Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an example of the determination of moment resistance for a liner tray restrained by sheeting according to the rules given in standard PN-EN 1993-1-3 [12].
PL
W artykule przedstawiono przykład obliczeniowy wyznaczania nośności przy zginaniu kasety ściennej usztywnionej poszyciem wg wytycznych normy PN-EN 1993-1-3 [12].
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza modalna kompozytowego dyfuzora laminatowego. Konstrukcje tego typu wykorzystuje się w przemysłowej technologii chłodzenia wody. Wewnątrz dyfuzora wiruje śmigło wytwarzając sztuczny ciąg powietrza. Z uwagi na łatwość wykonania, odporność chemiczną oraz trwałość dyfuzory produkuje się jako samonośne powłoki kompozytowe, najczęściej na bazie poliestrów zbrojonych włóknami szklanymi (FRP). Istotnym problemem projektowania dyfuzorów jest ograniczenie amplitud drgań wywoływanych wirującymi bryłami ciśnienia generowanymi przez poruszające się końcówki łopat wirnika. Jednym ze sposobów ograniczenia amplitud drgań jest odpowiednie dostrojenie częstotliwości i postaci drgań własnych powłoki dyfuzora względem częstotliwości wymuszenia. Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu wybranych parametrów geometrycznych (kształtu) na częstotliwości drgań własnych powłoki dyfuzora. Zbudowano parametryczny model MES. Zastosowano trzy- i czterowęzłowe elementy powłoki kompozytowej; odtworzono układ warstw kompozytu, a także złożony kształt powłoki zewnętrznej wraz z usztywnieniami. W pracy przedstawiono wybrane wyniki obliczeń, zestawiono parametry determinujące częstotliwości i postacie drgań własnych oraz sformułowano wnioski. Otrzymane rezultaty można wykorzystać w projektowaniu przedmiotowych konstrukcji.
EN
The subject of this work is a composite laminate fan stack. These structures are used in water cooling technology. Inside the composite fan stack rotates a fan, which consists of a number of fan impellers producing a forced draft of air. Because of ease of manufacturing of the stacks, their chemical resistance and durability they are produced as a self-supporting layered FRP composite shell. A major problem of design is to reduce vibration amplitudes caused by a rotating brick pressure, which is generated by moving the tip of the fan blades. One way to reduce vibration amplitudes is appropriate tuning eigenfrequencies and eigenmode shapes of the shell in relation to excitation frequency. The aim of this study is to determine the influence of geometrical (shape) and size parameters on the natural frequency of the fan stack shell. A parametric geometry model of the shell was defined and numerical algorithm that generates a FEM model was developed. The quadratic finite elements of thin curved shell were used. Each element has composite layup. The paper presents the results of calculations, contains conclusions and an analyse of parameters determining the frequency of vibration. Obtained results can be directly used in the design of fan stack structures.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania informatyki w dydaktyce szkół wyższych. Przedstawiono w nim sposoby komputerowego wspomagania nauczania przedmiotu „Konstrukcje metalowe”. Omówiono także oprogramowanie służące do projektowania konstrukcji stalowych wykorzystywane przez studentów na różnych etapach edukacji. Następnie ukazano potrzebę istnienia prostych w obsłudze programów komputerowych do obliczeń normowych. Zaprezentowano własną aplikację internetową służącą do wykonywania przez studentów obliczeń normowych dotyczących projektowania konstrukcji w ramach przedmiotu „Konstrukcje metalowe”. Ma ona nie tylko ułatwić studentom wykonywanie potrzebnych obliczeń, ale również zapoznać ich z poszczególnymi procedurami normowymi związanymi z projektowaniem konstrukcji stalowych. W artykule opisano własności utworzonego oprogramowania, jego budowę oraz możliwości rozwoju. Przedstawiono także jego działanie na przykładzie wybranej procedury normowej.
EN
This article concerns the application of computer technology in teaching in higher education. It shows how computer-aided teaching supports the subject "Metal structures". It also presents software for the design of steel structures used by students at different stages of education and emphasises the need for simple, user’s friendly software for norm calculation. An own web application for calculations of norms for structural design performed by the students at ‘’metal structures’’, was presented. It does not only help students to perform the necessary calculations, but also familiarizes them with the different procedures related to the design of steel structures. The article describes the properties of the created software, its structure and development possibilities. It also shows its operation on the example of selected norms.
EN
This paper comments on the calculations algorithm and presents examples of the determination of local transverse resistance of the web for trapezoidal sheets according to the rules given in the standard PN-EN 1993-1-3 [4]. The calculations were carried out for different support widths and thicknesses of the stiffened and unstiffened webs of trapezoidal sheets. The results obtained in the calculations show a distinctly positive influence of the increase of the support widths on the local transverse resistance of the web of trapezoidal sheets.
PL
W artykule przedstawiono wraz z komentarzem algorytm oraz przykłady wyznaczania nośności poprzecznej środnika blachy trapezowej wg PN-EN 1993-1-3 [4]. Obliczenia przeprowadzono dla różnych szerokości podparcia i różnych grubości blach trapezowych z usztywnieniami i bez usztywnień środnika. Otrzymane wyniki pokazały wyraźnie korzystny wpływ zwiększenia szerokości podparcia blachy trapezowej na nośność poprzeczną środnika.
PL
Omówiono wybrane zagadnienia projektowania lekkiej obudowy z blachy trapezowej związane z prowadzonymi pracami naukowymi autorów. Dotyczyły one analizy algorytmów obliczeniowych służących określeniu nośności elementów z blachy trapezowej oraz oceny wpływu termoizolacji na nośność takiego pokrycia w wybranym rozwiązaniu konstrukcyjnym z izolacją położoną bezpośrednio pod blachą na płatwiach.
EN
Solutions of some design problems connected with light covering from trapezoidal sheet resulting from the authors` studies were presented. They are focused mainly on the verification of calculation algorithms which allow to evaluate the carrying-capacity of the trapezoidal sheet. The influence of thermic insulation placed between purlins and the sheet on the carrying-capacity of the covering was also investigated and established.
PL
W artykule przedstawiono wraz z komentarzem algorytm oraz przykłady obliczeniowe wyznaczania przekroju efektywnego blachy trapezowej wraz z usztywnieniami pośrednimi w pasach i środniku wg PN-EN 1993-1-3 [1].
EN
This paper presents and comments the algorithm and examples of determination of effective cross-section for a trapezoidal profiled sheet with intermediate stiffeners in flanges and webs according to the rules given in the standard PN-EN 1993-1-3 [1].
7
Content available remote Wpływ wygięcia wstępnego na nośność blachy fałdowej
PL
Jedną z kwestii, jakie należy rozważyć na etapie sporządzania projektu konstrukcji nośnej dachu, są rozwiązania techniczne, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie gładkiej powierzchni zakrzywionej połaci dachowej.
8
Content available remote Lekkie pokrycie dachowe z izolacja pod blachą trapezową w świetle normy EC-3
PL
W artykule przeprowadzono analizę doświadczalną zachowania się pod obciążeniem grawitacyjnym zespołu elementów tworzących nowoczesne przekrycie dachowe, alternatywne do rozwiązań tradycyjnych. W modelu tradycyjnym pokrycie z blachy trapezowej zostało ułożone na konstrukcji wsporczej - płatwi w sposób bezpośredni, a w modelu z rozwiązaniem alternatywnym pomiędzy blachę trapezową a płatwie wstawiono warstwę izolacyjną z wełny mineralnej. Wyniki badań doświadczalnych wykazały doraźnie korzystny wpływ izolacji termicznej na nośność badanego (alternatywnego) typu pokrycia. Dane uzyskane eksperymentalnie i analitycznie wykazały natomiast, że nośności elementów pokrycia w przypadku rozwiązań z umieszczoną między nimi wełną mineralną mogą być wyznaczane w sposób bezpieczny z użyciem procedur podanych w EC-3 [10].
EN
This paper presents experimental analysis of interacting elements forming the modern and traditional roof covering under gravity loading. The traditional model is consists of the trapezoid sheet fixed directly to the purlins. The alternative model is composed of the trapezoid sheet, roof purlins and additionally thermal insulation between them. The experimental results showed temporarily positive influence of the thermo-insulation on the carrying-capacity in case of the latter roof-covering. The results obtained in the experimental way and calculations showed that the carrying-capacities of roof-covering for thermo-insulation placed between the roof purlins and the trapezoid sheet would be designed safety according to the rules given by the EC-3 [10].
EN
FEM numerical analysis of the behaviour under loading was conducted for a coupled set elements, i.e. cold-formed Z purlins, thermal insulation and trapezoid sheets forming a roof covering. The: results gained for an integrated model built with FEM program MSC.Marc were compared with the values obtained for the true model in loading tests. A sufficient adequacy of numerical simulation was achieved.
10
Content available remote Ocena wpływu termoizolacji na nośność pokrycia z blachy trapezowej
PL
Belki stalowe z profili cienkościennych o różnych kształtach przekroju poprzecznego są obecnie bardzo często stosowane jako elementy podparcia nowoczesnych pokryć z blach trapezowych. Pokrycie mocowane jest zwykle bezpośrednio do górnych stopek kształtowników, podczas gdy ich stopki dolne pozostają swobodne. Płatwie śrubowane są w średnikach do głównych elementów nośnych układu konstrukcyjnego. W tego typu rozwiązaniach istotną rolę odgrywa współpraca elementów belka-blacha [1, 2, 3, 4, 5]. Bezpośrednie przyleganie blach pokrycia do stalowych elementów wsporczych prowadzi jednak do powstawania mostków termicznych.
PL
Przedmiotem pracy jest weryfikacja tabelarycznych nośności wybranych blach fałdowych na podstawie przepisów normy PN-B-03207:2002, z której wynika, że w przypadku interakcji zginania i siły skupionej graniczne wartości nośności blach, uzyskane tabelarycznie, mogą być zawyżone. Również wartości obciążeń granicznych dla stanu użytkowania, podawane przez niektórych producentów są zbyt optymistyczne. Należałoby podjąć dalsze prace badawcze dla ustalenia rzeczywistej nośności blach fałdowych.
EN
The aim of the paper to verify the capacities of chosen corrugated sheets given by their producers on the basis of the design rules contained in the Polish standard [5]. It has turned out that in the case of an interaction between a bending moment and a concentrated force the limit values of capacities obtained from the producer's tables may be overestimated. Some values of limit loads for the limit state of serviceability given by certain producers seem to be too optimistic as well. It is justified to undertake further investigation in order to evaluate real capacity of corrugated sheets.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza numeryczna belki z falistym średnikiem oraz weryfikacja otrzymanych wyników za pomocą programu MARC [1] z wynikami badań doświadczalnych i numerycznych przy wykorzystaniu programem ANSYS 6.1 [2].
EN
The dissertation presents numerical analysis of the behaviour of girder with sinusoidally corrugated web. The numerical results carried out with use of program MARC [1] are compared with the results of experimental tests and results carried out with use of program ANSYS 6.1. [2].
PL
Przedstawiono koncepcje rozwiązań hal o konstrukcji nośnej z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno, opracowane w Politechnice Krakowskiej. Stwierdzono, że o szerokim wykorzystaniu kształtowników giętych decydują ich zalety techniczne i ekonomiczne. Te kształtowniki można także stosować jako elementy nośne w lekkich halach o niewielkich rozmiarach i obciążeniach.
EN
Technical and economical advantages decided that cold formed profiles are widespread in modern steel building. The usage of those profiles is broadened towards their utilization as the primary load bearing elements in particular in light halls with not large sizes and loads. Some examples of the type of application among which are also the design solutions of lightweight buildings elaborated at the Kraków University of Technology are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.