Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hygiene
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Należy pamiętać, że mycie i dezynfekcja rąk są niezwykle ważne nie tylko w czasie pandemii koronawirusa, bowiem każde dotknięcie klamki, banknotów i monet czy też poręczy sprawia, że na nasze dłonie dostaje się kilkadziesiąt tysięcy komórek drobnoustrojów.
PL
Czystość powierzchni w zakładach produkujących żywność ma zasadnicze znaczenie w uzyskiwaniu odpowiedniej jakości wyrobów gotowych, bezpiecznych dla konsumenta. Rozwijające się na powierzchniach roboczych drobnoustroje, szczególnie te zdolne do wytwarzania biofilmów, stwarzają duże problemy w utrzymaniu odpowiedniej czystości linii produkcyjnych w zakładach przetwórstwa żywności. W artykule omówiono metody wykrywania biofilmów w instalacjach zamkniętych i na powierzchniach otwartych.
EN
The surface cleanliness in plants producing the food is fundamental for production of safe and the highest quality food. The microorganisms are developing on equipments surfaces, especially these microorganisms which can create biofilm, are generating a lot of problems with cleanliness keeping of production lines. The article presents methods of biofilm detection on open and closed surfaces of food production installations.
PL
Komfort użytkowania obuwia, określony jako mikroklimat we wnętrzu obuwia, zależy przede wszystkim od właściwości stosowanych w obuwiu materiałów: sorpcji, przepuszczalności pary wodnej. Przeprowadzono analizę właściwości fizykomechanicznych oraz higienicznych materiałów wytypowanych na różne elementy innowacyjnego obuwia dla osób w wieku 60+ (cholewki, spody).
EN
Usage comfort, determined as microclimate inside the shoes, most frequently depends on shoes’ materials properties especially on their abilities to sorb and permeability of water vapor. We carried out a analysis of the physico-mechanical and hygienic properties of materials selected for various elements of 60+ innovative footwear (uppers, bottoms).
PL
Sukcesy współczesnego górnictwa możliwe są dzięki doświadczeniu pokoleń górników, którzy poprzez analizę swoich błędów, zarówno w organizacji robót poszukiwawczych jak i wydobywczych, a później przeróbczych uczyli się bezpiecznej i efektywnej produkcji. Zejście poniżej poziomu terenu wiązało się z nieznanymi dotąd zagrożeniami i nie było innej metody niż nauka poprzez doświadczenie, a to wiązało się niestety z ofiarami. Kiedy w XIX wieku zaczęto opracowywać przepisy górnicze, miały one obejmować cała dotychczasową wiedzę, nabytą dzięki pracy wielu pokoleń. Po każdej większej katastrofie grono doświadczonych pracowników starało się zrozumieć jej istotę i naleźć sposób na jej uniknięcie, w ten sposób powstawały przepisy zwiększające bezpieczeństwo pracy następnych pokoleń. Olbrzymie zapotrzebowanie na węgiel, konieczny do rozwoju przemysłu, spowodowało na terenie Zagłębia Dąbrowskiego błyskawiczne przejście ze stanu gospodarki opartej na rolnictwie do industrialnej. Skutkiem zatrudniania rolników do prac w obcym im środowisku, była olbrzymia liczba wypadków. Wiedza na temat zagrożeń naturalnych w podziemiach kopalń była zbyt fragmentaryczna. Maszyny używane wówczas w kopalniach nie miały zabezpieczeń chroniących pracujących przy nich ludzi. Na przykładzie kopalni „Flora” można prześledzić wpływ jaki tego typu przedsiębiorstwa miały na lokalną społeczność, a tym samym na warunki bytowania zatrudnionej w niej osób. Mimo iż średnich rozmiarów, kopalnia „Flora” zatrudniała znaczny odsetek zamieszkałych w rejonie Gołonoga (dzielnicy Dąbrowy Górniczej) osób.
EN
The successes of modern mining has been possible following to the experience of generations of miners who, through the analysis of their errors, improvement in the organization of exploration and production, and later processing, learned and perfected safe and effective production. Descent below ground level was associated with previously unforeseeable threats and there was no other method than learning through experience, which often lead to casualties. When mining regulations began to develop in the 19th century, they were to cover all of the knowledge gained so far thanks to the work of many generations. After every major disaster, a group of experienced employees tried to understand its essence and find a way to avoid it in the future. Tis way regulations were put in place in order to increase the safety of work for the coming generations. The enormous demand for coal, necessary for the development of industry, lead to the rapid transition from economy found on agriculture to one based on industry in the Dabrowski Basin. Employing farmers to work in a foreign environment resulted in a massive number of accidents. Knowledge about natural hazards in underground mines was too fragmented. The machines used in the mines at the time did not have safeguards to protect the people operating them. The „Flora” mine, despite its medium size, employed a large percentage of people living in the Gołonog region. Terefore looking at „Flora” itself, it is possible to trace the impact that such enterprises had on the local community, and thus on the living conditions of the people employed in it.
PL
Podjęto próbę opracowania nowoczesnych produktów przeznaczonych do utrzymywania higieny w toaletach. Do badań wytypowano recepturę wyjściową, którą następnie modyfikowano poprzez wprowadzanie różnych zawartości fazy hydrofobowej. Uzyskane emulsje poddawano badaniom pozwalającym na ocenę parametrów jakościowych nowo opracowanych preparatów. Stwierdzono, że zwiększanie zawartości fazy hydrofobowej wpływa pozytywnie na zwiększenie lepkości produktu i podwyższa granicę płynięcia. Powoduje to jednocześnie wydłużenie czasu roztwarzania w wodzie i podwyższenie siły adhezji do powierzchni ciała stałego. Cechy te są wysoce korzystne z punktu widzenia funkcjonalności tego typu preparatów. Negatywnym skutkiem zwiększania zawartości fazy hydrofobowej jest pogarszanie właściwości pianotwórczych.
EN
Rapeseed oil fatty acid Me esters were added (up to 16% by mass) to toilet cleaners studied then for dynamic viscosity, foaming properties, hardness, adhesion, yield stress and dissoln. time. The addn. resulted in increasing the viscosity, yield stress of the cleaners, dissoln. time and adhesion.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane materiały stosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej w laboratoriach chemicznych. Zwrócono uwagę na znaczenie wzajemnej konfiguracji elementów wentylacji ogólnej i urządzeń wentylacji technologicznej, a także ich usytuowania w pomieszczeniu. Dokonano przeglądu parametrów najpopularniejszych urządzeń i elementów technicznego wyposażenia laboratoriów, takich jak: digestoria, ssawki i okapy, szafy wentylowane, centrale wentylacyjne, regulatory VAV i CAV, elementy ochrony przed hałasem oraz przewody i armatura.
EN
The article describes selected materials that can be used for the hygienic mechanical ventilation systems and technology ventilation systems in chemical laboratories. The emphasis is given at the importance of the relative configuration of hygienic and technology ventilation equipment and its location in the room. The parameters of most popular devices and technical components of laboratory equipment such as fume cupboards, suction cups and hoods, ventilated cabinets, air handling units, VAV and CAV, noise protection elements and ducts are listed and described.
PL
This paper presents the characteristics of ozone, its antimicrobial properties and the possibilities of its application in the disinfection and food preservation. Ozone is now recognized as one of the strongest disinfectants. The solid form and liquid form of ozone are highly explosive; the gaseous form tends to rapidly decompose, without leaving any by-products. In the form of a liquid or gas, however, it can be successfully applied to disinfect the surfaces contacting with food, technology water and certain raw materials and final products. When analysing the ozone application in any manufacturing process, a potential risk of adverse effects on the sensory and physico-chemical properties of food must be considered. Despite the advantages and possible applications of ozone, the food industry does not utilize its whole potential on an industrial scale.
8
Content available remote Czynniki higieny Herzberga w zarządzaniu pracą wolontariuszy akcyjnych
PL
Celem artykułu jest analiza zarządzania pracą wolontariuszy akcyjnych na podstawie teorii F. Herzberga. Teoria dwuczynnikowa znajduje zazwyczaj zastosowanie do opisu motywacji pracowników. Znaczenie ma wprowadzone przez Herzberga rozróżnienie czynników higieny i satysfakcji, które wykorzystane zostanie w odniesieniu do aktywności wolontariuszy. Badania przeprowadzono w latach 2010 i 2011 w trzech miastach: Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Przeprowadzono 75 wywiadów pogłębionych z wolontariuszami oraz przedstawicielami organizacji angażujących wolontariuszy. Głównym wnioskiem jest to, że w porównaniu z pracownikami czynniki motywacji są niewątpliwie odmienne, jednak czynniki higieny nie ulegają zmianie – powinny być uwzględniane w odniesieniu do wolontariuszy tak samo jak w przypadku pracowników.
EN
The aim of this article is analysis of work management based on Herzberg`s theory. The two factors theory usually is used to describe employee motivation. Hygiene and satisfaction (motivation) factors of Herzberg are of great significance for us which we used to describe volunteer activity. Data was collected in three cities: Gdańsk, Poznan and Wrocław. Research analysis is based on 75 in-depth intervies with volunteers and volunteer organizations. Research data shows that in comparison with employees motivation factors are different, but hygiene factors do not change and should take into consideration managing volunteer work the same as employees work.
PL
Zakażenie szpitalne to takie, które pojawiają się w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Objawy pojawiają się po okresie wylęgania, którego długość jest dowodem na stycznosć chorego z czynnikami chorobotwórczymi właśnie podczas hospitalizacji. Szczególnie niebezpieczne są szczepy szpitalne o wysokiej oporności powstałej w wyniku antybiotykoterapii. Leczenie zakażeń nimi wywołanych jest trudne i często kończy się niepowodzeniem. Najlepszym sposobem zwalczania zakażeń szpitalnych jest profilaktyka. Ważna jest higiena osobista personelu, odpowiednie techniki sterylizacyjne, odkażanie sprzętów i pomieszczeń. W szpitalach powinno sie wprowadzić i przestrzegać procedur określających zasady utrzymania czystości .
EN
Nosocomial infections appear in connection with the granting of health benefits. Symptoms appear after a period of incubation, the length of which is evidence of patient contact with pathogens was during hospitalization. Especially dangerous are hospital strains with high resistance resulting from antibiotic treatment. Treatment of infections caused by them is difficult and often unsuccessful. The best way to fight against nosocomial infections is prevention. The important are: hygiene of staff, appropriate techniques of sterilization, decontamination of equipment and space. In hospitals should be introduced and maintained procedures for retention of purity.
EN
Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free a as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management.
PL
Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących poziomu wiedzy polskich studentów o higienie i bezpieczeństwie żywności oraz stopień ich zainteresowania tą tematyką. Poznano źródła wiedzy, z których młody konsument czerpie informacje o zagrożeniach w produktach. Wyniki ankiety wykazały, że zastosowanie w procesie produkcji żywności składników pochodzących z ekologicznego rolnictwa korzystnie wpływa na jej bezpieczeństwo, a wpływ negatywny ma użycie antybiotyków w paszach dla zwierząt i napromieniowanie żywności. Poznano również stan wiedzy respondentów nt. takich pojęć, jak Listeria monocytogenes lub Codex Alimentarius. Okazało się, że większość osób niestudiujących na kierunkach związanych z naukami o żywności i żywieniu nie potrafi prawidłowo odpowiedzieć na pytania dotyczące tych pojęć.
EN
The level of knowledge of Polish students about hygiene and food safety as well as the degree of interest in this topic was studied in this work. The sources of knowledge from which young consumers derive information about the risks in products were recognized. In opinion of the respondents the application of organic components has a positive effect on food safety, and application of antibiotics to animal feed or food irradiation has a bad influence on it. The respondents’ knowledge on terms such as Listeria monocytogenes or Codex Alimentarius was also determined. It has been shown that the most people, who do not study on faculties connected with food sciences or nutrition, are not able to indicate the correct answer to these questions.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczną myjek ultradźwiękowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Analizie poddano 30 urządzeń dostępnych na rynku. Usystematyzowano je ze względu na moc i częstotliwość oraz pojemność komory mycia. Zestawiono parametry techniczne pracy, takie jak temperaturę i czas pracy. Przeprowadzono analizę parametrów ze względu na skuteczność mycia w ultradźwiękach. Przytoczono ważniejsze zalecenia i wskazania Producentów myjek ultradźwiękowych.
EN
The paper presents technical analyses of ultrasonic cleaners, used in the food industry. Thirty commercially available equipments were analyzed. They were systematized according to their power and frequency of ultrasound and volume of the cleaning chamber. The technical parameters, such as temperature of operation and work time were shown. The paper presents the effectiveness of ultrasonic cleaning in the context of the work parameters. The most important producer recommendations related of use ultrasonic cleaner were quoted.
PL
W artykule zaprezentowano istotę mycia pianowego stosowanego w przetwórstwie spożywczym. Przeanalizowano wpływ udziału poszczególnych faz piany na jej jakość i efekty mycia oraz zaprezentowano analizę techniczną myjek pianowych. Analizie poddano 11 urządzeń dostępnych na rynku. Usystematyzowano je ze względu na mobilność wytwornicy. Porównano je pod względem ciśnień, wydajności i temperatury.
EN
The work presents the essence of the foam cleaning employed in the food industry. Influence of share of individual foam phases on quality and cleaning efficiency were analyzed. A technical analysis of foam cleaner was presented, too. Eleven commercially available equipments were analyzed. They were systematized due of the mobility of generating element. The work pressures, productivity, temperature of cleaning solutions and their size were compared.
PL
Komory wędzarnicze, to urządzenia, w których podczas procesu wędzenia powstają trudne do usunięcia zanieczyszczenia w postaci smółki i sadzy. W artykule zwrócono uwagę na zagrożenia związane z występowaniem tych zanieczyszczeń oraz trudności związane z ich usuwaniem podczas procesu mycia. Zaprezentowano nowoczesne rozwiązania i aplikacje technik mycia przeznaczonych do higienizacji komór wędzarniczych oraz realizowane w nich programy mycia.
EN
The article presents smoking chambers are shown as a tools in which during its work difficult to clean substances are build up. Those are meconium and smoke black. At the risks associated with their occurrence and the difficulties associated with their removal during the cleaning process attention has been paid. Modern solutions and applications of cleaning techniques intended to hygienisation of the smoking chambers are presented as well as realized cleaning programs.
PL
Artykuł zawiera przegląd wymagań prawnych zawartych w unijnych rozporządzeniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w transporcie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odnoszących się do higieny. Zasady te obejmują wymogi higieny dla transportu surowców, ogólne zasady higieny dla transportu żywności oraz wymagania higieny dla przedsiębiorstw spożywczych w odniesieniu do innych obszarów ich działalności, takich jak: sprzęt, odpady, zaopatrzenie w wodę, środki spożywcze, higiena osobista pracowników, szkolenia.
EN
This article contains a review of the legal requirements contained in the EU regulations in the field of food safety in the transport of food, with particular emphasis on hygiene requirements. These rules include the hygiene requirements for transportation of raw materials, the general rules of hygiene for food transport and hygiene requirements for food businesses in relation to other areas of their business, such as equipment, waste, water, food, personal hygiene and training of employee.
EN
In protecting themselves against different dangerous and noxious factors at the workplace, workers are often faced with the necessity of using footwear that puts a significant strain on the human body. Such footwear is frequently not accepted by the users due to wearing discomfort and difficulties with performing one’s tasks efficiently. The paper describes requirements concerning the evaluation of protective footwear functionality and hygiene as well as formulates recommendations for the improvement of these footwear properties. Based on own studies it was observed that the use of appropriate textiles in protective footwear increases its functionality and hygiene.
PL
Celem pracy była ocena efektywności procesów mycia i dezynfekcji powierzchni roboczych w zakładzie przetwórczym mięsa na podstawie wyników testów bioluminescencyjnych, opierających się na pomia­rze stężenia ATP. Pobrano próby z powierzchni produkcyjnych oraz wymazy ze ścian po procesie produkcyjnym, po płukaniu oraz po myciu i dezynfekcji. Najwyższą skuteczność mycia i dezynfekcji stwierdzono w przypadku kutrów, na powierzchni których poziom ATP zmniejszył się w zakresie od 95,73 do 98,17%. Równie efektywną eliminację zanieczyszczeń po procesie mycia i dezynfekcji uzyskano dla powierzchni stołów do pakowania wędlin. Po zabiegu dezynfekcji poziom ATP obniżył się od 90,45 do 92,15% w stosunku do ilości po procesie produkcyjnym. Procesy mycia i dezynfekcji skutecznie obniżają ilość zanieczyszczeń na powierzchniach roboczych.
EN
The aim of this thesis was the evaluation of efficiency of wash and disinfection processes of work surfaces in meat processing plant on the basis of bioluminescence test results which were based on measurement of ATP concentration. Samples were taken from the production area and swabs from the walls after the production process, after washing and after washing and disinfection. The highest percentage of washing and disinfection in the case of said cutter, the surface of which reduced the level of ATP in the rangę of 95,73-98,17%. Equally effective elimination of pollution after the washing process of disinfection was obtained for the surface of tables for packaging meats. After the disinfection treatment decreased the level of ATP from 90,45-92,15% relative to the quantity of the production process. Cleaning and disinfection processes effectively reduce the amount of impurities on the working surfaces.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących usuwania zanieczyszczeń białkowych z elementów instalacji przesyłowych w myjce ultradźwiękowej. Zanieczyszczenia usuwano z miejsc podatnych na niedomycie w instalacjach Clean In Place, a więc z kolanek, zaworów klapowych i kulowych oraz z trójników. Celem pracy była ocena skuteczności procesu mycia w myjce ultradźwiękowej w/w elementów w zależności od mocy ultradźwięków, środka chemicznego (NaOH), temperatury i czasu trwania procesu. Do oceny skuteczności mycia zastosowano metodę wizualną i testy Clean-Trace™ Surface Protein Plus, opierające się na reakcji barwnej miedzi z kompleksami białkowymi w skali 5 punktowej. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie ultradźwięków i czystej wody nie zapewniają całkowitego usunięcia zanieczyszczeń białkowych z mytych powierzchni. Dopiero zastosowanie środka chemicznego i podwyższenie temperatury wpływa na poprawę skuteczności mycia. Najlepszą skuteczność mycia w myjce ultradźwiękowej, w najkrótszym czasie uzyskano przy pełnej mocy ultradźwięków i temperaturze 40°C.
EN
The paper presents results of the studies on the removal of protein impurities from the system components of transmission installation in an ultrasonic cleaner. Contamination was removed from the places susceptible to underwashing in Clean In Place systems, from elbows, flap and ball valves and tees. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the cleaning process in an ultrasonic cleaner depending on the power of ultrasound, a chemical (NaOH), temperature, and duration of the process. To evaluate the effectiveness of the method of cleaning Clean-Trace™ Surface Protein Plus visual tests were applied, which were based on the color reaction of copper and the protein complexes in the 5-point scale. Application of ultrasound and clean water does not completely remove protein contaminants from the cleaned surfaces. Application of chemical and high temperature improves the efficiency of the process. The fastest maximum cleaning efficiency was achieved in an ultrasonic cleaner at full load and 40°C of ultrasound.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących skuteczności usuwania zanieczyszczeń białkowych metodą mycia pianowego z 8 różnych powierzchni wykorzystywanych w przemyśle spożywczym (gres, gumoleum, płytki antybakteryjne i tradycyjne, stal nierdzewna). Powierzchnie zanieczyszczano białkiem pochodzącym z mleka i białka jaja kurzego, a następnie poddawano procesowi mycia przy zmiennych parametrach ciśnienia sprężonego powietrza i czasu kontaktu środka myjącego z badaną powierzchnią. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że największy wpływ na skuteczność usuwania zanieczyszczeń białkowych ma ciśnienie sprężonego powietrza.
EN
The paper presents results of the research on efficiency of removing the protein deposits by using foam cleaning technique. Eight surfaces used in the food industry (tiles, linoleum, antibacterial and traditional tiles and stainless steel) constituted the research object. Surfaces were contaminated by protein derived from milk and egg proteins and they were cleaned by foam technique at variable parameters of compressed air pressure and the contact time of the detergent with the tested surface. The results of the research confirmed that compressed air pressure of cleaning solutions has the highest influence on the protein deposits removal.
PL
W artykule zaprezentowano powszechnie stosowaną technikę mycia płytowych wymienników ciepła, postęp w tym zakresie oraz problemy związane z utrzymaniem ich w czystości. Szczególną uwagę zwrócono na wymienniki działające jako pasteryzatory mleka. Omówiono etapy usuwania zanieczyszczeń mlekowych z ich powierzchni oraz przedstawiono krzywą mycia określającą ilość usuwanych zanieczyszczeń w czasie.
EN
The paper presents a commonly used cleaning technique of plate heat exchangers, progress going in this respect and the problems associated with keeping them in purity. A special attention was paid to the heat exchangers operating as milk pasteurizers. The stages involved in removal of whey protein deposits from the surface were discussed and cleaning curve was presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.