Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration isolation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The concept of quasi-zero-stiffness (QZS) vibration isolator was proposed in recent decades to improve the low-frequency isolation performance without increasing the static displacement. This work is devoted to the concrete realization of a QZS isolator by utilizing transverse groove springs. Firstly, the QZS isolator is theoretically analyzed and some dynamical indices are analytically calculated. Then, the transverse groove springs are designed and the isolator prototype is assembled; the QZS feature of the prototype is basically fulfilled. Finally, the experiments are conducted by means of an electrodynamic shaker which generates sinusoidal base excitation for the isolator prototype; the experimental results clearly show the good isolation performance of the QZS isolator and meanwhile reflect some practical factors that should be noticed in actual applications.
EN
In this paper, the modelling process and control strategy of a semi-active seat suspension with a magneto-rheological damper (MR) is presented. The proposed system should protect operators of working machines against vibration in the horizontal direction. The control algorithm mimics the desired force that might be introduced into the seat suspension actively. The model parameters are determined experimentally as a function of the control current. The elaborated system is tested by using an electro-hydraulic shaker that generates vibrations for the semi-active seat suspension with the seated human body. Power spectral densities and transmissibility functions are presented as the results of simulations and measurements. In addition, transmissibility factors and maximum relative displacements of the suspension are evaluated for both the conventional passive seat suspension and the semi-active system with an MR damper.
EN
In rotating machinery, unattenuated excessive torsional vibration leads to damage and excessive wear. This type of vibration, which is transferred from one structure to another can be estimated using torsional transmissibility factor (TTF). The value of the TTF describes the ratio of output to input and reaches its peak at the natural frequency. Hence, the ability to vary coupling stiffness of two rotating shafts will allow the control of the TTF towards better performance and preventions from fatigue loading. Traditionally, passive rubbers are used as a flexible coupling in between two shafts. However, the constant passive stiffness of the material limits its performance. To address this issue, an adaptive coupling based on magnetorheological elastomer (MRE) is proposed to achieve better TTF at varying frequencies. Mathematical modelling, simulation study and experimental results of MRE for torsional vibration isolation are presented in this work. Natural frequency obtained from the TTF shows an increase of about 3 Hz when current changed from 1 to 6 A.
PL
Zagadnienie wibroizolacji stanowisk pracy operatorów maszyn ma istotne znaczenie w świetle wymagań wynikających ze spełnienia obowiązujących norm z zakresu ergonomii i higieny pracy. Dotyczy to również maszyn górniczych, w tym – kombajnów chodnikowych. Silnie dynamiczny charakter realizowanego przezeń procesu roboczego sprawia, że intensywne drgania przenoszone są poprzez węzły konstrukcyjne na stanowisko operatora. W celu ograniczenia narażenia operatora na drgania niezbędne jest określenie wielkości i charakteru tych drgań w aspekcie dziennej ekspozycji na drgania oraz występowanie w ich spektrum szkodliwych, niebezpiecznych dla człowieka składowych. Identyfikacja wpływu procesu roboczego na intensywność drgań oraz określenie możliwości ich redukcji, a także określenie wymaganych charakterystyk leży u podstaw doboru układu wibroizolacji stanowiska operatora. W artykule przedstawiono wybrane wyniki obszernych badań komputerowych, które pozwoliły na ocenę stopnia narażenia operatora wysięgnikowego kombajnu chodnikowego na drgania. W przebiegach przyspieszenia drgań wyodrębnione zostały główne ich składowe, których częstotliwości skonfrontowane zostały z częstotliwościami rezonansowymi organów człowieka. Pokazany został wpływ wartości parametrów procesu urabiania na wartość skuteczną oraz dzienną ekspozycję na drgania. Określone zostały możliwości redukcji drgań poprzez dobór własności tłumiących mocowania siedziska operatora kombajnu. W badaniach symulacyjnych wykorzystany został oryginalny, zweryfikowany doświadczalnie model matematyczny wysięgnikowego kombajnu chodnikowego z głowicami poprzecznymi.
EN
The issue of vibration isolation of machine operator working stations is significant in terms of requirements resulting from meeting the applicable standards of ergonomics and occupational health. This also applies to mining machines, including roadheaders. Due to the highly dynamic nature of the working process executed by the machine, intense vibrations are transmitted via construction nodes to the operator station. In order to limit the exposure of the operator to vibrations, it is necessary to determine the magnitude and nature of those vibrations in terms of daily exposure to vibrations and their occurrence in the spectrum of components which are harmful and dangerous for a human. Identification of the impact of the working process on the intensity of vibrations and determination of possibilities to reduce them, as well as determination of required characteristics, constitute a basis for selection of a operator station’s vibration insulation system. This paper presents selected results of extensive computer studies, which allowed to assess the degree of exposure of a boom roadheader operator to vibrations. In the waveforms of acceleration of vibrations, their main components have been isolated, the frequencies of which have been confronted with resonance frequencies of human organs. The results showed the impact of the values of parameters of the cutting process on the effective value and daily exposure to vibrations. The possibilities to reduce vibrations by selecting damping properties of mounting the roadheader operator’s seat have been determined. The simulation research used the original, experimentally verified mathematical model of boom roadheader with transverse cutting heads.
5
Content available remote Vibration Control of a Seat Suspension System by Using Magnetorheological Damper
EN
In this paper, the modelling process and control strategy of the semi-active seat suspension with magneto-rheological damper (MR) is presented. The proposed system should protect the working machines operators against vibration in horizontal direction. The control algorithm mimics the desired force that might be actively introduced into the seat suspension. The model parameters are determined experimentally as a function of the control current. The elaborated system is tested by using the electro-hydraulic shaker that generates vibrations of the semi-active seat suspension with seated human body. The power spectral densities and the transmissibility functions are presented as the results of simulations and measurements. In addition, the transmissibility factors and the maximum relative displacements of suspension are evaluated for both the conventional passive seat suspension and the semi-active system with MR damper.
PL
Na jakość eksploatowanej nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych wpływa niezawodności i trwałości eksploatacyjna przejazdu oraz podatności utrzymaniowo-naprawcza i charakterystyka ekonomiczna. Wpływ podatności utrzymaniowo-naprawczej i charakterystyk ekonomicznych przejazdów kolejowo - drogowych, został podkreślonych w nowych wytycznych stosowania przejazdów na sieci PKP PLK. Wykazując preferencje stosowania nawierzchni podsypkowych w obszarach miejskich cichych oraz na liniach o najwyższej intensywności obciążenia ruchem kolejowym. W obszarach miejskich wprowadzono preferencję stosowania nawierzchni przejazdów podsypkowych z materiałami wibroizolacyjnymi w celu redukcji drgań i wibracji eksploatacyjnych.
EN
An analysis of level crossing quality on Polish railway lines was conducted. Describes the use of the guidelines in force at the level crssing railway lines. Analysis of the guidelines for the application of level crssing has shown the application to prefer the use of level crssing with ballast. An analysis of vibration isolation in level crssing was performed.
PL
Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu jakości nawierzchni rozjazdów kolejowych. W referacie przedstawiono zagadnienie jakości nawierzchni kolejowej w aspekcie rozjazdów kolejowych z podkładami pod podkładowymi. Przedstawiono wyniki badań z odcinka badawczego z rozjazdami z materiałami wibroizolacyjni w podrozjazdnicach zlokalizowanego na stacji Siedlce. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, numerycznych i terenowych obrazujące wpływ podkładek pod podkładowych na trwałość rozjazdu.
EN
Research quality railroad crossing with under sleeper pad. The quality of the railway track is influenced by a number of factors, such as durability, reliability, swelling and cost. The article made use of impact assessment under sleepers pad (USP) on the quality of rail track. The author has presented laboratory research, computer research and dynamic study of turnouts with USP. The impact of the USP on the quality of turnouts was assessed. Research results have shown an increase in the quality of turnouts with USP.
EN
In this article a passive system, which exploits the properties of the Coulomb friction and leads to high affordability of controlling shocks and vibrations by means of cheap devices is presented. The friction force developed by the proposed device is dependent on the motion stroke by convenient modulation of contact force between the elements of friction coupling. For providing the system self-centring properties or necessary vertical load capacity, coil springs can be incorporated into the device structure. The device hysteresis characteristic can be simply adjusted to comply with requirements of the considered application. A general mathematical model of device dynamic behaviour is developed and applied to shock and vibration isolation systems. The article presents a novel passive device with variable friction which hysteresis force-displacement characteristics have “butterfly” shape, achieved by appropriate design of friction coupling. This shape of hysteresis loops can mitigate the drawbacks of constant friction devices. The schematic of mechanical systems to analyse the dynamic behaviour of shock and vibration isolation systems with variable friction device are shown.
9
Content available remote Komfort wibracyjny ludzi przebywających w budynkach
PL
W artykule przedstawiono problem szkodliwości drgań i ich wpływ na ludzki organizm. Wymieniono wymagania prawne w zakresie ochrony człowieka przed drganiami, a także metody zabezpieczenia budynków przed drganiami.
EN
The article presents the issue of harmfulness of vibrations and their effect on the human body. Legal requirements are enumerated for protecting humans against vibrations and securing buildings accordingly.
10
Content available remote Two stage vibration isolation of vibratory shake-out conveyor
EN
In this paper the effectiveness of two stage vibration isolation on example of a vibratory conveyor has been shown. Vibratory conveyors are used for separating the casting from the mold in foundries. In the considered case the shake-out conveyor has been supported directly on the foundation. Due to that the high amplitudes of vibrations on the foundation has been observed, which are transmitted to the building structure. To reduce the vibration transmission from the conveyor to the foundation, two-stage vibration isolation has been applied. The mathematical model of two stage vibration isolation has been shown. Based on the results of calculations, simulations and measurements a significant reduction of vibrations at the building structure has been achieved.
PL
W artykule przedstawiono przegląd przepisów europejskich oraz badań normatywnych dotyczących sprężystych elementów takich jak Sprężyste Podpory Podkładów (SPP) oraz Maty Podtłuczniowe (MP) w nawierzchniach kolejowych. Są to powszechnie stosowane elementy przez zarządy wiodących kolei w Europie: niemieckie, austriackie, szwajcarskie czy francuskie, a także japońskie (które nie są omawiane w artykule). Istnieją także dobrze opracowane procedury badawcze tych elementów oraz metody oceny efektywności ich wbudowania. Doświadczenia europejskie sięgają prawie 30 lat. Na podstawie wykonanego przeglądu Autor sporządził propozycję dla kolei polskich z uwzględnieniem specyfiki podziału na kategorie linii na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz innych elementów. Zadaniem autora należy zapoczątkować racjonalizację wykorzystania tych elementów na naszej kolei.
EN
In the paper a review of European standards and regulations is presented with regard to Under Ballast Mats and Under Sleeper Pads in their application to railway tracks. Apart from that the 30 year experience in their use is briefly summarized. The following railways are mentioned: German railways, Austrian railways, Swiss railways and French railways. It has been pointed out that there is enormous experience gathered by these railways, which might be used in view of the development of Polish railways on the PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. network in order to rationalize their use and provide a solid base for decent competitiveness on the market among the producers of the mentioned elastic elements.
PL
Ponieważ szeroko rozumianemu transportowi towarzyszy nieodłącznie oddziaływanie dynamiczne na otoczenie powodujące drgania mechaniczne fundamentów, podłoża oraz konstrukcji inżynierskich, dążenie do minimalizacji ich szkodliwego działania jest koniecznością i doprowadziło do powstania zarówno nowych konstrukcji urządzeń transportowych o ograniczonej emisji energii wibroakustycznej jak i złożonych układów wibroizolacji stanowiących przeszkodę w rozprzestrzenianiu się drgań do środowiska naturalnego. Zniszczona nawierzchnia na wielu przejazdach zagraża płynności i bezpieczeństwu ruchu samochodowego. Jednym z najbardziej newralgicznych miejsc jest skrzyżowanie drogi dla pojazdów samochodowych z drogą dla pojazdów szynowych, a w szczególności z torowiskiem kolejowym. W pracy przedstawiono symulacje oddziaływań dynamicznych dwóch typów konstrukcji przejazdów kolejowo drogowych. Na ich podstawie określono skuteczność zastosowanego systemu wibroizolacji.
EN
Transport is accompanied by broadly understood inherently dynamic impact on the environment causing mechanical vibrations of foundations, ground and engineering structures. Striving to minimize their harmful effects is a necessity, and led to the development of both new construction transport equipment with limited energy emissions and complex vibroacoustic vibration isolation systems which preclude the spread of vibrations in the environment. Destroyed surface on many journeys threatens liquidity and safety of traffic. One of the most critical locations are a railway crossings. The results of simulations of dynamic interactions of two types of construction of rail road crossings are presented. On this basis, one can determine the effectiveness of the used vibration isolation system.
PL
Komfort użytkowania pomieszczeń coraz częściej jest przedmiotem badań naukowych na całym niemalże świecie, a firmy produkujące materiały izolacyjne prześcigają się w ofercie materiałów mających zapewnić komfort w naszych domach. Dzieje się tak ponieważ wzrastają możliwości techniczne stosowania nowych technologii w materiałach budowlanych, ale wzrasta również świadomość samych użytkowników obiektów budowlanych. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy możliwości zapewnienia dwóch rodzajów komfortu użytkowania pomieszczeń: komfortu akustycznego i wibracyjnego. Parametry komfortu akustycznego i wibracyjnego pomieszczeń łączy fizyka tych zjawisk, a w kontekście budownictwa wspólnym mianownikiem są przegrody poziome (stropy). Rozpatrywaną w artykule analizę możliwości zapewnienia komfortu akustycznego i wibracyjnego oparto o występujące na rynku polskim produkty izolacyjne. Dokonano przeglądu materiałów izolacyjnych pod kątem możliwości ich wykorzystania do celu zapewnienia komfortu akustycznego i wibracyjnego w pomieszczeniach użytkowych. Podjęto również próbę doboru optymalnego materiału izolacyjnego, który spełniałby obydwa rozważane aspekty komfortu użytkowania pomieszczeń. Temat ten stanowi część większej analizy jakiej podjęły się autorki, mianowicie możliwości zapewnienia komfortu użytkowania pomieszczeń jako całości z uwzględnieniem również komfortu cieplnego, wizualnego czy jakości powietrza wewnętrznego. Część z tych aspektów komfortu użytkowania pomieszczeń uregulowana jest prawnie w Dyrektywach Unijnych, w krajowych aktach prawnych bądź też w normatywach międzynarodowych lub krajowych. W niniejszym artykule zestawiono również główne akty prawne zawierające wymagania w odniesieniu do konieczności zapewnienia komfortu akustycznego i wibracyjnego pomieszczeń.
EN
Rooms comfort is increasingly the subject of research on almost entire scientific world, and companies producing insulation materials compete in the offer of materials that may provide comfort in our homes. This happens because technical possibilities of the use of new technologies in materials construction are increasing, but also increases awareness of building users. This article attempts to analyze the ability to provide two types of rooms comfort: acoustic and vibrational comfort. The parameters of acoustic and vibrational comfort of rooms combined the physics of this phenomena and in the context of building a common denominator are horizontal partitions (floors). The considered, in the article, analysis of possibilities to provide acoustic and vibrational comfort is based on present on the Polish market insulation products. A review of insulation materials in terms of their possible use to ensure acoustic and vibrational comfort in the utility rooms is being made. Attempt of the selection of the optimal insulation material which fulfills both consider aspects of the comfort rooms was also made. This subject is a part of a larger analysis which authors took into consideration, namely the ability to provide rooms comfort as a whole, and also taking into account the thermal, visual comfort or indoor air quality. Some of this aspects of the rooms comfort are regulated by law for EU Directives, in national legislation or international and national standards. This article summarizes the main regulations containing requirements for the need to ensure sound and vibrational rooms comfort.
EN
In this paper a cross-shaped isolator consisting of cuboidal magnets and a cylindrical isolator are compared by resonance frequency to volume ratio and shape. Both isolators are capable of obtaining a low resonance frequency, i.e. 0.15 Hz and 0.01 Hz for the cross and cylinder, respectively. The volume of both isolators is comparable, only the shape is different, resulting in a tall structure with a small footprint for the cross and a flat with a large diameter cylindrical structure. A sensitivity analysis shows that due to the large amount of magnets, the cross-shaped isolator is less sensitive to manufacturing tolerances.
15
Content available remote Vibration isolation of variable fan speed in HVAC systems
EN
This article analyses two samples of existing vibration isolation systems. The first sample applies to rubber absorbers, the second, to spring absorbers. The article presents a method of setting the parameters of a second order differential equation describing oscillation movement. The equation parameters were selected on the basis of amplitude measurement and rotation velocity in two representative points – (i) in the resonance and (ii) at the maximum rotation velocity when the influence of the damping factor for the oscillation amplitude can be ignored. Equations of motion simulations were performed and the results were compared with the actual values of displacement and the velocity vibration platform.
PL
W artykule przeanalizowano pracę dwóch rzeczywistych układów wibroizolacji. Pierwszy przypadek dotyczył wibroizolatorów gumowych, drugi przypadek amortyzatorów sprężynowych. Przedstawiono metodę wyznaczania parametrów równania różniczkowego drugiego rzędu opisującego ruch drgający. Parametry równania zostały wyznaczone na podstawie pomiaru amplitudy i prędkości obrotowej w dwóch charakterystycznych punktach: (i) w rezonansie oraz (ii) przy maksymalnej prędkości obrotowej, kiedy wpływ współczynnika tłumienia na amplitudy drgań może zostać pominięty. Przeprowadzono symulacje równania ruchu, a wyniki porównano z rzeczywistymi wartościami przemieszczeń i prędkości platformy wibracyjnej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wibroizolacji wykonanych ze zużytych opon samochodowych. określono sztywności statyczne i dynamiczne w różnych temperaturach. Sztywności dynamiczne podano w zależności od częstotliwości. Przedstawiono również wpływ obciążeń zmęczeniowych i próby mrozoodporności na parametry statyczne i dynamiczne badanego materiału.
EN
This paper presents the results of laboratory tests for vibration-isolation made from used car tires. The static and dynamic stiffness at different temperatures have been determined. The dynamic stiffness has been given depending on frequency. The impact of fatigue loads and of freeze resistance trials on the static and dynamic parameters of the tested material have been also presented.
PL
Stopy materiałów charakteryzującym tzw. się efektem pamięci kształtu, do których należy np. stop NiTi, wykazują się w stanie martenzytycznym bardzo dobrymi własnościami tłumienia drgań. Jednak w celu określenia ich rzeczywistej przydatności do zastosowania w maszynach i urządzeniach wibracyjnych oraz złożonych układach wibroizolacji należy przeprowadzić badania statyczno-dynamiczne ich własności fizyko-mechanicznych takich jak: modułu sprężystości podłużnej E, miary sztywności oraz miary tłumienia. W artykule przedstawiono badania własności fizyko - mechanicznych drutu NiTi o średnicy d=1 mm w zakresie temperatur od 20 do 60° C i w zakresie obciążeń od 0,15 do 0,65 kN. Przeprowadzone badania obejmowały między innymi: wyznaczenie modułu Young'a, współczynnika sprężystości (statycznego i dynamicznego), współczynnika tłumienia (statycznego i dynamicznego). Następnie opracowano koncepcję techniczną wibroizolowanego przejazdu z wykorzystaniem stopu NiTi jako elementu zmieniającego sztywność wibroizolatorów i przeprowadzono symulację oddziaływań dynamicznych pojazdów samochodowych w ich trakcie przejazdu przez przejazd na otoczenie. Celem tych symulacji było określenie wpływu naciągu drutów z NiTi na własności systemu układu wibroizolacji przejazdów kolejowo samochodowych oraz możliwości regulacji parametrami wibroizolacji takimi jak sztywność i tłumienie.
EN
Memory shape alloys i.e. NiTi alloy have very good damping properties. However, in order to determine their suitability in vibration isolation systems of mechanical equipment one should carry out static and dynamic testing of physical and mechanical properties such as elastic modulus E, measures of stiffness and damping measures of these alloys. The quantitative physic - mechanical NiTi wire having a diameter d = 1 mm in the temperature range from 20 to 60° C and a load range from 0.15 to 0.65 kN. The study included calculation of: Young's modulus, modulus of elasticity (static and dynamic), attenuation coefficient (static and dynamic). Then, the technical concept of the vibration isolation system of railway crossing with application of NiTi alloy as part of the dampeners with changing stiffness and the numerical simulation of dynamic interactions between vehicles and the railway crossing were done. The purpose of these simulations was to determine the effect of NiTi wire tension on the properties of vibration isolation system and the possibility of adjusting parameters such as vibration isolation and damping stiffness of dampers.
18
Content available remote Design and optimisation of a control system for active vibration isolators
EN
The paper deals with the design and optimisation of a control system for active vibration isolators. This paper presents a control system structure that is based on the inverse dynamics of active force actuator and the primary controller. The primary controller settings are evaluated using the multi-criteria optimization procedure. In succession, the proposed method of control system design is investigated by using an active seat suspension, as an exemplary vibration isolation system.
EN
Numerical analysis is a basic tool for the engineer. Over the years many methods have been developed which turned out to be more or less universal in applications. In the approach to the problem of machine vibration damping based on the machine model, many approximate calculation methods must be used or combined so as to benefit from their advantages and eliminate possible weak points. The hybrid method, developed as a combination of a deformable finite elements method and the dynamics of multi-link systems, was used in the study as one of the tools for vibrating screen's dynamic state diagnostic. The exemplary application of numerical modelling to the issue of multidirectional optimization of an effective machine vibration isolation at the design stage is presented.
PL
Analiza numeryczna stanowi podstawowe narzędzie inżyniera. Na przestrzeni lat powstało wiele metod, które okazały się w zastosowaniach mniej lub bardziej uniwersalne. Podejście do zagadnienie tłumienia drgań maszyny w oparciu o jej model wymaga stosowania wielu metod obliczeń przybliżonych lub ich łączenia w sposób umożliwiający wykorzystanie zalet każdej z nich oraz wyeliminowanie ewentualnych wad. Metoda hybrydowa powstała z połączenia metody odkształcalnych elementów skończonych i dynamiki układów wieloczłonowych została wykorzystana w pracy jako jedno z narzędzi diagnozowania stanu dynamicznego przesiewacza wibracyjnego. Pokazany został przykład zastosowania modelowania numerycznego do zagadnienie wielokierunkowej optymalizacji przy opracowaniu skutecznej wibroizolacji maszyny.
20
Content available remote Identification and Optimization of Design Properties of Dampers in Pneumatic Tools
EN
The study identifies the level of vibration activity in an impact tool for soil compaction. The subject of the study was a hand operated pneumatic tool, one that is currently manufactured and used in Poland. The displacements of the tool handle which characterize the level of vibration transmitted from the tool to the operator's hand-arm-system were measured. Experimental tests were carried out on the vibration isolation system with the aim to reduce the exposure of operators to vibration and their risk of vibration disease. The aim of the analysis was to optimize the design features of the damper for the choice of stiffness of the elastic system that minimizes the level of vibration transmitted from the tool to the operator. The vibration isolation system was tested at a measuring stand equipped with a hydraulic pulsator with a control system enabling simulation of a working cycle for the soil being compacted. It was possible to change the kinematic parameters of the working cycle within a wide range of amplitudes and frequencies, using a measuring set. Elastic systems for vibration isolators with different stiffness parameters were made and tested.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.