Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cohesive soils
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W podłożu często występują grunty spoiste. Aby stanowiły pełnowartościowe podłoże budowlane powinny zostać ulepszone. Popularnym sposobem ulepszania jest stabilizacja spoiwami. Oprócz cementu powszechnego użytku stosuje się mieszanki klinkieru portlandzkiego, popiołów, żużli i dodatków, znane pod nazwą spoiw drogowych. Standardowe spoiwa pozwalają na zwiększenie wytrzymałości na ściskanie, nie zapewniają jednak oczekiwanej normami mrozoodporności, która powinna zapewniać ochronę konstrukcji nawierzchni przed szkodami mrozowymi. W artykule zaproponowano zastosowanie hydrofobizującego dodatku pochodzenia organicznego, wytworzonego z naturalnych surowców – tłuszczy roślinnych i zwierzęcych, w celu ograniczenia wchłaniania wody w głąb stabilizowanej warstwy, zapewniając poprawę wytrzymałości na ściskanie oraz mrozoodporności warstwy. Dodatek mleczanu diamidoaminy do mieszanek gruntowo-cementowych zwiększył ich wytrzymałość na ściskanie 3 do ośmiokrotnie dla próbek zawierających 7% spoiwa i 2 do dwu i półkrotnie dla próbek zawierających 9%, w odniesieniu do standardowych spoiw.
EN
Cohesive soils are very often found in the soil subbase. In order to be a fully-fledged building subbase, they must be improved. A popular way to improve is to stabilise with binders. In addition to common cement, mixtures of Portland clinker, ash, slag and additives, known as hydraulic road binders, are used. Standard binders allow for increased compressive strength, but do not provide the expected frost resistance that should protect the road structure from frost damage. In the paper the use of a hydrophobic additive of organic origin, produced from natural raw materials – vegetable and animal fats is proposed to reduce water absorption into the stabilised layer, providing improved compression strength and frost resistance of the layer. The addition of diamidoamine lactate to the soil-cement mixtures increased their compressive strength 3 to 8 times, for samples containing 7% binder and 2 to 2.5 times for samples containing 9%, in relation to standard binders.
2
Content available remote Wpływ wilgotności na wytrzymałość na ścinanie wybranych gruntów spoistych
PL
Celem pracy było określenie wpływu wilgotności na ich parametry wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych o różnej spoistości. Próbki formowano w cylindrze aparatu Proctora przy wilgotności równej optymalnej oraz większej i mniejszej od niej, a następnie je wycinano o wymiarach 6 x 6 x 1,8 cm odpowiadających skrzynce aparatu bezpośredniego ścinania. Badania przeprowadzono przy prędkości ścinania 1,0 mm.min-1 i czasie konsolidacji 12 h. Dodatkowo przeprowadzono badania przy prędkości 0,05 mm.min-1 z zawodnieniem płaszczyzny ścięcia w trakcie konsolidacji i ścinania. Wyniki badań wykazały, że najwyższe wartości kąta tarcia wewnętrznego uzyskano przy wilgotności optymalnej lub mniejszej od optymalnej badanego gruntu, a wzrost wilgotności spowodował zmniejszenie jego wartości. Natomiast najwyższe wartości spójności uzyskano przy wilgotności optymalnej. Porównanie wyników badań próbek formowanych przy wilgotności optymalnej, ścinanych przy różnych prędkościach wykazało, że najniższa prędkość ścinania i zawodnienie powierzchni ścięcia próbki wpływa w największym stopniu na zmniejszenie spójności.
EN
Influence of moisture content of two cohesive soils on their shear strength was the purpose of the tests. The shear strength tests were carried out in a standard direct shear apparatus of dimensions of the box 6 x 6 x 1,8 cm. Each sample of assumed moisture content was preliminary compacted at Proctor apparatus, then was cut using a square cutter and to set into the shear box. Each series of samples were tested at four values of moisture content: equal, lower and higher than optimum moisture content. One series of samples, sheared at moisture content higher than optimum moisture, was during consolidation and shearing the shearbox was filled with the water to the level corresponding to shearing plane. Main tests were done using shearing rate equal to 1,0 mm.min-1 and time to consolidation was at least 12 hours. Additional teste were done using shearing rate equal to 0,05 mm.min -1. Test results revealed that the most beneficial values of shear strength were obtained moisture content or lower that optimum moisture content. It stated that the increase of moisture content cause decrease of angle of internal friction and the highest values of cohesion was obtained at optimum moisture content. Comparison of test results obtained for series of samples sheared at optimum moisture content revealed that saturation of soil sample and low shearing rate cause very significant reduction of obtained values of cohesion.
3
PL
Celem badań prezentowanych w niniejszej pracy było określenie wpływu metody badania na wartości granicy płynności wybranych gruntów spoistych o różnej zawartości frakcji iłowej: mało spoistego – piasku średniego ilastego, średnio spoistego na pograniczu mało spoistego – pyłu grubego oraz zwięzło spoistego – iłu pylastego. Granicę płynności oznaczano metodami: Casagrande’a, Wasiliewa i penetrometru stożkowego. Stwierdzono, że wartości granicy płynności badanych gruntów oznaczone różnymi metodami wykazały zróżnicowanie, co w istotny sposób wpływało na ocenę ich plastyczności i konsystencji. Zgodnie z normą PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 granicę płynności należy oznaczać penetrometrem stożkowym, natomiast metodą alternatywną jest metodą Casagrande'a. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku gruntów spoistych o zawartości frakcji iłowej do 10 – 11% różnice pomiędzy wartościami granicy płynności oznaczonej penetrometrem stożkowym lub metodą Casagrande’a były stosunkowo nieduże i wyniosły 1 – 2%, dlatego obydwie metody są prawidłowe. W przypadku gruntów spoistych o zawartości frakcji iłowej większej od 20% różnice pomiędzy wartościami granicy płynności oznaczonej penetrometrem stożkowym lub metodą Casagrande’a były nieco większe niż w poprzednim przypadku i wyniosły około 4%. W tych przypadkach oznaczenie granicy płynności można wykonać zarówno jedną jak i drugą metodą, przy czym wyżej cytowana norma preferuje metodę penetrometru stożkowego.
EN
The research presented in this paper aimed at the determination of the impact of a test method on the liquid limit of the selected cohesive soils with different content of clay fraction: loosely cohesive – clayey medium sand, moderately cohesive on the border of loosely cohesive – coarse silt and firmly cohesive – silty clay. Liquid limit was determined by the following methods: Casagrande, Vasiliev and the cone penetrometer. It was stated, that the values of the liquid limit of the tested soils determined by various method were different, which significantly affected the assessment of their plasticity and consistency. According to the standard PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009, the liquid limit should be determined with the cone penetrometer, whereas the alternative is Casagrande’s method. The conducted tests showed, that in the case of cohesive soils containing up to 10-11% of clay fraction, the differences between the values of the liquid limit determined with the cone penetrometer and the Casagrande’s method were relatively small and equaled 1-2%, therefore both methods are correct. In the case of cohesive soils containing more than 20% of clay fraction, differences between the values of the liquid limit determined with the cone penetrometer and the Casagrande’s method were slightly higher than in the previous case, and equaled approximately 4%. In those cases, determination of the liquid limit can be performed can be performed both using the first of the second method, though the above-cited standard recommends the cone penetrometer method.
EN
This article discusses the differences between the classification of cohesive soils according to the obsolete PN-86/B-02480 Polish standard and to the applicable PN-EN ISO 14688:2006 standard. Differences in the ways of recognizing and classifying these soils according to these standards are debated in the scientific and professional world, and due to the different approach to their nomenclature they seem difficult to overcome. The author analyzes these Polish research methods, which are closest to the macroscopic analysis required by PN-EN ISO 14688:2006, and then points to the real possibility of harmonizing both classifications.
EN
The paper presents classifications of seven different cohesive soils, based on seven methods suggested by the standards PN-B-02480:1994, PN-B-04481:1988 and PN-EN ISO 14688:2006. Two included macroscopic analysis, three - grain distribution and two other - Atterberg limits. The liquid limits, necessary to determine the soil type according to the Casagrande's nomogram, were assessed with the use of the Casagrande's method according to PN-B-04481:1988 and cone penetrometer test according to PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009. The latter one gave lower values, which is consistent with previous studies. The results were additionally evaluated in terms of the activity and swelling potential of the soils. It has been concluded that macroscopic analysis classifies soils in a way similar to the one suggested in the Casagrande’s nomogram, which in turn, allows estimation ofphysical parameters of the cohesive soils. In the Authors'opinion, these two ways of cohesive soil description are worth using; the necessity ofplotting the grain size distribution curves could be limited to some doubtful cases - e.g. when the activity value of soil is required.
6
Content available remote Metoda katalityczno-fizyczna do ulepszenia drogi leśnej
PL
Czym charakteryzuje się metoda katalityczno-fizyczna ulepszania gruntów spoistych i jak ją wykorzystać w praktyce? Rozwiązanie takie zostało zastosowane w przypadku kilkukilometrowego odcinka drogi leśnej w woj. podkarpackim. Szczególnie istotna jest ocena efektów wdrożonej technologii ulepszenia drogi po kilku latach jej użytkowania.
EN
In the article there are presented the specification of the catalytic-physical method of improving cohesive soils and the practical application of the method. There is also described an actual implementation of the method: improving a section of a forest road in Podkarpackie Voivodeship, as well as the assessment of the efficiency of the implemented technology.
EN
The purpose of this study was to explain the reason of the FID signal intensity change for soil samples in the positive temperature range (0-40°C). According to the reference data the main cause is the presence of the paramagnetic ions in soil. The experiment conducted on 4 cohesive soils showed that the main reason of FID changing could be the change of the water’s heat of the vaporization, decreasing as the temperature increases.NMR Spectrometry method was used in the research and Statistica 9.1 software was used for statistical analysis.
EN
The paper concerns the evaluation of the initial stiffness of selected cohesive soils based on laboratory tests. The research materials used in this study were clayey soils taken from the area of the road embankment No. WD-18, on the 464th km of the S2 express-way, Konotopa-Airport route, Warsaw. The initial stiffness is represented here by the shear modulus (Gmax) determined during resonant column tests. In the article, a number of literature empirical formulas for defining initial value of the shear modulus of soils being examined were adopted from the literature in order to analyze the data set. However, a large discrepancy between laboratory test results and the values of Gmax calculated from empirical relationships resulted in the rejection of these proposals. They are inaccurate and do not allow for an exact evaluation of soil stiffness for selected cohesive soils. Hence, the authors proposed their own empirical formula that enables the evaluation of the test soils’ Gmax in an easy and uncomplicated way. This unique formula describes mathematically the effect of certain soil parameters, namely mean effective stress ( p′) and void ratio (e), on the initial soil stiffness.
EN
The paper presents the results of tests performed in a Torsional Shear Hollow Cylinder Apparatus on undisturbed cohesive soils. The tests were performed on lightly overconsolidated clay (Cl) and sandy silty clay (sasiCl). The main objective of the tests was to determine the undrained shear strength at different angles of rotation of the principal stress directions. The results of laboratory tests allow assessing the influence of rotation of the principal stress directions on the value of undrained shear strength that should be used during designing structure foundations.
PL
Wyniki porównawczych obliczeń nośności podłoża spoistego według PN-EN 1997. Porównanie obliczonych wartości oporu granicznego podłoża z obliczonymi według PN-81/B-03020 dla gruntów z grupy skonsolidowania A i B. Przedstawienie wniosków. Implementacja do obliczeń według Eurokodu 7 efektywnych parametrów wytrzymałościowych.
EN
Calculation results of the ultimate bearing capacity of cohesive soils according to PN-EN 1997. Comparison of the results with the values calculated according to PN-81/B-03020 for the cohesive soils (type A and B). Presentation of conclusions. Implementation of the effective shear strength parameters to calculations according to Eurocode 7.
PL
Metodyka i wyniki terenowych badań geotechnicznych: sondowań CPTU, RCP TU i powierzchniowych badań geofizycznych ERT. Wpływ wielkości sondy na wyniki pomiarów. Analiza statystyczna wyników badań terenowych dwiema końcówkami pomiarowymi: standardową (stożek 10 cm2) oraz sondą typu RCPTU (stożek 15 cm2). Wyniki przewodności właściwej ośrodka gruntowego z badań RCPTU i tomografii elektrooporowej ERT.
EN
The description of the test procedure and the results of geotechnical in situ investigations carried out with the use of 10 cm2 CPTU cone, 15 cm2 RCPTU cone (with electric conductivity measurement) and electrical resistivity tomography (ERT). The influence of the cone size on the results. The statistical analysis of the parameters measured by the 10 cm2 CPTU and 15 cm2 RCPTU. The results of the electric conductivity of soil obtained from the RCPTU and ERT tests.
PL
Problem małych odkształceń we współczesnej geotechnice. Moduły dynamiczne zastosowanie. Przegląd literatury dotyczący przeprowadzonych badań nad dynamicznymi modułami i współczynnikiem tłumienia. Badania własne tłumienia D podczas skręcania i zginania.
EN
The problem of small deformations in modern geotechnics. Dynamic modules application. A literature review on the research on dynamic modules and damping ratio. Own research damping ratio at torsional and flexural excitation.
PL
Wyniki badań trójosiowego ściskania próbek piasku średniego i gliny. Badania przeprowadzone metodą CD (z konsolidacją i z odpływem) dla różnych wartości ciśnienia ssania w nowoczesnym aparacie trójosiowym do badań próbek nienasyconych. Technika „translacji osi” użyta do kontroli stanu nasycenia próbki w czasie konsolidacji i jej ścinania. Wpływ ciśnienia ssania na parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe gruntów nienasyconych. Ocena ilościowa sztywności na podstawie modułu siecznego odkształcenia.
EN
The results of triaxial tests, shear strength of the medium sand and clay. The tests performed by a CD method (with the consolidation and drainage) for different values of the suction pressure in a modern triaxial apparatus for testing of unsaturated soil samples. The „axis translation technique” used to control the state of saturation of the soil samples. The effect of the suction pressure on the strength and deformation characteristics of the soil. Quantification of the rigidity on the basis of the secant modulus of deformation.
EN
Proper evaluation of permeability parameters has a crucial signification in multi-scale prediction of consolidation. Drainage path is connected with the time of one-dimensional consolidation in Terzaghi’s theory and numerous later solutions. That is why the evaluation of permeability factor allows to model the settlement’s time of geological layers based on results obtained on a laboratory scale. Numerous tests show a difference of the consolidation degree obtained from one-dimensional strain course and pore pressure distribution. Evaluation of consolidation coefficient cv based on a newly proposed method allows better understanding of the basic reasons of unconventional behaviour of tested soils. Unparallel characteristics of strain and pore pressure distribution show important role of soil’s skeleton creep and its relation to permeability aspects. Solutions proposed by Biot’s theory allow analysing the different velocity of strain and pore pressure distribution. The article presents a new approximated method based on Terzaghi’s theory and evaluation of parameters which are necessary in application of Biot’s one–dimensional solution. These parameters are connected with compressibility and coefficient of permeability. The goal of presented methodological studies is comparison between permeability obtained from application of Terzaghi’s and Biot’s theory. It allows trying to explain physical reasons of differences between applied models and testing results, and improving the methodology of one–dimensional consolidations tests.
15
EN
The paper presents proposals for the assessment of subsoil stiffness based on results of the seismic cone penetration test. Correlations between penetration parameters and constrained modulus were determined for three genetically different groups of cohesive soils. For the analyzed soil material quantitative estimation was also conducted for the parameter, which determines the relationship between the constrained modulus and initial shear modulus. A marked trend was shown for this parameter with the soil behavior type index used in the classification of soils in the cone penetration test.
EN
The subject of the paper comprises tests of cohesive soil subjected to low-frequency cyclic loading with constant strain amplitude. The main aim of the research is to define a failure criteria for cohesive soils subjected to this type of load. Tests of undrained cyclic shear were carried out in a triaxial apparatus on normally consolidated reworked soil samples made of kaolinite clay from Tułowice. Analysis of the results includes the influence of number of load cycles on the course of effective stress paths, development of excess pore water pressure and stress deviator value. Observed regularities may seem surprising. The effective stress path initially moves away from the boundary surface and only after a certain number of load-unload cycles change of its direction occurs and it starts to move consequently towards the surface. At the same time, it has been observed that pore water pressure value decreases at the beginning and after few hundred cycles increases again. It is a typical behaviour for overconsolidated soil, while test samples are normally consolidated. Additionally, a similar change in deviator stress value has been observed – at first it decreases and later, with subsequent cycles, re-increases.
EN
Bearing capacity of cohesive soils was calculated based on PN-B-03020:1981P and Eurocode 7. Strength parameters of cohesive soil modified by the authors: shear strength in undrained conditions cu, effective cohesion c' and effective friction angle ǿ' were adopted for calculations acc. to Eurocode 7. Values of these parameters depend on a leading parameter – liquidity index IL. Bearing capacity was calculated for two pad foundations of a size B x L = 2.0 x 3.0 m and 1.5 x 2.0 m and for one 2.0 x 14.0 m strip foundation. The capacity calculated acc. to EC 7 was reduced by multiplying by a factor α = 0.87 to account for different bearing capacity coefficients in Polish Norms and Eurocodes. Performed calculations showed comparable bearing capacity of substratum irrespective of adopted norms EC 7 and PN for foundation pads. In all analysed cases, however, the bearing capacity of foundation strips calculated acc. to Eurocode 7 was higher than those calculated acc. to PN-B-03020:1981P. The reason is in the values and ways of accounting partial security coefficients and in differences in the values of shape coefficients used in the equation for ultimate bearing resistance of soil substratum.
PL
Wykonano obliczenia nośności podłoża spoistego na podstawie PN-B-03020:1981P i Eurokodu 7. Do obliczeń wg Eurokodu 7 przyjęto zmodyfikowane przez autorów parametry wytrzymałościowe gruntu spoistego: wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu cu, efektywną spójność c' i efektywny kąt tarcia wewnętrznego ǿ'. Wartości tych parametrów zależą od parametru wiodącego stopnia plastyczności IL. Wykonano obliczenia nośności podłoża dla dwóch stóp fundamentowych o wymiarach B x L = 2,0 x 3,0 m i 1,5 x 2,0 m oraz jednej ławy fundamentowej 2,0 x 14,0 m. Obliczoną nośność podłoża wg EC 7 zredukowano mnożąc przez współczynnik α = 0,87 celem uwzględnienia stosowanych różnych współczynników obciążeń w Polskich Normach i Eurokodach. Przeprowadzone analizy obliczeń wykazały porównywalne nośności podłoża niezależnie od przyjętej normy EC 7 i PN dla stóp fundamentowych. Natomiast we wszystkich analizowanych przypadkach nośność ław fundamentowych obliczona wg Eurokodu 7 była większa od obliczonej wg PNB- 03020:1981P. Przyczyną są różnice w wartościach i sposobie uwzględniania częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz różnice w wartościach współczynników kształtu uwzględnianych we wzorze na całkowitą wartość oporu granicznego podłoża gruntowego.
18
Content available remote Dynamic compaction of cohesive soils – theoretical aspects and modeling
EN
The principles of dynamic compaction of soils are presented in the paper, along with a short description of its usefulness for cohesive soils. The main topic of the article is the description of ways of modeling the phenomenon related to dynamic compaction. This is based on experimental data and on recently developed computer models using the Finite Element Method. Existing simplified ‘perfectly flexible plastic’ model is presented and used for computer modeling. The model does not capture the highly plastic and nonlinear behavior of cohesive soils under dynamic compaction. Additionally, a modified Cam-Clay constitutive model will be briefly described, which can address the above mentioned issues. Computer modeling method of the phenomenon will be discussed, together with a short description of the dynamic characteristics of the process.
PL
W artykule przedstawiono podstawy zagęszczania dynamicznego wraz z krótkim opisem jego stosowalności dla gruntów spoistych. Podstawowym tematem artykułu jest jednakże opis modelowania tego zjawiska. Jest on oparty na danych doświadczalnych oraz, ostatnio rozwiniętych, metodach opartych na Metodzie Elementów Skończonych. Przedstawiono podstawy modelu doskonale plastycznego (stosowanego w modelowaniu komputerowym). Model ten nie odzwierciedla jednak wysoce plastycznego i nieliniowego zachowania gruntów spoistych pod wpływem dynamicznego zagęszczania. Zmieniony model konstytutywny Cam-Clay został krótko opisany, może on do pewnego stopnia rozwiązać powyższe problemy. Zostaną przedstawione sposoby praktycznego modelowania zjawiska, a także podstawy komputerowego modelowania zjawiska, wraz z dyskusją dynamiki procesu.
PL
W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałości gruntów spoistych na ścinanie z rejonu Ostrowa Wielkopolskiego, zaburzonych glacitektonicznie. Głównym celem pracy była praktyczna analiza związków parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych od właściwości fizycznych i programu badań oraz ocena zmienności wytrzymałości na ścinanie w obrębie danej populacji. Badania wykonano dla gruntów w stanie nienaruszonym bezpośrednio w terenie oraz o naruszonej strukturze metodami laboratoryjnymi, bez drenażu. Z punktu widzenia mechaniki gruntów, jako wskaźniki klasyfikacyjne zaproponowano: kształt formy, wielkości naprężeń normalnych oraz wartości wilgotności granicy płynności i stopnia plastyczności. Szczegółową analizę parametrów wytrzymałościowych zinterpretowano w odniesieniu do obowiązującej normy PN-81/B-03020.
EN
The paper describes the results of laboratory investigations performed to explore shear strength of glaciotectonically disturbed cohesive soils obtained from the Ostrów Wielkopolski region. The main purpose of this study was to conduct a practice analysis of shear strength parameters of cohesive soils and a research program. This report is also an attempt to assess the variability of shear strength within one particular population. The research of undisturbed soil was conducted directly in the field, whereas the samples of disturbed soil were investigated in controlled laboratory without drainage enforcement. In terms of mechanical properties there were chosen following indicators for the classification: shape, total stress, magnitude of humidity for fluidity limit and degree of plasticity. The detailed analysis of the parameters was interpreted in regard to the current standards PN-81/B-03020.
PL
W artykule przedstawiono wstępną charakterystykę wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny możliwych do wykonywania przesłon hydroizolacyjnych stosowanych w geotechnice i budownictwie. Badania i analizę wykonano w nawiązaniu do kryteriów stosowalności materiałów na mineralne przesłony hydroizolacyjne wypracowane w ostatnich latach w Instytucie Techniki Budowlanej. Na podstawie cech petrograficznych, mineralnych, filtracyjnych, strukturalnych i mechanicznych wykazano przydatność iłów Bychawa i Łążek Ordynacki oraz gliny pylastej Markowicze oraz nie spełnianie wszystkich kryteriów przez glinę glaukonitową Gawłówka. Wykazano, że większość parametrów określających ich kryteria przydatności wynika z ich petrografii i mineralogii. Nie wytypowano gruntu spełniającego wszystkie kryteria przydatności do tych celów, ale wykazano uzupełnianie się parametrów w poszczególnych rodzajach gruntów, co stwarza możliwość uzyskiwania materiałów kompozytowych.
EN
In this paper preliminary characteristics of selected cohesive soils of Lublin region that can be used in waterproofing applications in geotechnics and constructions is presented. The investigations and analysis were made according to the applicability criteria of materials used as mineral waterproofing barriers which have been elaborated in the last years in Institute of Building Techniques. On the basis of petrographical, mineral, filtering, structural and mechanical properties, the usability of slits from Bychawa and Łążek Ordynacki and powdery clay from Markowicze was confirmed, whereas glauconitic clay from Gawłówka did not meet all the criteria. The study has shown that a great number of parameters that determine the usability criteria, are resulting from petrography and mineralogy of the soils. A perfect suitable soil for that purpose has not been found, but a complementation of parameters in particular types of soils has been detected. This result gives a possibility to obtain composite materials (multilayered and homogenized).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.