnosi niewielki wkład do całkowitego średniego dobowego pobrania tego metalu (0,31-3,3%) oszacowanego na poziomie 120 μg/dobę. Na terenach, na których eksploatowano rudy metali, średnie dobowe pobranie molibdenu wraz z wodą przeznaczoną do spożycia jest nieznacznie wyższe i może dochodzić do 8,7% zalecanego dziennego spożycia w przypadku osób dorosłych.
EN
Molybdenum is a bioelement whose deficiency in the human body can lead to serious illness. On the other hand, exposure to excessive amounts of this element can cause a number of adverse health effects. Literature data on the intake of molybdenum with water intended for human consumption in Poland has not been published so far. In this work molybdenum was determined in samples of drinking water collected from three problem areas of the Lower Silesian Voivodeship using the Random Daytime sampling method – recommended for monitoring of metal concentrations. The average weekly concentrations of molybdenum in drinking water supplied in the supply areas of Wroclaw, Klodzko and Janowice Wielkie were 0.868 μg/l, 0.185 μg/l and 1.96 μg/l, respectively. Because the hazard indexes calculated on this basis are low (HQ<<1), it can be concluded that the exposure to this metal taken from water is negligible. In addition, consumed water in the individual supply zones contributes little to the total daily average metal intake (0.31-3.3%) estimated at the level of 120 μg/day. In areas where metal ores are mined, the average daily intake of molybdenum with drinking water is slightly higher and may reach 8.7% of the Recommended Dietary Allowance for adults.
PL
Komisja ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym została utworzona pod koniec 2012 roku. Było to związane z realizacją wniosku z Panelu „Priorytety Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody", III Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego, który odbył się 22 października 2010 r. w Warszawie. W pierwszej kadencji, pod przewodnictwem dr. Bogdana Wojtyniaka, prof. nadzw. NIZP-PZH, zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny ds. Szkolenia Podyplomowego i Współpracy w zakresie Zdrowia Publicznego, Komisja podjęła m.in. próbę przeprowadzenia analizy problemów związanych z wdrażaniem dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oceny obowiązujących w kraju przepisów prawnych w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz zaproponowała pewne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody i ochrony zdrowia publicznego.
PL
Dyrektywa 98/83/WE określa wartości parametryczne dla szeregu metali w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W przypadku miedzi, niklu i ołowiu, nota 3 (Załącznik I – Część B) odnosi się do ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS), odpowiednio – 2 mg/l, 20 μg/l i 10 μg/l. W nocie stwierdzono, że wartości te odnoszą się do „próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, otrzymanej odpowiednią metodą pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej spożywanej przez konsumentów” i dodatkowo „występowanie poziomów szczytowych, które mogą powodować szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego” musi być wzięte pod uwagę. Dlatego, podczas realizowanego monitoringu stężeń metali, metoda pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia musi uwzględniać jej wtórne zanieczyszczenie metalami w sieciach dystrybucyjnych, jak również w instalacjach wewnętrznych budynków. Metoda losowego pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia (RDT) wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w monitorowaniu zgodności. W niniejszej pracy metoda RDT została zastosowana do wyznaczenia średnich tygodniowych stężeń Cu, Ni i Pb w wodzie przeznaczonej do spożycia pobranej z terenu dużej strefy zaopatrzenia (Wrocław). Zaawansowana analiza statystyczna pozwoliła na zidentyfikowanie czynników wpływających na wtórne zanieczyszczenie spożywanej wody tymi metalami.
EN
Directive 98/83/EC lists parametric values for several metals in water intended for human consumption. For copper, nickel and lead, the note 3 (Annex I – Part B) is related to their maximum admissible concentrations (MACs) – 2 mg/l, 20 μg/l and 10 μg/l, respectively. It states that the above-mentioned MACs apply “to a sample of water intended for human consumption obtained by an adequate sampling method at the tap of consumer and taken so as to be representative of a weekly average value ingested by consumers” and additionally “the occurrence of peak levels that may cause adverse effects on human health” has to be taken into account. Therefore, during realized monitoring, sampling of metals in drinking water has to include secondary contamination of drinking water with metals in the distribution networks, as well as, in the domestic installation systems. The Random Daytime (RDT) sampling method is the most favorable protocol for compliance monitoring. In this work RDT sampling method was employed for the estimation of average weekly concentrations of Cu, Ni and Pb in drinking water collected from a large water supply zone (Wroclaw). Advanced statistical analysis allowed one to identify the factors influencing the secondary contamination of drinking water with these metals.
PL
Wykorzystując techniki skaningowej mikroskopii elektronowej obserwowano zmiany struktury biofilmu tworzącego się na powierzchni różnych materiałów umieszczonych przez 5 miesięcy w urządzeniu przepływowym. Równocześnie podjęto próby izolacji wybranych gatunków bakterii i grzybów, w tym Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila oraz Candida albicans. Jednocześnie prowadzono pośrednią ocenę przyrostu biomasy mikroorganizmów poprzez pomiary poziomu bioluminescencji na powierzchni badanych materiałów. Wykazano różne tempo wzrostu biofilmów w zależności od badanej powierzchni.
EN
Comparison of biofilm formation growth rate on different solid surfaces (stainless steel, polyethylene and paraffin wax) was a main purpose of this assay. Investigation was conducted during 5 months in dynamic conditions using continuous flow reactor. Microbial growth was measured indirectly using bioluminescence technique (ATP assay) and directly using microscope observations (SEM techniques) and total plate count techniques. Isolation of pathogenic bacteria (Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila) and fungi (Candida albicans) was carried out simultaneously.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.