Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shape coefficient
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The process of enrichment in a jig has usually been described and analysed using particle density as a separation feature. However, a degree of particle loosening in the jig bed is affected by, inter alia, the terminal particle free settling velocity which in turn is affected by the size, density and shape of a particle. Therefore, the terminal particle settling velocity clearly characterises the feed transferred to a jig for the enrichment process. Taking the comprehensive particle geometric (particle size and shape) and physical properties (particle density) into account comes down to the calculation of the terminal particle settling velocity. The terminal particle settling velocity is therefore a complex separation feature which comprises three basic particle features (particle density, size and shape). This paper compares the effects of enrichment of coal fines in a jig, for two cases: when the commonly applied particle density is separation feature and for the particle settling velocity. Particle settling velocities were calculated in the selected three particle size fractions: –3.15+2.00, –10.00+8.00 and –20.00+16.00 mm based on the industrial testing of a jig for coal fines and detailed laboratory tests consisting in determining particle density, projective diameter and volume and dynamic particle shape coefficient. The calculated and drawn partition curves for two variants, i.e. when particle density and particle settling velocity were taken into account as the separation argument in selected particle size fractions, allowed to calculate and compare separation precision indicator. With the use of a statistical test, the assumption on the independence of random variables of the distribution of components included in the distribution of the particle settling velocity as a separation feature during enrichment in a jig was verified.
PL
Zazwyczaj proces wzbogacania w osadzarce opisywano i analizowano przy użyciu gęstości ziaren jako cechy rozdziału. Jednakże na stopień rozluzowania ziaren w łożu osadzarki ma wpływ między innymi graniczna prędkość opadania swobodnego ziarna, na którą ma wpływ wielkość, gęstość i kształt ziarna. Zatem graniczna prędkość opadania ziaren w sposób jednoznaczny charakteryzuje nadawę kierowaną do procesu wzbogacania w osadzarce. Uwzględnienie kompleksowych właściwości geometrycznych ziaren (wielkość i kształt ziaren) oraz fizycznych (gęstość ziaren) sprowadza się do wyliczenia granicznej prędkości opadania ziaren. Zatem graniczna prędkość opadania ziaren jest to złożona cecha rozdziału zawierająca w sobie trzy podstawowe cechy ziarna (gęstość, wielkość i kształt ziarna). W tej pracy porównano efekty wzbogacania miałów węglowych w osadzarce dla dwóch przypadków: kiedy cechą rozdziału jest powszechnie stosowana gęstość ziaren oraz dla prędkości opadania ziaren. Na podstawie opróbowania przemysłowego osadzarki miałowej i szczegółowych badań laboratoryjnych, polegających na określeniu gęstości ziaren, średnicy projekcyjnej i objętościowego oraz dynamicznego współczynnika kształtu ziaren wyliczono prędkości opadania ziaren w wybranych trzech klasach ziarnowych: 2.0-3.15, 8.0-10.0 i 16.0-20.0 mm. Wyliczone i wykreślone krzywe rozdziału dla dwóch wariantów tzn. kiedy brano pod uwagę gęstość ziaren i prędkość opadania ziaren jako argument rozdziału w wybranych klasach ziarnowych, pozwoliły na wyliczenie i porównanie wskaźników dokładności rozdziału. Przy pomocy testu statystycznego dokonano weryfikacji założenia o niezależności zmiennych losowych rozkładu składowych wchodzących w skład rozkładu prędkości opadania ziaren jako cechy rozdziału przy wzbogacaniu w osadzarce.
EN
This paper deals with mathematical modelling of a seabed layer in the thermodynamic analysis of a submarine pipeline buried in seabed sediments. The existing seabed soil models: a “soil ring” and a semi-infinite soil layer are discussed in a comparative analysis of the shape factor of a surrounding soil layer. The meaning of differences in the heat transfer coefficient of a soil layer is illustrated based on a computational example of the longitudinal temperaturę profile of a -kilometer long crude oil pipeline buried in seabed sediments.
3
Content available Zabytkowe dzwony – zagadnienia mechaniki i napędu
PL
W prezentowanym artykule na wstępie przedstawiono nawiązanie do historii oraz krótki opis dzwonu jako instrumentu muzycznego. W głównym nurcie artykułu w sposób bardziej szczegółowy omówiono kilka podstawowych zagadnień, takich jak mechanika dzwonu traktowanego jako wahadło fizyczne wykonujące płaskie drgania wokół osi obrotu w miejscu oparcia jarzma na konstrukcji wsporczej, oddziaływanie dzwonu na konstrukcję wsporczą, sposoby wzbudzania i podtrzymywania drgań dzwonu, elektromagnetyczny napęd największego w Polsce dzwonu Bogurodzica w Licheniu oraz zawieszenia dzwonów na jarzmach prostych i wykorbionych. Omawiane zagadnienia mają istotne znaczenie nie tylko dla nowo projektowanych dzwonnic, lecz w znacznie większym stopniu są ważne dla obiektów zabytkowych, w których dynamiczne oddziaływania dzwonów mogą mieć niekorzystny wpływ na ich konstrukcję.
EN
In the introduction to the paper a short historical background and a brief description of a bell as a musical instrument is presented. The main part of the paper is devoted to a few fundamental issues related to bell mechanics: bell analysis as a plane physical pendulum vibrating in about the axis passing through the point were yoke is fixed to the supporting structure, action of the bell on the supporting structure, methods of starting and sustaining the bell vibrations, electromagnetic drive of the largest bell in Poland – Bogurodzica and hanging the bells in plain and cranked yokes. These issues are of significant importance not only for newly designed belfries but even in a greater extent to monumental buildings were dynamic action of bells my have a negative influence on the structure.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14094--14102, CD 6
EN
This article presents considerations of disturbances in logistic system of historic building's repair and reconstruction. Flows of physical, financial and information were characterized and classified. Special attention is paid to the flows of information between participants in the process of building production, where diagnosed frequent disturbances caused unavailability or lack of required expert. The main disturbances arising from construction works such as adverse weather conditions, construction failures caused bad technical condition of building which was not enough sufficiently diagnosed. Equally frequent disturbance is investment financing system, which allows to obtain funds from multiple external sources however, this system associated with a changes in work schedule and in extreme cases leads to the execution of the works with in violation of the principles of construction.
PL
W artykule podjęto tematykę zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego. Dokonano charakterystyki oraz klasyfikacji logistyki w zakresie przepływów informacyjno-decyzyjnych, fizycznych oraz finansowych. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na istotę przepływów informacji pomiędzy uczestnikami procesu produkcji budowlanej, w których zdiagnozowano częste zakłócenia wynikające z niedyspozycyjności powołanych jednostek eksperckich lub ich braku. Do głównych zakłóceń wynikających z charakteru robót budowlanych należą zdarzenia losowe tj. niekorzystne warunki pogodowe a także awarie budowlane spowodowane złym stanem technicznym obiektu, który nie został dostatecznie zbadany na etapie diagnozowania konstrukcji. Równie częstym czynnikiem zakłócającym sprawne przeprowadzenie remontu lub renowacji obiektu zabytkowego stanowi system finansowania inwestycji, polegający na pozyskiwaniu środków z wielu źródeł zewnętrznych co wiąże się z zaburzeniem harmonogramu prac a w skrajnym przypadku prowadzi do realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną.
PL
Praca poświęcona jest zagadnieniu opisu geometrycznego odchylenia projekcyjnego obrazu cząstki ciała stałego od jego powłoki wypukłej. Zaproponowano metodę opisu kształtu pojedynczej cząstki w języku unormowanej charakterystyki przekroju poprzecznego. Opisane zostały podstawowe właściwości zdefiniowanej charakterystyki funkcyjnej. Wprowadzono pojęcie różnicowego współczynnika kształtu. Przedstawiono również wyniki testu numerycznego przeprowadzonego z wykorzystaniem projekcyjnego obrazu cząstki rzeczywistej.
EN
The paper deals with the issue of geometrical deflection between partic projective image and its convex hull. A method of solid particle shape di scription by means of normalized cross-section function is proposed. Bas properties of shape function are described. A definition of difference shap factor was introduced. Results of appropriate numerical test involving a re; particle image are presented.
EN
The relationship between the mean number of contacts between stored seeds, NCmean, with its main determining factors, namely moisture content, pressure and grain shape, was investigated for lentil, vetch, white mustard, bean, wheat, triticale and rye seeds. Two methods were used: a modified Bernal-Mason method and a method employing computer imaging. Each was used for both poured and shaken deposits of seeds. The results demonstrate that, apart from moisture content and pressure, the main factor affecting the NCmean value is seed shape. As the elongation or flattening of seeds increases, so does the NCmean.
PL
Materiały ziarniste są jednymi z najpopularniejszych materiałów występujących w przyrodzie, przemyśle i rolnictwie. Elementy struktury tych materiałów pozostają w układzie regularnym bądź, w przeważającej większości przypadkowym. Celem prezentowanych badań było określenie zależności pomiędzy średnią liczbą punktów styku nasion LSsr a najistotniejszymi czynnikami ją determinującymi tzn.: wilgotnością, wartością nacisku oraz kształtem nasion. Pomiary wykonano na nasionach roślin uprawnych: soczewicy, wyki, gorczycy białej, fasoli, pszenicy, pszenżyta i żyta. Liczba punktów styku wyznaczona została wg dwóch metod: zmodyfikowanej metody Bernala- Masona oraz autorskiej metody opartej na komputerowej analizie obrazów. Każda z nich została zastosowana dla złóż nasion w stanie usypowym i utrzęsionym Powyższa analiza wskazuje, że głównym czynnikiem, obok wilgotności i nacisku, wpływającym na wartość LSsr jest kształt nasion. Wraz ze wzrostem wydłużenia bądź spłaszczenia nasion wzrasta również LSsr.
7
Content available remote Comparative analysis of fancy yarns produced on a ring twisting system
EN
In this article, the shape coefficient of yarn was used as a tool for classifying fancy yarns. On the basis of experiments conducted in this research, characteristic values of the shape coefficient for different yarn structures have been established. The same research material and twist were used in the experiments. Changes were made to preliminary tensions of component yarns in the twist zone and to the overfeed of the effect yarn. The fancy yarns analyzed were compared in terms of their ability to carry tensile stresses. It was demonstrated that spiral yarn had the best strength parameters of the group of yarns under analysis, while the strength of loop yarn, which is produced in a two-stage process of twisting three identical component yarns, is even lower than that of a single yarn. The results of the experiments conducted by the author have specific practical implications for the industry and for the process of designing and producing fancy yarns.
PL
Zastosowano współczynnik kształtu nitek jako narzędzie klasyfikacji nitek ozdobnych. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wyznaczono charakterystyczne wartości współczynnika kształtu dla różnych struktur nitek. W doświadczeniach autora zastosowano ten sam materiał badawczy i skręt. Zmieniano naprężenia wstępne nitek komponentowych w strefie skrętu oraz naddatek nitki efektowej. Porównano możliwości przenoszenia naprężeń rozciągających przez analizowane nitki ozdobne. Wykazano, że nitka spiralna charakteryzuje się najlepszymi wskaźnikami wytrzymałościowymi w grupie badanych nitek, a nitka pętelkowa wyprodukowana w dwuetapowym procesie skręcania takich samych trzech przędz komponentowych charakteryzuje się wytrzymałością niższą nawet od wytrzymałości nitki pojedynczej. Wyniki przeprowadzonych badań mają szczególne znaczenie praktyczne w przemyśle, podczas procesu projektowania i realizacji nitek ozdobnych.
8
Content available remote Distributions of grain parameters on the surface of aircraft engine turbine blades
EN
In the quality assurance system for components cast using the lost wax method, the object of evaluation is the grain size on the surface of the casting. This paper describes a new method for evaluating the primary grain parameters on the surface of aircraft engine turbine blades. Effectiveness of the method has been tested on two macrostructures distinguished by a high degree of diversity in the grain size. The grounds for evaluating the grain parameters consist of geometric measurement of the turbine blade using a laser profilometer and of approximation of the measurement results using a polynomial of a proper degree. The so obtained analytical non-planar surface serves as a reference point for an assessment of the parameters of grains observed on the real blade surface of a variable curvature. The aspects subjected to evaluation included: the grain areas, shape and elongation coefficients of grains on a non-planar surface of the blade airfoil, using measurements taken on a perpendicular projection by means of a stereoscopic microscope and image analysis methods, and by making calculations using the Mathematica® package.
EN
Computer vision needs suitable methods of shape representation and contour reconstruction. One of them, invented by the author and called method of Hurwitz-Radon Matrices (MHR), can be used in representation and reconstruction of shapes of the objects in the plane. Proposed method is based on a family of Hurwitz-Radon (HR) matrices. The matrices are skew-symmetric and possess columns composed of orthogonal vectors. Shape is represented by the set of nodes. It is shown how to create the orthogonal and discrete OHR operator and how to use it in a process of shape representation and reconstruction. MHR method is interpolating the curve point by point without using any formula or function.
10
Content available remote Influence of grain size upon its falling velocity
EN
The problem of determining the theoretically justified method of considering the natural shape of mineral grains in the calculations of their motion velocity in liquid media, especially their falling under the influence of the external mass force, in particular the force of gravity, has not been successfully solved so far. The presented paper shows a possibility of increasing the accuracy of calculations of this velocity with the use of the well-known formulas, discussed in the paper introduction, by means of the appropriate introduction of two different grain shape coefficients into them.
PL
Problem określenia teoretycznie uzasadnionej metody uwzględniania naturalnego kształtu ziarn mineralnych w obliczeniach prędkości ich ruchu w ośrodkach płynnych - zwłaszcza ich opadania pod wpływem zewnętrznej siły masowej, w szczególności siły ciężkości - nie znalazł dotychczas w pełni zadowalającego rozwiązania ogólnego. Prezentowane opracowanie przedstawia możliwość zwiększenia dokładności obliczeń tej prędkości z zastosowaniem znanych wzorów - omówionych we wstępie opracowania - drogą odpowiedniego wprowadzenia do nich dwóch różnych współczynników kształtu ziarna.
PL
Amarantus (szarłat spożywczy) jest rośliną bardzo cenną ze względu na swój skład chemiczny. Nasiona mogą być spożywane w postaci surowych nasion, mąki oraz jako „popping” poddane procesom termicznym (np.: ekspandowaniu). Ważną cechą określającą jakość gotowego produktu po ekspandowaniu oprócz składu chemicznego, barwy jest ich geometria. W pracy zaprezentowano metodykę pomiarów wielkości geometrycznych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazów. Omówiono wpływ procesu ekspandowania na zmianę podstawowych wymiarów geometrycznych oraz współczynników kształtu nasion amarantusa.
EN
Amaranth - for its chemical composition - is a valuable food plant. The amaranth seeds may be consumed raw (without any processing), as a meal or "popping" - after thermal treatment, e. g. by expanding. An impotrant feature determining the quality of amaranth seeds after expanding, apart from chemical composition and colour is their geometry. Paper presented the methods to measuring geometrical values with the use of computer image analysis. The effects of expanding process on the changes in basic geometrical dimensions and shape coefficients of amaranth seeds were discussed.
12
Content available remote Wpływ współczynnika kształtu na odkształcenia podkładek wyrównawczych
PL
Maszynę roboczą można ustawić na fundamencie w wymaganym położeniu, np. za pomocą wyrównawczych podkładek z kompozytów polimerowych. W czasie realizacji tego zadania, po odkręceniu śrub odciskowych i napięciu śrub fundamentowych, maszyna przemieszcza się względem położenia nadanego jej przez śruby odciskowe. Dzieje się tak, między innymi, w wyniku odkształceń podkładek wywołanych obciążeniem. Aby uzyskane położenie maszyn nie było przypadkowe, ale zamierzone, odkształcenia podkładek muszą być dokładnie określone i uwzględnione w czasie ustawiania jej na śrubach odciskowych. W artykule przedstawiono wyniki numerycznych badań wpływu współczynnika kształtu podkładek na ich pionowe odkształcenia.
EN
Working machine can be founded on the foundation in the desired location using for instance leveling pads made of polymer composite. During the realization of mis task, after unscrewing the positioning bolts and loading the foundation bolts, a machine displaces relatively to the given placement formed by the positioning bolts. It is caused by deformation of pads resulted from load. To minimize the accidental factor when founding the machine, deformations must be precisely determined and considered during machine leveling using bolts. The paper presents the results of numerical investigations of influence of pad shape coefficient on its vertical deformations.
13
Content available remote Analiza wpływu współczynnika kształtu na grubość termoizolacji
PL
Oszczędność zużycia energii do ogrzewania budynku można uzyskać różnymi sposobami. Ilość energii traconej przez obiekt zależy od kształtu bryły budynku. W referacie podjęto próbę oszacowania wpływu współczynnika kształtu na zalecaną grubość termoizolacji. Analizę przeprowadzono na czterech modelach o stałej objetości i różnym module powierzchniowym.
EN
There were various methods for energy saving for building heating. The shape of a building has a great influence on the amount of energy lost by the building. Evaluation of influence of shape coefficient on thermal insulation is the aim of this paper. Four models of the building with constant capacity and different surface modulus are analyzed in this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.