Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elongation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper-forming sieve is the most important part of the paper production machine. Reliability of the machine as a whole depends on the sieve's quality. An analysis of the two constructions of the paper forming sieves, which were obtained by the plasma welding of the sieve's wires, is presented in this paper. The mechanical characteristics of the two sieves, made of wires of diameters 0.15 mm and 0.20 mm, were tested, namely the tensile strength and elongation. The tests have shown that the sieve made of the wire of the smaller diameter has the better mechanical properties. This sieve is also better from the aspect of the water removal in the press section of the paper machine.
2
Content available Rezystywność staliwa aluminiowego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch gatun-ków staliwa (oznaczonych dalej jako Stop 1 oraz Stop 2). Stop 1 zawiera między innymi: 0,25% C, 11,5% Al, 5,85% Cr, 1,97% Mo. W przypadku Stopu 2 zawartość węgla wynosiła 0,035%, natomiast aluminium 13,5%, pierwiastki takie, jak: Cr, Ni, Sb, B, nie przekroczyły 1% udziału w składzie chemicznym tego stopu. Badania rezystywności Stopu 1 przeprowadzono podczas badania odporności na zmęczenie cieplne, natomiast Stop 2 badano na przygotowanym stanowisku, realizując pomiar rezystancji metodą czteropunktową.Dla Stopu 1 przeprowadzono pomiary rezystancji w funkcji czasu, wydłużenia oraz temperatury. Dla porównania przedstawiono wyniki badań innych stopów badanych na tym stanowisku w ramach realizacji innych prac B+R.Korzystając z materiału uzyskanego podczas badania lejności Stopu 2, określono wpływ warunków krzepnięcia na rezystywność. Przedstawiono wyniki badań kalorymetrycznych tego stopu, określając temperaturę przemian fazowych dla różnych warunków krzepnięcia Stopu 2.
EN
The paper presents the results of investigations of two cast steel grades (further referred to as Alloy 1 and Al-loy 2). Alloy 1 contains, among others, 0.25% C, 11.5% Al, 5.85% Cr, 1.97% Mo, in Alloy 2 was obtained 0.035% C, 13.5% Al, elements such as Cr, Ni , Sb, B, did not exceed 1% share in the chemical composition of this alloy. Resistivity tests of Alloy 1 were carried out during the test of resistance to thermal fatigue, while Alloy 2 was tested on a prepared test stand and the resistance was measured using a four-point method.For Alloy 1, the resistance was measured as a function of time, elongation and temperature. For comparison, the results of tests of other alloys conducted on this stand within the framework of other R&D works are presented.Using the material obtained during the test for castability of Alloy 2, the influence of solidification conditions on resistivity was determined. The results of calorimetric tests of this alloy are presented, determining the phase transition temperature for various solidification conditions of Alloy 2.
EN
Seven-hundred kilograms of subtropical Barki wool was collected to study the effect of a subjective grading system and blending with polyester on selected wool and yarn characteristics. Wool was graded subjectively into coarse, fine and raw; then each grade was blended with 0%, 15%, 25%, 35% and 45% of polyester. Staple and yarn strengths were higher in both coarse and fine grades compared with raw wool. Staple elongation of the fine grade reached 3 times that of coarse grade and twice as much as raw grade. Also, in the 100% wool blend, yarn elongation of the fine grade was twice as much as both coarse and raw grades. The fine grade had the highest yarn friction, followed by other grades. Generally, adding polyester to coarse and fine grades led to an improved yarn strength compared with the raw grade. Adding 15% polyester caused the highest improvement among other percentages. Correlations among traits were also discussed.
PL
Do badań wykorzystano 700 kg wełny. Dokonano oceny wybranych właściwości wełny i przędz mieszanych wełna/poliester. Wełna była oceniana subiektywnie na grubą, cienką i surową; następnie każdy gatunek został zmieszany z 0%, 15%, 25%, 35% i 45% poliestru. Zbadano wytrzymałość, wydłużenie i współczynnik tarcia przędz. Stwierdzono, że, dodawanie poliestru do grubych i cienkich włókien wełnianych prowadziło do polepszenia wytrzymałości przędz w porównaniu do przędz z włókien surowych. Największą poprawę właściwości spowodowało dodanie 15% poliestru. Omówiono również korelacje między cechami.
EN
The paper deals with the variability of mechanical properties of EPSTAL steel rods produced in Polish steelworks, i.e. yield stress Re, tensile strength Rm, and elongation Agt. Our study is based on fundamental engineering static room-temperature tensile tests for large series specimens which have been made by manufacturers as the part of a factory quality control. Statistical analysis of these results shows that the stress-strain relationship of steel tensile tests should be described by a one-dimensional stochastic process, and three the most important mechanical parameters, i.e. the yield stress, tensile strength, and elongation by random variables. Based on the statistical elaboration of experimental data, it was found that the yield stress and tensile strength of steel rods produced in the years 2016 - 2017 had the coefficients of variation of less than 3%, and there is a reasonable basis for the manufacturer to increase the characteristic value of EPSTAL steel rods yield stress by a few percentages.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie zmienności parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL produkowanej w polskich hutach, tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia pod największym obciążeniem Agt, na podstawie wyników statycznej próby rozciągania próbek stali wykonanej przez producentów w ramach zakładowej kontroli produkcji. Analiza statystyczna tych wyników wykazała, że zależność naprężenie-odkształcenie prób rozciągania stali należy opisać w języku rachunku prawdopodobieństwa jako jednowymiarowy proces stochastyczny, zaś trzy najważniejsze parametry wytrzymałościowe: granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie pod największym obciążeniem, jako zmienne losowe. Na podstawie opracowania danych eksperymentalnych stwierdzono, że granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie prętów produkowanych w latach 2016 – 2017 mają współczynniki zmienności na poziomie mniejszym niż 3%, ponadto istnieje uzasadniona podstawa, aby producent podwyższył wartość charakterystyczną granicy plastyczności prętów stalowych o kilka procent.
EN
The effect of bead on plate friction stir welding parameters on the tensile properties of the 70/30 brass joints was investigated using response surface method. The microstructures of the joints were characterized using optical microscopy, electron backscattered diffraction (EBSD), and transmission electron microscopy (TEM). The tensile test was conducted to measure the ultimate tensile strength and elongation of the joints. In addition, the fracture surfaces of the tensile specimens were analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the most effective parameters on the strength and elongation of the joints were tool rotational speed and axial force, respectively. Optimizing the parameters revealed that the maximum strength and elongation of 318.5 MPa and 54.9% can be achieved at a rotational speed of 1000 rpm, a traverse speed of 58.4 mm/min, and an axial force of 3 kN. The strengthening mechanisms of grain boundary and dislocation density effects were responsible for the higher ultimate tensile strength of the joints welded at the lower heat input conditions. Furthermore, the effect of friction stir parameters on the ultimate tensile strength and elongation of the joints has been discussed, thoroughly.
EN
A pelvic tilt may lead to body posture disturbances. The aim of the study was to determine relationships between the anterior pelvic tilt angle and the curvature and mobility of lumbar lordosis and thoracic kyphosis. Methods: The angles of anterior pelvic tilt, lumbar lordosis, thoracic kyphosis and spinal elongation were measured with the use of Posturometr-S device. The posturometric measurements were carried out with the pointing stick of the device moving along spinous processes (from C7 to L5) and marking the selected anthropometric points. Results: In the studied group of boys, the angles in a free-standing position and the thoracic kyphosis angle during elongation were significantly greater than the corresponding lordosis angles. In all measured variables the range of measured angles was characteristically wide. The greatest individual differences were found in the lumbar lordosis angles. All the boys featured a significant increase in body height during linear elongation. The measurements of angles at baseline and during elongations of lumbar lordosis and thoracic kyphosis in a standing position in the entire study group revealed that the anterior pelvic tilt had no significant impact on lumbar lordosis in a free-standing posture and its elongation. In the case of thoracic kyphosis, the correlation was statistically significant, although it was not strong. Conclusions: The anterior pelvic tilt angle is correlated with the subject’s age, body mass, body height and the size of thoracic kyphosis.
EN
The aim of the research was to determine the selected properties of packaging materials applicable for vacuum and modified atmosphere packaging. Six samples of multilayer films with different composition were tested to evaluate the thickness, basic weight, density and the mechanical properties in elongation and puncture tests. Zwick/Roell apparatus equipped with elongation jaws and a puncture pin was used in the experiments. The tensile modulus, tensile strength, elongation at tensile strength, stress at break and work at break were investigated with the elongation test, whereas the breaking force, puncture work and extension at break were evaluated with the puncture test. The obtained results allow conclusion that the thickness and basic weight of the packaging films used in the vacuum system was higher comparing with the MAP system. Analyzing the results of the elongation modulus and stress at break it was reported that the materials used for food packaging in the MAP system were characterized with better properties, whereas elongation at the tensile strength was higher for films applied in the vacuum system, except for a film with a metalized layer. The highest resistance for puncture was evaluated for OPET/PE film used in MAP packaging. The extension at break under the puncture test was higher for films dedicated for vacuum packaging suggesting their better resistance for the mechanical damage by a thin pin. Several correlations between physical and mechanical properties of multilayer films were fund.
PL
Celem badań było określenie wybranych właściwości materiałów opakowaniowych mających zastosowanie do pakowania próżniowego i w modyfikowanej atmosferze (MAP). Badaniom poddano sześć rodzajów folii wielowarstwowych o różnym składzie, oceniając grubość, gramaturę, gęstość oraz cechy mechaniczne w testach rozciągania i przebicia. W eksperymentach wykorzystano maszynę wytrzymałościową Zwick/Roell wyposażoną w szczęki rozciągające i trzpień do przebijania. Moduł rozciągania, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy wytrzymałości na rozciąganie, naprężenie przy zerwaniu i pracę przy zniszczeniu wyznaczono podczas testu na rozcią- ganie, zaś siłę przebicia, pracę przebicia i wydłużenie przy zniszczeniu oceniano za pomocą testu przebicia, przy prędkości badania 100 mm min-1. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że grubość i gramatura folii opakowaniowych stosowanych do pakowania próżniowego była wyższa w porównaniu z materiałami używanymi w systemie MAP. Analizując wyniki modułu rozciągania i naprężenia przy zerwaniu zauważono, że materiały stosowane do pakowania w systemie MAP charakteryzowały się lepszymi właściwościami, natomiast wydłużenie przy wytrzymałości na rozciąganie było wyższe dla folii używanych do pakowania próżniowego, z wyjątkiem folii z warstwą metalizowaną. Najwyż- szą odporność na przebicie oceniono podczas badania folii OPET/PE stosowanej w opakowaniach MAP. Wydłużenie przy zniszczeniu w teście przebicia było wyższe dla folii przeznaczonych do pakowania próżniowego, co sugeruje ich lepszą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Stwierdzono istotne korelacje pomiędzy właściwościami fizycznymi i mechanicznymi folii wielowarstwowych.
EN
The basic materials used for the construction of anchor lines for personal equipment protection against falls from a height are ropes and textile webbing. During fall arrest, horizontal anchor lines significantly affect the forces acting on the worker and the work site elements, as well as the fall arrest distance. Manufacturers of the equipment are required to estimate those parameters for various conditions of use by numerical simulations with a validated model. The model discussed in this paper reflects the mechanical structure of the line (whether singles-span or multi-span) taking into account Maxwell’s and Kelvin-Voigt’s non-linear rheological models for viscoelastic materials. The model consists of a system of seven non-linear differential equations with the parameters describing static load-elongation characteristics and time-courses of dynamic loading forces for selected ropes and textile webbing. The numerical model developed was used to simulate the performance of horizontal anchor lines of different constructions. The model was validated by comparing the numerical calculations with laboratory test results and was shown to be sufficiently accurate to be used for designing fall protection equipment.
PL
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.
EN
This study investigated the elastic elongation and elastic recovery of the elastic warp knittedfabric made of PET (polyethylene terephthalate) and PBT (polybutylene terephthalate) filament. Using 50/24F PET and 50D/24F PBT in two threadingbars, the tricot, locknit and satin warp knitted fabrics were produced on the E28 tricot warpknitting machine. The knitting parameters influencing the elastic elongation under 100N wereanalyzed in terms of fabric structure, yarn run-in speed and drawing density set on machine.Besides, dyeing temperature and heat setting temperature/time were also examined in order toretain proper elastic elongation and elastic recovery. The relationship between elastic elongationand knitting parameter and finishing parameter were analyzed. Finally, the elastic recovery of PET/PBT warp knitted fabric was examined to demonstrate the elastic property of final finishedfabric. This study could help us to further exploit the use of PET/PBT warp knitted fabric in thedevelopment of elastic garment in future.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące możliwości zwiększenia plastyczności okołoeutektycznego stopu AlSi11 przez zastosowanie wyżarzania zmiękczającego. Dla dwóch przyjętych wielkości wejściowych, tj. temperatury i czasu wygrzewania, w oparciu o trójwartościowy plan przeprowadzono badania pozwalające na przedstawienie zmian wytrzymałości na rozciąganie (Rm) oraz wydłużenia (A5) w zależności od parametrów wyżarzania zmiękczającego (temperatury z przedziału 280°C do 370°C i czasu od 2 godzin do 8 godzin). Dla średnich wartości z przyjętych zakresów temperatury i czasu uzyskano wzrost wydłużenia A5 o około 40% w odniesieniu do wartości wyjściowej. Największy wzrost A5 wyniósł 96%, w porównaniu do stopu wyjściowego, dla wygrzewania w temperaturze 370°C przez 8 godzin, równocześnie nieznacznie spadła wytrzymałość Rm, w granicach 15%.
EN
The paper presents research on the possibility of improving the plasticity of near-eutectic AlSi11 alloy by the use of soft annealing treatment. For two assumed input quantities, i.e. temperature and duration of the soaking treatment, based on the trivalent testing plan, have enabled the presentation of changing tensile strength (Rm) and elongation (A5) in function of the soft annealing parameters (temperature in the range from 280°C to 370°C and time from 2 hours to 8 hours). For average values of assumed range of temperature and time there was an increase in elongation (A5) of about 40% compared to the starting value. The highest increase in elongation (A5) amounted to 96%, compared to the initial alloy, which was obtained in the case of the soaking treatment at temperature 370°C for 8 hours, the tensile strength (Rm) decreased simultaneously within limits of 15%.
EN
Very well-known advantages of aluminum alloys, such as low mass, good mechanical properties, corrosion resistance, machining-ability, high recycling potential and low cost are considered as a driving force for their development, i.e. implementation in new applications as early as in stage of structural design, as well as in development of new technological solutions. Mechanical and technological properties of the castings made from the 3xx.x group of alloys depend mainly on correctly performed processes of melting and casting, design of a mould and cast element, and a possible heat treatment. The subject-matter of this paper is elaboration of a diagrams and dependencies between parameters of dispersion hardening (temperatures and times of solutioning and ageing treatments) and mechanical properties obtained after heat treatment of the 356.0 (EN AC AlSi7Mg) alloy, enabling full control of dispersion hardening process to programming and obtaining a certain technological quality of the alloy in terms of its mechanical properties after performed heat treatments. Obtained results of the investigations have enabled obtainment of a dependencies depicting effect of parameters of the solutioning and ageing treatments on the mechanical properties (Rm, A5 and KC impact strength) of the investigated alloy. Spatial diagrams elaborated on the basis of these dependencies enable us to determine tendencies of changes of the mechanical properties of the 356.0 alloy in complete analyzed range of temperature and duration of the solutioning and ageing operations.
EN
Dispersion hardening, as the main heat treatment of silumins having additions of copper and magnesium, results in considerable increase of tensile strength and hardness, with simultaneous decrease of ductility of the alloy. In the paper is presented an attempt of introduction of heat treatment operation consisting in homogenizing treatment prior operation of the dispersion hardening, to minimize negative effects of the T6 heat treatment on plastic properties of hypereutectoidal AlSi17CuNiMg alloy. Tests of the mechanical properties were performed on a test pieces poured in standardized metal moulds. Parameters of different variants of the heat treatment, i.e. temperature and time of soaking for individual operations were selected basing on the ATD (Thermal Derivation Analysis) diagram and analysis of literature. The homogenizing treatment significantly improves ductility of the alloy, resulting in a threefold increase of the elongation and more than fourfold increase of the impact strength in comparison with initial state of the alloy. Moreover, the hardness and the tensile strength (Rm) of the alloy decrease considerably. On the other hand, combination of the homogenizing and dispersion hardening enables increase of elongation with about 40%, and increase of the impact strength with about 25%, comparing with these values after the T6 treatment, maintaining high hardness and slight increase of the tensile strength, comparing with the alloy after the dispersion hardening.
EN
The paper deals with the testing of composite materials based on aluminium and polymer microparticles. The aim of the research was to determine an influence of a content of a microparticle filler on mechanical properties of the polymer particle composite and adhesive bonds (material structural carbon steel S235J0). A preparation of adhesive bonds and a process of testing of the adhesive bonds were in accordance with the standard CSN EN 1465. The adhesive bond strength was increased when adding the aluminium and polymer powder filler. The adhesive bond strength increase was the highest at the adhesive bond with the adhesive in the form of the composite (15 g of the filler : 100 g of the matrix). The adhesive bond strength increase was 14.3% (13.68 ± 0.43 MPa). Adhesive bonds evinced an adhesive type of a fracture surface. By adding the filler in a form of microparticles there was a change of the failure type on adhesive-cohesive and a cohesive type. Fracture surfaces and an adhesive bond cut was examined with SEM (scanning electron microscopy) using a microscope MIRA 3 TESCAN.
EN
Horizontal anchor lines manufactured from fibre ropes and textile webbing are important elements of equipment protecting against falls from a height. Their mechanical properties determine the process of a fall arresting.The simultaneous use of some components of the protective equipment by more than one user is possible and desirable under specific conditions. This paper presents testing methods and a test stand for the measurement ofload-elongation characteristics under static and dynamic conditions. The testing methods simulate the functioning of the equipment during the fall of consecutive users. The results indicate significant differences between the load-elongation characteristics obtained in the first versus subsequent loading tests, as well as between characteristics obtained under static and dynamic conditions. The paper also presents how the changes in rope and webbing characteristics described affect the ability of protective equipment to absorb the kinetic energy of a person falling from a height. Data obtained in the present study are useful for the development of numerical models for horizontal anchor lines.
PL
Poziome liny kotwiczące są istotnym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Podstawowym surowcem stosowanym do ich produkcji są liny i taśmy włókiennicze, których właściwości mechaniczne decydują o przebiegu powstrzymywania spadania z wysokości. W specyficznych warunkach jest teoretycznie możliwe i pożądane równoczesne stosowanie tych składników sprzętu przez więcej niż jednego użytkownika. W artykule przedstawiono metody oraz stanowiska badawcze do wyznaczania charakterystyk siła obciążająca - wydłużenie w warunkach statycznych i dynamicznych lin i taśm włókienniczych. Zastosowane metody badań symulowały działanie sprzętu ochronnego w sytuacji powstrzymywania spadania kolejnych użytkowników. Wyniki badań lin i taśm włókienniczych wskazały na wyraźne różnice między charakterystykami w pierwszym i kolejnych obciążeniach oraz między charakterystykami otrzymanymi w warunkach statycznych i dynamicznych. Przedstawiono również jak zmiany charakterystyk wpływają na zdolność sprzętu do pochłaniania energii kinetycznej spadającego człowieka. Uzyskane dane umożliwiają podjęcie prac zmierzających do opracowania modeli numerycznych poziomych lin kotwiczących.
EN
In this paper are presented investigation results of tensile strength and elongation of selected alloys from Pt-Rh system. Samples with the content of rhodium in a concentration range of 7-40% (wt.) were studied. Studies were performed in the temperature range 1100-1500°C at a stress of 2-20 MPa. A universal device for measuring hardness was used to measure the Vickers hardness. For investigation of time strength and elongation at high temperatures, the device Mayes MK2 TC/10 was used. It was found that the value of tensile strength increases with increasing rhodium content, and decreases with increasing temperature. Elongation decreases to 7% Rh, then increases with increasing rhodium content to 15% and then slowly decreases again. With increasing temperature there is a slight increase in elongation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia wybranych stopów z układu Rh-Pt. Zbadane zostały próbki z zawartości rodu w zakresie 7-40% wag. Pomiar twardości Vickersa przeprowadzono w zakresie temperatur 1100-1500°C, przy naprężeniu 2-20 MPa, przy użyciu uniwersalnego urządzenia do pomiaru twardości. Do badania wytrzymałościna rozciąganie i wydłużenia w wysokich temperaturach zastosowano urządzenie Mayes MK2TC/10. Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości rodu i zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Wydłużenie zwiększa się wraz ze wzrostem zawartości rodu od 7% do 15%, a następnie powoli zmniejsza się ponownie w zakresie od 15% do 40% rodu. Wraz ze wzrostem temperatury obserwowany jest niewielki wzrost wydłużenia.
EN
The Al-Si-Cu alloys with content of the copper from 2 to 4 percent, after solutioning and artificial ageing treatments (T6 heat treatment), feature high strength and very high hardness, however their elongation is considerably reduced. Maintaining value of elongation on the level of initial alloy is possible due to homogenizing treatment performed prior the T6 treatment. Performed strength tests of the initial alloy and the alloy after individual types of the heat treatment enable comparison of obtained results and assessment of usability of the investigated alloy to production of a castings. Test pieces to the strength tests were poured in standardized metal moulds. Parameters of the heat treatment, temperature and duration of heating were established on base of the literature and the ATD diagram performed for the investigated alloy. Investigated EN AC-AlSi6Cu4 alloy after homogenizing treatment becomes plastic, its elongation A5 and its impact strength KC increase nearly three times, with slight decrease of the tensile strength Rm. Dispersion hardening in connection with the homogenizing treatment results in increase of the tensile strength Rm with 68%, hardness and impact strength with 40% with elongation at level of the alloy without heat treatment. Making suitable selection of various types of the heat treatment it is possible, depending on needs, to control mechanical properties of the alloy.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wpływem rodzaju kompozycji klejowej (kleju) na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali nierdzewnej. Kompozycje klejowe przygotowano z wykorzystaniem dwóch rodzajów żywic epoksydowych: Epidian 57 oraz Epidian 53 oraz trzech rodzajów utwardzaczy: PAC, Z-1 oraz PF. Zastosowano różne udziały masowe tych utwardzaczy, wybierając z zakresu proponowanych przez producentów. Zauważono, że rodzaj kompozycji klejowej wpływa na wytrzymałość połączeń klejowych badanych materiałów. Zauważono także, że w zależności od rodzaju żywicy epoksydowej obserwowany jest różny wpływ rodzaju utwardzacza na siłę niszczącą połączenia klejowe oraz na wydłużenie spoiny klejowej. Na podstawie analizy wyników badań zauważono, że klej, który zawierał utwardzacz PAC był bardziej elastyczny niż ten przygotowany z utwardzaczem Z-1, natomiast klej wymieszany z utwardzaczem PF przyjmował pośrednie wartości.
EN
This article presents the selected issues related to the influence of the type of adhesive composition (adhesive) for adhesive joints strength of stainless steel sheets. Adhesive compositions prepared using two types of epoxy resins: 57 Epidian, 53 Epidian and three types of hardeners: PAC, Z-1 and PF. Differing mass shares these hardeners, by selecting from the scope proposed by the producers were used. It was noted that the type of adhesive composition affects the adhesive joints strength of tested materials. It was noted also that depending on the type of epoxy resin is observed different effect of hardener on the failure force of adhesive joints and the adhesive layer elongation. On the basis of an analysis of the results, it was noted that the adhesive that contain PAC hardener was more flexible than the one prepared with Z-1 hardener, while the adhesive mixed with PF hardener receive indirect values.
EN
Using link mining chains is related to the proper way of selecting the type of the chain. The operational parameters of the chain are associated with a risk to the employees who operate haulage systems using scraper conveyors. A complete analysis of operational parameters is possible to be made only after relevant tests are performed. The study presents laboratory test results as well as modeling studies which allowed to determine the influence of the anticorrosive protection of the chain’s surface on its operational parameters.
PL
Eksploatacja łańcuchów ogniwowych górniczych wiąże się z właściwym sposobem wyboru stosowanego łańcucha. Parametry użytkowe łańcucha wiążą się z ryzykiem dla pracowników obsługujących układy odstawy z wykorzystaniem przenośników zgrzebłowych. Pełna analiza parametrów użytkowych możliwa jest po przeprowadzeniu odpowiednich badań. W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych oraz badań modelowych, które pozwoliły na określenie wpływu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni łańcucha na jego parametry użytkowe.
19
Content available remote Effects of Mechanical Properties of Fabrics on Clothing Pressure
EN
To investigate how elastic modulus, elongation and relaxation time of fabric influence clothing pressure, the pressure on cylinder model was measured. The fabrics used were cotton spandex and polyester spandex elastic knitted fabric. The fabrics were sewed as 100mm high cylinders. The fabric cylinders with different elongation and with elongation 20% at different relaxation time pressed the cylinder model, and the pressure was measured. By analyzing data, it was found that clothing pressure increases linearly with the increase of fabric elongation basically when fabric elongation was within 60% . The clothing pressure exerted by fabric whose elastic modulus is greater is generally higher than that by fabric whose elastic modulus is lower when elongation was the same. The clothing pressure presents a trend of first order exponential decay with the passage of relaxation time, and the main pressure decrease happens within the first 30 minutes, subsequently, the pressure decreases slowly and tends to be stable ultimately. And the decrease caused by relaxation properties of fabric accounts for a little of total pressure.
PL
W artykule badaniom poddano cylindryczny model, wykonany z różnych rodzajów materiału. Oceniono wpływ współczynnika elastyczności, czas wydłużenia i ściągnięcia na ciśnienie wywierane przez tkaninę. Analiza danych wykazała, że wywierane ciśnienie rośnie liniowo wraz ze wzrostem wydłużenia, zwłaszcza do 60%. Ponadto jego zanik ma charakterystykę wykładniczą pierwszego rzędu a główny spadek następuje w ciągu pierwszych 30 min potem opada wolno.
EN
Ropes and woven webbing used in personal equipment protecting against falls from a height determine the course of forces acting on the human body during fall arrest, as well as the fall arrest distance. This paper presents a model of a system made up of a textile connecting and shock-absorbing component and the mass constituting its load. The model is based on non-linear rheological models of visco-elasto-plastic objects developed by Maxwell and Kelvin-Voigt. The definite structure of the model is described with a nonlinear differential equation, enabling numerical analysis of its performance. Identification of the model parameters was carried out utilising a software package allowing to analyse the static load-elongation characteristics and the time courses of a dynamic force acting during fall arrest. The paper presents the results of identification of selected connecting and shock-absorbing components used in equipment protecting against falls from a height. The models identified were subjected to verification involving comparison of their numerically simulated response with the results of laboratory tests. The comparison demonstrated the correctness of the model structure and identification of its parameters. The paper also presents an example of application of the model for simulation of the performance of a connecting and shock-absorbing component during fall arrest.
PL
Liny i taśmy tkane należą do podstawowych materiałów włókienniczych stosowanych w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. Elementy sprzętu wykonane z tych materiałów decydują o przebiegu sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania oraz o drodze na jakiej to zachodzi. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera modelowanie działania sprzętu ochronnego. W artykule przedstawiono model układu tworzonego przez włókienniczy podzespół łączącoamortyzujący oraz obciążającą go masę. Opiera się on na nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano nieliniowym równaniem różniczkowym trzeciego rzędu. Wykorzystując wyznaczone doświadczalnie charakterystyki statyczne siła obciążająca - wydłużenie oraz czasowe przebiegi siły dynamicznej działającej podczas powstrzymywania spadania z wysokości przeprowadzono identyfikację parametrów modelu. Zaprezentowano wyniki identyfikacji wybranych podzespołów łącząco - amortyzujących wykonanych z lin i taśm włókienniczych. Zidentyfikowane modele poddano sprawdzeniu polegającemu na porównaniu ich zasymulowanej numerycznie odpowiedzi z wynikami badań laboratoryjnych, którymi były przebiegi czasowe siły powstrzymującej spadanie oraz wydłużenia. Przeprowadzone porównanie wykazało poprawność struktury modelu oraz identyfikacji jego parametrów. W artykule przedstawiono również przykład wykorzystania opracowanego modelu do symulacji działania podzespołu łącząco-amortyzującego podczas powstrzymywania spadania.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.