Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włóknina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The effect of nonwoven Abutilon Indicum fiber content (20, 25, 30, 35, and 40 wt%) on the structure (FTIR, SEM) and selected mechanical and thermal (TGA) properties of epoxy resin was investigated. The best mechanical properties were obtained with a fiber content of 35 wt%. The tensile strength of the composite was about 40 MPa, the flexural strength over 60 MPa, and the compressive strength about 48 MPa. Moreover, the composite showed the fracture energy about 0.44 J.
PL
Zbadano wpływ zawartości włókna Abutilon Indicum (20, 25, 30, 35 i 40% mas.) na strukturę (FTIR, SEM) oraz wybrane właściwości mechaniczne i termiczne (TGA) żywicy epoksydowej. Najlepsze właściwości mechaniczne uzyskano przy zawartości włókna 35% mas. Wytrzymałość na rozciąganie tego kompozytu wynosiła ok. 40 MPa, wytrzymałość na zginanie powyżej 60 MPa, a na ściskanie ok. 48 MPa. Natomiast energia pęknięcia wynosiła ok. 0,44 J.
EN
Nonwoven fabrics are widely used for thermal insulation and sound absorption purpose in construction and automobile fields. It is essential to investigate their thermal conductivity and sound absorption coefficient. Five cross-laid nonwoven fabrics are measured on the Alambeta device and Brüel & Kjær impedance tube. Bogaty and Bhattacharyya models are selected to predict the thermal conductivity, and Voronina and Miki models are used to predict the sound absorption coefficient. The predicted thermal conductivity shows a significant difference compared with the measured values. It is concluded that Bogaty and Bhattacharyya models are not suitable for high porous nonwoven fabric. In addition, the results of Voronina and Miki models for sound absorption prediction are acceptable, but Voronina model shows lower mean prediction error compared with Miki model. The results indicate that Voronina model can be used to predict the sound absorption of cross-laid nonwoven fabric.
EN
In this study, viscoelastic model parameters are obtained to predict the compression and recovery behaviour of needle-punched nonwoven textiles which are customarily used in industrial applications such as automotive floor-coverings. To this end, two different models are used to explain the compression and recovery behaviour of non-woven textiles under brief, moderate static loading (BMSL) and prolonged, heavy static loading (PHSL) according to ISO 3415 and ISO 3416, respectively. The first model consists of a linear spring and damper set parallel to each other. This combination is placed in series with a linear damper. The second model, however, consists of a linear spring and damper set parallel to each other and placed in series with a nonlinear damper. The results obtained for the compression and recovery behaviour of the non-woven textiles under BMSL and PHSL are compared with experimental results. The results obtained indicated that the nonlinear model is more accurate in the prediction of the compression and recovery behaviour of needle-punched nonwoven textiles under static loading than the linear model. The best result for the prediction of the compression and the recovery behaviour of nonwoven textiles under BMSL and PHSL occurs with the nonlinear model, in which the errors are 4.68% and 4.66%, respectively, when compared to the experimental results.
PL
W pracy podjęto próbę przewidywania zachowania przy ściskaniu i regeneracji igłowanych włóknin używanych w zastosowaniach przemysłowych, takich jak wykładziny podłogowe w samochodach. W tym celu zastosowano dwa różne modele, tak aby wyjaśnić zachowanie włókniny przy ściskaniu i regeneracji przy krótkim, umiarkowanym obciążeniu statycznym (BMSL) i długotrwałym, dużym obciążeniu statycznym (PHSL), odpowiednio, zgodnie z ISO 3415 i ISO 3416. Pierwszy model składał się z liniowej sprężyny i amortyzatora ustawionych równolegle do siebie. Ta kombinacja była umieszczona szeregowo z amortyzatorem liniowym. Drugi model składał się ze sprężyny liniowej i amortyzatora ustawionych równolegle do siebie i połączonych szeregowo z amortyzatorem nieliniowym. Wyniki uzyskane dla zachowania się przy ściskaniu i regeneracji włókniny pod BMSL i PHSL porównano z wynikami eksperymentalnymi. Uzyskane wyniki wskazały, że model nieliniowy jest dokładniejszy w przewidywaniu zachowania przy ściskaniu i regeneracji włóknin igłowanych pod obciążeniem statycznym niż model liniowy. Najlepszy wynik w przewidywaniu ściskania i regeneracji włókniny pod BMSL i PHSL uzyskano dla modelu nieliniowego, w którym błędy wynoszą odpowiednio 4.68% i 4.66% w porównaniu z wynikami eksperymentalnymi.
EN
The aim of the research was to determine the effect of footwear materials used on the microclimate inside shoes and to identify which material set provides optimal comfort to users. The microclimate of the interior of 21 pairs of footwear was tested. Selected nonwovens, natural leather, and leather-like materials were used to make the upper, lining and insole lining. Determined was the amount of water absorbed on the sock fibres, and measurement was taken of the relative humidity and temperature, as well as the permeability and sorption of outer materials and lining elements.Results of the researches carried out showed that in order to ensure adequate footwear comfort, materials for the upper should have high permeability, while lining materials should have both high sorption and permeability.
PL
Przedmiotem badań było porównanie komfortu obuwia wykonanego z różnych materiałów obuwniczych oraz wskazanie, które z nich są najlepsze pod względem właściwości higienicznych i komfortu. Testowano mikroklimat wnętrza 19 par obuwia. Wybrane włókniny, skóra naturalna, materiały skóropodobne zostały użyte do wykonania wierzchu, podszewki i wyściółki. Określono ilość wody wchłoniętej na włóknach skarpety, wilgotność względną, temperaturę, przepuszczalność i sorpcję materiałów zewnętrznych i elementów podszewki. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu obuwia materiały na cholewkę powinny mieć wysoką przepuszczalność, a materiały podszewki powinny mieć zarówno wysoką sorpcję, jak i przepuszczalność.
6
Content available Composite Nonwovens with Natural Additives
EN
Various methods of nonwoven composite materials manufacturing are known. One such method is the well-known technique called spun-bonding. The production technology for composite nonwoven by the spun-bond method is known, but the technique of introducing an additive in the form of shredded wastes of natural origin so as to obtain a composite nonwoven fabric with interesting functional properties is new. The article describes a method of producing an innovative composite nonwoven using the spun-bond technique. As a result of incorporating various additives into the nonwoven structure, composite nonwovens with modified properties are obtained. Composite nonwovens, depending on the additive used, can be utilised as filtration material in the construction, agriculture or automotive industry.
PL
Znane są różne metody wytwarzania włókninowych materiałów kompozytowych. Jednym z takich sposobów może być dobrze znany sposób, tak zwany wiązany. Technologia wytwarzania kompozytowej włókniny metodą spun-bond jest znana, ale nowa jest metoda wprowadzania dodatku w postaci rozdrobnionych odpadów pochodzenia naturalnego, aby uzyskać kompozytową włókninę o interesujących właściwościach funkcjonalnych. W artykule opisano sposób wytwarzania innowacyjnej włókniny kompozytowej przy użyciu techniki spun-bond. W wyniku wprowadzenia różnych dodatków do struktury włókniny uzyskuje się włókniny kompozytowe o zmodyfikowanych właściwościach. Kompozytowe włókniny, w zależności od zastosowanego dodatku, mogą być stosowane jako materiał filtracyjny w budownictwie, rolnictwie lub przemyśle motoryzacyjnym.
7
Content available remote Biocomposites for sound absorption
EN
The use of natural materials to produce various types of products is becoming increasingly more popular, which also applies to composite products. The advantages of such products are not always high strength indicators, but above all their ecological character. In this respect, the best solution is to choose natural raw materials for both the reinforcement and the matrix of the composite. New possibilities of using biocomposites are increasingly being sought. A promising direction for the development of such composites is medical, construction, automotive, single-use products, or even recreational products. The paper presents the functional features of biocomposites made on the basis of various materials from renewable sources. Determining the sound absorption coefficient for thin, rigid composite plates, the possibilities of using wood flakes, sawdust, cork, paper, straw, feather calamus and flax fibers as reinforcement in sound-absorbing composites were evaluated and compared. The results of the research showed differences in the level of sound absorption, depending both on the type of reinforcement material and the frequency range of the sound.
PL
Stosowanie materiałów pochodzenia naturalnego do wytwarzania różnego rodzaju wyrobów staje się coraz bardziej popularne, dotyczy to również wyrobów kompozytowych. Atutem takich wyrobów nie zawsze są wysokie wskaźniki wytrzymałościowe, ale przede wszystkim ich proekologiczny charakter. W tym aspekcie najlepszym rozwiązaniem jest wybór surowców naturalnych zarówno na wzmocnienie, jak i na osnowę kompozytu. Coraz częściej poszukuje się nowych możliwości zastosowania biokompozytów. Obiecującym kierunkiem rozwoju takich kompozytów jest branża medyczna, budowlana, motoryzacyjna, produktów jednorazowego użycia czy nawet produktów rekreacyjnych. W pracy wskazano cechy funkcjonalne biokompozytów wytworzonych na bazie różnych materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych. Wyznaczając współczynnik pochłaniania dźwięku przez cienkie, sztywne płytki kompozytowe, oceniono i porównano możliwości zastosowania wiórów drewnianych, trocin, korku, papieru, słomy, lotek pierza oraz włókien lnianych jako wzmocnienia/wypełnienia kompozytów dźwiękochłonnych. Wyniki badań pokazały zróżnicowanie stopnia pochłaniania dźwięku zarówno w zależności od rodzaju materiału wypełniającego, jak i zakresu częstotliwości dźwięku.
EN
Noise is frequently unnoticed, but it is one of the causes of unhealth for human beings reducing people’s quality of life. There are many materials that can be considered as acoustic absorbents. Textiles can be used to both improve the acoustic quality of and to decorate the room where they have been placed. In this study, we used some fabrics with 15, 20 and 30 ends/cm and 15, 20 and 30 picks/cm. The acoustic absorption coefficient was measured when the fabric was added as a resistive layer on top of a nonwoven made of polyester fiber. Results evidence that these fabrics can be efficiently used to modify the acoustic absorption of the nonwoven. Sound absorption coefficients measured via the impedance tube method show that these modifications occur. The results show how it is possible to improve the acoustic characteristics of a simple nonwoven to obtain sound absorption coefficients close to values of 1 at different frequencies by choosing a fabric with the appropriate combination of warp and weft count.
EN
This article aims at the image processing of surface uniformity and thermally bonded points uniformity in polypropylene spunbonded non-wovens. The investigated samples were at two different weights and three levels of non-uniformity. An image processing method based on the k-means clustering algorithm was applied to produce clustered images. The best clustering procedure was selected by using the lowest Davies-Bouldin index. The peak signal-to-noise ratio (PSNR) image quality evaluation method was used to choose the best binary image. Then, the non-woven surface uniformity was calculated using the quadrant method. The uniformity of thermally bonded points was calculated through an image processing method based on morphological operators. The relationships between the numerical outcomes and the empirical results of tensile tests were investigated. The results of image processing and tensile behavior showed that the surface uniformity and the uniformity of thermally bonded points have great impacts on tensile properties at the selected weights and non-uniformity levels. Thus, a sample with a higher level of uniformity and, consequently, more regular bonding points with further bonding percentage depicts the best tensile properties.
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy włóknin wykorzystywanych do ochrony upraw rolnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tj. mrozem i przymrozkami. W artykule zaprezentowano aktualny stan wiedzy dotyczący wykorzystania włóknin jako osłon bezpośrednich do ochrony przed mrozem. Przedstawiono podstawowe wymagania stawiane włókninom przeciwmrozowym i ich charakterystykę. Opisano technologię wytwarzania oraz dokonano przeglądu włóknin dostępnych na rynku.
EN
The article concerns nonwovens used for the protection of agricultural crops from adverse atmospheric conditions i.e. frost, ground frost. The article presents a current condition of the knowledge concerning using nonwovens as direct covers dedicated to protect agricultural crops from frost. The basic requirements for antifreeze fleece and their characteristics are presented. The technology of the antifrost fleece production is described. Article also presents the review of the commercially available antifrost nonwovens.
EN
The new algorithm to study the properties of nonwoven fabrics is presented in the paper. The algorithm consists in image processing of the image of the highlighted nonwoven fabric. From the image there are selected the bright areas, which means sparse distributions of the fibers. Because nonwoven fabrics are used, among others, as medical and filtration materials their structure has significant impact on their ownership. The software task is primarily determine the porosity of the material.
PL
Przedstawiono nowy algorytm do badania porowatości włóknin. Algorytm zawiera przetwarzanie obrazu podświetlanej włókniny. Na obrazie są zaznaczone jasne obszary, co oznacza rozrzedzoną dystrybucję włókien. Ponieważ włókniny są używane między innymi jako materiały medyczne i filtracyjne, ich struktura ma znaczący wpływ na ich właściwości fizyczne. Zadaniem oprogramowania jest przede wszystkim określenie porowatości materiału.
EN
The aim of this research was to develop the formulation of chitosan in combination with honey in different mass proportions of each of the components within the separate mixture. Such a formulation could serve as a functional coating suitable for wound healing. From the perspective of different formulations used within research presented, it is assumed that the different mass fraction of components will affect antimicrobial and antioxidant activity of the functionalised substrate differently. To apply the separate formulation onto a non-woven viscose substrate, the conventional pad-drying process was selected. Moreover a study of the effectiveness of the individual treatment was performed systematically, which is also reflected in the systematics of the experimental techniques selected. Considering antioxidant and antimicrobial action, honey-functionalised non-woven viscose shows higher effectiveness if compared to non-woven viscose functionalized with the chitosan:honey combination.
PL
Celem pracy było opracowanie z kombinacji chitozanu i miodu preparatu służącego jako przyspieszająca gojenie ran powłoka włóknin wiskozowych. W prezentowanych badaniach założono, że różna frakcja masowa składników wpływa odmiennie na działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające funkcjonalizowanego podłoża. W celu zastosowania oddzielnego preparatu na nietkanym podłożu wiskozy, wybrano konwencjonalny proces osuszania. Biorąc pod uwagę działanie przeciwutleniające i przeciwbakteryjne, włóknina funkcjonalizowana miodem wykazywała większą skuteczność w porównaniu z włókniną wiskozową funkcjonalizowaną kombinacją chitozanu i miodu.
EN
In this study, an attempt was made to investigate the antimicrobial activity on polypropylene (PP) hydroentangled nonwoven fabrics coated with transition metal oxides. After etching the nonwoven fabrics with RF plasma, nano-scale coatings of ZnO and CuO were done using the KrF excimer based pulsed laser deposition technique (PLD). Morphological and antimicrobial studies were carried out to elucidate the mechanism of antibiocidal behaviour of the coated fabrics. Results showed significant antibacterial activity of ZnO and CuO coated PP hydroentangled nonwovens with a better activity against gram positive S.aureus than gram negative E.coli. Inherently non-toxic, PP has excellent chemical resistance and the use of specialised PP fibres for hydroentangled nonwovens could offer scope in addition to metal oxide coatings; nano-scale biological materials such as enzymes and drugs could add specific functionality for their use as medical textiles.
PL
W pracy podjęto próbę zbadania aktywności przeciwdrobnoustrojowej polipropylenowych włóknin pokrytych tlenkami metali. Przeprowadzono badania morfologiczne i przeciw- drobnoustrojowe powlekanych włóknin. Wyniki wykazały znaczną aktywność antybakteryjną włóknin pokrytych ZnO i CuO, przy czym wyższą aktywność antybakteryjną zaobserwowano wobec bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus ureus), niż wobec Gram-ujemnych (Escherichia coli). Stwierdzono, że zastosowanie nietoksycznego polipropylenu, który charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną, do wytwarzania włóknin powlekanych tlenkami metali pozwala na otrzymanie funkcjonalnych produktów medycznych.
14
PL
W pracy omówiono materiały stosowane na podpodeszwy oraz funkcję podpodeszew w obuwiu. Scharakteryzowano cztery rodzaje materiałów stosowanych na podpodeszwy obuwia oraz siedem asortymentów tektury wzmacniającej podpodeszwy. Opracowano, na podstawie norm przedmiotowych, wymagania jakościowe dla poszczególnych elementów podpodeszew. Badania i ocena jakościowa materiałów podpodeszwowych zostały wykonane według polskich norm. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań obejmujące podstawowe wskaźniki fizykomechaniczne, używane dla określenia przydatności materiałów do produkcji podpodeszew i trwałości podpodeszew w użytkowaniu. Również zbadano właściwości higieniczno-zdrowotne materiałów, a także właściwości antyelektrostatyczne dla włókniny podpodeszwowej. Przedstawiono kompleksową ocenę jakościową dla badanych materiałów. Sztuczne skóry celulozowe, tektury wzmacniające podpodeszwy oraz włóknina antyelektrostatyczna zostały zaakceptowane do produkcji podpodeszew o zróżnicowanym przeznaczeniu w zależności od poziomu parametrów jakościowych.
EN
Materials used for the insoles and the functions of insoles in footwear have been discussed in this work. Four types of materials used on the insoles of shoes and seven types of cardboard reinforcement insoles was characterized. Quality requirements for individual elements insoles were developed on the basis of standards. Research and qualitative assessment of materials for insoles were made according Polish standards. The test results, including the basic physical and mechanical indicators used to determine the suitability of materials for the production of insoles and durability of insoles in use were presented in this paper. Also, hygiene and health properties of materials, and antistatic properties for nonwoven were examined. Assessment of quality for the tested materials was presented. The artificial leathers with cellulose, cardboards for a strengthen of insoles and non-woven antistatic were approved for the production of footwear insoles of different destiny, depending on the level of quality parameters.
15
Content available remote Air Permeability of Polyester Nonwoven Fabrics
EN
Air permeability is one of the most important properties of non-woven fabrics in many applications. This paper aims to investigate the effects of thickness, porosity and density on the air permeability of needle-punched non-woven fabrics and compare the experimental values with two models which are based on hydraulic radius theory and drag theory, respectively. The air permeability of the samples was measured by an air permeability tester FX3300. The results showed that the air permeability of non-woven fabrics decreased with the increase in thickness and density of samples, increased with the increase of porosity, and the air permeability was not directly proportional to the pressure gradient. Meanwhile, the prediction model based on hydraulic radius theory had a better agreement with experimental values than the model based on drag theory, but the values were much higher than the experimental results, especially for higher porosity and higher pressure gradient.
PL
Przeanalizowano właściwości papierów filtracyjnych oraz włóknin, materiałów najczęściej wykorzystywanych do filtracji powietrza wlotowego silników spalinowych pojazdów mechanicznych. Przedstawiono różne struktury i wynikające z tego właściwości filtracyjne włóknin. Zwrócono uwagę na włókniny wielowarstwowe i gradientowe. Przedstawiono technologię melt-blown produkcji włóknin filtracyjnych, ich parametry oraz możliwości zwiększenia skuteczność filtracji przy ograniczonym wzroście oporów przepływu. Przedstawiono wyniki badań czterech gatunków włóknin filtracyjnych o różnych parametrach struktury. Potwierdzono negatywny wpływ wzrostu prędkości filtracji na osiągane wartości skuteczności filtracji. Wykazano niską przydatność włóknin o niewielkich grubościach ze względu na osiągane wartości skuteczności filtracji. Wskazano na korzystne charakterystyki dwuwarstwowej włókniny AC-301.
EN
Properties of filtration papers and fibers, materials most often used to the filtration of the inlet air of the combustion engines of mechanical vehicles, have been analysed. Different structures and resulting from this proprieties of filtration fibers were presented. The attention was paid to many-layered and gradient fibers. Melt-blown technology of filtration fibers production, their parameters and the possibility of filtration efficiency increase with limited increase of the flow resistant was presented. Results of investigations of four kinds of filtration fibers with the different parameters of the structure are presented. The negative influence of the increase of the filtration rate on the achieved values of the filtration efficiency was confirmed. Small usefulness of thin filtration fibers was showed because of the achieved values of the filtration efficiency. There are pointed advantageous characteristics of two-layered fiber AC-301.
EN
Modern nonwoven filter fabrics covered with a microfiber layer make it possible to carry out surface filtration. A dust cake forms only on their upstream side and influences the air flow resistance across the filter. The mode of formation of the flow resistance caused by such a fabric during the separation of very fine wood dust particles was the subject of a comparative investigation using a homogeneous, standard nonwoven filtering fabric. The experiments carried out in a pilot-scale pulse-jet bag filter enabled a detailed description of the increase in pressure drop across the dust cake formed during filtering cycles repeated hundreds of times. Based of the results obtained the difference in this filtration parameter between polyester-based nonwoven filter fabrics with a standard and a layered structure with microfiber was also shown.
PL
Stosowane w odpylaniu, nowoczesne materiały włókniste z powierzchnią roboczą uformowaną z mikrowłókien, dają możliwości prowadzenia tzw. filtracji powierzchniowej. Warstwa pyłowa tworzy się prawie wyłącznie na ich powierzchni a to w zdecydowanej mierze wpływa na opory przepływu powietrza przez odpylacz. Sposób kształtowania się tych oporów, w porównaniu do filtracji prowadzonej z użyciem materiałów o jednorodnej strukturze przestrzennej na całej grubości, stał się przedmiotem badań laboratoryjnych przy zastosowaniu pyłu drzewnego o bardzo wysokim stopniu rozdrobnienia. Doświadczenia przeprowadzone w tzw. skali zwiększonej dały dokładny obraz przebiegu narastania strat ciśnienia na warstwie pyłowej tworzącej się na przestrzeni następujących po sobie kilkuset cykli filtracyjnych. Uwidoczniono też różnice, jakie w obrębie tego parametru procesu filtracyjnego występują w przypadku stosowania struktur filtracyjnych wytwarzanych na bazie włókien poliestrowych o budowie jednorodnej i modyfikowanej powierzchniowo mikrowłóknami.
EN
In this study, the adhesion strength properties of laminated polypropylene nonwoven fabrics treated with low-temperature, low-pressure, radio frequency argon plasma were investigated. The change in wettability was determined by water contact angle measurements. In order to observe the effect of plasma treatment on the washing resistance of the laminated samples, washing treatment by means of 10 wash cycles was also carried out. After the peel-off test, the remaining adhesives on the peeled surfaces were examined by SEM images in order to see the effect of plasma treatment. Contact angles of highly hydrophobic polypropylene nonwoven samples decreased by increasing the plasma exposure time and discharge power. The peel bond strength of the plasma treated laminated fabrics improved by up to 150% compared to the untreated fabrics. SEM and AFM analyses also showed that the surface roughness increased due to the etching effect of the plasma treatment, leading to the improvement of the mechanical adhesion of the polypropylene nonwoven fabrics.
PL
Głównym celem badań była ocena możliwości zastosowania przy produkcji dzianin na maszynach cylindrycznych bawełnianych przędz rdzeniowych elastomerowych jako alternatywę dla stosowania gołych przędz elastomerowych. Badano również wpływ długości splotu na geometrie i jakość dzianin, w tym na gęstość rządków i kolumienek, gęstość splotów i gęstość powierzchniową przy rożnych stanach relaksacji. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, że proponowana przędza nadaje się jak najbardziej do projektowanego zastosowania. Stwierdzono również, że zmiany długości splotu nie mają wyraźnego wpływu na gęstość kolumienkową. Jednocześnie stwierdzono, że geometryczne właściwości próbek są odwrotnie proporcjonalne do długości splotu. Badano również zdolność próbek do osiągnięcia geometrycznej równowagi po kolejnych powtarzanych cyklach prania i suszenia. Stwierdzono, że wszystkie wyprodukowane próbki uzyskiwały stabilność wymiarową przed piątym cyklem prania i suszenia, w tym również te, które miały najmniejszą długość splotu.
EN
In the following article the authors present production technology for modern geocomposites obtained by mechanical needle-punching technology and spun-lace technology. The influence of the mass per unit area on mechanical parameters as well as that of the mass per unit area and load on hydraulic parameters were analysed. It enabled the authors to find out what mass per unit area is the most advantageous for geocomposites as underlays in hydrotechnical buildings.
PL
W artykule autorzy zaprezentowali technologię produkcji geokompozytów otrzymanych techniką igłowania mechanicznego i techniką igłowania wodnego. Przeanalizowano wpływ masy powierzchniowej na parametry mechaniczne, jak również wpływ masy powierzchniowej i obciążenia na parametry hydrauliczne. Pozwoliło to autorom rozstrzygnąć, jaka masa powierzchniowa jest najkorzystniejsza dla tych kompozytów jako podściółka w budowlach hydrotechnicznych.
20
Content available remote Pure chitosan microfibres for biomedical applications
EN
Due to its excellent biocompatibility, Chitosan is a very promising material for degradable products in biomedical applications. The development of pure chitosan microfibre yarn with defined size and directional alignment has always remained a critical research objective. Only fibres of consistent quality can be manufactured into textile structures, such as nonwovens and knitted or woven fabrics. In an adapted, industrial scale wet spinning process, chitosan fibres can now be manufactured at the Institute of Textile Machinery and High Performance Material Technology at TU Dresden (ITM). The dissolving system, coagulation bath, washing bath and heating/drying were optimised in order to obtain pure chitosan fibres that possess an adequate tenacity. A high polymer concentration of 8.0–8.5% wt. is realised by regulating the dope-container temperature. The mechanical tests show that the fibres present very high average tensile force up to 34.3 N, tenacity up to 24.9 cN/tex and Young’s modulus up to 20.6 GPa, values much stronger than that of the most reported chitosan fibres. The fibres were processed into 3D nonwoven structures and stable knitted and woven textile fabrics. The mechanical properties of the fibres and fabrics enable its usage as textile scaffolds in regenerative medicine. Due to the osteoconductive properties of chitosan, promising fields of application include cartilage and bone tissue engineering.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.